ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Коринфянам.

ὑπεροχὴν превосходству.

σοφίαν мудрость.

σοφίας мудрости.

σοφία мудрости.

καταγγέλλων возвещающий.

μυστήριον таинство.

μυστηρίω̣ таинстве.

τοῦτον этого.

ἐσταυρωμένον распятого.

ἐσταύρωσαν распяли.

ἀσθένεια бессилии.

ἀσθένειαν немощи.

φόβω̣ страхе.

τρόμω̣ трепете.

κήρυγμα провозгашение.

πειθοῖς убедительных.

ἀποδείξει явлении.

δυνάμεως силы.

δυνάμει силе.

τελείοις совершенных.

καταργουμένων упраздняющихся.

καταργηθῇ сделано бесполезным.

κατήργηται освобождена.

ἀποκεκρυμμένην скрываемую.

προώρισεν предопределил.

οὖς ухо.

ἀνέβη восходило.

ἀπεκάλυψεν открыл.

ἐραυνᾳϋ узнаёт.

βάθη глуби́ны.

χαρισθέντα дарованное.

διδακτοῖς познаваемых.

ἀνθρωπίνης человеческой.

ἀνθρώπινον человеческое.

πνευματικοῖς духовному.

πνευματικος духовный.

πνευματικὰ духовное.

συγκρίνοντες сопоставляющие.

ψυχικὸς душевный.

δέχεται принимает.

μωρία глупость.

πνευματικῶς духовно.

ἀνακρίνεται различается.

ἀνακρίνεται судится.

ἀνακρίνει  различает.

νοῦν ум.

συμβιβάσει наставит.

Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова