ΚΑΤΑ
По
ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Матфею
 1 
Русский синодальный перевод:
 1 
Βίβλος
Книга
γενέσεως
происхождения
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
υἱοῦ
Сына
Δαυὶδ
Давида
υἱοῦ
Сына
’Αβραάμ.
Авраама.
1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
 2 
’Αβραὰμ
Авраам
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ισαάκ,
Исаака,
’Ισαὰκ
Исаак
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιακώβ,
Иакова,
’Ιακὼβ
Иаков
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιούδαν
Иуду
καὶ
и
τοὺς
 
ἀδελφοὺς
братьев
αὐτοῦ,
его,
2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
 3 
’Ιούδας
Иуда
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Φάρες
Фареса
καὶ
и
τὸν
 
Ζάρα
Зару
ἐκ
от
τῆς
 
Θαμάρ,
Фамарь,
Φάρες
Фарес
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
‛Εσρώμ,
Есрома,
‛Εσρὼμ
Есром
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αράμ,
Арама,
3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
 4 
’Αρὰμ
Арам
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αμιναδάβ,
Аминадава,
’Αμιναδὰβ
Аминадав
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Ναασσών,
Наасона,
Ναασσὼν
Наасон
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Σαλμών,
Салмона,
4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
 5 
Σαλμὼν
Салмон
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Βόες
Воэса
ἐκ
от
τῆς
 
‛Ραχάβ,
Рахав,
Βόες
Воэс
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιωβὴδ
Иовида
ἐκ
от
τῆς
 
‛Ρούθ,
Руфи,
’Ιωβὴδ
Иовид
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιεσσαί,
Иессея,
5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
 6 
’Ιεσσαὶ
Иессей
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Δαυὶδ
Давида
τὸν
 
βασιλέα.
царя.
Δαυὶδ
Давид
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Σολομῶνα
Соломона
ἐκ
от
τῆς
 
τοῦ
 
Οὐρίου,
Урии,
6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;
 7 
Σολομὼν
Соломон
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
‛Ροβοάμ,
Ровоама,
‛Ροβοὰμ
Ровоам
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αβιά,
Авию,
’Αβιὰ
Авия
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ασάφ,
Асафа,
7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;
 8 
’Ασὰφ
Асаф
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιωσαφάτ,
Иосафата,
’Ιωσαφὰτ
Иосафат
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιωράμ,
Иорама,
’Ιωρὰμ
Иорам
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Οζίαν,
Озию,
8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
 9 
’Οζίας
Озия
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιωαθάμ,
Иоафама,
’Ιωαθὰμ
Иоафам
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αχάζ,
Ахаза,
’Αχὰζ,
Ахаз
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
‛Εζεκίαν,
Езекию,
9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
 10 
‛Εζεκίας
Езекия
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Μανασσῆ,
Манассию,
Μανασσῆς
Манассия
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αμώς,
Амоса,
’Αμὼς
Амос
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιωσίαν,
Иосию,
10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
 11 
’Ιωσίας
Иосия
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιεχονίαν
Иехонию
καὶ
и
τοὺς
 
ἀδελφοὺς
братьев
αὐτοῦ
его
ἐπὶ
во время
τῆς
 
μετοικεσίας
переселения
Βαβυλῶνος.
Вавилонского.
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
 12 
Μετὰ
После
δὲ
же
τὴν
 
μετοικεσίαν
переселения
Βαβυλῶνος
Вавилонского
’Ιεχονίας
Иехония
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Σαλαθιήλ,
Салафиила,
Σαλαθιὴλ
Салафиил
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Ζοροβαβέλ,
Зоровавеля,
12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
 13 
Ζοροβαβὲλ
Зоровавель
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αβιούδ,
Авиуда,
’Αβιοὺδ
Авиуд
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ελιακίμ,
Елиакима,
’Ελιακὶμ
Елиаким
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αζώρ,
Азора,
13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
 14 
’Αζὼρ
Азор
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Σαδώκ,
Садока,
Σαδὼκ
Садок
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Αχίμ,
Ахима,
’Αχὶμ
Ахим
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ελιούδ,
Елиуда,
14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
 15 
’Ελιοὺδ
Елиуд
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ελεάζαρ,
Елеазара,
’Ελεάζαρ
Елеазар
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
Ματθάν,
Матфана,
Ματθὰν
Матфан
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιακώβ,
Иакова,
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
 16 
’Ιακὼβ
Иаков
δὲ
же
ἐγέννησεν
родил
τὸν
 
’Ιωσὴφ
Иосифа
τὸν
 
άνδρα
мужа
Μαρίας,
Марии,
ἐξ
от
ης
которой
ἐγεννήθη
рождён
’Ιησοῦς
Иисус
 
λεγόμενος
называемый
Χριστός.
Христос.
16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
 17 
Πᾶσαι
Все
οὖν
итак
αἱ
 
γενεαὶ
поколения
ἀπὸ
от
’Αβραὰμ
Авраама
έως
до
Δαυὶδ
Давида
γενεαὶ
поколения
δεκατέσσαρες,
четырнадцать,
καὶ
и
ἀπὸ
от
Δαυὶδ
Давида
έως
до
τῆς
 
μετοικεσίας
переселения
Βαβυλῶνος
Вавилонского
γενεαὶ
поколения
δεκατέσσαρες,
четырнадцать,
καὶ
и
ἀπὸ
от
τῆς
 
μετοικεσίας
переселения
Βαβυλῶνος
Вавилонского
έως
до
τοῦ
 
Χριστοῦ
Христа
γενεαὶ
поколения
δεκατέσσαρες.
четырнадцать.
17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
 18 
Τοῦ
 
δὲ
Же
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
 
γένεσις
рождение
οὕτως
так
ἦν.
было.
μνηστευθείσης
Обручённой
τῆς
 
μητρὸς
матери
αὐτοῦ
Его
Μαρίας
Марии
τω̣
 
’Ιωσήφ,
Иосифу,
πρὶν
прежде
чем
συνελθεῖν
сойтись
αὐτοὺς
им
εὑρέθη
найдена
ἐν
в
γαστρὶ
утробе
ἔχουσα
имеющая
ἐκ
от
πνεύματος
Дыхания
αγίου.
Святого.
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
 19 
’Ιωσὴφ
Иосиф
δὲ
же
 
ἀνὴρ
муж
αὐτῆς,
её,
δίκαιος
праведный
ὢν
который
καὶ
и
μὴ
не
θέλων
желающий
αὐτὴν
её
δειγματίσαι,
выставлять на позор,
ἐβουλήθη
намеревался
λάθρᾳ
тайно
ἀπολῦσαι
отпустить
αὐτήν.
её.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
 20 
ταῦτα
Это
δὲ
же
αὐτοῦ
его
ἐνθυμηθέντος
помыслившего
ἰδοὺ
вот
άγγελος
ангел
κυρίου
Го́спода
κατ’
на
ὄναρ
сон
ἐφάνη
явился
αὐτω̣
ему
λέγων,
говорящий,
’Ιωσὴφ
Иосиф
υἱὸς
сын
Δαυίδ,
Давида,
μὴ
не
φοβηθῇς
бойся
παραλαβεῖν
принять
Μαριὰμ
Мариам
τὴν
 
γυναῖκά
жену
σου,
твою,
τὸ
 
γὰρ
ибо
ἐν
в
αὐτῇ
ней
γεννηθὲν
рождённое
ἐκ
от
πνεύματός
Дыхания
ἐστιν
есть
αγίου·
Святого;
20 Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
 21 
τέξεται
родит
δὲ
же
υἱὸν
Сына
καὶ
и
καλέσεις
назовёшь
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ
Его
’Ιησοῦν,
Иисус,
αὐτὸς
Он
γὰρ
ведь
σώσει
спасёт
τὸν
 
λαὸν
народ
αὐτοῦ
Его
ἀπὸ
от
τῶν
 
αμαρτιῶν
грехов
αὐτῶν.
их.
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
 22 
Τοῦτο
Это
δὲ
же
ὅλον
всё
γέγονεν
произошло
ἵνα
чтобы
πληρωθῇ
исполнилось
τὸ
 
ρηθὲν
сказанное
ὑπὸ
посредством
κυρίου
Го́спода
διὰ
через
τοῦ
 
προφήτου
пророка
λέγοντος,
говорящего,
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
 23 
’Ιδοὺ
Вот
 
παρθένος
дева
ἐν
в
γαστρὶ
утробе
έξει
будет иметь
καὶ
и
τέξεται
родит
υἱόν,
Сына,
καὶ
и
καλέσουσιν
нарекут
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ
Его
’Εμμανουήλ,
Эммануил,
что
ἐστιν
есть
μεθερμηνευόμενον
переводимое
Μεθ’
Среди
ἡμῶν
наc
 
θεός.
Бог.
23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
 24 
ἐγερθεὶς
Пробудившийся
δὲ
же
 
’Ιωσὴφ
Иосиф
ἀπὸ
от
τοῦ
 
ὕπνου
сна
ἐποίησεν
сделал
ὡς
как
προσέταξεν
повелел
αὐτω̣
ему
 
άγγελος
ангел
κυρίου
Го́спода
καὶ
и
παρέλαβεν
принял
τὴν
 
γυναῖκα
жену
αὐτοῦ·
его;
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
 25 
καὶ
и
οὐκ
не
ἐγίνωσκεν
познал
αὐτὴν
её
έως
пока
οὗ
не
ἔτεκεν
родила
υἱόν·
Сына;
καὶ
и
ἐκάλεσεν
назвал
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ
Его
’Ιησοῦν.
Иисус.
25 и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.