ΠΡΑΞΕΙΣ

Деяния

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Апостолов

 16 
Русский синодальный перевод:
 1 
Κατήντησεν
Он дошёл
δὲ
же
[καὶ]
и
εἰς
в
Δέρβην
Дерву
καὶ
и
εἰς
в
Λύστραν.
Листру.
καὶ
И
ἰδοὺ
вот
μαθητής
ученик
τις
некий
ἦν
был
ἐκεῖ
там
ὀνόματι
именем
Τιμόθεος,
Тимофей,
υἱὸς
сын
γυναικὸς
женщины
’Ιουδαίας
Иудейки
πιστῆς
верной
πατρὸς
отца
δὲ
же
‛Ελληνος,
Эллина,
1 Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин,
 2 
ὃς
который
ἐμαρτυρεῖτο
был свидетельствуем
ὑπὸ
от
τῶν
 
ἐν
в
Λύστροις
Листрах
καὶ
и
’Ικονίω̣
Иконии
ἀδελφῶν.
братьев.
2 и о котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и Иконии.
 3 
τοῦτον
Этого
ἠθέλησεν
пожелал
 
Παῦλος
Павел
σὺν
с
αὐτω̣
ним
ἐξελθεῖν,
уйти,
καὶ
и
λαβὼν
взявший
περιέτεμεν
обрезал
αὐτὸν
его
διὰ
из-за
τοὺς
 
’Ιουδαίους
Иудеев
τοὺς
 
ὄντας
сущих
ἐν
в
τοῖς
 
τόποις
местах
ἐκείνοις,
тех,
ή̣δεισαν
они знали
γὰρ
ведь
άπαντες
все
ὅτι
что
‛Ελλην
Эллин
 
πατὴρ
отец
αὐτοῦ
его
ὑπῆρχεν.
пребывал.
3 Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин.
 4 
ὡς
Как
δὲ
же
διεπορεύοντο
они проходили
τὰς
 
πόλεις,
города́,
παρεδίδοσαν
они передавали
αὐτοῖς
им
φυλάσσειν
сохранять
τὰ
 
δόγματα
указания
τὰ
 
κεκριμένα
постановленные
ὑπὸ
от
τῶν
 
ἀποστόλων
апостолов
καὶ
и
πρεσβυτέρων
пресвитеров
τῶν
[которых]
ἐν
в
‛Ιεροσολύμοις.
Иерусалиме.
4 Проходя же по городам, они предавали [верным] соблюдать определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме.
 5 
αἱ
 
μὲν
Ведь
οὖν
итак
ἐκκλησίαι
церкви
ἐστερεοῦντο
укреплялись
τῇ
 
πίστει
[в] вере
καὶ
и
ἐπερίσσευον
изобиловали
τω̣
 
ἀριθμω̣
числом
καθ’
каждый
ἡμέραν.
день.
5 И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом.
 6 
Διῆλθον
Пройдя
δὲ
же
τὴν
 
Φρυγίαν
Фригию
καὶ
и
Γαλατικὴν
Галатийскую
χώραν,
страну,
κωλυθέντες
запрещаемые
ὑπὸ
посредством
τοῦ
 
αγίου
святого
πνεύματος
Вдохновения
λαλῆσαι
произнести
τὸν
 
λόγον
слово
ἐν
в
τῇ
 
’Ασίᾳ·
Азии;
6 Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии.
 7 
ἐλθόντες
пошедшие
δὲ
же
κατὰ
по
τὴν
 
Μυσίαν
Мисии
ἐπείραζον
[они] пытались
εἰς
в
τὴν
 
Βιθυνίαν
Вифинию
πορευθῆναι,
отправиться,
καὶ
и
οὐκ
не
εἴασεν
позволило
αὐτοὺς
им
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
’Ιησοῦ·
Иисуса;
7 Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их.
 8 
παρελθόντες
прошедшие
δὲ
же
τὴν
 
Μυσίαν
Мисию
κατέβησαν
они сошли
εἰς
в
Τρω̣άδα.
Троаду.
8 Миновав же Мисию, сошли они в Троаду.
 9 
καὶ
И
ὅραμα
виде́ние
διὰ
через
[τῆς]
 
νυκτὸς
ночь
τω̣
 
Παύλω̣
Павлу
ὤφθη,
было сделано видимо,
ἀνὴρ
муж
Μακεδών
Македонец
τις
некий
ἦν
был
ἑστὼς
стоящий
καὶ
и
παρακαλῶν
просящий
αὐτὸν
его
καὶ
и
λέγων,
говорящий,
Διαβὰς
Перешедший
εἰς
в
Μακεδονίαν
Македонию
βοήθησον
помоги
ἡμῖν.
нам.
9 И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам.
 10 
ὡς
Как
δὲ
же
τὸ
 
ὅραμα
виде́ние
εἶδεν,
он увидел,
εὐθέως
тотчас
ἐζητήσαμεν
мы поискали
ἐξελθεῖν
выйти
εἰς
в
Μακεδονίαν,
Македонию,
συμβιβάζοντες
соображающие
ὅτι
что
προσκέκληται
призвал
ἡμᾶς
нас
 
θεὸς
Бог
εὐαγγελίσασθαι
благовозвестить
αὐτούς.
им.
10 После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.
 11 
’Αναχθέντες
Отъехавшие
δὲ
же
ἀπὸ
от
Τρω̣άδος
Троады
εὐθυδρομήσαμεν
мы устремились прямо
εἰς
на
Σαμοθρά̣κην,
Самофраку,
τῇ
 
δὲ
же
ἐπιούση̣
[в] наступающий [день]
εἰς
в
Νέαν
Новый
Πόλιν,
Город,
11 Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь,
 12 
κἀκεῖθεν
и оттуда
εἰς
в
Φιλίππους,
Филиппы,
ήτις
тот, который
ἐστὶν
есть
πρώτη[ς]
первого
μερίδος
предела
τῆς
 
Μακεδονίας
Македонии
πόλις,
город,
κολωνία.
колония.
ἦμεν
Мы были
δὲ
же
ἐν
в
ταύτη̣
этом
τῇ
 
πόλει
городе
διατρίβοντες
проводящие
ἡμέρας
дни
τινάς.
некоторые.
12 оттуда же в Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней.
 13 
τῇ
 
τε
Же
ἡμέρᾳ
[в] день
τῶν
 
σαββάτων
суббот
ἐξήλθομεν
мы вышли
ἔξω
вне
τῆς
 
πύλης
воро́т
παρὰ
у
ποταμὸν
реки́
οὗ
где
ἐνομίζομεν
мы считали
προσευχὴν
молитву
εἶναι,
быть,
καὶ
и
καθίσαντες
севшие
ἐλαλοῦμεν
мы говорили
ταῖς
 
συνελθούσαις
[с] сошедшимися
γυναιξίν.
женщинами.
13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами.
 14 
καί
И
τις
некая
γυνὴ
женщина
ὀνόματι
именем
Λυδία,
Лидия,
πορφυρόπωλις
торговка пурпуром
πόλεως
го́рода
Θυατείρων
Фиатир
σεβομένη
почитающая
τὸν
 
θεόν,
Бога,
ἤκουεν,
слушала,
ης
которой
 
κύριος
Господь
διήνοιξεν
раскрыл
τὴν
 
καρδίαν
сердце
προσέχειν
удерживаться
τοῖς
 
λαλουμένοις
произносимым
ὑπὸ
 
τοῦ
 
Παύλου.
Павлом.
14 И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел.
 15 
ὡς
Как
δὲ
же
ἐβαπτίσθη
она была крещена
καὶ
и
 
οἶκος
дом
αὐτῆς,
её,
παρεκάλεσεν
она попросила
λέγουσα,
говорящая,
Εἰ
Если
κεκρίκατέ
вы рассудили
με
меня
πιστὴν
верную
τω̣
 
κυρίω̣
Господу
εἶναι,
быть,
εἰσελθόντες
вошедшие
εἰς
в
τὸν
 
οἶκόν
дом
μου
мой
μένετε·
оставайтесь;
καὶ
и
παρεβιάσατο
она переселила
ἡμᾶς.
нас.
15 Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]. И убедила нас.
 16 
’Εγένετο
Случилось
δὲ
же
πορευομένων
отправляющихся
ἡμῶν
нас
εἰς
на
τὴν
 
προσευχὴν
молитву
παιδίσκην
служанку
τινὰ
какую
ἔχουσαν
имеющую
πνεῦμα
духа
πύθωνα
Пифона
ὑπαντῆσαι
встретиться
ἡμῖν,
нам,
ήτις
ту, которая
ἐργασίαν
заработок
πολλὴν
многий
παρεῖχεν
доставляла
τοῖς
 
κυρίοις
господам
αὐτῆς
её
μαντευομένη.
предсказывающая.
16 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим.
 17 
αὕτη
Эта
κατακολουθοῦσα
следующая
τω̣
 
Παύλω̣
[за] Павлом
καὶ
и
ἡμῖν
нами
ἔκραζεν
кричала
λέγουσα,
говорящая,
Οὗτοι
Эти
οἱ
 
άνθρωποι
люди
δοῦλοι
рабы
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τοῦ
 
ὑψίστου
Высочайшего
εἰσίν,
есть,
οἵτινες
которые
καταγγέλλουσιν
возвещают
ὑμῖν
вам
ὁδὸν
путь
σωτηρίας.
спасения.
17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.
 18 
τοῦτο
Это
δὲ
же
ἐποίει
она делала
ἐπὶ
на
πολλὰς
многих
ἡμέρας.
днях.
διαπονηθεὶς
Раздосадованный
δὲ
же
Παῦλος
Павел
καὶ
и
ἐπιστρέψας
обратившийся
τω̣
 
πνεύματι
[к] духу
εἶπεν,
сказал,
Παραγγέλλω
Приказываю
σοι
тебе
ἐν
в
ὀνόματι
имени
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
ἐξελθεῖν
выйти
ἀπ’
от
αὐτῆς·
неё;
καὶ
и
ἐξῆλθεν
он вышел
αὐτῇ
[в самый] этот
τῇ
 
ὥρᾳ.
час.
18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И [дух] вышел в тот же час.
 19 
ἰδόντες
Увидевшие
δὲ
же
οἱ
 
κύριοι
господа́
αὐτῆς
её
ὅτι
что
ἐξῆλθεν
вышла
 
ἐλπὶς
надежда
τῆς
 
ἐργασίας
заработка
αὐτῶν
их
ἐπιλαβόμενοι
взявшие
τὸν
 
Παῦλον
Павла
καὶ
и
τὸν
 
Σιλᾶν
Силу
εἵλκυσαν
притащили
εἰς
на
τὴν
 
ἀγορὰν
рыночную площадь
ἐπὶ
к
τοὺς
 
άρχοντας,
начальникам,
19 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.
 20 
καὶ
и
προσαγαγόντες
подведшие
αὐτοὺς
их
τοῖς
 
στρατηγοῖς
[к] начальникам охраны
εἶπαν,
сказали,
Οὗτοι
Эти
οἱ
 
άνθρωποι
люди
ἐκταράσσουσιν
взбудораживают
ἡμῶν
наш
τὴν
 
πόλιν
город
’Ιουδαῖοι
Иудеи
ὑπάρχοντες,
пребывающие,
20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город
 21 
καὶ
и
καταγγέλλουσιν
возвещают
ἔθη
обычаи
которые
οὐκ
не
ἔξεστιν
позволяется
ἡμῖν
нам
παραδέχεσθαι
перенимать
οὐδὲ
и не
ποιεῖν
делать
‛Ρωμαίοις
Римским [гражданам]
οὖσιν.
сущим.
21 и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять.
 22 
καὶ
И
συνεπέστη
восстала
 
ὄχλος
толпа
κατ’
против
αὐτῶν,
них,
καὶ
и
οἱ
 
στρατηγοὶ
начальники охраны
περιρήξαντες
сорвавшие
αὐτῶν
их
τὰ
 
ἱμάτια
одежды
ἐκέλευον
приказывали
ραβδίζειν,
бить палками,
22 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками
 23 
πολλάς
многие
τε
 
ἐπιθέντες
наложившие
αὐτοῖς
им
πληγὰς
удары
ἔβαλον
бросили
εἰς
в
φυλακήν,
тюрьму,
παραγγείλαντες
приказавшие
τω̣
 
δεσμοφύλακι
сто́рожу тюрьмы'
ἀσφαλῶς
неколебимо
τηρεῖν
стеречь
αὐτούς·
их;
23 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их.
 24 
ὃς
который
παραγγελίαν
приказание
τοιαύτην
таковое
λαβὼν
получивший
ἔβαλεν
бросил
αὐτοὺς
их
εἰς
во
τὴν
 
ἐσωτέραν
внутреннюю
φυλακὴν
тюрьму
καὶ
и
τοὺς
 
πόδας
но́ги
ἠσφαλίσατο
закрепил
αὐτῶν
их
εἰς
в
τὸ
 
ξύλον.
дерево.
24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду.
 25 
Κατὰ
По
δὲ
же
τὸ
 
μεσονύκτιον
полуночи
Παῦλος
Павел
καὶ
и
Σιλᾶς
Сила
προσευχόμενοι
молящиеся
ὕμνουν
воспевали
τὸν
 
θεόν,
Бога,
ἐπηκροῶντο
слушали
δὲ
же
αὐτῶν
их
οἱ
 
δέσμιοι·
узники;
25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.
 26 
άφνω
внезапно
δὲ
же
σεισμὸς
землетрясение
ἐγένετο
сделалось
μέγας
великое
ὥστε
так, что
σαλευθῆναι
быть поколебленными
τὰ
 
θεμέλια
основания
τοῦ
 
δεσμωτηρίου,
тюрьмы́,
ἠνεώ̣χθησαν
открылись
δὲ
же
παραχρῆμα
тотчас
αἱ
 
θύραι
две́ри
πᾶσαι,
все,
καὶ
и
πάντων
всех
τὰ
 
δεσμὰ
узы
ἀνέθη.
были сняты.
26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.
 27 
ἔξυπνος
Бессонный
δὲ
же
γενόμενος
сделавшийся
 
δεσμοφύλαξ
сторож тюрьмы́
καὶ
и
ἰδὼν
увидевший
ἀνεω̣γμένας
открытые
τὰς
 
θύρας
две́ри
τῆς
 
φυλακῆς,
тюрьмы́,
σπασάμενος
выхватывающий
[τὴν]
 
μάχαιραν
меч
ἤμελλεν
готовился
ἑαυτὸν
самого себя
ἀναιρεῖν,
убивать,
νομίζων
считающий
ἐκπεφευγέναι
выбежать
τοὺς
 
δεσμίους.
узников.
27 Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали.
 28 
ἐφώνησεν
Закричал
δὲ
же
μεγάλη̣
громким
φωνῇ
голосом
[ὁ]
 
Παῦλος
Павел
λέγων,
говорящий,
Μηδὲν
Ничто
πράξη̣ς
сделай
σεαυτω̣
тебе самому
κακόν,
злое,
άπαντες
все
γάρ
ведь
ἐσμεν
мы есть
ἐνθάδε.
здесь.
28 Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь.
 29 
αἰτήσας
Попросивший
δὲ
же
φῶτα
свет
εἰσεπήδησεν,
он вскочил,
καὶ
и
ἔντρομος
трепетен
γενόμενος
сделавшийся
προσέπεσεν
припал
τω̣
 
Παύλω̣
[к] Павлу
καὶ
и
[τω̣]
 
Σιλᾳϋ,
Силе,
29 Он потребовал огня, вбежал [в темницу] и в трепете припал к Павлу и Силе,
 30 
καὶ
и
προαγαγὼν
проведший
αὐτοὺς
их
ἔξω
вон
ἔφη,
сказал,
Κύριοι,
Го́спода,
τί
что
με
мне
δεῖ
надлежит
ποιεῖν
делать
ἵνα
чтобы
σωθῶ;
я был спасён?
30 и, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы спастись?
 31 
οἱ
Они
δὲ
же
εἶπαν,
сказали,
Πίστευσον
Поверь
ἐπὶ
в
τὸν
 
κύριον
Го́спода
’Ιησοῦν,
Иисуса,
καὶ
и
σωθήση̣
будешь спасён
σὺ
ты
καὶ
и
 
οἶκός
дом
σου.
твой.
31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
 32 
καὶ
И
ἐλάλησαν
они произнесли
αὐτω̣
ему
τὸν
 
λόγον
слово
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
σὺν
со
πᾶσιν
всеми
τοῖς
 
ἐν
в
τῇ
 
οἰκίᾳ
доме
αὐτοῦ.
его.
32 И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.
 33 
καὶ
И
παραλαβὼν
забравший
αὐτοὺς
их
ἐν
в
ἐκείνη̣
тот
τῇ
 
ὥρᾳ
час
τῆς
 
νυκτὸς
ночью
ἔλουσεν
он вымыл
ἀπὸ
от
τῶν
 
πληγῶν,
ударов,
καὶ
и
ἐβαπτίσθη
крещён
αὐτὸς
он
καὶ
и
οἱ
 
αὐτοῦ
его
πάντες
все
παραχρῆμα,
тотчас,
33 И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все [домашние] его.
 34 
ἀναγαγών
возведший
τε
 
αὐτοὺς
их
εἰς
в
τὸν
 
οἶκον
дом
παρέθηκεν
предложил
τράπεζαν,
стол,
καὶ
и
ἠγαλλιάσατο
возликовал
πανοικεὶ
всем домом
πεπιστευκὼς
поверивший
τω̣
 
θεω̣.
Богу.
34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
 35 
‛Ημέρας
Дня
δὲ
же
γενομένης
случившегося
ἀπέστειλαν
послали
οἱ
 
στρατηγοὶ
начальники охраны
τοὺς
 
ραβδούχους
ликторов
λέγοντες,
говорящие,
’Απόλυσον
Отпусти
τοὺς
 
ἀνθρώπους
людей
ἐκείνους.
тех.
35 Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей.
 36 
ἀπήγγειλεν
Сообщил
δὲ
же
 
δεσμοφύλαξ
сторож тюрьмы́
τοὺς
 
λόγους
слова́
[τούτους]
эти
πρὸς
к
τὸν
 
Παῦλον,
Павлу,
ὅτι
что
’Απέσταλκαν
Послали
οἱ
 
στρατηγοὶ
начальники охраны
ἵνα
чтобы
ἀπολυθῆτε·
вы были освобождены;
νῦν
теперь
οὖν
итак
ἐξελθόντες
вышедшие
πορεύεσθε
идите
ἐν
в
εἰρήνη̣.
мире.
36 Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром.
 37 
 
δὲ
Же
Παῦλος
Павел
ἔφη
сказал
πρὸς
к
αὐτούς,
ним,
Δείραντες
Побившие
ἡμᾶς
нас
δημοσίᾳ
принародно
ἀκατακρίτους,
неосуждённых,
ἀνθρώπους
людей
‛Ρωμαίους
римских
ὑπάρχοντας,
пребывающих,
ἔβαλαν
они бросили
εἰς
в
φυλακήν·
тюрьму;
καὶ
и
νῦν
теперь
λάθρᾳ
тайно
ἡμᾶς
нас
ἐκβάλλουσιν;
изгоняют?
οὐ
Нет
γάρ,
ведь,
ἀλλὰ
но
ἐλθόντες
пришедшие
αὐτοὶ
сами
ἡμᾶς
нас
ἐξαγαγέτωσαν.
пусть выведут.
37 Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас.
 38 
ἀπήγγειλαν
Сообщили
δὲ
же
τοῖς
 
στρατηγοῖς
начальникам охраны
οἱ
 
ραβδοῦχοι
ликторы
τὰ
 
ρήματα
слова́
ταῦτα.
эти.
ἐφοβήθησαν
Они устрашились
δὲ
же
ἀκούσαντες
услышавшие
ὅτι
что
‛Ρωμαῖοί
римляне
εἰσιν,
они есть,
38 Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это Римские граждане.
 39 
καὶ
и
ἐλθόντες
пришедшие
παρεκάλεσαν
они умолили
αὐτούς,
их,
καὶ
и
ἐξαγαγόντες
выведшие
ἠρώτων
просили
ἀπελθεῖν
пойти
ἀπὸ
от
τῆς
 
πόλεως.
го́рода.
39 И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города.
 40 
ἐξελθόντες
Вышедшие
δὲ
же
ἀπὸ
от
τῆς
 
φυλακῆς
тюрьмы́
εἰσῆλθον
они вошли
πρὸς
к
τὴν
 
Λυδίαν,
Лидии,
καὶ
и
ἰδόντες
увидевшие
παρεκάλεσαν
они утешили
τοὺς
 
ἀδελφοὺς
братьев
καὶ
и
ἐξῆλθαν.
вышли.
40 Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их, и отправились.