ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

Откровение

ΙΩΑΝΝΟΥ

Иоанна

 14 
Русский синодальный перевод:
 1 
Καὶ
И
εἶδον,
я увидел,
καὶ
и
ἰδοὺ
вот
τὸ
 
ἀρνίον
Агнец
ἑστὸς
стоящий
ἐπὶ
на
τὸ
 
ὄρος
горе́
Σιών,
Сион,
καὶ
и
μετ’
с
αὐτοῦ
Ним
ἑκατὸν
сто
τεσσεράκοντα
сорок
τέσσαρες
четыре
χιλιάδες
тысячи
ἔχουσαι
имеющие
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ
Его
καὶ
и
τὸ
 
ὄνομα
имя
τοῦ
 
πατρὸς
Отца
αὐτοῦ
Его
γεγραμμένον
написанное
ἐπὶ
на
τῶν
 
μετώπων
лбах
αὐτῶν.
их.
1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
 2 
καὶ
И
ἤκουσα
я услышал
φωνὴν
голос
ἐκ
с
τοῦ
 
οὐρανοῦ
неба
ὡς
как
φωνὴν
голос
ὑδάτων
вод
πολλῶν
многих
καὶ
и
ὡς
как
φωνὴν
голос
βροντῆς
грома
μεγάλης,
великого,
καὶ
и
 
φωνὴ
голос
ἣν
который
ἤκουσα
я услышал
ὡς
как
κιθαρω̣δῶν
[у] кифаредов
κιθαριζόντων
играющих
ἐν
на
ταῖς
 
κιθάραις
кифарах
αὐτῶν.
их.
2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
 3 
καὶ
И
ά̣δουσιν
поют
[ὡς]
как
ω̣δὴν
песню
καινὴν
новую
ἐνώπιον
перед
τοῦ
 
θρόνου
престолом
καὶ
и
ἐνώπιον
перед
τῶν
 
τεσσάρων
четырьмя
ζώ̣ων
животными
καὶ
и
τῶν
 
πρεσβυτέρων·
старцами;
καὶ
и
οὐδεὶς
никто
ἐδύνατο
мог
μαθεῖν
научиться
τὴν
 
ω̣δὴν
песне
εἰ
если
μὴ
не
αἱ
 
ἑκατὸν
сто
τεσσεράκοντα
сорок
τέσσαρες
четыре
χιλιάδες,
тысячи,
οἱ
 
ἠγορασμένοι
выкупленные
ἀπὸ
от
τῆς
 
γῆς.
земли́.
3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
 4 
οὗτοί
Эти
εἰσιν
есть
οἳ
которые
μετὰ
с
γυναικῶν
женщинами
οὐκ
не
ἐμολύνθησαν,
были осквернены,
παρθένοι
девственники
γάρ
ведь
εἰσιν.
есть.
οὗτοι
Эти
οἱ
 
ἀκολουθοῦντες
следующие
τω̣
 
ἀρνίω̣
Агнцу
ὅπου
где
αν
 
ὑπάγη̣.
будет идти.
οὗτοι
Эти
ἠγοράσθησαν
были выкуплены
ἀπὸ
из
τῶν
 
ἀνθρώπων
людей
ἀπαρχὴ
начаток
τω̣
 
θεω̣
Богу
καὶ
и
τω̣
 
ἀρνίω̣,
Агнцу,
4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу,
 5 
καὶ
и
ἐν
в
τω̣
 
στόματι
устах
αὐτῶν
их
οὐχ
не
εὑρέθη
найдена
ψεῦδος·
ложь;
άμωμοί
безупречны
εἰσιν.
есть.
5 и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.
 6 
Καὶ
И
εἶδον
я увидел
άλλον
другого
άγγελον
ангела
πετόμενον
летящего
ἐν
в
μεσουρανήματι,
середине неба,
ἔχοντα
имеющего
εὐαγγέλιον
Евангелие
αἰώνιον
вечное
εὐαγγελίσαι
благовозвестить
ἐπὶ
на
τοὺς
 
καθημένους
сидящих
ἐπὶ
на
τῆς
 
γῆς
земле
καὶ
и
ἐπὶ
на
πᾶν
всякий
ἔθνος
народ
καὶ
и
φυλὴν
племя
καὶ
и
γλῶσσαν
язык
καὶ
и
λαόν,
расу,
6 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
 7 
λέγων
говорящий
ἐν
в
φωνῇ
голосе
μεγάλη̣,
громком,
Φοβήθητε
Устрашитесь
τὸν
 
θεὸν
Бога
καὶ
и
δότε
воздайте
αὐτω̣
Ему
δόξαν,
славу,
ὅτι
потому что
ἦλθεν
пришёл
 
ὥρα
час
τῆς
 
κρίσεως
суда
αὐτοῦ,
Его,
καὶ
и
προσκυνήσατε
поклони́тесь
τω̣
 
ποιήσαντι
Сделавшему
τὸν
 
οὐρανὸν
небо
καὶ
и
τὴν
 
γῆν
землю
καὶ
и
θάλασσαν
мо́ря
καὶ
и
πηγὰς
источники
ὑδάτων.
вод.
7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
 8 
Καὶ
И
άλλος
другой
άγγελος
ангел
δεύτερος
второй
ἠκολούθησεν
последовал
λέγων,
говорящий,
’Επεσεν,
Пала,
ἔπεσεν
Пала
Βαβυλὼν
Вавилонь
 
μεγάλη,
великая,
 
ἐκ
от
τοῦ
 
οἴνου
вина́
τοῦ
 
θυμοῦ
ярости
τῆς
 
πορνείας
блуда
αὐτῆς
её
πεπότικεν
напоила
πάντα
все
τὰ
 
ἔθνη.
народы.
8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.
 9 
Καὶ
И
άλλος
другой
άγγελος
ангел
τρίτος
третий
ἠκολούθησεν
последовал
αὐτοῖς
им
λέγων
говорящий
ἐν
в
φωνῇ
голосе
μεγάλη̣,
громком,
Εἴ
Если
τις
кто
προσκυνεῖ
поклоняется
τὸ
 
θηρίον
зверю
καὶ
и
τὴν
 
εἰκόνα
образу
αὐτοῦ,
его,
καὶ
и
λαμβάνει
принимает
χάραγμα
клеймо
ἐπὶ
на
τοῦ
 
μετώπου
лоб
αὐτοῦ
его
или
ἐπὶ
на
τὴν
 
χεῖρα
руку
αὐτοῦ,
его,
9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,
 10 
καὶ
и
αὐτὸς
он
πίεται
будет пить
ἐκ
от
τοῦ
 
οἴνου
вина́
τοῦ
 
θυμοῦ
ярости
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τοῦ
 
κεκερασμένου
смешанного
ἀκράτου
беспримесного
ἐν
в
τω̣
 
ποτηρίω̣
чаше
τῆς
 
ὀργῆς
гнева
αὐτοῦ,
Его,
καὶ
и
βασανισθήσεται
будет мучим
ἐν
в
πυρὶ
огне
καὶ
и
θείω̣
сере
ἐνώπιον
перед
ἀγγέλων
ангелами
αγίων
святыми
καὶ
и
ἐνώπιον
перед
τοῦ
 
ἀρνίου.
агнцем.
10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
 11 
καὶ
И
 
καπνὸς
дым
τοῦ
 
βασανισμοῦ
мучения
αὐτῶν
их
εἰς
на
αἰῶνας
века́
αἰώνων
веков
ἀναβαίνει,
восходит,
καὶ
и
οὐκ
не
ἔχουσιν
имеют
ἀνάπαυσιν
покой
ἡμέρας
день
καὶ
и
νυκτός,
ночь,
οἱ
 
προσκυνοῦντες
поклоняющиеся
τὸ
 
θηρίον
зверю
καὶ
и
τὴν
 
εἰκόνα
образу
αὐτοῦ,
его,
καὶ
и
εἴ
если
τις
кто
λαμβάνει
принимает
τὸ
 
χάραγμα
клеймо
τοῦ
 
ὀνόματος
имени
αὐτοῦ.
его.
11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
 12 
Ωδε
Здесь
 
ὑπομονὴ
стойкость
τῶν
 
αγίων
святых
ἐστίν,
есть,
οἱ
 
τηροῦντες
соблюдающие
τὰς
 
ἐντολὰς
заповеди
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
καὶ
и
τὴν
 
πίστιν
веру
’Ιησοῦ.
Иисуса.
12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
 13 
ἤκουσα
я услышал
φωνῆς
голос
ἐκ
с
τοῦ
 
οὐρανοῦ
неба
λεγούσης,
говорящий,
Γράψον·
Напиши;
Μακάριοι
Блаженны
οἱ
 
νεκροὶ
мёртвые
οἱ
 
ἐν
в
κυρίω̣
Господе
ἀποθνή̣σκοντες
умирающие
ἀπ’
от
άρτι.
ныне.
ναί,
Да,
λέγει
говорит
τὸ
 
πνεῦμα,
Дух,
ἵνα
чтобы
ἀναπαήσονται
отдохнуть
ἐκ
от
τῶν
 
κόπων
трудов
αὐτῶν·
их;
τὰ
 
γὰρ
ведь
ἔργα
дела́
αὐτῶν
их
ἀκολουθεῖ
следуют
μετ’
с
αὐτῶν.
ними.
13 И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
 14 
Καὶ
И
εἶδον,
я увидел,
καὶ
и
ἰδοὺ
вот
νεφέλη
облако
λευκή,
белое,
καὶ
и
ἐπὶ
на
τὴν
 
νεφέλην
облаке
καθήμενον
Сидящего
ὅμοιον
подобного
υἱὸν
Сыну
ἀνθρώπου,
человека,
ἔχων
имеющего
ἐπὶ
на
τῆς
 
κεφαλῆς
голове
αὐτοῦ
Его
στέφανον
венок
χρυσοῦν
золотой
καὶ
и
ἐν
в
τῇ
 
χειρὶ
руке
αὐτοῦ
Его
δρέπανον
серп
ὀξύ.
острый.
14 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
 15 
καὶ
И
άλλος
другой
άγγελος
ангел
ἐξῆλθεν
вышел
ἐκ
из
τοῦ
 
ναοῦ,
Святилища,
κράζων
кричащий
ἐν
в
φωνῇ
голосе
μεγάλη̣
громком
τω̣
 
καθημένω̣
Сидящему
ἐπὶ
на
τῆς
 
νεφέλης,
облаке,
Πέμψον
Пошли
τὸ
 
δρέπανόν
серп
σου
Твой
καὶ
и
θέρισον,
пожни,
ὅτι
потому что
ἦλθεν
пришёл
 
ὥρα
час
θερίσαι,
пожать,
ὅτι
потому что
ἐξηράνθη
была высушена
 
θερισμὸς
жатва
τῆς
 
γῆς.
земли́.
15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
 16 
καὶ
И
ἔβαλεν
бросил
 
καθήμενος
Сидящий
ἐπὶ
на
τῆς
 
νεφέλης
облаке
τὸ
 
δρέπανον
серп
αὐτοῦ
Его
ἐπὶ
на
τὴν
 
γῆν,
землю,
καὶ
и
ἐθερίσθη
была выжата
 
γῆ.
земля.
16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.
 17 
Καὶ
И
άλλος
другой
άγγελος
ангел
ἐξῆλθεν
вышел
ἐκ
из
τοῦ
 
ναοῦ
Святилища
τοῦ
 
ἐν
в
τω̣
 
οὐρανω̣,
небе,
ἔχων
имеющий
καὶ
и
αὐτὸς
сам
δρέπανον
серп
ὀξύ.
острый.
17 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.
 18 
Καὶ
И
άλλος
другой
άγγελος
ангел
[ἐξῆλθεν]
вышел
ἐκ
от
τοῦ
 
θυσιαστηρίου,
жертвенника,
[ὁ]
 
ἔχων
имеющий
ἐξουσίαν
власть
ἐπὶ
над
τοῦ
 
πυρός,
огнём,
καὶ
и
ἐφώνησεν
закричал
φωνῇ
голосом
μεγάλη̣
громким
τω̣
 
ἔχοντι
имеющему
τὸ
 
δρέπανον
серп
τὸ
 
ὀξὺ
острый
λέγων,
говорящий,
Πέμψον
Пошли
σου
твой
τὸ
 
δρέπανον
серп
τὸ
 
ὀξὺ
острый
καὶ
и
τρύγησον
срежь
τοὺς
 
βότρυας
кисти
τῆς
 
ἀμπέλου
виноградной лозы
τῆς
 
γῆς,
земли́,
ὅτι
потому что
ἤκμασαν
созрели
αἱ
 
σταφυλαὶ
гроздья
αὐτῆς.
её.
18 И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды.
 19 
καὶ
И
ἔβαλεν
бросил
 
άγγελος
ангел
τὸ
 
δρέπανον
серп
αὐτοῦ
его
εἰς
на
τὴν
 
γῆν,
землю,
καὶ
и
ἐτρύγησεν
сре́зал
τὴν
 
άμπελον
виноградную лозу
τῆς
 
γῆς
земли́
καὶ
и
ἔβαλεν
бросил
εἰς
в
τὴν
 
ληνὸν
точило
τοῦ
 
θυμοῦ
ярости
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τὸν
 
μέγαν.
большой.
19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.
 20 
καὶ
И
ἐπατήθη
было вытоптано
 
ληνὸς
точило
ἔξωθεν
извне
τῆς
 
πόλεως,
го́рода,
καὶ
и
ἐξῆλθεν
вышла
αἷμα
кровь
ἐκ
из
τῆς
 
ληνοῦ
точила
άχρι
до
τῶν
 
χαλινῶν
узд
τῶν
 
ἵππων
лошадей
ἀπὸ
от
σταδίων
стадиев
χιλίων
тысячи
ἑξακοσίων.
шестисот.
20 И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.