Βίβλος книга.

πνεύμα дыхание.

πνεύμα вдохновение.

πνεύμα дыхание.

πνεύμα вдохновение.

πνεύμα дыхание.

πνεύματα дыхания.

πνεύματα вдохновения.

πνεύματι дыханию.

πνεύματι вдохновению.

πνεύμασι дыханиям.

πνεύμασι вдохновениям.

πνεύματος дыхания.

πνεύματων вдохновений.

πνεύματος вдохновения.

γενέσεως происхождения.

υἱοῦ сына.

υἱός сын.

υἱὸν сына.

υἱὸν сыне.

Δαυὶδ Давид.

Δαυὶδ Давидa.

’Αβραάμ Авраам.

’Αβραάμ Авраама.

τὰς /не переводится/.

τὸν /не переводится/.

τῶν /не переводится/.

’Ισαάκ Исаака.

’Ισαάκ Исаак.

δὲ же.

δὲ а.

’Ιακώβ Иакова.

’Ιακώβ Иаков.

’Ιούδαν Иуду.

’Ιούδα Иуды.

’Ιούδας Иуда.

ἀδελφὸς братьев.

αὐτοῦ его.

αὐτοῦ него.

αὐτω̣ ему.

αὐτω̣ нём.

αὐτω̣ нeму.

αὐτω̣ ему.

αὐτὸ его.

αὐτὸ её.

αὐτοῖς им.

αὐτοῖς них.

αὐτοῖ они.

Φάρες Фареса.

Φάρες Фарес.

Ζάρα Зару.

ἐκ от.

ἐκ из.

ἐκ от.

Θαμάρ Фамарь.

‛Εσρώμ Есрома.

‛Εσρώμ Есром.

’Αρὰμ Арама.

’Αρὰμ Арам.

’Αμιναδάβ Аминадава.

’Αμιναδάβ Аминадав.

Ναασσών Наасона.

Ναασσών Наасон.

Σαλμών Салмона.

Σαλμών Салмон.

Βόες Воэса.

Βόες Воэс.

‛Ραχάβ Рахав.

’Ιωβὴδ Иовида.

’Ιωβὴδ Иовида.

‛Ρούθ Руфи.

’Ιεσσαί Иессея.

’Ιεσσαί Иессей.

ΚΑΤΑ по.

ΚΑΤΑ в.

κατ’ на.

καθ’ по.

ΜΑΤΘΑΙΟΝ Матфею.

βασιλέα царя.

Σολομῶν Соломон.

Σολομῶνα Соломона.

Οὐρίου Урии.

‛Ροβοάμ Ровоам.

‛Ροβοάμ Ровоама.

’Αβιά Авию.

’Αβιά Авия.

’Ασὰφ Асаф.

’Ασὰφ Асафа.

’Ιωσαφάτ Иосафата.

’Ιωσαφάτ Иосафат.

’Ιωράμ Иорама.

’Ιωράμ Иорам.

’Οζίαν Озию.

’Οζίας Озия.

’Ιωαθάμ Иофама.

’Ιωαθάμ Иофам.

’Αχάζ Ахаза.

’Αχάζ Ахаз.

‛Εζεκίαν Езекию.

‛Εζεκίαν Езекия.

Μανασσῆ Манассию.

Μανασσῆς Манассия.

’Αμώς Амоса.

’Αμώς Амос.

’Ιωσίαν Иосию.

’Ιωσίαν Иосия.

’Ιεχονίαν Иехонию.

’Ιεχονίας Иехония.

ἐπὶ во время.

ἐπὶ в.

ἐπὶ на.

ἐπὶ по.

ἐφ’ по.

ἐφ’ над.

ἐφ’ на.

μετοικεσίας переселения.

μετοικεσίαν переселения.

Βαβυλῶνος Вавилонского.

Μετὰ после.

Μετὰ среди.

μεθ’ после.

Σαλαθιήλ Салафиил.

Σαλαθιήλ Салафиила.

Ζοροβαβέλ Зоровавель.

Ζοροβαβέλ Зоровавеля.

’Αβιούδ Авиуда.

’Αβιούδ Авиуд.

’Ελιακίμ Елиакима.

’Ελιακίμ Елиаким.

’Αζώρ Азора.

’Αζώρ Азор.

Σαδώκ Садока.

Σαδώκ Садока.

’Αχίμ Ахима.

’Αχίμ Ахим.

’Ελιούδ Елиуда.

’Ελιούδ Елиуд.

’Ελεάζαρ Елеазара.

’Ελεάζαρ Елеазар.

Ματθάν Матфана.

Ματθάν Матфан.

’Ιωσὴφ Иосифа.

’Ιωσὴφ Иосиф.

άνδρα мужа.

ἀνδρός мужа.

ἀνδρὶ мужу.

ἀνὴρ муж.

Μαρίας Марии.

Μαρίαμ Мариам.

ἐξ от.

ἐξ из.

’Ιησοῦς Иисус.

’Ιησοῦν Иисус.

ης которой.

ἐγέννησεν родил.

ἐγεννήθη рождён.

γεννηθὲν рождённое.

γεννηθὲν родился.

γεννηθέντος рождённого.

γεννήση̣ родит.

λεγόμενος называемый.

λέγω говорю.

λἐγων говорящий.

ἔλεγον говорили.

λέγοντος говорящего.

λέγοντες говорящие.

λέγειν сказать.

λέγεις говоришь.

λέγει говорит.

Λέγουσιν говорят.

Χριστος Христос.

πᾶσαι все.

πάση̣ всей.

πᾶς всякий.

οὖν итак.

οὖν тогда.

αἱ /не переводится/.

γενεαὶ поколения.

έως до.

έως пока.

γενεαὶ поколения.

δεκατέσσαρες четырнадцать.

 /не переводится/.

γένεσις рождение.

οὕτως так.

ἦν было.

ἦν был.

μνηστευθείσης обручённой.

μητρὸς матери.

πρὶν прежде.

 чем.

 или.

συνελθεῖν сойтись.

αὐτοὺς им.

αὐτοὺς их.

αὐτῆς её.

αὐτὴν её.

αὐτῇ ней.

αὐτῇ тому же.

αὐτὸς он.

αὐτὸς сам.

αὐτὴν её.

εὑρέθη найдена.

γαστρὶ утробе.

ἔχουσα имеющая.

ἔχουσιν имеют.

εἴχοσαν имели.

ἔχων имеющий.

εἶχον имел.

εἴχετε имели.

ἔχωσιν имели.

έξει будет иметь.

ἔχει имеет.

ἔχεις имеешь.

ἐσχήκαμεν имеем.

αγίου святого.

άγιον святое.

δίκαιος праведный.

δίκαιε праведный.

δικαίου праведного.

ὢν который.

μὴ не.

μὴ пусть не.

ἤθελον желали.

θέλων желающий.

θέλω хочу.

θέλητε желаете.

δειγματίσαι выставлять на позор.

ἐβουλήθη намеревался.

λάθρᾳ тайно.

ἀπολῦσαι отпустить.

ταῦτα это.

ἐνθυμηθέντος помыслившего.

ἰδοὺ вот.

άγγελος ангел.

ὄναρ сон.

ἐφάνη явился.

φοβηθῇς бойся.

παραλαβεῖν принять.

παραλαβεῖν принял.

παραλήμψομαι приму.

γυναῖκά жену.

γυνὴ женщина.

σου твою.

σου твоё.

σου твоем.

σου твоего.

σου тебя.

γὰρ ибо.

γὰρ потому что.

γὰρ ведь.

γὰρ действительно.

ἐστιν есть.

ἦσαν были.

ἐστιν есть.

ἐστιν вы есть.

εἰσιν есть.

εἰμὶ есть.

εἰμὶ находиться.

εἶναι сушествует.

εἶναι быть.

ἦτε были.

ὄντων бывших.

ὄντος явившегося.

ὄντες являющиеся.

τέξεται родит.

ἔτεκεν родила.

τεχθεὶς рождённый.

τίκτη̣ рожает.

καλέσεις назовёшь.

καλέσουσιν нарекут.

καλέσας позвавший.

ὄνομα имя.

ὄνομα имя.

ὄνομα имени.

ὀνόματί имени.

σώσει спасёт.

σωθησόμεθα будем спасены.

λαὸν народ.

λαοῦ народа.

αὐτῶν их.

αὐτῶν них.

αμαρτιῶν грехов.

αμαρτία грех.

αμαρτία греху.

αμαρτίαν грех.

αμαρτίας греха.

αμαρτίας грехах.

τοῦτο это.

τούτω̣ этому.

τοῦτο этого.

ὅλον всё.