ἑαυτω̣ Себе Самом.

ἑαυτοῦ себя.

ἑαυτοὺς себя самих.

ἑαυτοῦ самого себя.

ἑαυτοῖς самих себе.

ΙΩΑΝΝΗΝ Иоанну.

ταρασσέσθω cмущается.

καρδία сердце.

καρδίαις сердцам.

καρδίαν сердце.

καρδίας сердца.

πιστεύετε верьте.

πιστεύετε верите.

πιστεύη̣ поверил.

πιστεύουσιν верят.

πιστεύεις веришь.

πιστεύων верящий.

πιστεύομεν верим.

πιστευόντων верящих.

πιστεύσητε поверили.

πεπιστεύκατε поверили.

ἐπίστευσαν поверили.

ἐμέ меня.

οἰκίᾳ доме.

πατρός отца.

πατρός отцe.

πατέρα отца.

πατέρα отцу.

πατὴρ отец.

μοναὶ жилищные.

μονὴν жилище.

πολλαί многочисленные.

πολλὰ долгое.

πολλὰ многое.

πολύν многий.

πολλοὺς многие.

πολλω̣ многому.

πολλῶν многих.

πολλοὶ многие.

αν бы.

ὅτι что.

ὅτι потому что.

πορεύομαι иду.

πορευθῶ пойду.

ἑτοιμάσαι приготовить.

ἡτοίμασεν приготовил.

ἑτοιμάσω приготовлю.

τόπον место.

ἐὰν если.

πάλιν вновь.

ἐμαυτοῦ себе.

ἐμαυτοῦ себя.

ἐμαυτόν меня самого.

ὅπου где.

ὅπου куда.

ἐγὼ я.

ὑμεῖς вы.

ὑπάγω иду.

ὑπάγεις уходишь.

ὑπάγητε шли.

οἴδατε знаете.

οἴδασιν знают.

οἴδασ знаешь.

οἴδαμεν знаем.

οἶδεν знает.

εἰδέναι знать.

εἰδέν видел.

ἴδε посмотри.

ὁδόν путь.

ὁδός путь.

Θωμᾶς Фома.

πῶς как.

δυνάμεθα можем.

δύναται может.

δύνασθε можете.

ζωή жизнь.

ζωὴν жизнь.

ζωῆς жизни.

οὐδεὶς никакой.

οὐδέν ничто.

οὐδενὸς никакого.

οὐδεμίαν никакую.

πατέρα Отцу.

πατέρα Отцу.

ἐμοῦ меня.

ἐμοῦ мне.

με меня.

άρτι ныне.

ἑωράκατε видели.

ἑωράκασιν увидели.

ἑωρακὼς увидевший.

ἑώρακεν увидел.

ὄψεσθέ увидите.

Φίλιππος Филипп.

Φίλιππε Филипп.

ἡμῖν нам.

δεῖξον покажи.

ἀρκεῖ хватает.

τοσούτω̣ столькое.

ἐμοί мне.

ἐμοί моему́.

ρήματα cлова́.

 которые.

 которое.

 которое.

ὃς который.

 которого.

ὃν которое.

ὃν которого.

ὧν которых.

οἷς которым.

ὃν который.

ω̣ которое.

ω̣ которому.

οὗ которое.

οὗ которого.

λαλῶ говорю.

λαλεῖ говорит.

λαλεῖς говоришь.

λελάληκα сказал.

λαλήσω буду говорить.

λαλήσει будет говорить.

λαλοῦμεν возвещаем.

ἐλάλησα возвестил.

ἐλάλησεν сказал.

μένων остающийся.

μένω остаюсь.

μένει остаётся.

μένη̣ останется.

μένη̣ останетесь.

μείνατε останьтесь.

μείνητε останетесь.

μενεῖτε останетесь.

μείνη̣ останутся.

ἔργα дела́.

ἔργον дело.

μοι мне.

ἀμὴν истинно.

κἀκεῖνος и тот.

κἀκεῖνοι и те.

μείζονα бо́льшие.

μείζονα бо́льшую.

μείζων бо́льший.

τούτων этих.

τι что.

τι нечто.

τι что-нибудь.

τις кто-либо.

τίνα какой.

3. (преимущ. τ; со знач. или оттенком наречия): τ κλαεις; Hom. отчего ты плачешь?; τ δη; Plat. почему же?, как же так?; τ δ ο; Aesch. почему же нет?; τ ο βαδζομεν; Plat. не пойти ли нам?

αἰτήσητε попро́сите.

η̣τήσατε просили.

αἰτήσασθε попро́сите.

αἰτήσεσθε будете просить.

αἰτεῖτε проси́те.

δοξασθῇ прославился.

δεδόξασμαι прославлен.

ἐδοξάσθη прославится.

ἐδόξασα прославил.

δοξάσει прославит.

δοξάση̣ прославил.

δόξασόν прославь.

ἀγαπᾶτέ любите.

ἠγαπᾶτέ вы любите.

ἀγαπῶν лю́бящий.

ἀγαπῶ люблю.

ἀγαπηθήσεται будет любить.

ἀγαπήσω буду любить.

ἀγαπᾳϋ любит.

ἀγαπήσει будет любить.

ἠγάπησέν полюбил.

ἠγάπησα полюбил.

ἠγάπησας полюбил.

ἀγαπῶσιν любящим.

ἐντολὰς заповеди.

ἐντολὴ заповедь.

ἐμὰς мои.

ἐμὰ моё.

ἐμὸς моё.

ἐμὴν мой.

ἐμὴν мою.

ἐμῇ моей.

ἐμῇ моя.

ἐτήρησαν хранили.

ἐτήρουν сохранял.

τηρήσετε будете хранить.

τηρῶν хранящий.

τηρήσει будет хранить.

τηρήση̣ς сохранил.

τηρήσουσιν будут хранить.

τήρησον сохрани.

τηρήσει хранит.

τετήρηκα сохранил.

τετήρηκαν сохраняют.

παράκλητον утешителя.

παράκλητος утешитель.

κἀγώ и я.

κἀμὲ и меня.

κἀμοὶ и мне.

ἐρωτήσω попрошу.

ἐρωτήσετε будете спрашивать.

ἐρωτᾳϋ спрашивает.

ἐρωτᾶν спросить.

ἐρωτῶ прошу.

άλλον другого.

άλλος другой.

δώση̣ дать.

δώσει даст.

δω̣ дал.

δοθέντος данного.

δίδωμι даю.

δίδωσιν даёт.

ἔδωκας даёшь.

δέδωκας дал.

δέδωκα дал.

αἰῶνα век.

αἰῶνος ве́ка.

αἰώνων веков.

η̣ был.

η̣ была.

ἦτε были.

ἔσται будет.

ὦσιν были.

κόσμος мир.

κόσμον мир.

κόσμω̣ миру.

κόσμου мира.

οὐ не.

λαβεῖν принять.

λαμβάνει берёт.

λαμβάνοντες принимающие.

λήμψεται возьмёт.

λήμψεσθε полу́чите.

ἔλαβον приняли.

ἐλάβομεν приняли.

θεωρεῖ видит.

θεωρεῖτέ увидит.

θεωρεῖ увидите.

θεωρῶσιν видели.

οὐδὲ и не.

ἀφήσω оставлю.

ἀφῆτε оставили.

ἀφίημι оставляю.

ὀρφανούς осиротевшими.

ἔτι ещё.

ἔτι всё ещё.

μικρὸν недолгое.

οὐκέτι уже́ не.

ζῶ живу.

ζῶντας живущих.

ζῶντας оживших.

ζῶντος живущего.

ζῶντι живущему.

ζῇ живёт.

ζήσετε будете жить.

ζήσομεν будем жить.

ἐκείνη̣ тот.

ἐκεῖνός тот.

ἐκείνων того.

αὐτὰς их.

αὐτῆς её.

αὕτη это.

ἐμφανίσω буду являть.

ἐμφανίζειν являть.

’Ισκαριώτης Искариот.

μέλλεις хочешь.

μέλλοντος предстоящего.

σεαυτὸν тебя самого.

σεαυτω̣ тебе самом.

οὐχὶ не.

ἀπεκρίθη ответил.

ἀλλὰ но.

ἀλλὰ ещё.

ἀλλ’ но.

ἀλλ’ притом.

πέμψαντός пославшего.

πέμψαντά пославшего.

πέμψαντά пославшему.

πέμψει пошлёт.

πέμψω пошлю.

διδάξει будет учить.

ὑπομνήσει будет напоминать.

μηδὲ и не.

δειλιάτω страшится.

ἐχάρητε вы обрадовались.

χαρήσεται возрадуется; .

μείζων больший.

νῦν теперь.

νῦν ныне.

εἴρηκα сказал.

εἴρηκα назвал.

ἐροῦμεν скажем.

ὅταν когда.

άρχων князь.

ἀρχόντων начальников.

ἐνετείλατο повелел.

ἐντέλλομαι заповедал.

άγωμεν идёмте.

ἐντεῦθεν отсюда.

άμπελος виноградная лоза.

ἀμπέλω̣  виноградной лозе.

ἀληθινή истинная.

ἀληθινὸν истинного.

γεωργός виноградарь.

κλῆμα ветвь.

κλῆμα ветвь.

κλήματα ветви.

φέρον приносящую.

φέρη̣ приносила.

φέρειν приносить.

φέρει приносит.

φέρητε приносили.

καρπός плод.

καρπόν плод.

καθαίρει очищает.

καθαροί чистые.

πλείονα больший.

ἤδη уже.

οὗτος этот.

οὗτοι эти.

ταύτης этой.

ταύτην эту.

χωρὶς без.

ἐβλήθη был брошен.

βάλλουσιν бросают.

ἔξω вон.

ἐξηράνθη был засушен.

πῦρ пламя.

καίεται сжигаются.

τούτω̣ этому.

μαθηταί ученики.

μαθητῶν учеников.