ΠΡΟΣ

К

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

Колоссянам

 2 
Русский синодальный перевод:
1 
Θέλω
Хочу
γὰρ
ведь
ὑμᾶς
вас
εἰδέναι
знать
ἡλίκον
какое
ἀγῶνα
сражение
ἔχω
имею
ὑπὲρ
ради
ὑμῶν
вас
καὶ
и
τῶν
которых
ἐν
в
Λαοδικείᾳ
Лаодикии
καὶ
и
ὅσοι
сколькие
οὐχ
не
ἑόρακαν
увидели
τὸ
 
πρόσωπόν
лицо
μου
моего
ἐν
по
σαρκί,
плоти,
1 Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти,
 2 
ἵνα
чтобы
παρακληθῶσιν
утешены
αἱ
 
καρδίαι
сердца́
αὐτῶν,
их,
συμβιβασθέντες
сведённые
ἐν
в
ἀγάπη̣
любви
καὶ
и
εἰς
на
πᾶν
всё
πλοῦτος
богатство
τῆς
 
πληροφορίας
уверенности
τῆς
 
συνέσεως,
понимания,
εἰς
в
ἐπίγνωσιν
познание
τοῦ
 
μυστηρίου
таинства
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
Χριστοῦ,
Христа,
2 дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа,
 3 
ἐν
в
ω̣
котором
εἰσιν
есть
πάντες
все
οἱ
 
θησαυροὶ
сокровища
τῆς
 
σοφίας
мудрости
καὶ
и
γνώσεως
знания
ἀπόκρυφοι.
сокровенные.
3 в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
 4 
Τοῦτο
Это
λέγω
говорю
ἵνα
чтобы
μηδεὶς
никто
ὑμᾶς
вас
παραλογίζηται
обманул
ἐν
по
πιθανολογίᾳ.
убеждению.
4 Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами;
 5 
εἰ
Если
γὰρ
ведь
καὶ
и
τῇ
 
σαρκὶ
[по] плоти
άπειμι,
отсутствую,
ἀλλὰ
но
τω̣
 
πνεύματι
[по] вдохновению
σὺν
с
ὑμῖν
вами
εἰμι,
я есть,
χαίρων
радующийся
καὶ
и
βλέπων
видящий
ὑμῶν
ваш
τὴν
 
τάξιν
порядок
καὶ
и
τὸ
 
στερέωμα
твёрдость
τῆς
 
εἰς
на
Χριστὸν
Христа
πίστεως
вере
ὑμῶν.
вашей.
5 ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.
 6 
‛Ως
Как
οὖν
посему
παρελάβετε
приняли
τὸν
 
Χριστὸν
Христа
’Ιησοῦν
Иисуса
τὸν
 
κύριον,
Го́спода,
ἐν
в
αὐτω̣
Нём
περιπατεῖτε,
[и] ходи́те,
6 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем,
 7 
ἐρριζωμένοι
укоренившиеся
καὶ
и
ἐποικοδομούμενοι
назидающиеся
ἐν
в
αὐτω̣
Нём
καὶ
и
βεβαιούμενοι
утверждающиеся
τῇ
 
πίστει
вере
καθὼς
как
ἐδιδάχθητε,
научены,
περισσεύοντες
изобилующие
ἐν
в
εὐχαριστίᾳ.
благодарности.
7 будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.
 8 
βλέπετε
Смотри́те
μή
не
τις
кто-либо
ὑμᾶς
вас
ἔσται
будет
 
συλαγωγῶν
похищающий
διὰ
посредством
τῆς
 
φιλοσοφίας
философии
καὶ
и
κενῆς
пустого
ἀπάτης
обмана
κατὰ
через
τὴν
 
παράδοσιν
предание
τῶν
 
ἀνθρώπων,
людей,
κατὰ
через
τὰ
 
στοιχεῖα
стихии
τοῦ
 
κόσμου,
мира,
καὶ
и
οὐ
не
κατὰ
через
Χριστόν·
Христа;
8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;
 9 
ὅτι
потому что
ἐν
по
αὐτω̣
Нему
κατοικεῖ
обитает
πᾶν
всё
τὸ
 
πλήρωμα
наполнение
τῆς
 
θεότητος
Божества
σωματικῶς,
телесно,
9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,
 10 
καὶ
и
ἐστὲ
вы есть
ἐν
по
αὐτω̣
Нему
πεπληρωμένοι,
исполнившиеся,
ὅς
Который
ἐστιν
есть
 
κεφαλὴ
голова
πάσης
всякого
ἀρχῆς
нача́ла
καὶ
и
ἐξουσίας,
власти,
10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.
 11 
ἐν
в
ω̣
Котором
καὶ
и
περιετμήθητε
обрезаны
περιτομῇ
обрезанием
ἀχειροποιήτω̣
нерукотворным
ἐν
в
τῇ
 
ἀπεκδύσει
снятии
τοῦ
 
σώματος
те́ла
τῆς
 
σαρκός,
плоти,
ἐν
в
τῇ
 
περιτομῇ
обрезании
τοῦ
 
Χριστοῦ,
Христа,
11 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;
 12 
συνταφέντες
похороненные
αὐτω̣
[в] Нём
ἐν
в
τω̣
 
βαπτισμω̣,
крещении,
ἐν
в
ω̣
Котором
καὶ
и
συνηγέρθητε
совоскрешены
διὰ
посредством
τῆς
 
πίστεως
веры
τῆς
 
ἐνεργείας
действия
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τοῦ
 
ἐγείραντος
воскресившего
αὐτὸν
Его
ἐκ
из
νεκρῶν·
мёртвых;
12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,
 13 
καὶ
и
ὑμᾶς
вас
νεκροὺς
мёртвых
ὄντας
сущих
[ἐν]
в
τοῖς
 
παραπτώμασιν
преступлениях
καὶ
и
τῇ
 
ἀκροβυστίᾳ
необрезанности
τῆς
 
σαρκὸς
плоти
ὑμῶν,
вашей,
συνεζωοποίησεν
Он оживил вместе
ὑμᾶς
вас
σὺν
с
αὐτω̣,
Ним,
χαρισάμενος
простивший
ἡμῖν
нам
πάντα
все
τὰ
 
παραπτώματα,
проступки,
13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи,
 14 
ἐξαλείψας
стёрший
τὸ
 
καθ’
против
ἡμῶν
нас
χειρόγραφον
расписку
τοῖς
 
δόγμασιν
[с] указаниями
которая
ἦν
была
ὑπεναντίον
против
ἡμῖν,
нас,
καὶ
и
αὐτὸ
её
ἦρκεν
Он убрал
ἐκ
из
τοῦ
 
μέσου
середины
προσηλώσας
пригвоздивший
αὐτὸ
её
τω̣
 
σταυρω̣·
[к] кресту;
14 истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;
 15 
ἀπεκδυσάμενος
снявший
τὰς
 
ἀρχὰς
нача́ла
καὶ
и
τὰς
 
ἐξουσίας
власти
ἐδειγμάτισεν
он выставил
ἐν
в
παρρησίᾳ,
открытости,
θριαμβεύσας
восторжествовавший
αὐτοὺς
[над] ними
ἐν
в
αὐτω̣.
нём.
15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.
 16 
Μὴ
Не
οὖν
итак
τις
кто-либо
ὑμᾶς
вас
κρινέτω
пусть судит
ἐν
в
βρώσει
пище
καὶ
и
ἐν
в
πόσει
питье
или
ἐν
в
μέρει
части
ἑορτῆς
праздника
или
νεομηνίας
новолуния
или
σαββάτων,
суббот,
16 Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:
 17 
ά
которое
ἐστιν
есть
σκιὰ
тень
τῶν
 
μελλόντων,
готовящихся,
τὸ
 
δὲ
же
σῶμα
тело
τοῦ
 
Χριστοῦ.
Христа.
17 это есть тень будущего, а тело - во Христе.
 18 
μηδεὶς
Никто
ὑμᾶς
вас
καταβραβευέτω
пусть распоряжается против
θέλων
желающий
ἐν
в
ταπεινοφροσύνη̣
смиренномыслии
καὶ
и
θρησκείᾳ
набожности
τῶν
 
ἀγγέλων,
ангелов,
[в] которое
ἑόρακεν
он увидел
ἐμβατεύων,
вступающий,
εἰκῇ
напрасно
φυσιούμενος
надуваемый
ὑπὸ
 
τοῦ
 
νοὸς
умом
τῆς
 
σαρκὸς
плоти
αὐτοῦ,
его,
18 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом
 19 
καὶ
и
οὐ
не
κρατῶν
держащий
τὴν
 
κεφαλήν,
Голову,
ἐξ
из
οὗ
Которого
πᾶν
всё
τὸ
 
σῶμα
тело
διὰ
через
τῶν
 
αφῶν
соединения
καὶ
и
συνδέσμων
связки
ἐπιχορηγούμενον
поддерживающееся
καὶ
и
συμβιβαζόμενον
сообразующееся
αὔξει
растёт
τὴν
 
αὔξησιν
ростом
τοῦ
 
θεοῦ.
Бога.
19 и не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.
 20 
Εἰ
Если
ἀπεθάνετε
вы отмерли
σὺν
со
Χριστω̣
Христом
ἀπὸ
от
τῶν
 
στοιχείων
стихий
τοῦ
 
κόσμου,
мира,
τί
что
ὡς
как
ζῶντες
живущие
ἐν
по
κόσμω̣
миру
δογματίζεσθε,
вы подчиняетесь предписаниям,
20 Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений:
 21 
Μὴ
Не
άψη̣
прикоснись
μηδὲ
и не
γεύση̣
вкуси
μηδὲ
и не
θίγη̣ς,
потрогай,
21 "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся" -
 22 
ά
которое
ἐστιν
есть
πάντα
всё
εἰς
в
φθορὰν
порчу
τῇ
 
ἀποχρήσει,
[при] употреблении,
κατὰ
по
τὰ
 
ἐντάλματα
заповедям
καὶ
и
διδασκαλίας
учениям
τῶν
 
ἀνθρώπων;
людей?
22 что все истлевает от употребления, - по заповедям и учению человеческому?
 23 
άτινά
То, которое
ἐστιν
есть
λόγον
слово
μὲν
ведь
ἔχοντα
имеющего
σοφίας
мудрость
ἐν
в
ἐθελοθρησκίᾳ
произвольной религии
καὶ
и
ταπεινοφροσύνη̣
смиренномыслии
[καὶ]
и
ἀφειδίᾳ
беспощадности
σώματος,
те́ла,
οὐκ
не
ἐν
в
τιμῇ
почтении
τινι
каком-либо
πρὸς
к
πλησμονὴν
наполнению
τῆς
 
σαρκός.
плоти.
23 Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.