ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

Откровение

ΙΩΑΝΝΟΥ

Иоанна

 12 
Русский синодальный перевод:
 1 
Καὶ
И
σημεῖον
знамение
μέγα
великое
ὤφθη
явлено
ἐν
по
τω̣
 
οὐρανω̣:
небу:
γυνὴ,
женщина,
περιβεβλημένη
облечённая
τὸν
 
ήλιον,
[в] солнце,
καὶ
и
 
σελήνη
луна
ὑποκάτω
ниже
τῶν
 
ποδῶν
ног
αὐτῆς,
её,
καὶ
и
ἐπὶ
поверх
τῆς
 
κεφαλῆς
головы
αὐτῆς
её
στέφανος
венок
ἀστέρων
звёзд
δώδεκα,
двенадцать,
1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
 2 
καὶ
и
ἐν
в
γαστρὶ
утробу
ἔχουσα,
имеющая,
καὶ
и
κράζει
кричит
ὠδίνουσα
тяжело страдающая
καὶ
и
βασανιζομένη
мучащаяся
τεκεῖν.
[чтобы] родить.
2 Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
 3 
καὶ
И
ὤφθη
явлено
άλλο
другое
σημεῖον
знамение
ἐν
по
τω̣
 
οὐρανω̣:
небу:
καὶ
и
ἰδοὺ
вот
δράκων
дракон
μέγας
большой
πυρρός,
огненный,
ἔχων
имеющий
κεφαλὰς
голов
ἑπτὰ
семь
καὶ
и
κέρατα
рогов
δέκα
десять
καὶ
и
ἐπὶ
на
τὰς
 
κεφαλὰς
головах
αὐτοῦ
его
ἑπτὰ
семь
διαδήματα,
диадем,
3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
 4 
καὶ
и
 
οὐρὰ
хвост
αὐτοῦ
его
σύρει
волочит
τὸ
 
τρίτον
треть
τῶν
 
ἀστέρων
звёзд
τοῦ
 
οὐρανοῦ
неба
καὶ
и
ἔβαλεν
бросил
αὐτοὺς
их
εἰς
на
τὴν
 
γῆν.
землю.
καὶ
И
 
δράκων
дракон
έστηκεν
стои́т
ἐνώπιον
напротив
τῆς
 
γυναικὸς,
жены,
τῆς
 
μελλούσης
собирающейся
τεκεῖν,
родить,
ἵνα
чтобы
ὅταν
когда
τέκη̣
родит
τὸ
 
τέκνον
дитя
αὐτῆς?
её,
καταφάγη̣.
[он] съест.
4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
 5 
καὶ
И
ἔτεκεν
родила
υἱόν,
сына,
άρσεν,
мужчину,
ὃς
который
μέλλει
готовится
ποιμαίνειν
пасти́
πάντα
всякие
τὰ
 
ἔθνη
народы
ἐν
по
ράβδω̣
посоху
σιδηρᾳϋ·
железному;
καὶ
и
ἡρπάσθη
восхищен
τὸ
 
τέκνον
ребёнок
αὐτῆς
её
πρὸς
со стороны
τὸν
 
θεὸν
Бога
καὶ
и
πρὸς
на
τὸν
 
θρόνον
престол
αὐτοῦ.
Его.
5 И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.
 6 
καὶ
А
 
γυνὴ
женщина
ἔφυγεν
убежала
εἰς
в
τὴν
 
ἔρημον,
пустыню,
ὅπου
так как
ἔχει
имеет
ἐκεῖ
там
τόπον
место
ἡτοιμασμένον
приготовленное
ἀπὸ
от
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
ἵνα
чтобы
ἐκεῖ
там
τρέφωσιν
питали
αὐτὴν
её
ἡμέρας
дней
χιλίας
тысячу
διακοσίας
двести
ἑξήκοντα.
шестьдесят.
6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.
 7 
Καὶ
И
ἐγένετο
произошла
πόλεμος
война
ἐν
по
τω̣
 
οὐρανω̣,
небу,
 
Μιχαὴλ
Михаил
καὶ
и
οἱ
 
άγγελοι
ангелы
αὐτοῦ
его
τοῦ
 
πολεμῆσαι
воевали
μετὰ
по направлению
τοῦ
 
δράκοντος.
дракона.
καὶ
И
 
δράκων
дракон
ἐπολέμησεν
воевал
καὶ
и
οἱ
 
άγγελοι
ангелы
αὐτοῦ,
его,
7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них],
 8 
καὶ
и
οὐκ
не
ἴσχυσεν,
смог,
οὐδὲ
и не
τόπος
место
εὑρέθη
найдено
αὐτῶν
их
ἔτι
уже́
ἐν
по
τω̣
 
οὐρανω̣.
небу.
8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
 9 
καὶ
И
ἐβλήθη
брошен
 
δράκων
дракон
 
μέγας,
великий,
 
ὄφις
змей
 
ἀρχαῖος,
древний,
 
καλούμενος
называемый
Διάβολος
дьяволский
καὶ
и
 
Σατανᾶς,
сатана,
 
πλανῶν
обманывающий
τὴν
 
οἰκουμένην
вселенную
ὅλην,
всю,
ἐβλήθη
брошен
εἰς
на
τὴν
 
γῆν,
землю,
καὶ
и
οἱ
 
άγγελοι
ангелы
αὐτοῦ
его
μετ’
после
αὐτοῦ
самого
ἐβλήθησαν.
брошены.
9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
 10 
καὶ
И
ἤκουσα
[я] услышал
φωνὴν
голос
μεγάλην
великий
ἐν
по
τω̣
 
οὐρανω̣
небу
λέγουσαν;
говорящий;
’Αρτι
Ныне
ἐγένετο
наступило
 
σωτηρία
спасение
καὶ
и
 
δύναμις
сила
καὶ
и
 
βασιλεία
царство
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἡμῶν
нашего
καὶ
и
 
ἐξουσία
власть
τοῦ
 
Χριστοῦ
Христа
αὐτοῦ,
Его,
ὅτι
потому что
ἐβλήθη
брошен
 
κατήγωρ
обвинитель
τῶν
 
ἀδελφῶν
братьев
ἡμῶν,
[у] нас ,
 
κατηγορῶν
обвиняющий
αὐτοὺς
их
ἐνώπιον
перед
τοῦ
 
θεοῦ
Богом
ἡμῶν
нашим
ἡμέρας
днём
καὶ
и
νυκτός.
ночью.
10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.
 11 
καὶ
И
αὐτοὶ
они
ἐνίκησαν
победили
αὐτὸν
его
διὰ
через
τὸ
 
αἷμα
кровь
τοῦ
 
ἀρνίου
Агнца
καὶ
и
διὰ
через
τὸν
 
λόγον
слово
τῆς
 
μαρτυρίας
свидетельства
αὐτῶν,
их,
καὶ
и
οὐκ
не
ἠγάπησαν
полюбили
τὴν
 
ψυχὴν
душу
αὐτῶν
их
άχρι
до
θανάτου.
смерти.
11 Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.
 12 
διὰ
Из-за
τοῦτο
этого
εὐφραίνεσθε,
веселитесь,
[οἱ]
 
οὐρανοὶ
небеса
καὶ
и
οἱ
 
ἐν
по
αὐτοῖς
ним
σκηνοῦντες·
обитающие;
οὐαὶ
го́ре
τὴν
 
γῆν
[на] землю
καὶ
и
τὴν
 
θάλασσαν,
море,
ὅτι
потому что
κατέβη
сошёл
 
διάβολος
дьявольский
πρὸς
к
ὑμᾶς,
вам,
ἔχων
имеющий
θυμὸν
гнев
μέγαν,
большой,
εἰδὼς,
знающий,
ὅτι
что
ὀλίγον
малого
καιρὸν
времени
ἔχει.
имеет.
12 Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.
 13 
Καὶ
И
ὅτε
когда
εἶδεν
увидел
 
δράκων,
дракон,
ὅτι
что
ἐβλήθη
брошен
εἰς
на
τὴν
 
γῆν,
землю,
ἐδίωξεν
преследовал
τὴν
 
γυναῖκα,
женщину,
ήτις
которая
ἔτεκεν
родила
τὸν
 
άρσενα.
мужчину.
13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола.
 14 
καὶ
И
ἐδόθησαν
даны
τῇ
 
γυναικὶ
женщине
αἱ
 
δύο
два
πτέρυγες
крыла
τοῦ
 
ἀετοῦ
орла
τοῦ
 
μεγάλου,
великого,
ἵνα
чтобы
πέτηται
летела
εἰς
в
τὴν
 
ἔρημον
пустыню
εἰς
в
τὸν
 
τόπον
место
αὐτῆς,
её,
ὅπου
где
τρέφεται
питается
ἐκεῖ
там
καιρὸν
срок
καὶ
и
καιροὺς
сроки
καὶ
и
ήμισυ
половину
καιροῦ
срока
ἀπὸ
от
προσώπου
лица́
τοῦ
 
ὄφεως.
зме́я.
14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
 15 
καὶ
И
ἔβαλεν
бросил
 
ὄφις
змей
ἐκ
из
τοῦ
 
στόματος
уст
αὐτοῦ
его
ὀπίσω
вслед
τῆς
 
γυναικὸς
жены
ὕδωρ
воду
ὡς
как
ποταμόν,
реку,
ἵνα
чтобы
αὐτὴν
её
ποταμοφόρητον
унесённую течением
ποιήση̣.
сделать.
15 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
 16 
καὶ
И
ἐβοήθησεν
помогла
 
τῇ
 
γυναικί,
женщине,
καὶ
и
ἤνοιξεν
открыла
 
γῆ
земля
τὸ
 
στόμα
уста
αὐτῆς
её
καὶ
и
κατέπιεν
поглотила
τὸν
 
ποταμὸν,
реку,
ὃν
которую
ἔβαλεν
бросил
 
δράκων
дракон
ἐκ
из
τοῦ
 
στόματος
уст
αὐτοῦ.
его.
16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.
 17 
καὶ
И
ὠργίσθη
разгневался
 
δράκων
дракон
ἐπὶ
к
τῇ
 
γυναικί,
женщине,
καὶ
и
ἀπῆλθεν
ушёл
ποιῆσαι
сделать
πόλεμον
войну
μετὰ
среди
τῶν
 
λοιπῶν
оставшегося
τοῦ
 
σπέρματος
[от] семени
αὐτῆς,
её,
τῶν
 
τηρούντων
хранящих
τὰς
 
ἐντολὰς
заповеди
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
καὶ
и
ἐχόντων
имеющих
τὴν
 
μαρτυρίαν
свидетельство
’Ιησοῦ·
Иисуса;
17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
 18 
καὶ
и
ἐστάθη
поставлен
ἐπὶ
на
τὴν
 
άμμον
песок
τῆς
 
θαλάσσης.
мо́ря.
18