ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Послание

ΙΩΑΝΝΟΥ

Иоанна

 A 4 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Αγαπητοί,
Возлюбленные,
μὴ
не
παντὶ
всякому
πνεύματι
вдохновению
πιστεύετε,
верьте,
ἀλλὰ
но
δοκιμάζετε
распознавайте
τὰ
 
πνεύματα
вдохновения
εἰ
если
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐστιν,
есть,
ὅτι
потому что
πολλοὶ
многие
ψευδοπροφῆται
лжепророки
ἐξεληλύθασιν
вышли
εἰς
в
τὸν
 
κόσμον.
мир.
1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.
 2 
ἐν
В
τούτω̣
этом
γινώσκετε
узнаете
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
τοῦ
 
θεοῦ·
Бога;
πᾶν
всякое
πνεῦμα
Вдохновение
которое
ὁμολογεῖ
признаёт
’Ιησοῦν
Иисуса
Χριστὸν
Христа
ἐν
в
σαρκὶ
плоти
ἐληλυθότα
пришедшего
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐστιν,
есть,
2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;
 3 
καὶ
и
πᾶν
всякое
πνεῦμα
вдохновение
которое
μὴ
не
ὁμολογεῖ
признаёт
τὸν
 
’Ιησοῦν
Иисуса
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
οὐκ
не
ἔστιν·
есть;
καὶ
и
τοῦτό
это
ἐστιν
есть
τὸ
 
τοῦ
 
ἀντιχρίστου,
антихристов,
о котором
ἀκηκόατε
вы слышали
ὅτι
что
ἔρχεται,
приходит,
καὶ
и
νῦν
ныне
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣
мире
ἐστὶν
есть
ἤδη.
уже́.
3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.
 4 
ὑμεῖς
Вы
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐστε,
есть,
τεκνία,
детки,
καὶ
и
νενικήκατε
побеждаете
αὐτούς,
их,
ὅτι
потому что
μείζων
больший
ἐστὶν
есть
 
ἐν
в
ὑμῖν
вас
чем
 
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣.
миру.
4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.
 5 
αὐτοὶ
Они
ἐκ
от
τοῦ
 
κόσμου
мира
εἰσίν·
есть;
διὰ
из-за
τοῦτο
этого
ἐκ
от
τοῦ
 
κόσμου
мира
λαλοῦσιν
говорят
καὶ
и
 
κόσμος
мир
αὐτῶν
их
ἀκούει.
слушает.
5 Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их.
 6 
ἡμεῖς
Мы
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐσμεν·
есть;
 
γινώσκων
познавший
τὸν
 
θεὸν
Бога
ἀκούει
слушает
ἡμῶν,
нас,
ὃς
который
οὐκ
не
ἔστιν
есть
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
οὐκ
не
ἀκούει
слушает
ἡμῶν.
нас.
ἐκ
Через
τούτου
это
γινώσκομεν
узнаём
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
τῆς
 
ἀληθείας
истины
καὶ
и
τὸ
 
πνεῦμα
вдохновение
τῆς
 
πλάνης.
заблуждения.
6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения.
 7 
’Αγαπητοί,
Любимые,
ἀγαπῶμεν
будем любить
ἀλλήλους,
друг друга,
ὅτι
потому что
 
ἀγάπη
любовь
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐστιν,
есть,
καὶ
и
πᾶς
всякий
 
ἀγαπῶν
любящий
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
γεγέννηται
родился
καὶ
и
γινώσκει
знает
τὸν
 
θεόν.
Бога.
7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
 8 
 
μὴ
Не
ἀγαπῶν
любящий
οὐκ
не
ἔγνω
познал
τὸν
 
θεόν,
Бога,
ὅτι
потому что
 
θεὸς
Бог
ἀγάπη
любовь
ἐστίν.
есть.
8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
 9 
ἐν
В
τούτω̣
этом
ἐφανερώθη
является
 
ἀγάπη
любовь
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐν
в
ἡμῖν,
нас,
ὅτι
что
τὸν
 
υἱὸν
Сына
αὐτοῦ
Его
τὸν
 
μονογενῆ
Единородного
ἀπέσταλκεν
послал
 
θεὸς
Бог
εἰς
в
τὸν
 
κόσμον
мир
ἵνα
чтобы
ζήσωμεν
были живы
δι’
через
αὐτοῦ.
Него.
9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
 10 
ἐν
В
τούτω̣
этом
ἐστὶν
есть
 
ἀγάπη,
любовь,
οὐχ
не
ὅτι
потому что
ἡμεῖς
мы
ἠγαπήκαμεν
полюбили
τὸν
 
θεόν,
Бога,
ἀλλ’
но
ὅτι
потому что
αὐτὸς
Он
ἠγάπησεν
полюбил
ἡμᾶς
нас
καὶ
и
ἀπέστειλεν
послал
τὸν
 
υἱὸν
Сына
αὐτοῦ
своего
ἱλασμὸν
умилостивление
περὶ
относительно
τῶν
 
αμαρτιῶν
грехов
ἡμῶν.
наших.
10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
 11 
’Αγαπητοί,
Любимые,
εἰ
если
οὕτως
так
 
θεὸς
Бог
ἠγάπησεν
полюбил
ἡμᾶς,
нас,
καὶ
и
ἡμεῖς
мы
ὀφείλομεν
должны
ἀλλήλους
друг друга
ἀγαπᾶν.
любить.
11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
 12 
θεὸν
Бога
οὐδεὶς
никто
πώποτε
никогда
τεθέαται·
видел;
ἐὰν
если
ἀγαπῶμεν
мы любим
ἀλλήλους,
друг друга,
 
θεὸς
Бог
ἐν
в
ἡμῖν
нас
μένει
остаётся
καὶ
и
 
ἀγάπη
любовь
αὐτοῦ
Его
ἐν
в
ἡμῖν
нас
τετελειωμένη
достигающая совершенства
ἐστιν.
есть.
12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.
 13 
’Εν
В
τούτω̣
этом
γινώσκομεν
узнаём
ὅτι
что
ἐν
в
αὐτω̣
Нём
μένομεν
остаёмся
καὶ
и
αὐτὸς
Он
ἐν
в
ἡμῖν,
нас,
ὅτι
что
ἐκ
от
τοῦ
 
πνεύματος
духа
αὐτοῦ
Его
δέδωκεν
дал
ἡμῖν.
нам.
13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего.
 14 
καὶ
И
ἡμεῖς
мы
τεθεάμεθα
видели
καὶ
и
μαρτυροῦμεν
свидетельствуем
ὅτι
что
 
πατὴρ
Отец
ἀπέσταλκεν
послал
τὸν
 
υἱὸν
Сына
σωτῆρα
спасителем
τοῦ
 
κόσμου.
миру.
14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.
 15 
ὃς
Который
ἐὰν
если
ὁμολογήση̣
признаёт
ὅτι
что
’Ιησοῦς
Иисус
ἐστιν
есть
 
υἱὸς
сын
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
 
θεὸς
Бог
ἐν
в
αὐτω̣
нём
μένει
пребывает
καὶ
и
αὐτὸς
он
ἐν
в
τω̣
 
θεω̣.
Боге.
15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.
 16 
καὶ
И
ἡμεῖς
мы
ἐγνώκαμεν
узнали
καὶ
и
πεπιστεύκαμεν
поверили
τὴν
 
ἀγάπην
любовь
ἣν
которую
ἔχει
имеет
 
θεὸς
Бог
ἐν
в
ἡμῖν.
нас.
‛Ο
 
θεὸς
Бог
ἀγάπη
любовь
ἐστίν,
есть,
καὶ
и
 
μένων
остающийся
ἐν
в
τῇ
 
ἀγάπη̣
любви
ἐν
в
τω̣
 
θεω̣
Боге
μένει
остаётся
καὶ
и
 
θεὸς
Бог
ἐν
в
αὐτω̣
нём
μένει.
остаётся.
16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
 17 
ἐν
В
τούτω̣
этом
τετελείωται
достигла совершенства
 
ἀγάπη
любовь
μεθ’
с
ἡμῶν,
нами,
ἵνα
чтобы
παρρησίαν
смелость
ἔχωμεν
имели
ἐν
в
τῇ
 
ἡμέρᾳ
день
τῆς
 
κρίσεως,
суда,
ὅτι
потому что
καθὼς
как
ἐκεῖνός
Тот
ἐστιν
есть
καὶ
и
ἡμεῖς
мы
ἐσμεν
есть
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣
мире
τούτω̣.
этом.
17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.
 18 
φόβος
Страх
οὐκ
не
ἔστιν
есть
ἐν
в
τῇ
 
ἀγάπη̣,
любви,
ἀλλ’
но
 
τελεία
совершенная
ἀγάπη
любовь
ἔξω
вон
βάλλει
помещает
τὸν
 
φόβον,
страх,
ὅτι
потому что
 
φόβος
страх
κόλασιν
наказание
ἔχει,
имеет,
 
δὲ
же
φοβούμενος
боящийся
οὐ
не
τετελείωται
достиг совершенства
ἐν
в
τῇ
 
ἀγάπη̣.
любви.
18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.
 19 
ἡμεῖς
Мы
ἀγαπῶμεν,
любим,
ὅτι
потому что
αὐτὸς
Он
πρῶτος
первый
ἠγάπησεν
полюбил
ἡμᾶς.
нас.
19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
 20 
ἐάν
Если
τις
кто
εἴπη̣
скажет
ὅτι
что
’Αγαπῶ
Люблю
τὸν
 
θεόν,
Бога,
καὶ
и
τὸν
 
ἀδελφὸν
брата
αὐτοῦ
своего
μισῇ,
ненавидит,
ψεύστης
лжец
ἐστίν·
есть;
 
γὰρ
ведь
μὴ
не
ἀγαπῶν
любящий
τὸν
 
ἀδελφὸν
брата
αὐτοῦ
своего
ὃν
которого
ἑώρακεν,
видит,
τὸν
 
θεὸν
Бога
ὃν
которого
οὐχ
не
ἑώρακεν
видел
οὐ
не
δύναται
может
ἀγαπᾶν.
любить.
20 Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
 21 
καὶ
И
ταύτην
эту
τὴν
 
ἐντολὴν
заповедь
ἔχομεν
имеем
ἀπ’
от
αὐτοῦ,
Него,
ἵνα
чтобы
 
ἀγαπῶν
любящий
τὸν
 
θεὸν
Бога
ἀγαπᾳϋ
любил
καὶ
и
τὸν
 
ἀδελφὸν
брата
αὐτοῦ.
своего.
21 И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.