ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Послание

ΠΕΤΡΟΥ

Петра

 А 2 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Αποθέμενοι
Отложившие
οὖν
итак
πᾶσαν
всякую
κακίαν,
злобу,
καὶ
и
πάντα
всякий
δόλον,
обман,
καὶ
и
ὑποκρίσεις,
притворства,
καὶ
и
φθόνους,
зависти,
καὶ
и
πάσας
всякие
καταλαλιάς,
клеветы,
1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие,
 2 
ὡς
как
ἀρτιγέννητα
новорождённые
βρέφη
дети
τὸ
 
λογικὸν
словесное
άδολον
бесхитростное
γάλα
молоко
ἐπιποθήσατε,
полюбите,
ἵνα
чтобы
ἐν
по
αὐτω̣
нему
αὐξηθῆτε
возрасти
εἰς
в
σωτηρίαν,
спасение,
2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;
 3 
εἰ
если
ἐγεύσασθε,
вкусили,
ὅτι
что
χρηστὸς
добрый
 
κύριος.
Господин.
3 ибо вы вкусили, что благ Господь.
 4 
πρὸς
Пред
ὃν
Который
προσερχόμενοι,
приходящие,
λίθον
камень
ζῶντα,
живущый,
ὑπὸ
 
ἀνθρώπων
[у] людей
μὲν
же
ἀποδεδοκιμασμένον
отверженный,
παρὰ
к
δὲ
же
θεω̣
Богу
ἐκλεκτὸν
избранный
ἔντιμον,
драгоценный,
4 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному,
 5 
καὶ
Также
αὐτοὶ
сами,
ὡς
как
λίθοι
камни
ζῶντες
живущие,
οἰκοδομεῖσθε
созидайте
οἶκος
дом
πνευματικὸς
духовный
εἰς
в
ἱεράτευμα
священство
άγιον,
святое,
ἀνενέγκαι
[чтобы] возносить
πνευματικὰς
духовные
θυσίας
жертвы,
εὐπροσδέκτους
приемлемые
[τω̣]
 
θεω̣
Богу
διὰ
через
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ.
Христа.
5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.
 6 
διότι
Потому что
περιέχει
содержится
ἐν
по
γραφῇ,
Писанию;
’Ιδοὺ
Вот
τίθημι
полагаю
ἐν
в
Σιὼν
Сионе
λίθον
камень
ἀκρογωνιαῖον,
краеугольный,
ἐκλεκτὸν,
избранный,
ἔντιμον,
драгоценный,
καὶ
и,
 
πιστεύων
верящий
ἐπ’
по
αὐτω̣
Нему,
οὐ
нет
μὴ
не
καταισχυνθῇ.
пристыдится.
6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.
 7 
ὑμῖν
Вам
οὖν
итак
 
τιμὴ
честь
τοῖς
 
πιστεύουσιν·
верящим;
ἀπιστοῦσιν
неверящим
δὲ
же
λίθος,
камень,
ὃν
который
ἀπεδοκίμασαν
отвергли
οἱ
 
οἰκοδομοῦντες,
строящие,
οὗτος
этот
ἐγενήθη
сделался
εἰς
в
κεφαλὴν
главу
γωνίας,
угла,
7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,
 8 
καὶ
и
λίθος
камень
προσκόμματος
преткновения,
καὶ
и
πέτρα
скала
σκανδάλου·
соблазна;
οἳ
которые
προσκόπτουσιν
претыкаются
τω̣
 
λόγω̣
слову
ἀπειθοῦντες,
не покоряющиеся,
εἰς
на
что
καὶ
и
ἐτέθησαν.
оставлены.
8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.
 9 
‛Υμεῖς
Вы
δὲ
же
γένος
род
ἐκλεκτόν,
избранный,
βασίλειον
царственное
ἱεράτευμα,
священство,
ἔθνος
племя
άγιον,
святое,
λαὸς
народ
εἰς
на
περιποίησιν,
отделение,
ὅπως
чтобы
τὰς
 
ἀρετὰς
добродетели
ἐξαγγείλητε
возвестили
τοῦ
 
ἐκ
от
σκότους
тьмы
ὑμᾶς
вас
καλέσαντος
Призвавшего
εἰς
в
τὸ
 
θαυμαστὸν
удивительный
αὐτοῦ
Его
φῶς·
свет;
9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
 10 
οἵ
которые
ποτε
когда-то
οὐ
не
λαὸς
народ,
νῦν
ныне
δὲ
же
λαὸς
народ
θεοῦ,
Бога,
οἱ
которые [некогда]
οὐκ
не
ἠλεημένοι,
помилованные,
νῦν
ныне
δὲ
же
ἐλεηθέντες.
помилованные.
10 некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.
 11 
’Αγαπητοί,
Возлюбленные,
παρακαλῶ
прошу
ὡς
как
παροίκους
пришельцев
καὶ
и
παρεπιδήμους
странников
ἀπέχεσθαι
удаляться
τῶν
 
σαρκικῶν
[от] плотских
ἐπιθυμιῶν,
похотей,
αἵτινες
которые
στρατεύονται
воюют
κατὰ
против
τῆς
 
ψυχῆς,
души́,
11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу,
 12 
τὴν
 
ἀναστροφὴν
поведение
ὑμῶν
[у] вас
ἐν
по
τοῖς
 
ἔθνεσιν
язычникам
ἔχοντες
имеющие
καλήν,
доброе,
ἵνα,
чтобы,
ἐν
по
ω̣
которому
καταλαλοῦσιν
злословят
ὑμῶν
вас
ὡς
как
κακοποιῶν,
злодеев,
ἐκ
из
τῶν
 
καλῶν
хороших
ἔργων,
дел,
ἐποπτεύοντες,
наблюдающие
δοξάσωσιν
прославили
τὸν
 
θεὸν
Бога
ἐν
по
ἡμέρᾳ
дню
ἐπισκοπῆς.
посещения.
12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
 13 
‛Υποτάγητε
Подчиняйтесь
πάση̣
всякому
ἀνθρωπίνη̣
человеческому
κτίσει
начальству
διὰ
из-за
τὸν
 
κύριον·
Го́спода;
εἴτε
или
βασιλεῖ
царю,
ὡς
как
ὑπερέχοντι,
превосходящему,
13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти,
 14 
εἴτε
или
ἡγεμόσιν
правителям,
ὡς
как
δι’
ради
αὐτοῦ
Него
πεμπομένοις
посылаемым
εἰς
в
ἐκδίκησιν
наказание
κακοποιῶν
делающих зло,
ἔπαινον
поощряющих
δὲ
же
ἀγαθοποιῶν·
делающих добро;
14 правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, -
 15 
ὅτι
потому что
οὕτως
такое
ἐστὶν
есть
τὸ
 
θέλημα
желание
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
ἀγαθοποιοῦντας
делающими добро
φιμοῦν
заставлять молчать
τὴν
 
τῶν
 
ἀφρόνων
неразумных
ἀνθρώπων
людей
ἀγνωσίαν·
невежество;
15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, -
 16 
ὡς
как
ἐλεύθεροι,
свободные,
καὶ
и
μὴ
не
ὡς
как
ἐπικάλυμμα
прикрытие
ἔχοντες
имеющие
τῆς
 
κακίας
злобы
τὴν
 
ἐλευθερίαν,
свободу,
ἀλλ’
но
ὡς
как
θεοῦ
Бога
δοῦλοι.
слуги.
16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.
 17 
πάντας
Всяких
τιμήσατε,
уважайте,
τὴν
 
ἀδελφότητα
братство
ἀγαπᾶτε,
люби́те,
τὸν
 
θεὸν
Бога
φοβεῖσθε,
бойтесь,
τὸν
 
βασιλέα
царя
τιμᾶτε.
почитайте.
17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
 18 
Οἱ
 
οἰκέται
Слу́ги
ὑποτασσόμενοι
подчиняйтесь
ἐν
по
παντὶ
всякому
φόβω̣
страху
τοῖς
 
δεσπόταις,
хозяевам,
οὐ
не
μόνον
только
τοῖς
 
ἀγαθοῖς
добрым
καὶ
и
ἐπιεικέσιν,
снисходительным,
ἀλλὰ
но
καὶ
и
τοῖς
 
σκολιοῖς.
коварным.
18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
 19 
τοῦτο
Это
γὰρ
ведь
χάρις,
благодать,
εἰ
если
διὰ
из-за
συνείδησιν
совести
θεοῦ
[и] Бога
ὑποφέρει
переносит
τις
кто-либо
λύπας
скорби,
πάσχων
страдая
ἀδίκως.
несправедливо.
19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо.
 20 
ποῖον
Какая
γὰρ
ведь
κλέος,
слава,
εἰ
если
αμαρτάνοντες
грешащие
καὶ
и
κολαφιζόμενοι
избиваемые
ὑπομενεῖτε;
будете переносить?
ἀλλ’
Но
εἰ
если
ἀγαθοποιοῦντες
благотворящие
καὶ
и
πάσχοντες
страдающие
ὑπομενεῖτε,
выстоите,
τοῦτο
это
χάρις
благодарность
παρὰ
к
θεω̣.
Богу.
20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.
 21 
εἰς
На
τοῦτο
это
γὰρ
ведь
ἐκλήθητε,
призваны,
ὅτι
потому что
καὶ
и
Χριστὸς
Христос
ἔπαθεν
страдал
ὑπὲρ
за
ὑμῶν,
вас,
ὑμῖν
вам
ὑπολιμπάνων
оставляющий
ὑπογραμμὸν,
пример,
ἵνα
чтобы
ἐπακολουθήσητε
пошли
τοῖς
 
ἴχνεσιν
[по] следам
αὐτοῦ·
Его;
21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
 22 
ὃς
Который
αμαρτίαν
грех
οὐκ
не
ἐποίησεν,
сделал,
οὐδὲ
и не
εὑρέθη
найден
δόλος
обман
ἐν
по
τω̣
 
στόματι
устам
αὐτοῦ·
Его.
22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
 23 
ὃς
Тот
λοιδορούμενος
ругаемый
οὐκ
не
ἀντελοιδόρει,
злословил взаимно,
πάσχων
страдающий
οὐκ
не
ἠπείλει,
угрожал,
παρεδίδου
передавал
δὲ
же
τω̣
 
κρίνοντι
Судящему
δικαίως·
праведно.
23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
 24 
ὃς
который
τὰς
 
αμαρτίας
грехи
ἡμῶν
нас
αὐτὸς
Сам
ἀνήνεγκεν
вознёс
ἐν
внутрь
τω̣
 
σώματι
телу
αὐτοῦ
Его
ἐπὶ
на
τὸ
 
ξύλον,
древо,
ἵνα
чтобы
ταῖς
 
αμαρτίαις
[от] греховности
ἀπογενόμενοι,
избавленные,
τῇ
 
δικαιοσύνη̣
праведности
ζήσωμεν·
жили;
οὗ
Которого
τω̣
 
μώλωπι
[по] ране
ἰάθητε.
исцелены.
24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
 25 
ἦτε
[Вы] были
γὰρ
ведь
ὡς
как
πρόβατα
о́вцы
πλανώμενοι,
блуждающие,
ἀλλὰ
но
ἐπεστράφητε
возвращены
νῦν
ныне
ἐπὶ
для
τὸν
 
ποιμένα
Пастуха
καὶ
и
ἐπίσκοπον
Блюстителя
τῶν
 
ψυχῶν
душ
ὑμῶν.
[у] вас.
25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.