ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Послание

ΙΑΚΩΒΟΥ

Иакова

 2 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Αδελφοί
Братья
μου,
мои,
μὴ
не
ἐν
в
προσωπολημψίαις
лицемериях
ἔχετε
имеете
τὴν
 
πίστιν
веру
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
ἡμῶν
нашего
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
τῆς
 
δόξης.
славы.
1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.
 2 
ἐὰν
Если
γὰρ
ведь
εἰσέλθη̣
войдёт
εἰς
в
συναγωγὴν
синагогу
ὑμῶν
вашу
ἀνὴρ
муж
χρυσοδακτύλιος
с золотыми кольцами
ἐν
в
ἐσθῆτι
одежде
λαμπρᾳϋ,
светлой,
εἰσέλθη̣
войдёт
δὲ
же
καὶ
и
πτωχὸς
нищий
ἐν
в
ρυπαρᾳϋ
грязной
ἐσθῆτι,
одежде,
2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,
 3 
ἐπιβλέψητε
посмо́трите
δὲ
же
ἐπὶ
на
τὸν
 
φοροῦντα
носящего
τὴν
 
ἐσθῆτα
одежду
τὴν
 
λαμπρὰν
светлую
καὶ
и
εἴπητε,
скажете,
Σὺ
Ты
κάθου
сиди
ὧδε
здесь
καλῶς,
хорошо,
καὶ
и
τω̣
 
πτωχω̣
нищему
εἴπητε,
скажете,
Σὺ
Ты
στῆθι
стань
ἐκεῖ
там
 
κάθου
сиди
ὑπὸ
у
τὸ
 
ὑποπόδιόν
подножия
μου,
моего,
3 и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, -
 4 
οὐ
не
διεκρίθητε
установили различия вы
ἐν
в
ἑαυτοῖς
себе
καὶ
и
ἐγένεσθε
сделались
κριταὶ
судьями
διαλογισμῶν
расчётов
πονηρῶν;
дурных?
4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?
 5 
’Ακούσατε,
Послушайте,
ἀδελφοί
братья
μου
мои
ἀγαπητοί.
любимые.
οὐχ
[Разве] не
 
θεὸς
Бог
ἐξελέξατο
избрал
τοὺς
 
πτωχοὺς
нищих
τω̣
 
κόσμω̣
мира
πλουσίους
богатых
ἐν
в
πίστει
вере
καὶ
и
κληρονόμους
наследников
τῆς
 
βασιλείας
царства
ης
которое
ἐπηγγείλατο
Он пообещал
τοῖς
 
ἀγαπῶσιν
любящим
αὐτόν;
Его?
5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?
 6 
ὑμεῖς
Вы
δὲ
же
ἠτιμάσατε
обесчестили
τὸν
 
πτωχόν.
нищего.
οὐχ
[Разве] не
οἱ
 
πλούσιοι
богатые
καταδυναστεύουσιν
применяют силу против
ὑμῶν,
вас,
καὶ
и
αὐτοὶ
они
έλκουσιν
тащат
ὑμᾶς
вас
εἰς
в
κριτήρια;
суды?
6 А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?
 7 
οὐκ
Не
αὐτοὶ
они
βλασφημοῦσιν
хулят
τὸ
 
καλὸν
хорошее
ὄνομα
имя
τὸ
 
ἐπικληθὲν
наречённое
ἐφ’
на
ὑμᾶς;
вас?
7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?
 8 
εἰ
Если
μέντοι
однако
νόμον
закон
τελεῖτε
совершаете
βασιλικὸν
царский
κατὰ
по
τὴν
 
γραφήν,
писанию,
’Αγαπήσεις
Будешь любить
τὸν
 
πλησίον
ближнего
σου
твоего
ὡς
как
σεαυτόν,
тебя самого,
καλῶς
хорошо
ποιεῖτε·
делаете;
8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете.
 9 
εἰ
если
δὲ
же
προσωπολημπτεῖτε,
выказываете лицемерие,
αμαρτίαν
грех
ἐργάζεσθε,
делаете,
ἐλεγχόμενοι
обличаемые
ὑπὸ
от
τοῦ
 
νόμου
закона
ὡς
как
παραβάται.
преступники.
9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками.
 10 
ὅστις
Тот, который
γὰρ
ведь
ὅλον
весь
τὸν
 
νόμον
закон
τηρήση̣,
соблюдает,
πταίση̣
споткнётся
δὲ
же
ἐν
в
ἑνί,
одном,
γέγονεν
сделается
πάντων
[во] всём
ἔνοχος.
виновным.
10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
 11 
 
γὰρ
Ведь
εἰπών,
Сказавший,
Μὴ
Не
μοιχεύση̣ς,
соверши прелюбодеяние,
εἶπεν
сказал
καί,
и,
Μὴ
Не
φονεύση̣ς·
убей;
εἰ
если
δὲ
же
οὐ
не
μοιχεύεις,
совершая прелюбодеяние,
φονεύεις
убиваешь
δέ,
же,
γέγονας
ты сделался
παραβάτης
преступник
νόμου.
закона.
11 Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.
 12 
οὕτως
Так
λαλεῖτε
говорите
καὶ
и
οὕτως
так
ποιεῖτε
делаете
ὡς
как
διὰ
по
νόμου
закону
ἐλευθερίας
свободы
μέλλοντες
готовящиеся
κρίνεσθαι.
быть судимыми.
12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы.
 13 
 
γὰρ
Ведь
κρίσις
суд
ἀνέλεος
немилостив
τω̣
 
μὴ
не
ποιήσαντι
сделавшему
ἔλεος·
милость;
κατακαυχᾶται
торжествует
ἔλεος
милость
κρίσεως.
суда.
13 Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.
 14 
τὸ
 
ὄφελος,
польза,
ἀδελφοί
братья
μου,
мои,
ἐὰν
если
πίστιν
веру
λέγη̣
будет говорить
τις
кто
ἔχειν,
имеет,
ἔργα
дела́
δὲ
же
μὴ
не
ἔχη̣;
будет иметь?
μὴ
Не
δύναται
может
 
πίστις
вера
σῶσαι
спасти
αὐτόν;
его?
14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?
 15 
ἐὰν
Если
ἀδελφὸς
брат
 
ἀδελφὴ
сестра
γυμνοὶ
нагие
ὑπάρχωσιν
будут пребывать
καὶ
и
λειπόμενοι
имеющие недостаток
τῆς
 
ἐφημέρου
ежедневной
τροφῆς,
пищи,
15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,
 16 
εἴπη̣
скажет
δέ
же
τις
кто
αὐτοῖς
им
ἐξ
из
ὑμῶν,
вас,
‛Υπάγετε
Идите
ἐν
в
εἰρήνη̣,
мире,
θερμαίνεσθε
грейтесь
καὶ
и
χορτάζεσθε,
насыщайтесь,
μὴ
не
δῶτε
даст
δὲ
же
αὐτοῖς
им
τὰ
 
ἐπιτήδεια
необходимое
τοῦ
 
σώματος,
телу,
τί
какая
τὸ
 
ὄφελος;
польза?
16 а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы?
 17 
οὕτως
Так
καὶ
и
 
πίστις,
вера,
ἐὰν
если
μὴ
не
ἔχη̣
будет иметь
ἔργα,
дел,
νεκρά
мертва
ἐστιν
есть
καθ’
по
ἑαυτήν.
себе самой.
17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
 18 
’Αλλ’
Но
ἐρεῖ
скажет
τις,
кто,
Σὺ
Ты
πίστιν
веру
ἔχεις
имеешь
κἀγὼ
и я
ἔργα
дела́
ἔχω.
имею.
δεῖξόν
Покажи
μοι
мне
τὴν
 
πίστιν
веру
σου
твою
χωρὶς
без
τῶν
 
ἔργων,
дел,
κἀγώ
и я
σοι
тебе
δείξω
покажу
ἐκ
из
τῶν
 
ἔργων
дел
μου
моих
τὴν
 
πίστιν.
веру.
18 Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.
 19 
σὺ
Ты
πιστεύεις
веришь
ὅτι
что
εἷς
один
ἐστιν
есть
 
θεός;
Бог?
καλῶς
Хорошо
ποιεῖς·
делаешь;
καὶ
и
τὰ
 
δαιμόνια
демоны
πιστεύουσιν
верят
καὶ
и
φρίσσουσιν.
трясутся.
19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.
 20 
θέλεις
Желаешь
δὲ
же
γνῶναι,
познать,
 
άνθρωπε
человек
κενέ,
пустой,
ὅτι
что
 
πίστις
вера
χωρὶς
без
τῶν
 
ἔργων
дел
ἀργή
бездейственна
ἐστιν;
есть?
20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?
 21 
’Αβραὰμ
Авраам
 
πατὴρ
отец
ἡμῶν
наш
οὐκ
не
ἐξ
из
ἔργων
дел
ἐδικαιώθη,
был признан правым,
ἀνενέγκας
вознёсший
’Ισαὰκ
Исаака
τὸν
 
υἱὸν
сына
αὐτοῦ
своего
ἐπὶ
на
τὸ
 
θυσιαστήριον;
жертвенник?
21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?
 22 
βλέπεις
Видишь
ὅτι
что
 
πίστις
вера
συνήργει
содействовала
τοῖς
 
ἔργοις
делам
αὐτοῦ
его
καὶ
и
ἐκ
от
τῶν
 
ἔργων
дел
 
πίστις
вера
ἐτελειώθη,
была сделана совершенная,
22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?
 23 
καὶ
и
ἐπληρώθη
исполнилось
 
γραφὴ
Писание
 
λέγουσα,
говорящее,
’Επίστευσεν
Поверил
δὲ
же
’Αβραὰμ
Авраам
τω̣
 
θεω̣,
Богу,
καὶ
и
ἐλογίσθη
было засчитано
αὐτω̣
ему
εἰς
в
δικαιοσύνην,
праведность,
καὶ
и
φίλος
дру́гом
θεοῦ
Бога
ἐκλήθη.
назван.
23 И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим".
 24 
ὁρᾶτε
Видите
ὅτι
что
ἐξ
из
ἔργων
дел
δικαιοῦται
признается праведный
άνθρωπος
человек
καὶ
и
οὐκ
не
ἐκ
от
πίστεως
веры
μόνον.
только.
24 Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?
 25 
ὁμοίως
Подобно
δὲ
же
καὶ
и
‛Ραὰβ
Раав
 
πόρνη
блудница
οὐκ
не
ἐξ
из
ἔργων
дел
ἐδικαιώθη,
была признана правой,
ὑποδεξαμένη
принявшая
τοὺς
 
ἀγγέλους
вестников
καὶ
и
ἑτέρᾳ
другим
ὁδω̣
путём
ἐκβαλοῦσα;
выпустившая?
25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?
 26 
ὥσπερ
Как
γὰρ
ведь
τὸ
 
σῶμα
тело
χωρὶς
без
πνεύματος
духа
νεκρόν
мертво
ἐστιν,
есть,
οὕτως
так
καὶ
и
 
πίστις
вера
χωρὶς
без
ἔργων
дел
νεκρά
мертва
ἐστιν.
есть.
26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.