ΠΡΑΞΕΙΣ

Деяния

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Апостолов

 5 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Ανὴρ
Мужчина
δέ
же
τις
некий
‛Ανανίας
Анания
ὀνόματι
именем
σὺν
с
Σαπφίρη̣
Сапфирой
τῇ
 
γυναικὶ
женой
αὐτοῦ
его
ἐπώλησεν
продал
κτῆμα
владение
1 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,
 2 
καὶ
и
ἐνοσφίσατο
отделил себе
ἀπὸ
от
τῆς
 
τιμῆς,
цены,
συνειδυίης
вместе знающей
καὶ
и
τῆς
 
γυναικός,
жены,
καὶ
и
ἐνέγκας
принёсший
μέρος
часть
τι
какую-то
παρὰ
у
τοὺς
 
πόδας
ног
τῶν
 
ἀποστόλων
апостолов
ἔθηκεν.
положил.
2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
 3 
εἶπεν
Сказал
δὲ
же
 
Πέτρος,
Пётр,
‛Ανανία,
Анания,
διὰ
из-за
τί
чего
ἐπλήρωσεν
наполнил
 
Σατανᾶς
Сатана
τὴν
 
καρδίαν
сердце
σου
твоё
ψεύσασθαί
солгать
σε
тебя
τὸ
 
πνεῦμα
[на] Вдохновение
τὸ
 
άγιον
Святое
καὶ
и
νοσφίσασθαι
отделить себе
ἀπὸ
от
τῆς
 
τιμῆς
цены
τοῦ
 
χωρίου;
поместья?
3 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
 4 
οὐχὶ
[Разве] не
μένον
остающееся
σοὶ
тебе
ἔμενεν
оставалось
καὶ
и
πραθὲν
проданное
ἐν
в
τῇ
 
σῇ
твоей
ἐξουσίᾳ
власти
ὑπῆρχεν;
пребывало?
τί
Что
ὅτι
что же
ἔθου
ты положил
ἐν
в
τῇ
 
καρδίᾳ
сердце
σου
твоём
τὸ
 
πρᾶγμα
дело
τοῦτο;
это?
οὐκ
Не
ἐψεύσω
солгал ты
ἀνθρώποις
людям
ἀλλὰ
но
τω̣
 
θεω̣.
Богу.
4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
 5 
ἀκούων
Слышащий
δὲ
же
 
‛Ανανίας
Анания
τοὺς
 
λόγους
слова́
τούτους
эти
πεσὼν
павший
ἐξέψυξεν·
испустил дух;
καὶ
и
ἐγένετο
сделался
φόβος
страх
μέγας
великий
ἐπὶ
на
πάντας
всех
τοὺς
 
ἀκούοντας.
слышащих.
5 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это.
 6 
ἀναστάντες
Вставшие
δὲ
же
οἱ
 
νεώτεροι
младшие
συνέστειλαν
обрядили
αὐτὸν
его
καὶ
и
ἐξενέγκαντες
вынесшие
ἔθαψαν.
похоронили.
6 И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
 7 
’Εγένετο
Случилось
δὲ
же
ὡς
приблизительно
ὡρῶν
часов
τριῶν
трёх
διάστημα
расстояние
καὶ
и
 
γυνὴ
жена
αὐτοῦ
его
μὴ
не
εἰδυῖα
знающая
τὸ
 
γεγονὸς
случившееся
εἰσῆλθεν.
вошла.
7 Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
 8 
ἀπεκρίθη
Ответил
δὲ
же
πρὸς
к
αὐτὴν
ней
Πέτρος,
Пётр,
Εἰπέ
Скажи
μοι,
мне,
εἰ
[действительно] ли
τοσούτου
[за] столько
τὸ
 
χωρίον
поместье
ἀπέδοσθε;
вы отдали?
Она
δὲ
же
εἶπεν,
сказала,
Ναί,
Да,
τοσούτου.
[за] столько.
8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.
 9 
 
δὲ
Же
Πέτρος
Пётр
πρὸς
к
αὐτήν,
ней,
Τί
Что
ὅτι
что же
συνεφωνήθη
было согласовано
ὑμῖν
[у] вас
πειράσαι
испытать
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
κυρίου;
Го́спода?
ἰδοὺ
Вот
οἱ
 
πόδες
но́ги
τῶν
 
θαψάντων
похоронивших
τὸν
 
άνδρα
мужа
σου
твоего
ἐπὶ
у
τῇ
 
θύρᾳ
двери́
καὶ
и
ἐξοίσουσίν
вынесут
σε.
тебя.
9 Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
 10 
ἔπεσεν
Она упала
δὲ
же
παραχρῆμα
тотчас
πρὸς
у
τοὺς
 
πόδας
ног
αὐτοῦ
его
καὶ
и
ἐξέψυξεν·
испустила дух;
εἰσελθόντες
вошедшие
δὲ
же
οἱ
 
νεανίσκοι
юноши
εὗρον
нашли
αὐτὴν
её
νεκράν,
мёртвую,
καὶ
и
ἐξενέγκαντες
вынесшие
ἔθαψαν
похоронили
πρὸς
к
τὸν
 
άνδρα
мужу
αὐτῆς.
её.
10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.
 11 
καὶ
И
ἐγένετο
сделался
φόβος
страх
μέγας
великий
ἐφ’
на
ὅλην
всю
τὴν
 
ἐκκλησίαν
церковь
καὶ
и
ἐπὶ
на
πάντας
всех
τοὺς
 
ἀκούοντας
слышащих
ταῦτα.
это.
11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
 12 
Διὰ
Из-за
δὲ
же
τῶν
 
χειρῶν
рук
τῶν
 
ἀποστόλων
апостолов
ἐγίνετο
делались
σημεῖα
знамения
καὶ
и
τέρατα
чудеса
πολλὰ
многие
ἐν
в
τω̣
 
λαω̣·
народе;
καὶ
и
ἦσαν
были
ὁμοθυμαδὸν
единодушно
άπαντες
все
ἐν
в
τῇ
 
Στοᾳϋ
Галерее
Σολομῶντος.
Соломона.
12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
 13 
τῶν
 
δὲ
Же
λοιπῶν
[из] остальных
οὐδεὶς
никто
ἐτόλμα
осмеливался
κολλᾶσθαι
льнуть
αὐτοῖς,
[к] ним,
ἀλλ’
но
ἐμεγάλυνεν
возвеличивал
αὐτοὺς
их
 
λαός·
народ;
13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
 14 
μᾶλλον
более
δὲ
же
προσετίθεντο
были прибавляемы
πιστεύοντες
верящие
τω̣
 
κυρίω̣
Господу
πλήθη
множества
ἀνδρῶν
мужчин
τε
 
καὶ
и
γυναικῶν,
женщин,
14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,
 15 
ὥστε
так что
καὶ
и
εἰς
на
τὰς
 
πλατείας
улицы
ἐκφέρειν
выносить
τοὺς
 
ἀσθενεῖς
больных
καὶ
и
τιθέναι
класть
ἐπὶ
на
κλιναρίων
ложах
καὶ
и
κραβάττων,
кроватях,
ἵνα
чтобы
ἐρχομένου
приходящего
Πέτρου
Петра
καν
и если
 
σκιὰ
тень
ἐπισκιάση̣
осенила
τινὶ
кого-нибудь
αὐτῶν.
[из] них.
15 так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
 16 
συνήρχετο
Сходилось
δὲ
же
καὶ
и
τὸ
 
πλῆθος
множество
τῶν
 
πέριξ
[из] вокруг
πόλεων
городов
’Ιερουσαλήμ,
Иерусалима,
φέροντες
несущие
ἀσθενεῖς
больных
καὶ
и
ὀχλουμένους
осаждаемых
ὑπὸ
 
πνευμάτων
[посредством] вдохновений
ἀκαθάρτων,
нечистых,
οἵτινες
которые
ἐθεραπεύοντο
были исцеляемы
άπαντες.
все.
16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.
 17 
’Αναστὰς
Вставший
δὲ
же
 
ἀρχιερεὺς
первосвященник
καὶ
и
πάντες
все
οἱ
 
σὺν
с
αὐτω̣,
ним,
 
οὖσα
сущее
αἵρεσις
направление
τῶν
 
Σαδδουκαίων,
Саддукеев,
ἐπλήσθησαν
были исполнены
ζήλου
ревностью
17 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти,
 18 
καὶ
и
ἐπέβαλον
наложили
τὰς
 
χεῖρας
ру́ки
ἐπὶ
на
τοὺς
 
ἀποστόλους
апостолов
καὶ
и
ἔθεντο
поместили
αὐτοὺς
их
ἐν
в
τηρήσει
сторожении
δημοσίᾳ.
общественном.
18 и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу.
 19 
άγγελος
Ангел
δὲ
же
κυρίου
Го́спода
διὰ
через
νυκτὸς
ночь
ἀνοίξας
открывший
τὰς
 
θύρας
две́ри
τῆς
 
φυλακῆς
тюрьмы́
ἐξαγαγών
выведший
τε
 
αὐτοὺς
их
εἶπεν,
сказал,
19 Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:
 20 
Πορεύεσθε
Идите
καὶ
и
σταθέντες
поставленные
λαλεῖτε
говорите
ἐν
в
τω̣
 
ἱερω̣
Храме
τω̣
 
λαω̣
народу
πάντα
все
τὰ
 
ρήματα
слова́
τῆς
 
ζωῆς
жизни
ταύτης.
эти.
20 идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.
 21 
ἀκούσαντες
Выслушавшие
δὲ
же
εἰσῆλθον
они вошли
ὑπὸ
под
τὸν
 
ὄρθρον
утро
εἰς
в
τὸ
 
ἱερὸν
Храм
καὶ
и
ἐδίδασκον.
они учили.
Παραγενόμενος
Прибывший
δὲ
же
 
ἀρχιερεὺς
первосвященник
καὶ
и
οἱ
которые
σὺν
с
αὐτω̣
ним
συνεκάλεσαν
созвали
τὸ
 
συνέδριον
синедрион
καὶ
и
πᾶσαν
всё
τὴν
 
γερουσίαν
старейшинство
τῶν
 
υἱῶν
сыновей
’Ισραήλ,
Израиля,
καὶ
и
ἀπέστειλαν
послали
εἰς
в
τὸ
 
δεσμωτήριον
тюрьму
ἀχθῆναι
быть приведёнными
αὐτούς.
их.
21 Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести [Апостолов].
 22 
οἱ
 
δὲ
Же
παραγενόμενοι
прибывшие
ὑπηρέται
служители
οὐχ
не
εὗρον
нашли
αὐτοὺς
их
ἐν
в
τῇ
 
φυλακῇ,
тюрьме,
ἀναστρέψαντες
возвратившиеся
δὲ
же
ἀπήγγειλαν
сообщили
22 Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли,
 23 
λέγοντες
говорящие
ὅτι
что
Τὸ
 
δεσμωτήριον
тюрьму
εὕρομεν
мы нашли
κεκλεισμένον
закрытую
ἐν
во
πάση̣
всей
ἀσφαλείᾳ
неколебимости
καὶ
и
τοὺς
 
φύλακας
тюремщиков
ἑστῶτας
стоящих
ἐπὶ
у
τῶν
 
θυρῶν,
дверей,
ἀνοίξαντες
открывшие
δὲ
же
ἔσω,
внутри,
οὐδένα
никого
εὕρομεν.
мы нашли.
23 говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого.
 24 
ὡς
Как
δὲ
же
ἤκουσαν
услышали
τοὺς
 
λόγους
слова́
τούτους
эти
 
τε
 
στρατηγὸς
начальник охраны
τοῦ
 
ἱεροῦ
Храма
καὶ
и
οἱ
 
ἀρχιερεῖς,
первосвященники,
διηπόρουν
они недоумевали
περὶ
о
αὐτῶν
них
τί
что
αν
 
γένοιτο
случилось
τοῦτο.
это.
24 Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и [прочие] первосвященники, недоумевали, что бы это значило.
 25 
παραγενόμενος
Прибывший
δέ
же
τις
кто-то
ἀπήγγειλεν
сообщил
αὐτοῖς
им
ὅτι
что
’Ιδοὺ
Вот
οἱ
 
άνδρες
мужи
οὓς
которых
ἔθεσθε
вы поместили
ἐν
в
τῇ
 
φυλακῇ
тюрьме
εἰσὶν
есть
ἐν
в
τω̣
 
ἱερω̣
Храме
ἑστῶτες
стоящие
καὶ
и
διδάσκοντες
учащие
τὸν
 
λαόν.
народ.
25 Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ.
 26 
τότε
Тогда
ἀπελθὼν
ушедший
 
στρατηγὸς
начальник охраны
σὺν
с
τοῖς
 
ὑπηρέταις
служителями
ἦγεν
вёл
αὐτούς,
их,
οὐ
не
μετὰ
с
βίας,
силой,
ἐφοβοῦντο
боялись
γὰρ
ведь
τὸν
 
λαόν,
народ,
μὴ
не
λιθασθῶσιν.
[чтобы] были побиты камнями они.
26 Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями.
 27 
’Αγαγόντες
Приведшие
δὲ
же
αὐτοὺς
их
ἔστησαν
поставили
ἐν
в
τω̣
 
συνεδρίω̣.
синедрионе.
καὶ
И
ἐπηρώτησεν
спросил
αὐτοὺς
их
 
ἀρχιερεὺς
первосвященник
27 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря:
 28 
λέγων,
говорящий,
[Οὐ]
[Разве] не
παραγγελίᾳ
приказом
παρηγγείλαμεν
мы приказали
ὑμῖν
вам
μὴ
не
διδάσκειν
учить
ἐπὶ
относительно
τω̣
 
ὀνόματι
имени
τούτω̣;
этого?
καὶ
И
ἰδοὺ
вот
πεπληρώκατε
вы наполнили
τὴν
 
’Ιερουσαλὴμ
Иерусалим
τῆς
 
διδαχῆς
учением
ὑμῶν,
вашим,
καὶ
и
βούλεσθε
хотите
ἐπαγαγεῖν
навести
ἐφ’
на
ἡμᾶς
нас
τὸ
 
αἷμα
кровь
τοῦ
 
ἀνθρώπου
Человека
τούτου.
Этого.
28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.
 29 
ἀποκριθεὶς
Ответивший
δὲ
же
Πέτρος
Пётр
καὶ
и
οἱ
 
ἀπόστολοι
апостолы
εἶπαν,
сказали,
Πειθαρχεῖν
Покоряться
δεῖ
надлежит
θεω̣
Богу
μᾶλλον
более
или
ἀνθρώποις.
людям.
29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.
 30 
 
θεὸς
Бог
τῶν
 
πατέρων
отцов
ἡμῶν
наших
ἤγειρεν
воскресил
’Ιησοῦν,
Иисуса,
ὃν
[с] Которым
ὑμεῖς
вы
διεχειρίσασθε
расправились
κρεμάσαντες
повесившие
ἐπὶ
на
ξύλου·
дереве;
30 Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе.
 31 
τοῦτον
Этого
 
θεὸς
Бог
ἀρχηγὸν
Предводителя
καὶ
и
σωτῆρα
Спасителя
ὕψωσεν
возвысил
τῇ
 
δεξιᾳϋ
правой [рукой]
αὐτοῦ,
Его,
[τοῦ]
 
δοῦναι
[чтобы] дать
μετάνοιαν
покаяние
τω̣
 
’Ισραὴλ
Израилю
καὶ
и
άφεσιν
прощение
αμαρτιῶν.
грехов.
31 Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.
 32 
καὶ
И
ἡμεῖς
мы
ἐσμεν
есть
μάρτυρες
свидетели
τῶν
 
ρημάτων
слов
τούτων,
этих,
καὶ
и
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
τὸ
 
άγιον
Святое
которое
ἔδωκεν
дал
 
θεὸς
Бог
τοῖς
 
πειθαρχοῦσιν
покоряющимся
αὐτω̣.
Ему.
32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему.
 33 
Οἱ
 
δὲ
Же
ἀκούσαντες
услышавшие
διεπρίοντο
разрывались
καὶ
и
ἐβούλοντο
хотели
ἀνελεῖν
убить
αὐτούς.
их.
33 Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их.
 34 
ἀναστὰς
Вставший
δέ
же
τις
некий
ἐν
в
τω̣
 
συνεδρίω̣
синедрионе
Φαρισαῖος
фарисей
ὀνόματι
именем
Γαμαλιήλ,
Гамалиил,
νομοδιδάσκαλος
законоучитель
τίμιος
почтенный
παντὶ
[для] всего
τω̣
 
λαω̣,
народа,
ἐκέλευσεν
приказал
ἔξω
вон
βραχὺ
[на] короткое [время]
τοὺς
этих
ἀνθρώπους
людей
ποιῆσαι,
сделать,
34 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время,
 35 
εἶπέν
сказал
τε
 
πρὸς
к
αὐτούς,
ним,
’Ανδρες
Мужи
’Ισραηλῖται,
Израильтяне,
προσέχετε
удерживайте
ἑαυτοῖς
себя
ἐπὶ
относительно
τοῖς
 
ἀνθρώποις
людей
τούτοις
этих
τί
что́
μέλλετε
готовитесь
πράσσειν.
делать.
35 а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать.
 36 
πρὸ
Перед
γὰρ
ведь
τούτων
этими
τῶν
 
ἡμερῶν
днями
ἀνέστη
восстал
Θευδᾶς,
Февда,
λέγων
говорящий
εἶναί
быть
τινα
кого-то
ἑαυτόν,
самого себя,
ω̣
[к] которому
προσεκλίθη
было склонено
ἀνδρῶν
мужей
ἀριθμὸς
число
ὡς
приблизительно
τετρακοσίων·
четырёхсот;
ὃς
который
ἀνη̣ρέθη,
был убит,
καὶ
и
πάντες
все
ὅσοι
сколькие
ἐπείθοντο
покорялись
αὐτω̣
ему
διελύθησαν
были распущены
καὶ
и
ἐγένοντο
сделались
εἰς
в
οὐδέν.
ничто.
36 Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли.
 37 
μετὰ
После
τοῦτον
этого
ἀνέστη
восстал
’Ιούδας
Иуда
 
Γαλιλαῖος
Галилеянин
ἐν
в
ταῖς
 
ἡμέραις
дни
τῆς
 
ἀπογραφῆς
переписи
καὶ
и
ἀπέστησεν
склонил к отделению
λαὸν
народ
ὀπίσω
за
αὐτοῦ·
ним;
κἀκεῖνος
и тот
ἀπώλετο,
погиб,
καὶ
и
πάντες
все
ὅσοι
сколькие
ἐπείθοντο
покорялись
αὐτω̣
ему
διεσκορπίσθησαν.
были рассредоточены.
37 После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались.
 38 
καὶ
И
τὰ
 
νῦν
теперь
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
ἀπόστητε
отступи́те
ἀπὸ
от
τῶν
 
ἀνθρώπων
людей
τούτων
этих
καὶ
и
άφετε
оставьте
αὐτούς·
их;
ὅτι
потому что
ἐὰν
если
η̣
было
ἐξ
из
ἀνθρώπων
людей
 
βουλὴ
решение
αὕτη
это
или
τὸ
 
ἔργον
дело
τοῦτο,
это,
καταλυθήσεται·
будет разрушено;
38 И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится,
 39 
εἰ
если
δὲ
же
ἐκ
от
θεοῦ
Бога
ἐστιν,
оно есть,
οὐ
не
δυνήσεσθε
сможете
καταλῦσαι
уничтожить
αὐτούς,
их,
μήποτε
чтобы не
καὶ
и
θεομάχοι
богоборцы
εὑρεθῆτε.
вы были найдены.
ἐπείσθησαν
Они покорились
δὲ
же
αὐτω̣,
ему,
39 а если от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь], чтобы вам не оказаться и богопротивниками.
 40 
καὶ
и
προσκαλεσάμενοι
подозвавшие
τοὺς
 
ἀποστόλους
апостолов
δείραντες
побившие
παρήγγειλαν
они приказали
μὴ
не
λαλεῖν
говорить
ἐπὶ
относительно
τω̣
 
ὀνόματι
имени
τοῦ
 
’Ιησοῦ
Иисуса
καὶ
и
ἀπέλυσαν.
освободили.
40 Они послушались его; и, призвав Апостолов, били [их] и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их.
 41 
Οἱ
Которые
μὲν
ведь
οὖν
итак
ἐπορεύοντο
шли
χαίροντες
радующиеся
ἀπὸ
от
προσώπου
лица́
τοῦ
 
συνεδρίου
синедриона
ὅτι
что
κατηξιώθησαν
они были удостоены
ὑπὲρ
за
τοῦ
это
ὀνόματος
имя
ἀτιμασθῆναι·
быть обесчещенными;
41 Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
 42 
πᾶσάν
всякий
τε
 
ἡμέραν
день
ἐν
в
τω̣
 
ἱερω̣
Храме
καὶ
и
κατ’
по
οἶκον
дому
οὐκ
не
ἐπαύοντο
прекращали они
διδάσκοντες
учащие
καὶ
и
εὐαγγελιζόμενοι
благовозвещающие
τὸν
 
Χριστόν,
Христа,
’Ιησοῦν.
Иисуса.
42 И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.