Παῦλος Павел.

ἀπόστολος апостол.

Χριστοῦ Христа.

’Ιησοῦ Иисуса.

’Ιησοῦ Иисусу.

’Ιησοῦν Иисуса.

διὰ посредством.

διὰ из-за.

διὰ через.

δι’ через.

δι’ из-за.

θελήματος желания.

θεοῦ Бога.

θεόν Бога.

θεόν Богу.

θεω̣ Богу.

καὶ и.

καὶ a.

Τιμόθεος Тимофей.

 /не переводится/.

οἱ /не переводится/.

 /не переводится/.

ἀδελφὸς брат.

τοῖς /не переводится/.

τοῖς /не переводится/.

ἐν в.

ἐν на.

ἐν внутрь.

ἐν внутри.

ἐν по.

ἐν в.

Κολοσσαῖς Колоссах.

αγίοις святым.

αγίοις святых.

άγιε святой.

πιστοῖς верным.

ἀδελφοῖς братьям.

ἀδελφοῖ братья.

Χριστω̣ Христу.

Χριστω̣ Христe.

χάρις благодать.

χάρις благодарность.

χάριν благодать.

χάριτι благодати.

χάριτος благодати.

ὑμῖν вам.

ὑμῖν вас.

ὑμῖν вам.

εἰρήνη мир.

εἰρήνην мир.

εἰρήνην покой.

ἀπὸ от.

ἀφ’ от.

ἀπ’ от.

πρὸς к.

πρὸς в.

πρὸς на.

πρὸς у.

πατρὸς Отца.

ἡμῶν нашего.

ἡμῶν наш.

ἡμῶν нами.

ἡμῶν наc.

αὐτὰ эти.

αὐτὰ их.

αὐτὸν Него.

αὐτὸν его.

αὐτὸν нему.

πρωτότοκος первородный.

κτίσεως твари.

Εὐχαριστοῦμεν - благодарение.

τὰ которое

τὸ которое

τω̣ /не переводится/.

τὸ /не переводится/.

τὸ /не переводится/.

τὸ /не переводится/.

τὸ /не переводится/.

τὸ /не переводится/.

τὸ /не переводится/.

θεω̣ Богу.

πατρὶ Отцу.

πατρὶ Отце.

τὰ /не переводится/.

τοῦ /не переводится/.

τοῦ /не переводится/.

κυρίου Го́спода.

κυρίου господина.

κύριε Го́споди.

κύριε господин.

κύριον господина.

κυρίω̣ господину.

πάντοτε всегда.

περὶ за.

περὶ о.

περὶ об.

περὶ касательно.

περὶ насчёт.

ὑμῶν вас.

ὑμῶν ваш.

ὑμῶν ваши.

προσευχόμενοι молящиеся.

ἀκούσαντες услышавшие.

ἠκούσατε слышите.

ἤκουσεν слышало.

ἤκουσα услышал.

τὴν /не переводится/.

πίστιν веру.

πίστις вера.

πίστεως веры.

πίστει вере.

ἀγάπην любовь.

ἀγάπη̣ любви.

ἀγάπη̣ любовь.

ἣν которую.

ἣν которой.

ἔχετε имеете.

ἔχητε имели.

ἔχω имею.

ἔχομεν имеем.

εἰς в.

εἰς на.