ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Послание

ΙΩΑΝΝΟΥ

Иоанна

 A 5 
Русский синодальный перевод:
 1 
Πᾶς
Всякий
 
πιστεύων,
верующий,
ὅτι
что
’Ιησοῦς
Иисус
ἐστιν
есть
 
Χριστὸς,
Христос,
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
γεγέννηται,
родился,
καὶ
и
πᾶς
всякий
 
ἀγαπῶν
любящий
τὸν
 
γεννήσαντα,
Родившего,
ἀγαπᾳϋ
любит
[καὶ]
и
τὸν
 
γεγεννημένον
Рождённого
ἐξ
от
αὐτοῦ.
Него.
1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.
 2 
ἐν
По
τούτω̣
этому
γινώσκομεν,
узнаём,
ὅτι
что
ἀγαπῶμεν
мы любим
τὰ
 
τέκνα
детей
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
ὅταν
когда
τὸν
 
θεὸν
Бога
ἀγαπῶμεν
мы любим
καὶ
и
τὰς
 
ἐντολὰς
заповеди
αὐτοῦ
Его
ποιῶμεν.
исполняем.
2 Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.
 3 
αὕτη
Это
γάρ
ведь
ἐστιν
есть
 
ἀγάπη
любовь
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
ἵνα
чтобы
τὰς
 
ἐντολὰς
заповеди
αὐτοῦ
Его
τηρῶμεν·
исполняли;
καὶ
и
αἱ
 
ἐντολαὶ
заповеди
αὐτοῦ
Его
βαρεῖαι
тяжёлые
οὐκ
не
εἰσίν,
есть,
3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.
 4 
ὅτι
потому что
πᾶν
всякое
τὸ
 
γεγεννημένον
рождённое
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
νικᾳϋ
побеждает
τὸν
 
κόσμον·
мир;
καὶ
и
αὕτη
эта
ἐστὶν
есть
 
νίκη
победа,
 
νικήσασα
победившая
τὸν
 
κόσμον,
мир,
 
πίστις
вера
ἡμῶν.
[в] нас.
4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
 5 
τίς
Кто
[δέ]
же
ἐστιν
есть
 
νικῶν
победивший
τὸν
 
κόσμον,
мир,
εἰ
если
μὴ
не
 
πιστεύων,
верящий,
ὅτι
что
’Ιησοῦς
Иисус
ἐστιν
есть
 
υἱὸς
Сын
τοῦ
 
θεοῦ;
Бога?
5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?
 6 
Οὗτός
Этот
ἐστιν
есть
 
ἐλθὼν
пришедший
δι’
через
ὕδατος
воду
καὶ
и
αἵματος,
кровь,
’Ιησοῦς
Иисус
Χριστός·
Христос;
οὐκ
не
ἐν
в
τω̣
 
ὕδατι
воде
μόνον,
только,
ἀλλ’
но
ἐν
в
τω̣
 
ὕδατι
воде
καὶ
и
ἐν
в
τω̣
 
αἵματι·
крови́
καὶ
и
τὸ
 
πνεῦμά
Вдохновение
ἐστιν
есть
τὸ
 
μαρτυροῦν,
свидетельствующее,
ὅτι
потому что
τὸ
 
πνεῦμά
Вдохновение
ἐστιν
есть
 
ἀλήθεια.
истина.
6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о [Нем], потому что Дух есть истина.
 7 
ὅτι
Потому что
τρεῖς
три
εἰσιν
есть
οἱ
 
μαρτυροῦντες;
свидетельствующие;
7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино.
 8 
τὸ
 
πνεῦμα,
Вдохновение,
καὶ
и
τὸ
 
ὕδωρ,
вода,
καὶ
и
τὸ
 
αἷμα,
кровь,
καὶ
и
οἱ
 
τρεῖς
три
εἰς
в
τὸ
 
έν
одно
εἰσιν.
есть.
8 И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном.
 9 
εἰ
Если
τὴν
 
μαρτυρίαν
свидетельство
τῶν
 
ἀνθρώπων
людей
λαμβάνομεν,
принимаем,
 
μαρτυρία
свидетельство
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
μείζων
больше
ἐστίν,
есть,
ὅτι
потому что
αὕτη
это
ἐστὶν
есть
 
μαρτυρία
свидетельство
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
ὅτι
потому что
μεμαρτύρηκεν
свидетельствует
περὶ
за
τοῦ
 
υἱοῦ
Сына
αὐτοῦ.
Его.
9 Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие - больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
 10 
 
πιστεύων
Верующий
εἰς
в
τὸν
 
υἱὸν
Сына
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
ἔχει
имеет
τὴν
 
μαρτυρίαν
свидетельство
ἐν
по
ἑαυτω̣·
самому себе;
 
μὴ
не
πιστεύων
верующий
τω̣
 
θεω̣
Богу
ψεύστην
лжецом
πεποίηκεν
делает
αὐτόν,
Его,
ὅτι
потому что
οὐ
не
πεπίστευκεν
верит
εἰς
в
τὴν
 
μαρτυρίαν
свидетельство,
ἣν
которым
μεμαρτύρηκεν
свидетельствует
 
θεὸς
Бог
περὶ
о
τοῦ
 
υἱοῦ
Сыне
αὐτοῦ.
Его.
10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
 11 
καὶ
И
αὕτη
это
ἐστὶν
есть
 
μαρτυρία,
свидетельство,
ὅτι
что
ζωὴν
жизнь
αἰώνιον
вечную
ἔδωκεν
дал
ἡμῖν
нам
 
θεός,
Бог,
καὶ
и
αὕτη
эта
 
ζωὴ
жизнь
ἐν
внутрь
τω̣
 
υἱω̣
Сыну
αὐτοῦ
Его
ἐστιν.
есть.
11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
 12 
 
ἔχων
Имеющий
τὸν
 
υἱὸν
Сына
ἔχει
имеет
τὴν
 
ζωήν·
жизнь;
 
μὴ
не
ἔχων
имеющий
τὸν
 
υἱὸν
Сына
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τὴν
 
ζωὴν
жизнь
οὐκ
не
ἔχει.
имеет.
12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.
 13 
Ταῦτα
Поэтому
ἔγραψα
написал
ὑμῖν,
вам,
ἵνα
чтобы
εἰδῆτε,
знали,
ὅτι
что
ζωὴν
жизнь
ἔχετε
имеете
αἰώνιον,
вечную,
τοῖς
 
πιστεύουσιν
верующие
εἰς
в
τὸ
 
ὄνομα
имя
τοῦ
 
υἱοῦ
Сына
τοῦ
 
θεοῦ.
Бога.
13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
 14 
καὶ
И
αὕτη
это
ἐστὶν
есть
 
παρρησία,
уверенность,
ἣν
которую
ἔχομεν
имеем
πρὸς
у
αὐτόν,
Него,
ὅτι
что
ἐάν
если
τι
что-либо
αἰτώμεθα
попросим
κατὰ
через
τὸ
 
θέλημα
волю
αὐτοῦ,
Его,
ἀκούει
слушает
ἡμῶν.
нас.
14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.
 15 
καὶ
И
ἐὰν
если
οἴδαμεν
знаем
ὅτι
что
ἀκούει
слушает
ἡμῶν,
нас,
которое
ἐὰν
если
αἰτώμεθα,
просим,
οἴδαμεν
знаем
ὅτι
что
ἔχομεν
имеем
τὰ
 
αἰτήματα,
просимое,
которое
η̣τήκαμεν
просили
ἀπ’
от
αὐτοῦ.
Него.
15 А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него.
 16 
’Εάν
Если
τις
кто
ἴδη̣
увидит
τὸν
 
ἀδελφὸν
брата
αὐτοῦ
его,
αμαρτάνοντα
согрешающего
αμαρτίαν
[через] грех
μὴ
не
πρὸς
на
θάνατον,
смерть,
αἰτήσει,
[пусть] молится,
καὶ
и
δώσει
[Бог] даст
αὐτω̣
ему
ζωήν,
жизнь,
τοῖς
 
αμαρτάνουσιν
согрешающему
μὴ
не
πρὸς
на
θάνατον.
смерть.
ἔστιν
Есть
αμαρτία
грех
πρὸς
на
θάνατον·
смерть;
οὐ
не
περὶ
за
ἐκείνης
того
λέγω
говорю,
ἵνα
чтобы
ἐρωτήση̣.
просил.
16 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и [Бог] даст ему жизнь, [то есть] согрешающему [грехом] не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился.
 17 
πᾶσα
Всякая
ἀδικία
неправедность
αμαρτία
грех
ἐστίν,
есть,
καὶ
и
ἔστιν
есть
αμαρτία
грех
οὐ
не
πρὸς
на
θάνατον.
смерть.
17 Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти.
 18 
Οἴδαμεν
Знаем,
ὅτι
что
πᾶς,
всякий,
 
γεγεννημένος
родившийся
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
οὐχ
не
αμαρτάνει,
грешит,
ἀλλ’,
но,
 
γεννηθεὶς
рожденный
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
τηρεῖ
хранит
αὐτόν,
себя,
καὶ
и
 
πονηρὸς
злой
οὐχ
не
άπτεται
касается
αὐτοῦ.
его.
18 Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему.
 19 
οἴδαμεν
Знаем
ὅτι
что
ἐκ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐσμεν,
мы есть,
καὶ
и
 
κόσμος
мир
ὅλος
весь
ἐν
во власти
τω̣
 
πονηρω̣
злу
κεῖται.
положен.
19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
 20 
οἴδαμεν
Познали
δὲ
же,
ὅτι
что
 
υἱὸς
Сын
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ήκει,
явился,
καὶ
и
δέδωκεν
дал
ἡμῖν
нам
διάνοιαν
разумение,
ἵνα
чтобы
γινώσκωμεν
познали
τὸν
 
ἀληθινόν·
Истинного;
καὶ
и
ἐσμὲν
мы есть
ἐν
по
τω̣
 
ἀληθινω̣,
Истинному,
ἐν
по
τω̣
 
υἱω̣
Сыну
αὐτοῦ
Его
’Ιησοῦ
Иисусу
Χριστω̣.
Христу.
οὗτός
Этот
ἐστιν
есть
 
ἀληθινὸς
истинный
θεὸς
Бог
καὶ
и
ζωὴ
жизнь
αἰώνιος.
вечная.
20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
 21 
Τεκνία,
Дети,
φυλάξατε
храните
ἑαυτὰ
себя
ἀπὸ
от
τῶν
 
εἰδώλων.
идолов.
21 Дети! храните себя от идолов. Аминь.