ΠΡΟΣ к.

ΡΩΜΑΙΟΥΣ Римлянам.

Δικαιωθέντες оправданные.

δίκαιοι праведные.

δεδικαίωται оправдан.

προσαγωγὴν доступ.

ἑστήκαμεν стоим.

καυχώμεθα хвалимся.

καυχώμενοι хвалящиеся.

ὑπομονὴν выносливость.

ὑπομονὴ выносливость.

κατεργάζεται производит.

δοκιμήν опытность.

δοκιμή опытность.

καταισχύνει посрамляет.

ἐκκέχυται излита.

ἀσθενῶν немощных.

καιρὸν время.

ἀσεβῶν нечестивых.

ἀπέθανεν умер.

ἀπέθανεν умерло.

ἀπέθανον умерли.

ἀπεθάνομεν умерли.

ἀποθανεῖται умрёт.

ἀποθανεῖν умереть.

ἀποθανὼν умерший.

ἀποθάνη̣ умрёт.

ἀποθνή̣σκει умирает.

μόλις едва.

ἀγαθοῦ полезного.

τάχα возможно.

τολμᾳϋ решится.

συνίστησιν доказывает.

. перех. представлять, являть, показывать, доказывать, хвалить; ср.з. составлять, устанавливать;

ἡμᾶς нас.

αμαρτωλῶν грешных.

αμαρτωλοὶ грешные.

μᾶλλον более.

αἵματι крови́.

ὀργῆς гнева.

ἐχθροὶ ненавидящие.

κατηλλάγημεν примирились.

καταλλαγέντες примирённые.

θανάτου смерти.

θάνατος смерть.

θανάτω̣ смерти.

θάνατον смерть.

καταλλαγὴν примирение.

ὥσπερ как.

εἰσῆλθεν вошёл.

ήμαρτον согрешили.

αμαρτήσαντας согрешивших.

αμαρτήσαντος согрешившего.

αμαρτήσωμεν согрешили.

διῆλθεν распространилась.

ἐλλογεῖται засчитывается.

άχρι до.

ἐβασίλευσεν воцарилась.

ἐβασίλευσεν воцарился.

βασιλεύσουσιν будут царствовать.

βασιλεύση̣ воцарилась.

βασιλευέτω царствует.

’Αδὰμ Адам.

’Αδὰμ Адама.

μέχρι вплоть до.

Μωϋσέως Моисея.

ὁμοιώματι подобию.

παραβάσεως преступления.

τύπος прообраз.

τύπον образец.

παράπτωμα преступление.

παραπτώματι преступлению.

παραπτωμάτων преступлений.

παραπτώματος преступления.

χάρισμα дарование.

δωρεὰ дар.

δωρεᾶς дара.

ἐπερίσσευσεν переизбыточествует.

δώρημα дар.

κρίμα приговор.

κατάκριμα наказание.

κατάκριμα осуждение.

δικαίωμα праведность.

δικαιώματος оправдания.

περισσείαν изобилие.

’Αρα посему.

δικαίωσιν оправдание.

παρακοῆς непослушание.

κατεστάθησαν установлены.

κατασταθήσονται будут установлены.

ὑπακοῆς послушания.

ὑπακοήν послушание.

οὗ где.

παρεισῆλθεν пришел после.

πλεονάση̣ умножилось.

πλεονάση̣ умножилась.

ἐπλεόνασεν умножился.

ὑπερεπερίσσευσεν преизобилует.

ἐπιμένωμεν остаёмся.

ἀγνοεῖτε не знаете.

ἐβαπτίσθημεν были погружены.

βαπτίσματος погружения.

βαπτίσματος крещения.

συνετάφημεν похоронены вместе.

νεκρῶν мёртвых.

νεκροὺς мёртвых.

καινότητι новизне.

περιπατήσωμεν пошли.

σύμφυτοι соединённые.

ἀναστάσεως воскресения.

ἐσόμεθα будем.

παλαιὸς ветхий.

συνεσταυρώθη был распят.

σῶμα тело.

σώματι телу.

σώματος тела.

μηκέτι уже не.

δουλεύειν быть рабами.

σὺν вместе.

συζήσομεν жить будем.

κυριεύει имеет власти.

κυριεύει господствует.

κυριεύσει будет господствовать.

ἐφάπαξ навсегда.

λογίζεσθε считайте.

θνητω̣ смертному.

ὑπακούειν повиновение.

ὑπακούετε покоряетесь.

ὑπηκούσατε послушались.

ἐπιθυμίαις страстям.

παριστάνετε предоставляйте.

παραστήσατε представьте.

παρεστήσατε представили.

μέλη члены.

μέλεσιν членам.

ὅπλα орудия.

ἀδικίας беззакония.

ὡσεί словно.

ἐσμὲν мы есть.

ἤτοι или.

παρεδόθητε предали.

διδαχῆς учения.

ἐλευθερωθέντες освободившиеся.

ἐδουλώθητε покорились.

δουλωθέντες покорившиеся.

ἀκαθαρσίᾳ нечистота.

ἀκαθαρσίᾳ нечистоте.

ἀνομίᾳ беззаконие.

ἀνομίᾳ беззаконию.

ἀνομίαν беззаконие.

αγιασμόν освящение.

ἐλεύθεροι свободные.

ἐλευθέρα свободная.

ἐπαισχύνεσθε стыдитесь.

τέλος конец.

νυνὶ теперь.

ὀψώνια возмездие.

ὕπανδρος замужняя.

δέδεται привязана.

μοιχαλὶς прелюбодейка.

μοιχαλίδα прелюбодейку.

χρηματίσει будет называться.

ἑτέρω̣ другому.

ὥστε так что.

ἐθανατώθητε умерщвлены.

καρποφορήσωμεν принесли плод.

καρποφορῆσαι принести плод.

παθήματα страсти.

ἐνηργεῖτο действовали.

Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова
Вставить код слова