ΚΑΤΑ

По

ΛΟΥΚΑΝ

Луке

 1 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Επειδήπερ
Поскольку
πολλοὶ
многие
ἐπεχείρησαν
приложили руку
ἀνατάξασθαι
составить
διήγησιν
рассказ
περὶ
об
τῶν
 
πεπληροφορημένων
исполнившихся
ἐν
в
ἡμῖν
нас
πραγμάτων,
делах,
1 Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях,
 2 
καθὼς
как
παρέδοσαν
передали
ἡμῖν
нам
οἱ
которые
ἀπ’
от
ἀρχῆς
нача́ла
αὐτόπται
очевидцы
καὶ
и
ὑπηρέται
служители
γενόμενοι
сделавшиеся
τοῦ
 
λόγου,
сло́ва,
2 как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова,
 3 
ἔδοξε
показалось
κἀμοὶ
и мне
παρηκολουθηκότι
исследовавшему
άνωθεν
сначала
πᾶσιν
всё
ἀκριβῶς
точно
καθεξῆς
по порядку
σοι
тебе
γράψαι,
написать,
κράτιστε
превосходительный
Θεόφιλε,
Феофил,
3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,
 4 
ἵνα
чтобы
ἐπιγνω̣ς
ты осознал
περὶ
о
ὧν
которых
κατηχήθης
ты был наставлен
λόγων
слов
τὴν
 
ἀσφάλειαν.
неколебимость.
4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
 5 
’Εγένετο
Сделался
ἐν
в
ταῖς
 
ἡμέραις
дни
‛Ηρώ̣δου
Ирода
βασιλέως
царя
τῆς
 
’Ιουδαίας
Иудеи
ἱερεύς
священник
τις
некий
ὀνόματι
именем
Ζαχαρίας
Захарий
ἐξ
из
ἐφημερίας
череды
’Αβιά,
Авии,
καὶ
и
γυνὴ
жена
αὐτω̣
его
ἐκ
из
τῶν
 
θυγατέρων
дочерей
’Ααρών,
Аарона,
καὶ
и
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτῆς
её
’Ελισάβετ.
Елизавета.
5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета.
 6 
ἦσαν
Были
δὲ
же
δίκαιοι
праведные
ἀμφότεροι
оба
ἐναντίον
перед
τοῦ
 
θεοῦ,
Богом,
πορευόμενοι
ходящие
ἐν
во
πάσαις
всех
ταῖς
 
ἐντολαῖς
заповедях
καὶ
и
δικαιώμασιν
требованиях
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
άμεμπτοι.
безукоризненные.
6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно.
 7 
καὶ
И
οὐκ
не
ἦν
было
αὐτοῖς
[у] них
τέκνον,
ребёнка,
καθότι
так как
ἦν
была
 
’Ελισάβετ
Елизавета
στεῖρα,
бесплодная,
καὶ
и
ἀμφότεροι
оба
προβεβηκότες
продвинувшиеся вперёд
ἐν
в
ταῖς
 
ἡμέραις
днях
αὐτῶν
их
ἦσαν.
были.
7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных.
 8 
’Εγένετο
Случилось
δὲ
же
ἐν
в
τω̣
 
ἱερατεύειν
священнодействовать
αὐτὸν
его
ἐν
в
τῇ
 
τάξει
порядке
τῆς
 
ἐφημερίας
череды
αὐτοῦ
его
ἔναντι
перед
τοῦ
 
θεοῦ,
Богом,
8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом,
 9 
κατὰ
по
τὸ
 
ἔθος
обычаю
τῆς
 
ἱερατείας
священства
ἔλαχε
выпало
τοῦ
 
θυμιᾶσαι
покадить
εἰσελθὼν
вошедший
εἰς
в
τὸν
 
ναὸν
Святилище
τοῦ
 
κυρίου,
Го́спода,
9 по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения,
 10 
καὶ
и
πᾶν
всё
τὸ
 
πλῆθος
множество
ἦν
было
τοῦ
 
λαοῦ
народа
προσευχόμενον
молящегося
ἔξω
вне
τῇ
 
ὥρᾳ
часа
τοῦ
 
θυμιάματος·
каждения;
10 а все множество народа молилось вне во время каждения, -
 11 
ὤφθη
был сделан видим
δὲ
же
αὐτω̣
ему
άγγελος
ангел
κυρίου
Го́спода
ἑστὼς
стоящий
ἐκ
с
δεξιῶν
правой стороны́
τοῦ
 
θυσιαστηρίου
жертвенника
τοῦ
 
θυμιάματος.
каждения.
11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.
 12 
καὶ
И
ἐταράχθη
встревожился
Ζαχαρίας
Захария
ἰδών,
увидевший,
καὶ
и
φόβος
страх
ἐπέπεσεν
напал
ἐπ’
на
αὐτόν.
него.
12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
 13 
εἶπεν
Сказал
δὲ
же
πρὸς
к
αὐτὸν
нему
 
άγγελος,
ангел,
Μὴ
Не
φοβοῦ,
бойся,
Ζαχαρία,
Захария,
διότι
потому что
εἰσηκούσθη
была услышана
 
δέησίς
мольба
σου,
твоя,
καὶ
и
 
γυνή
жена
σου
твоя
’Ελισάβετ
Елизавета
γεννήσει
родит
υἱόν
сына
σοι,
тебе,
καὶ
и
καλέσεις
назовёшь
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ
его
’Ιωάννην.
Иоанна.
13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;
 14 
καὶ
И
ἔσται
будет
χαρά
радость
σοι
тебе
καὶ
и
ἀγαλλίασις,
ликование,
καὶ
и
πολλοὶ
многие
ἐπὶ
на
τῇ
 
γενέσει
рождение
αὐτοῦ
его
χαρήσονται·
будут радоваться;
14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,
 15 
ἔσται
будет
γὰρ
ведь
μέγας
великий
ἐνώπιον
перед
[τοῦ]
 
κυρίου,
Господом,
καὶ
и
οἶνον
вино
καὶ
и
σίκερα
сикер
οὐ
нет
μὴ
не
πίη̣,
попьёт,
καὶ
и
πνεύματος
Вдохновения
αγίου
Святого
πλησθήσεται
исполнится
ἔτι
ещё
ἐκ
от
κοιλίας
утробы
μητρὸς
матери
αὐτοῦ,
его,
15 ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей;
 16 
καὶ
и
πολλοὺς
многих
τῶν
 
υἱῶν
сыновей
’Ισραὴλ
Израиля
ἐπιστρέψει
возвратит
ἐπὶ
к
κύριον
Господу
τὸν
 
θεὸν
Богу
αὐτῶν.
их.
16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;
 17 
καὶ
И
αὐτὸς
сам
προελεύσεται
будет продвигаться
ἐνώπιον
перед
αὐτοῦ
Ним
ἐν
во
πνεύματι
вдохновении
καὶ
и
δυνάμει
силе
’Ηλίου,
Илии,
ἐπιστρέψαι
обратить
καρδίας
сердца́
πατέρων
отцов
ἐπὶ
к
τέκνα
детям
καὶ
и
ἀπειθεῖς
непокорных
ἐν
в
φρονήσει
мышлении
δικαίων,
праведных,
ἑτοιμάσαι
приготовить
κυρίω̣
Господу
λαὸν
народ
κατεσκευασμένον.
снаряжённый.
17 и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.
 18 
Καὶ
И
εἶπεν
сказал
Ζαχαρίας
Захария
πρὸς
к
τὸν
 
άγγελον,
ангелу,
Κατὰ
По
τί
чему
γνώσομαι
узна́ю
τοῦτο;
это?
ἐγὼ
Я
γάρ
ведь
εἰμι
есть
πρεσβύτης
старик
καὶ
и
 
γυνή
жена
μου
моя
προβεβηκυῖα
продвинувшаяся вперёд
ἐν
в
ταῖς
 
ἡμέραις
днях
αὐτῆς.
её.
18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных.
 19 
καὶ
И
ἀποκριθεὶς
ответивший
 
άγγελος
ангел
εἶπεν
сказал
αὐτω̣,
ему,
’Εγώ
Я
εἰμι
есть
Γαβριὴλ
Гавриил
 
παρεστηκὼς
предстоящий
ἐνώπιον
перед
τοῦ
 
θεοῦ,
Богом,
καὶ
и
ἀπεστάλην
я послан
λαλῆσαι
произнести
πρὸς
к
σὲ
тебе
καὶ
и
εὐαγγελίσασθαί
благовозвестить
σοι
тебе
ταῦτα·
это;
19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие;
 20 
καὶ
и
ἰδοὺ
вот
ἔση̣
будешь
σιωπῶν
молчащий
καὶ
и
μὴ
не
δυνάμενος
могущий
λαλῆσαι
произнести
άχρι
до
ης
которого
ἡμέρας
дня
γένηται
сбудется
ταῦτα,
это,
ἀνθ’
за
ὧν
которое
οὐκ
не
ἐπίστευσας
поверил ты
τοῖς
 
λόγοις
словам
μου,
моим,
οἵτινες
которые
πληρωθήσονται
будут исполнены
εἰς
во
τὸν
 
καιρὸν
время
αὐτῶν.
их.
20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время.
 21 
Καὶ
И
ἦν
был
 
λαὸς
народ
προσδοκῶν
ожидающий
τὸν
 
Ζαχαρίαν,
Захарию,
καὶ
и
ἐθαύμαζον
они удивлялись
ἐν
в
τω̣
 
χρονίζειν
медлить
ἐν
в
τω̣
 
ναω̣
Святилище
αὐτόν.
его.
21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме.
 22 
ἐξελθὼν
Вышедший
δὲ
же
οὐκ
не
ἐδύνατο
мог
λαλῆσαι
произнести
αὐτοῖς,
им,
καὶ
и
ἐπέγνωσαν
они узнали
ὅτι
что
ὀπτασίαν
виде́ние
ἑώρακεν
он увидел
ἐν
в
τω̣
 
ναω̣·
Святилище;
καὶ
и
αὐτὸς
он
ἦν
был
διανεύων
кивающий
αὐτοῖς,
им,
καὶ
и
διέμενεν
оставался
κωφός.
немой.
22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем.
 23 
καὶ
И
ἐγένετο
случилось
ὡς
как
ἐπλήσθησαν
были исполнены
αἱ
 
ἡμέραι
дни
τῆς
 
λειτουργίας
служения
αὐτοῦ
его
ἀπῆλθεν
он ушёл
εἰς
в
τὸν
 
οἶκον
дом
αὐτοῦ.
его.
23 А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой.
 24 
Μετὰ
После
δὲ
же
ταύτας
этих
τὰς
 
ἡμέρας
дней
συνέλαβεν
зачала
’Ελισάβετ
Елизавета
 
γυνὴ
жена
αὐτοῦ·
его;
καὶ
и
περιέκρυβεν
скрывала
ἑαυτὴν
себя
μῆνας
месяцев
πέντε,
пять,
λέγουσα
говорящая
24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:
 25 
ὅτι
что
Οὕτως
Так
μοι
мне
πεποίηκεν
сделал
κύριος
Господь
ἐν
в
ἡμέραις
дни
αἷς
которые
ἐπεῖδεν
призрел
ἀφελεῖν
убрать
ὄνειδός
позор
μου
мой
ἐν
в
ἀνθρώποις.
людях.
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.
 26 
’Εν
В
δὲ
же
τω̣
 
μηνὶ
месяц
τω̣
 
έκτω̣
шестой
ἀπεστάλη
был послан
 
άγγελος
ангел
Γαβριὴλ
Гавриил
ἀπὸ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
εἰς
в
πόλιν
город
τῆς
 
Γαλιλαίας
Галилеи
η̣
которому
ὄνομα
имя
Ναζαρὲθ
Назарет
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
 27 
πρὸς
к
παρθένον
Деве
ἐμνηστευμένην
обручённой
ἀνδρὶ
мужчине
ω̣
которому
ὄνομα
имя
’Ιωσὴφ
Иосиф
ἐξ
из
οἴκου
до́ма
Δαυίδ,
Давида,
καὶ
и
τὸ
 
ὄνομα
имя
τῆς
 
παρθένου
Девы
Μαριάμ.
Мариам.
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
 28 
καὶ
И
εἰσελθὼν
вошедший
πρὸς
к
αὐτὴν
Ней
εἶπεν,
он сказал,
Χαῖρε,
Радуйся,
κεχαριτωμένη,
Облагодатствованная,
 
κύριος
Господь
μετὰ
с
σοῦ.
тобой.
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
 29 
Она
δὲ
же
ἐπὶ
при
τω̣
этом
λόγω̣
слове
διεταράχθη
смутилась
καὶ
и
διελογίζετο
рассуждала
ποταπὸς
каково
εἴη
было
 
ἀσπασμὸς
приветствие
οὗτος.
это.
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.
 30 
καὶ
И
εἶπεν
сказал
 
άγγελος
ангел
αὐτῇ,
Ей,
Μὴ
Не
φοβοῦ,
бойся,
Μαριάμ,
Мариам,
εὗρες
Ты нашла
γὰρ
ведь
χάριν
благодать
παρὰ
у
τω̣
 
θεω̣·
Бога;
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
 31 
καὶ
и
ἰδοὺ
вот
συλλήμψη̣
зачнёшь
ἐν
в
γαστρὶ
утробе
καὶ
и
τέξη̣
родишь
υἱόν,
Сына,
καὶ
и
καλέσεις
назовёшь
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ
Ему
’Ιησοῦν.
Иисус.
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
 32 
οὗτος
Этот
ἔσται
будет
μέγας
великий
καὶ
и
υἱὸς
Сын
ὑψίστου
Высочайшего
κληθήσεται,
наречется,
καὶ
и
δώσει
даст
αὐτω̣
Ему
κύριος
Господь
 
θεὸς
Бог
τὸν
 
θρόνον
престол
Δαυὶδ
Давида
τοῦ
 
πατρὸς
отца
αὐτοῦ,
Его,
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
 33 
καὶ
и
βασιλεύσει
воцарится
ἐπὶ
над
τὸν
 
οἶκον
домом
’Ιακὼβ
Иакова
εἰς
в
τοὺς
 
αἰῶνας,
века́,
καὶ
и
τῆς
 
βασιλείας
царства
αὐτοῦ
Его
οὐκ
не
ἔσται
будет
τέλος.
конец.
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
 34 
εἶπεν
Сказала
δὲ
же
Μαριὰμ
Мариам
πρὸς
к
τὸν
 
άγγελον,
ангелу,
Πῶς
Как
ἔσται
будет
τοῦτο,
это,
ἐπεὶ
поскольку
άνδρα
мужа
οὐ
не
γινώσκω;
знаю?
34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
 35 
καὶ
И
ἀποκριθεὶς
ответивший
 
άγγελος
ангел
εἶπεν
сказал
αὐτῇ,
Ей,
Πνεῦμα
Дыхание
άγιον
Святое
ἐπελεύσεται
придёт
ἐπὶ
на
σέ,
Тебя,
καὶ
и
δύναμις
сила
ὑψίστου
Высочайшего
ἐπισκιάσει
осенит
σοι·
Тебя;
διὸ
потому
καὶ
и
τὸ
 
γεννώμενον
рождаемое
άγιον
Святое
κληθήσεται,
назовется,
υἱὸς
Сын
θεοῦ.
Бога.
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
 36 
καὶ
И
ἰδοὺ
вот
’Ελισάβετ
Елизавета
 
συγγενίς
родственница
σου
Твоя
καὶ
и
αὐτὴ
она
συνείληφεν
зачала
υἱὸν
сына
ἐν
в
γήρει
старости
αὐτῆς,
её,
καὶ
и
οὗτος
этот
μὴν
месяц
έκτος
шестой
ἐστὶν
есть
αὐτῇ
ей
τῇ
 
καλουμένη̣
называемой
στείρᾳ·
бесплодной;
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц,
 37 
ὅτι
потому что
οὐκ
не
ἀδυνατήσει
будет бессильно
παρὰ
у
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
πᾶν
всякое
ρῆμα.
слово.
37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
 38 
εἶπεν
Сказала
δὲ
же
Μαριάμ,
Мариам,
’Ιδοὺ
Вот
 
δούλη
Раба
κυρίου·
Го́спода;
γένοιτό
совершится
μοι
Мне
κατὰ
по
τὸ
 
ρῆμά
слову
σου.
твоему.
καὶ
И
ἀπῆλθεν
ушёл
ἀπ’
от
αὐτῆς
Неё
 
άγγελος.
ангел.
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
 39 
’Αναστᾶσα
Вставшая
δὲ
же
Μαριὰμ
Мариам
ἐν
в
ταῖς
 
ἡμέραις
дни
ταύταις
эти
ἐπορεύθη
пошла
εἰς
в
τὴν
 
ὀρεινὴν
горную
μετὰ
с
σπουδῆς
поспешностью
εἰς
в
πόλιν
город
’Ιούδα,
Иуды,
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
 40 
καὶ
и
εἰσῆλθεν
вошла
εἰς
в
τὸν
 
οἶκον
дом
Ζαχαρίου
Захарии
καὶ
и
ἠσπάσατο
поприветствовала
τὴν
 
’Ελισάβετ.
Елизавету.
40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
 41 
καὶ
И
ἐγένετο
случилось
ὡς
как
ἤκουσεν
услышала
τὸν
 
ἀσπασμὸν
приветствие
τῆς
 
Μαρίας
Марии
 
’Ελισάβετ,
Елизавета,
ἐσκίρτησεν
запрыгал
τὸ
 
βρέφος
младенец
ἐν
в
τῇ
 
κοιλίᾳ
утробе
αὐτῆς,
её,
καὶ
и
ἐπλήσθη
наполнилась
πνεύματος
Вдохновения
αγίου
Святого
 
’Ελισάβετ,
Елизавета,
41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа,
 42 
καὶ
и
ἀνεφώνησεν
возгласила
κραυγῇ
криком
μεγάλη̣
громким
καὶ
и
εἶπεν,
сказала,
Εὐλογημένη
Благословенна
σὺ
Ты
ἐν
в
γυναιξίν,
женщинах,
καὶ
и
εὐλογημένος
благословен
 
καρπὸς
плод
τῆς
 
κοιλίας
утробы
σου.
Твоей.
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!
 43 
καὶ
И
πόθεν
откуда
μοι
мне
τοῦτο
это
ἵνα
чтобы
ἔλθη̣
пришла
 
μήτηρ
Мать
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
μου
моего
πρὸς
ко
ἐμέ;
мне?
43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
 44 
ἰδοὺ
Вот
γὰρ
ведь
ὡς
как
ἐγένετο
сделался
 
φωνὴ
голос
τοῦ
 
ἀσπασμοῦ
приветствия
σου
Твоего
εἰς
в
τὰ
 
ὦτά
уши
μου,
мои,
ἐσκίρτησεν
запрыгал
ἐν
в
ἀγαλλιάσει
ликовании
τὸ
 
βρέφος
младенец
ἐν
в
τῇ
 
κοιλίᾳ
утробе
μου.
моей.
44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем.
 45 
καὶ
И
μακαρία
блаженна
 
πιστεύσασα
поверившая
ὅτι
потому что
ἔσται
будет
τελείωσις
совершение
τοῖς
 
λελαλημένοις
произнесённому
αὐτῇ
Ей
παρὰ
от
κυρίου.
Го́спода.
45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
 46 
Καὶ
И
εἶπεν
сказала
Μαριάμ,
Мариам,
46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа,
 47 
Μεγαλύνει
Возвеличивает
 
ψυχή
душа́
μου
Моя
τὸν
 
κύριον,
Го́спода,
καὶ
и
ἠγαλλίασεν
возликовало
τὸ
 
πνεῦμά
дыхание
μου
моё
ἐπὶ
о
τω̣
 
θεω̣
Боге
τω̣
 
σωτῆρί
Спасителе
μου,
Моём,
47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
 48 
ὅτι
потому что
ἐπέβλεψεν
Он обратил взгляд
ἐπὶ
на
τὴν
 
ταπείνωσιν
ничтожность
τῆς
 
δούλης
рабы
αὐτοῦ.
Его.
ἰδοὺ
Вот
γὰρ
ведь
ἀπὸ
от
τοῦ
 
νῦν
ныне
μακαριοῦσίν
ублажат
με
Меня
πᾶσαι
все
αἱ
 
γενεαί·
поколения;
48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
 49 
ὅτι
потому что
ἐποίησέν
сделал
μοι
Мне
μεγάλα
великое
 
δυνατός,
Сильный,
καὶ
и
άγιον
свято
τὸ
 
ὄνομα
имя
αὐτοῦ,
Его,
49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;
 50 
καὶ
и
τὸ
 
ἔλεος
милость
αὐτοῦ
Его
εἰς
в
γενεὰς
поколения
καὶ
и
γενεὰς
поколения
τοῖς
 
φοβουμένοις
боящимся
αὐτόν.
Его.
50 и милость Его в роды родов к боящимся Его;
 51 
’Εποίησεν
Он сделал
κράτος
силу
ἐν
в
βραχίονι
руке
αὐτοῦ,
Его,
διεσκόρπισεν
он рассредоточил
ὑπερηφάνους
надменных
διανοίᾳ
разумом
καρδίας
се́рдца
αὐτῶν·
их;
51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их;
 52 
καθεῖλεν
Он снял
δυνάστας
правителей
ἀπὸ
с
θρόνων
престолов
καὶ
и
ὕψωσεν
возвысил
ταπεινούς,
ничтожных,
52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;
 53 
πεινῶντας
голодающих
ἐνέπλησεν
Он наполнил
ἀγαθῶν
добро́м
καὶ
и
πλουτοῦντας
сущих в богатстве
ἐξαπέστειλεν
Он отослал
κενούς.
пустых.
53 алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем;
 54 
ἀντελάβετο
Он принял участие
’Ισραὴλ
[в] Израиле
παιδὸς
слуге
αὐτοῦ,
Его,
μνησθῆναι
вспомнить
ἐλέους,
милость,
54 воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,
 55 
καθὼς
как
ἐλάλησεν
Он сказал
πρὸς
к
τοὺς
 
πατέρας
отцам
ἡμῶν,
нашим,
τω̣
 
’Αβραὰμ
Аврааму
καὶ
и
τω̣
 
σπέρματι
семени
αὐτοῦ
его
εἰς
во
τὸν
 
αἰῶνα.
век.
55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
 56 
’Εμεινεν
Осталась
δὲ
же
Μαριὰμ
Мариам
σὺν
с
αὐτῇ
ней
ὡς
приблизительно
μῆνας
месяцев
τρεῖς,
три,
καὶ
и
ὑπέστρεψεν
возвратилась
εἰς
в
τὸν
 
οἶκον
дом
αὐτῆς.
Её.
56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
 57 
Τῇ
 
δὲ
Же
’Ελισάβετ
Елизавете
ἐπλήσθη
исполнилось
 
χρόνος
время
τοῦ
 
τεκεῖν
[чтобы] родить
αὐτήν,
ей,
καὶ
и
ἐγέννησεν
она родила
υἱόν.
сына.
57 Елисавете же настало время родить, и она родила сына.
 58 
καὶ
И
ἤκουσαν
услышали
οἱ
 
περίοικοι
окрестные жители
καὶ
и
οἱ
 
συγγενεῖς
родственники
αὐτῆς
её
ὅτι
что
ἐμεγάλυνεν
сделал великое
κύριος
Господь
τὸ
 
ἔλεος
милость
αὐτοῦ
Его
μετ’
с
αὐτῆς,
ней,
καὶ
и
συνέχαιρον
радовались с
αὐτῇ.
ней.
58 И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею.
 59 
Καὶ
И
ἐγένετο
случилось
ἐν
в
τῇ
 
ἡμέρᾳ
день
τῇ
 
ὀγδόη̣
восьмой
ἦλθον
они пришли
περιτεμεῖν
обрезать
τὸ
 
παιδίον,
ребёнка,
καὶ
и
ἐκάλουν
они называли
αὐτὸ
его
ἐπὶ
по
τω̣
 
ὀνόματι
имени
τοῦ
 
πατρὸς
отца
αὐτοῦ
его
Ζαχαρίαν.
Захарией.
59 В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею.
 60 
καὶ
И
ἀποκριθεῖσα
ответившая
 
μήτηρ
мать
αὐτοῦ
его
εἶπεν,
сказала,
Οὐχί,
нет,
ἀλλὰ
но
κληθήσεται
будет назван
’Ιωάννης.
Иоанн.
60 На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном.
 61 
καὶ
И
εἶπαν
они сказали
πρὸς
к
αὐτὴν
ней
ὅτι
что
Οὐδείς
Никто
ἐστιν
есть
ἐκ
из
τῆς
 
συγγενείας
родни
σου
твоей
ὃς
который
καλεῖται
называется
τω̣
 
ὀνόματι
именем
τούτω̣.
этим.
61 И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем.
 62 
ἐνένευον
Они кивали
δὲ
же
τω̣
 
πατρὶ
отцу
αὐτοῦ
его
τὸ
 
τί
что
αν
 
θέλοι
он желал [бы]
καλεῖσθαι
называть
αὐτό.
его.
62 И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.
 63 
καὶ
И
αἰτήσας
попросивший
πινακίδιον
дощечку
ἔγραψεν
он написал
λέγων,
говорящий,
’Ιωάννης
Иоанн
ἐστὶν
есть
ὄνομα
имя
αὐτοῦ.
его.
καὶ
И
ἐθαύμασαν
удивились
πάντες.
все.
63 Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились.
 64 
ἀνεώ̣χθη
Был открыт
δὲ
же
τὸ
 
στόμα
рот
αὐτοῦ
его
παραχρῆμα
тотчас
καὶ
и
 
γλῶσσα
язык
αὐτοῦ,
его,
καὶ
и
ἐλάλει
он говорил
εὐλογῶν
благословляющий
τὸν
 
θεόν.
Бога.
64 И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога.
 65 
καὶ
И
ἐγένετο
сделался
ἐπὶ
на
πάντας
всех
φόβος
страх
τοὺς
 
περιοικοῦντας
живущих окрест
αὐτούς,
них,
καὶ
и
ἐν
во
ὅλη̣
всей
τῇ
 
ὀρεινῇ
горной [местности]
τῆς
 
’Ιουδαίας
Иудеи
διελαλεῖτο
рассказывались
πάντα
все
τὰ
 
ρήματα
слова́
ταῦτα,
эти,
65 И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской.
 66 
καὶ
и
ἔθεντο
положили
πάντες
все
οἱ
 
ἀκούσαντες
услышавшие
ἐν
в
τῇ
 
καρδίᾳ
сердце
αὐτῶν,
их,
λέγοντες,
говорящие,
Τί
Что
άρα
тогда
τὸ
 
παιδίον
ребёнок
τοῦτο
этот
ἔσται;
будет?
καὶ
И
γὰρ
ведь
χεὶρ
рука
κυρίου
Го́спода
ἦν
была
μετ’
с
αὐτοῦ.
ним.
66 Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.
 67 
Καὶ
И
Ζαχαρίας
Захария
 
πατὴρ
отец
αὐτοῦ
его
ἐπλήσθη
наполнился
πνεύματος
Вдохновения
αγίου
Святого
καὶ
и
ἐπροφήτευσεν
произнёс пророчество
λέγων,
говорящий,
67 И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря:
 68 
Εὐλογητὸς
Благословен
κύριος
Господь
 
θεὸς
Бог
τοῦ
 
’Ισραήλ,
Израиля,
ὅτι
потому что
ἐπεσκέψατο
Он посетил
καὶ
и
ἐποίησεν
сделал
λύτρωσιν
освобождение
τω̣
 
λαω̣
народу
αὐτοῦ,
Его,
68 благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,
 69 
καὶ
и
ἤγειρεν
поднял
κέρας
рог
σωτηρίας
спасения
ἡμῖν
нам
ἐν
в
οἴκω̣
доме
Δαυὶδ
Давида
παιδὸς
слуги́
αὐτοῦ,
Его,
69 и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего,
 70 
καθὼς
как
ἐλάλησεν
сказал
διὰ
через
στόματος
уста
τῶν
 
αγίων
святых
ἀπ’
от
αἰῶνος
ве́ка
προφητῶν
пророков
αὐτοῦ,
Его,
70 как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,
 71 
σωτηρίαν
спасение
ἐξ
из
ἐχθρῶν
врагов
ἡμῶν
наших
καὶ
и
ἐκ
из
χειρὸς
руки́
πάντων
всех
τῶν
 
μισούντων
ненавидящих
ἡμᾶς·
нас;
71 что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас;
 72 
ποιῆσαι
сделать
ἔλεος
милость
μετὰ
с
τῶν
 
πατέρων
отцами
ἡμῶν
нашими
καὶ
и
μνησθῆναι
вспомнить
διαθήκης
завет
αγίας
святой
αὐτοῦ,
Его,
72 сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой,
 73 
ὅρκον
клятву
ὃν
которой
ὤμοσεν
Он поклялся
πρὸς
к
’Αβραὰμ
Аврааму
τὸν
 
πατέρα
отцу
ἡμῶν,
нашему,
τοῦ
 
δοῦναι
дать
ἡμῖν
нам
73 клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам,
 74 
ἀφόβως
бесстрашно
ἐκ
из
χειρὸς
руки́
ἐχθρῶν
врагов
ρυσθέντας
избавленных
λατρεύειν
служить
αὐτω̣
Ему
74 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
 75 
ἐν
в
ὁσιότητι
святости
καὶ
и
δικαιοσύνη̣
праведности
ἐνώπιον
перед
αὐτοῦ
Ним
πάσαις
[во] все
ταῖς
 
ἡμέραις
дни
ἡμῶν.
наши.
75 служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей.
 76 
Καὶ
И
σὺ
ты
δέ,
же,
παιδίον,
дитя,
προφήτης
пророк
ὑψίστου
Высочайшего
κληθήση̣,
будешь назван,
προπορεύση̣
будешь продвигаться
γὰρ
ведь
ἐνώπιον
перед
κυρίου
Господом
ἑτοιμάσαι
приготовить
ὁδοὺς
пути
αὐτοῦ,
Его,
76 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему,
 77 
τοῦ
 
δοῦναι
[чтобы] дать
γνῶσιν
знание
σωτηρίας
спасения
τω̣
 
λαω̣
народу
αὐτοῦ
Его
ἐν
в
ἀφέσει
прощении
αμαρτιῶν
грехов
αὐτῶν,
их,
77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,
 78 
διὰ
из-за
σπλάγχνα
внутренностей
ἐλέους
милости
θεοῦ
Бога
ἡμῶν,
нашего,
ἐν
в
οἷς
которых
ἐπισκέψεται
посетит
ἡμᾶς
нас
ἀνατολὴ
восход
ἐξ
с
ὕψους,
высоты́,
78 по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше,
 79 
ἐπιφᾶναι
дать свет
τοῖς
которым
ἐν
во
σκότει
тьме
καὶ
и
σκιᾳϋ
те́ни
θανάτου
смерти
καθημένοις,
сидящим,
τοῦ
 
κατευθῦναι
[чтобы] выпрямить
τοὺς
 
πόδας
но́ги
ἡμῶν
наши
εἰς
в
ὁδὸν
путь
εἰρήνης.
мира.
79 просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
 80 
Τὸ
 
δὲ
Же
παιδίον
ребёнок
ηὔξανεν
рос
καὶ
и
ἐκραταιοῦτο
укреплялся
πνεύματι,
[во] вдохновении,
καὶ
и
ἦν
был
ἐν
в
ταῖς
 
ἐρήμοις
пустынных
έως
до
ἡμέρας
дня
ἀναδείξεως
выказывания
αὐτοῦ
его
πρὸς
к
τὸν
 
’Ισραήλ.
Израилю.
80 Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.