ΠΡΑΞΕΙΣ

Деяния

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Апостолов

 13 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Ησαν
Были
δὲ
же
ἐν
в
’Αντιοχείᾳ
Антиохии
κατὰ
по
τὴν
 
οὖσαν
сущей
ἐκκλησίαν
церкви
προφῆται
пророки
καὶ
и
διδάσκαλοι
учители
 
τε
 
Βαρναβᾶς
Варнава
καὶ
и
Συμεὼν
Симеон
 
καλούμενος
называемый
Νίγερ,
Нигер,
καὶ
и
Λούκιος
Лукий
 
Κυρηναῖος,
Киренец,
Μαναήν
Манаин
τε
 
‛Ηρώ̣δου
Ирода
τοῦ
 
τετραάρχου
тетрарха
σύντροφος
приёмный брат
καὶ
и
Σαῦλος.
Савл.
1 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.
 2 
λειτουργούντων
Служащих
δὲ
же
αὐτῶν
их
τω̣
 
κυρίω̣
Господу
καὶ
и
νηστευόντων
постящихся
εἶπεν
сказало
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
τὸ
 
άγιον,
святое,
’Αφορίσατε
Отдели́те
δή
же
μοι
Мне
τὸν
 
Βαρναβᾶν
Варнаву
καὶ
и
Σαῦλον
Савла
εἰς
на
τὸ
 
ἔργον
дело
[на] которое
προσκέκλημαι
призвал
αὐτούς.
их.
2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
 3 
τότε
Тогда
νηστεύσαντες
выдержавшие пост
καὶ
и
προσευξάμενοι
помолившиеся
καὶ
и
ἐπιθέντες
возложившие
τὰς
 
χεῖρας
ру́ки
αὐτοῖς
[на] них
ἀπέλυσαν.
они отпустили.
3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.
 4 
Αὐτοὶ
Они
μὲν
ведь
οὖν
итак
ἐκπεμφθέντες
высланные
ὑπὸ
посредством
τοῦ
 
αγίου
Святого
πνεύματος
Вдохновения
κατῆλθον
сошли
εἰς
в
Σελεύκειαν,
Селевкию,
ἐκεῖθέν
оттуда
τε
 
ἀπέπλευσαν
отплыли
εἰς
на
Κύπρον,
Кипр,
4 Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр;
 5 
καὶ
и
γενόμενοι
сделавшиеся
ἐν
в
Σαλαμῖνι
Саламине
κατήγγελλον
возвещали
τὸν
 
λόγον
слово
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐν
в
ταῖς
 
συναγωγαῖς
синагогах
τῶν
 
’Ιουδαίων·
Иудеев;
εἶχον
имели
δὲ
же
καὶ
и
’Ιωάννην
Иоанна
ὑπηρέτην.
помощника.
5 и, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.
 6 
διελθόντες
Прошедшие
δὲ
же
ὅλην
[через] весь
τὴν
 
νῆσον
остров
άχρι
до
Πάφου
Пафа
εὗρον
они нашли
άνδρα
мужа
τινὰ
некоего
μάγον
мага
ψευδοπροφήτην
лжепророка
’Ιουδαῖον
Иудея
ω̣
которому
ὄνομα
имя
Βαριησοῦ,
Вариисус,
6 Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса,
 7 
ὃς
который
ἦν
был
σὺν
с
τω̣
 
ἀνθυπάτω̣
проконсулом
Σεργίω̣
Сергием
Παύλω̣,
Павлом,
ἀνδρὶ
человеком
συνετω̣.
разумным.
οὗτος
Этот
προσκαλεσάμενος
подозвавший
Βαρναβᾶν
Варнаву
καὶ
и
Σαῦλον
Савла
ἐπεζήτησεν
доискался
ἀκοῦσαι
услышать
τὸν
 
λόγον
слово
τοῦ
 
θεοῦ·
Бога;
7 который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие.
 8 
ἀνθίστατο
противостоял
δὲ
же
αὐτοῖς
им
’Ελύμας
Элима
 
μάγος,
маг,
οὕτως
так
γὰρ
ведь
μεθερμηνεύεται
переводится
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ,
его,
ζητῶν
ищущий
διαστρέψαι
развратить
τὸν
 
ἀνθύπατον
проконсула
ἀπὸ
от
τῆς
 
πίστεως.
веры.
8 А Елима волхв ибо то значит имя его противился им, стараясь отвратить проконсула от веры.
 9 
Σαῦλος
Савл
δέ,
же,
 
καὶ
и
Παῦλος,
Павел,
πλησθεὶς
наполненный
πνεύματος
Вдохновения
αγίου
Святого
ἀτενίσας
впившийся глазами
εἰς
в
αὐτὸν
него
9 Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор,
 10 
εἶπεν,
сказал,
’Ω
О
πλήρης
полный
παντὸς
всякой
δόλου
хитрости
καὶ
и
πάσης
всякого
ρᾳδιουργίας,
мошенничества,
υἱὲ
сын
διαβόλου,
дьявола,
ἐχθρὲ
враг
πάσης
всякой
δικαιοσύνης,
праведности,
οὐ
[разве] не
παύση̣
прекратишь
διαστρέφων
развращающий
τὰς
 
ὁδοὺς
пути
[τοῦ]
 
κυρίου
Го́спода
τὰς
 
εὐθείας;
прямые?
10 сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?
 11 
καὶ
И
νῦν
теперь
ἰδοὺ
вот
χεὶρ
рука
κυρίου
Го́спода
ἐπὶ
на
σέ,
тебя,
καὶ
и
ἔση̣
будешь
τυφλὸς
слепой
μὴ
не
βλέπων
видящий
τὸν
 
ήλιον
солнце
άχρι
до
καιροῦ.
срока.
παραχρῆμά
Тотчас
τε
 
ἔπεσεν
пал
ἐπ’
на
αὐτὸν
него
ἀχλὺς
мрак
καὶ
и
σκότος,
тьма,
καὶ
и
περιάγων
вертящийся
ἐζήτει
он искал
χειραγωγούς.
поводырей.
11 И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого.
 12 
τότε
Тогда
ἰδὼν
увидевший
 
ἀνθύπατος
проконсул
τὸ
 
γεγονὸς
случившееся
ἐπίστευσεν
поверил
ἐκπλησσόμενος
поражающийся
ἐπὶ
на
τῇ
 
διδαχῇ
учение
τοῦ
 
κυρίου.
Го́спода.
12 Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
 13 
’Αναχθέντες
Отъехавшие
δὲ
же
ἀπὸ
от
τῆς
 
Πάφου
Пафа
οἱ
которые
περὶ
вокруг
Παῦλον
Павла
ἦλθον
пришли
εἰς
в
Πέργην
Пергу
τῆς
 
Παμφυλίας·
Памфилии;
’Ιωάννης
Иоанн
δὲ
же
ἀποχωρήσας
удалившийся
ἀπ’
от
αὐτῶν
них
ὑπέστρεψεν
возвратился
εἰς
в
‛Ιεροσόλυμα.
Иерусалим.
13 Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим.
 14 
αὐτοὶ
Они
δὲ
же
διελθόντες
прошедшие
ἀπὸ
от
τῆς
 
Πέργης
Пергии
παρεγένοντο
прибыли
εἰς
в
’Αντιόχειαν
Антиохию
τὴν
 
Πισιδίαν,
[в] Писидию,
καὶ
и
[εἰσ]ελθόντες
вошедшие
εἰς
в
τὴν
 
συναγωγὴν
синагогу
τῇ
 
ἡμέρᾳ
[в] день
τῶν
 
σαββάτων
суббот
ἐκάθισαν.
сели.
14 Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели.
 15 
μετὰ
После
δὲ
же
τὴν
 
ἀνάγνωσιν
чтения
τοῦ
 
νόμου
Закона
καὶ
и
τῶν
 
προφητῶν
Пророков
ἀπέστειλαν
послали
οἱ
 
ἀρχισυνάγωγοι
архисинагоги
πρὸς
к
αὐτοὺς
ним
λέγοντες,
говорящие,
’Ανδρες
Мужи
ἀδελφοί,
братья,
εἴ
если
τίς
какое-нибудь
ἐστιν
есть
ἐν
в
ὑμῖν
вас
λόγος
слово
παρακλήσεως
увещевания
πρὸς
к
τὸν
 
λαόν,
народу,
λέγετε.
говорите.
15 После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите.
 16 
ἀναστὰς
Вставший
δὲ
же
Παῦλος
Павел
καὶ
и
κατασείσας
махнувший
τῇ
 
χειρὶ
рукой
εἶπεν·
сказал;
’Ανδρες
Мужи
’Ισραηλῖται
Израильтяне
καὶ
и
οἱ
 
φοβούμενοι
боящиеся
τὸν
 
θεόν,
Бога,
ἀκούσατε.
послушайте.
16 Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! послушайте.
 17 
 
θεὸς
Бог
τοῦ
 
λαοῦ
народа
τούτου
этого
’Ισραὴλ
Израиля
ἐξελέξατο
выбрал
τοὺς
 
πατέρας
отцов
ἡμῶν,
наших,
καὶ
и
τὸν
 
λαὸν
народ
ὕψωσεν
возвысил
ἐν
в
τῇ
 
παροικίᾳ
поселении
ἐν
в
γῇ
земле
Αἰγύπτου,
Египта,
καὶ
и
μετὰ
с
βραχίονος
рукой
ὑψηλοῦ
высокой
ἐξήγαγεν
вывел
αὐτοὺς
их
ἐξ
из
αὐτῆς,
неё,
17 Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею вознесенною вывел их из нее,
 18 
καὶ
и
ὡς
приблизительно
τεσσερακονταετῆ
[на] сорокалетнее
χρόνον
время
ἐτροποφόρησεν
принёс пищу
αὐτοὺς
им
ἐν
в
τῇ
 
ἐρήμω̣,
пустыне,
18 и около сорока лет времени питал их в пустыне.
 19 
καὶ
и
καθελὼν
низвергнувший
ἔθνη
народов
ἑπτὰ
семь
ἐν
в
γῇ
земле
Χανάαν
Ханаан
κατεκληρονόμησεν
дал в наследство
τὴν
 
γῆν
землю
αὐτῶν
их
19 И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их.
 20 
ὡς
приблизительно
ἔτεσιν
[на] лет
τετρακοσίοις
четыреста
καὶ
и
πεντήκοντα.
пятьдесят.
καὶ
И
μετὰ
после
ταῦτα
этого
ἔδωκεν
Он дал
κριτὰς
судей
έως
до
Σαμουὴλ
Самуила
[τοῦ]
 
προφήτου.
пророка.
20 И после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила.
 21 
κἀκεῖθεν
И оттуда
η̣τήσαντο
они попросили
βασιλέα,
царя,
καὶ
и
ἔδωκεν
дал
αὐτοῖς
им
 
θεὸς
Бог
τὸν
 
Σαοὺλ
Саула
υἱὸν
сына
Κίς,
Киса,
άνδρα
мужа
ἐκ
из
φυλῆς
племени
Βενιαμίν,
Вениамина,
ἔτη
[на] лет
τεσσεράκοντα.
сорок.
21 Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. [Так прошло] лет сорок.
 22 
καὶ
И
μεταστήσας
переставивший
αὐτὸν
его
ἤγειρεν
воздвиг
τὸν
 
Δαυὶδ
Давида
αὐτοῖς
им
εἰς
в
βασιλέα,
царя,
ω̣
[для] которого
καὶ
и
εἶπεν
сказал
μαρτυρήσας,
засвидетельствовавший,
Εὗρον
Я нашёл
Δαυὶδ
Давида
τὸν
 
τοῦ
 
’Ιεσσαί,
[сына] Иессея,
άνδρα
мужа
κατὰ
по
τὴν
 
καρδίαν
сердцу
μου,
Моему,
ὃς
который
ποιήσει
сделает
πάντα
все
τὰ
 
θελήματά
желания
μου.
Мои.
22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои.
 23 
τούτου
Этого
 
θεὸς
Бог
ἀπὸ
от
τοῦ
 
σπέρματος
семени
κατ’
по
ἐπαγγελίαν
обещанию
ἤγαγεν
привёл
τω̣
 
’Ισραὴλ
Израилю
σωτῆρα
спасителя
’Ιησοῦν,
Иисуса,
23 Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.
 24 
προκηρύξαντος
предвозвестившего
’Ιωάννου
Иоанна
πρὸ
перед
προσώπου
лицом
τῆς
 
εἰσόδου
входа
αὐτοῦ
его
βάπτισμα
крещение
μετανοίας
покаяния
παντὶ
всему
τω̣
 
λαω̣
народу
’Ισραήλ.
Израиля.
24 Перед самым явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему народу Израильскому.
 25 
ὡς
Как
δὲ
же
ἐπλήρου
исполнял
’Ιωάννης
Иоанн
τὸν
 
δρόμον,
бег,
ἔλεγεν,
говорил,
Τί
Что
ἐμὲ
меня
ὑπονοεῖτε
предполагаете
εἶναι;
быть?
οὐκ
Не
εἰμὶ
есть
ἐγώ·
я;
ἀλλ’
но
ἰδοὺ
вот
ἔρχεται
приходит
μετ’
после
ἐμὲ
меня
οὗ
Которого
οὐκ
не
εἰμὶ
я есть
άξιος
достоин
τὸ
 
ὑπόδημα
обувь
τῶν
 
ποδῶν
ног
λῦσαι.
развязать.
25 При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах.
 26 
’Ανδρες
Мужи
ἀδελφοί,
братья,
υἱοὶ
сыновья́
γένους
рода
’Αβραὰμ
Авраама
καὶ
и
οἱ
которые
ἐν
в
ὑμῖν
вас
φοβούμενοι
боящиеся
τὸν
 
θεόν,
Бога,
ἡμῖν
нам
 
λόγος
слово
τῆς
 
σωτηρίας
спасения
ταύτης
этого
ἐξαπεστάλη.
было отослано.
26 Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего.
 27 
οἱ
 
γὰρ
Ведь
κατοικοῦντες
обитающие
ἐν
в
’Ιερουσαλὴμ
Иерусалиме
καὶ
и
οἱ
 
άρχοντες
начальники
αὐτῶν
их
τοῦτον
Этого
ἀγνοήσαντες
не узнавшие
καὶ
и
τὰς
 
φωνὰς
голоса́
τῶν
 
προφητῶν
пророков
τὰς
 
κατὰ
по
πᾶν
всякой
σάββατον
субботе
ἀναγινωσκομένας
читаемые
κρίναντες
осудившие
ἐπλήρωσαν,
исполнили,
27 Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу,
 28 
καὶ
и
μηδεμίαν
никакую
αἰτίαν
причину
θανάτου
смерти
εὑρόντες
нашедшие
η̣τήσαντο
они потребовали
Πιλᾶτον
[у] Пилата
ἀναιρεθῆναι
[чтобы] быть казнённым
αὐτόν·
Его;
28 и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его.
 29 
ὡς
как
δὲ
же
ἐτέλεσαν
они закончили
πάντα
всё
τὰ
 
περὶ
о
αὐτοῦ
Нём
γεγραμμένα,
написанное,
καθελόντες
снявшие
ἀπὸ
с
τοῦ
 
ξύλου
дерева
ἔθηκαν
положили
εἰς
в
μνημεῖον.
гробнице.
29 Когда же исполнили все написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб.
 30 
 
δὲ
Же
θεὸς
Бог
ἤγειρεν
воскресил
αὐτὸν
Его
ἐκ
из
νεκρῶν·
мёртвых;
30 Но Бог воскресил Его из мертвых.
 31 
ὃς
Который
ὤφθη
был сделан видим
ἐπὶ
на
ἡμέρας
дни
πλείους
весьма многие
τοῖς
 
συναναβᾶσιν
взошедшим с
αὐτω̣
Ним
ἀπὸ
от
τῆς
 
Γαλιλαίας
Галилеи
εἰς
в
’Ιερουσαλήμ,
Иерусалим,
οἵτινες
которые
[νῦν]
теперь
εἰσιν
есть
μάρτυρες
свидетели
αὐτοῦ
Его
πρὸς
к
τὸν
 
λαόν.
народу.
31 Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом.
 32 
καὶ
И
ἡμεῖς
мы
ὑμᾶς
вам
εὐαγγελιζόμεθα
благовозвещаем
τὴν
которое
πρὸς
к
τοὺς
 
πατέρας
отцам
ἐπαγγελίαν
обещание
γενομένην,
осуществившееся,
32 И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса,
 33 
ὅτι
что
ταύτην
это
 
θεὸς
Бог
ἐκπεπλήρωκεν
выполнил
τοῖς
 
τέκνοις
детям
[αὐτῶν]
их
ἡμῖν
нам
ἀναστήσας
воздвигнувший
’Ιησοῦν,
Иисуса,
ὡς
как
καὶ
и
ἐν
в
τω̣
 
ψαλμω̣
псалме
τω̣
 
δευτέρω̣,
втором,
Υἱός
Сын
μου
Мой
εἶ
есть
σύ,
Ты,
ἐγὼ
Я
σήμερον
сегодня
γεγέννηκά
породил
σε.
Тебя.
33 как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя.
 34 
ὅτι
Что
δὲ
же
ἀνέστησεν
Он воскресил
αὐτὸν
Его
ἐκ
из
νεκρῶν
мёртвых
μηκέτι
уже́ не
μέλλοντα
готовящегося
ὑποστρέφειν
возвращаться
εἰς
в
διαφθοράν,
уничтожение,
οὕτως
так
εἴρηκεν
Он сказал
ὅτι
что
Δώσω
Дам
ὑμῖν
вам
τὰ
 
ὅσια
святое
Δαυὶδ
Давида
τὰ
 
πιστά.
верное.
34 А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратится в тление, [о сем] сказал так: Я дам вам милости, [обещанные] Давиду, верно.
 35 
διότι
Потому что
καὶ
и
ἐν
в
ἑτέρω̣
друго́м
λέγει,
говорит,
Οὐ
Не
δώσεις
дашь
τὸν
 
ὅσιόν
благочестивого
σου
твоего
ἰδεῖν
увидеть
διαφθοράν.
уничтожение.
35 Посему и в другом [месте] говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление.
 36 
Δαυὶδ
Давид
μὲν
то
γὰρ
ведь
ἰδίᾳ
[в] собственном
γενεᾳϋ
поколении
ὑπηρετήσας
послуживший
τῇ
 
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
βουλῇ
воле
ἐκοιμήθη
почил
καὶ
и
προσετέθη
был прибавлен
πρὸς
к
τοὺς
 
πατέρας
отцам
αὐτοῦ
его
καὶ
и
εἶδεν
увидел
διαφθοράν,
уничтожение,
36 Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление;
 37 
ὃν
Которого
δὲ
же
 
θεὸς
Бог
ἤγειρεν
воскресил
οὐκ
не
εἶδεν
увидел
διαφθοράν.
уничтожение.
37 а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления.
 38 
γνωστὸν
Известное
οὖν
итак
ἔστω
пусть будет
ὑμῖν,
вам,
άνδρες
мужи
ἀδελφοί,
братья,
ὅτι
что
διὰ
через
τούτου
Этого
ὑμῖν
вам
άφεσις
прощение
αμαρτιῶν
грехов
καταγγέλλεται[,
возвещается,
καὶ]
и
ἀπὸ
от
πάντων
всего
ὧν
[от] которого
οὐκ
не
ἠδυνήθητε
смогли вы
ἐν
в
νόμω̣
Законе
Μωϋσέως
Моисея
δικαιωθῆναι
быть оправданными
38 Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов;
 39 
ἐν
в
τούτω̣
Этом
πᾶς
всякий
 
πιστεύων
верящий
δικαιοῦται.
признается праведный.
39 и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.
 40 
βλέπετε
Смотри́те
οὖν
итак
μὴ
не
ἐπέλθη̣
[чтобы] пришло
τὸ
 
εἰρημένον
сказанное
ἐν
в
τοῖς
 
προφήταις,
Пророках,
40 Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков:
 41 
’Ιδετε,
Увидьте,
οἱ
 
καταφρονηταί,
спесивцы,
καὶ
и
θαυμάσατε
удивитесь
καὶ
и
ἀφανίσθητε,
исчезните,
ὅτι
потому что
ἔργον
дело
ἐργάζομαι
делаю
ἐγὼ
Я
ἐν
в
ταῖς
 
ἡμέραις
дни
ὑμῶν,
ваши,
ἔργον
дело
которое
οὐ
нет
μὴ
не
πιστεύσητε
поверите
ἐάν
если
τις
кто-либо
ἐκδιηγῆται
будет рассказывать
ὑμῖν.
вам.
41 смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам.
 42 
’Εξιόντων
Выходящих
δὲ
же
αὐτῶν
их
παρεκάλουν
они просили
εἰς
в
τὸ
 
μεταξὺ
между тем
σάββατον
субботу
λαληθῆναι
быть произнесёнными
αὐτοῖς
им
τὰ
 
ρήματα
слова́
ταῦτα.
эти.
42 При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу.
 43 
λυθείσης
Распущенной
δὲ
же
τῆς
 
συναγωγῆς
синагоги
ἠκολούθησαν
последовали
πολλοὶ
многие
τῶν
 
’Ιουδαίων
[из] Иудеев
καὶ
и
τῶν
 
σεβομένων
[из] почитающих [Бога]
προσηλύτων
прозелитов
τω̣
 
Παύλω̣
[за] Павлом
καὶ
и
τω̣
 
Βαρναβᾳϋ,
Варнавой,
οἵτινες
которые
προσλαλοῦντες
произносящие к
αὐτοῖς
ним
ἔπειθον
убеждали
αὐτοὺς
их
προσμένειν
оставаться при
τῇ
 
χάριτι
благодати
τοῦ
 
θεοῦ.
Бога.
43 Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и чтители [Бога], обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
 44 
Τω̣
 
δὲ
Же
ἐρχομένω̣
[в] приходящую
σαββάτω̣
субботу
σχεδὸν
почти
πᾶσα
весь
 
πόλις
город
συνήχθη
был собран
ἀκοῦσαι
услышать
τὸν
 
λόγον
слово
τοῦ
 
κυρίου.
Го́спода.
44 В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие.
 45 
ἰδόντες
Увидевшие
δὲ
же
οἱ
 
’Ιουδαῖοι
Иудеи
τοὺς
 
ὄχλους
то́лпы
ἐπλήσθησαν
были исполнены
ζήλου
ревностью
καὶ
и
ἀντέλεγον
говорили против
τοῖς
 
ὑπὸ
 
Παύλου
Павлом
λαλουμένοις
произносимое
βλασφημοῦντες.
хулящие.
45 Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел.
 46 
παρρησιασάμενοί
Уверенно высказавшиеся
τε
 
 
Παῦλος
Павел
καὶ
и
 
Βαρναβᾶς
Варнава
εἶπαν,
сказали,
‛Υμῖν
Вам
ἦν
было
ἀναγκαῖον
необходимо
πρῶτον
сначала
λαληθῆναι
быть произнесённым
τὸν
 
λόγον
слово
τοῦ
 
θεοῦ·
Бога;
ἐπειδὴ
так как
ἀπωθεῖσθε
отталкиваете
αὐτὸν
его
καὶ
и
οὐκ
не
ἀξίους
достойных
κρίνετε
су́дите
ἑαυτοὺς
себя самих
τῆς
 
αἰωνίου
вечной
ζωῆς,
жизни,
ἰδοὺ
вот
στρεφόμεθα
поворачиваемся
εἰς
к
τὰ
 
ἔθνη.
язычникам.
46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам.
 47 
οὕτως
Так
γὰρ
ведь
ἐντέταλται
приказал
ἡμῖν
нам
 
κύριος,
Господь,
Τέθεικά
Я положил
σε
Тебя
εἰς
для
φῶς
света
ἐθνῶν
язычников
τοῦ
 
εἶναί
быть
σε
Тебя
εἰς
для
σωτηρίαν
спасения
έως
до
ἐσχάτου
последнего
τῆς
 
γῆς.
[ме́ста] земли'.
47 Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли.
 48 
ἀκούοντα
Слушающие
δὲ
же
τὰ
 
ἔθνη
язычники
ἔχαιρον
радовались
καὶ
и
ἐδόξαζον
славили
τὸν
 
λόγον
слово
τοῦ
 
κυρίου,
Го́спода,
καὶ
и
ἐπίστευσαν
поверили
ὅσοι
сколькие
ἦσαν
были
τεταγμένοι
намечены
εἰς
в
ζωὴν
жизнь
αἰώνιον·
вечную;
48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни.
 49 
διεφέρετο
разносилось
δὲ
же
 
λόγος
слово
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
δι’
через
ὅλης
всю
τῆς
 
χώρας.
страну.
49 И слово Господне распространялось по всей стране.
 50 
οἱ
 
δὲ
Же
’Ιουδαῖοι
Иудеи
παρώτρυναν
подстрекнули
τὰς
 
σεβομένας
почитающих [Бога]
γυναῖκας
женщин
τὰς
 
εὐσχήμονας
видных
καὶ
и
τοὺς
 
πρώτους
первых
τῆς
 
πόλεως
го́рода
καὶ
и
ἐπήγειραν
подняли
διωγμὸν
преследование
ἐπὶ
на
τὸν
 
Παῦλον
Павла
καὶ
и
Βαρναβᾶν,
Варнаву,
καὶ
и
ἐξέβαλον
выбросили
αὐτοὺς
их
ἀπὸ
от
τῶν
 
ὁρίων
пределов
αὐτῶν.
их.
50 Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов.
 51 
οἱ
Они
δὲ
же
ἐκτιναξάμενοι
стряхнувшие
τὸν
 
κονιορτὸν
пыль
τῶν
 
ποδῶν
ног
ἐπ’
на
αὐτοὺς
них
ἦλθον
пришли
εἰς
в
’Ικόνιον,
Иконию,
51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию.
 52 
οἵ
 
τε
 
μαθηταὶ
ученики
ἐπληροῦντο
исполнялись
χαρᾶς
радостью
καὶ
и
πνεύματος
Вдохновения
αγίου.
Святого.
52 А ученики исполнялись радости и Духа Святаго.