ΚΑΤΑ
По
ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Матфею
 22 
Русский синодальный перевод:
 1 
Καὶ
И
ἀποκριθεὶς
ответивший
 
’Ιησοῦς
Иисус
πάλιν
опять
εἶπεν
сказал
ἐν
в
παραβολαῖς
притчах
αὐτοῖς
им
λέγων,
говорящий,
1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
 2 
‛Ωμοιώθη
Уподоблено
 
βασιλεία
Царство
τῶν
 
οὐρανῶν
небес
ἀνθρώπω̣
человеку
βασιλεῖ,
царю,
ὅστις
который
ἐποίησεν
сделал
γάμους
свадебные торжества
τω̣
 
υἱω̣
сыну
αὐτοῦ.
его.
2 Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего
 3 
καὶ
И
ἀπέστειλεν
послал
τοὺς
 
δούλους
рабов
αὐτοῦ
его
καλέσαι
пригласить
τοὺς
 
κεκλημένους
приглашённых
εἰς
на
τοὺς
 
γάμους,
свадебные торжества,
καὶ
и
οὐκ
не
ἤθελον
желали
ἐλθεῖν.
прийти.
3 и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти.
 4 
πάλιν
Опять
ἀπέστειλεν
послал
άλλους
других
δούλους
рабов
λέγων,
говорящий,
Εἴπατε
Скажите
τοῖς
 
κεκλημένοις,
приглашённым,
’Ιδοὺ
Вот
τὸ
 
άριστόν
обед
μου
мой
ἡτοίμακα,
приготовил,
οἱ
 
ταῦροί
быки
μου
мои
καὶ
и
τὰ
 
σιτιστὰ
откормленный
τεθυμένα,
заколот,
καὶ
и
πάντα
всё
έτοιμα·
готово;
δεῦτε
идите
εἰς
на
τοὺς
 
γάμους.
свадебные торжества.
4 Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир.
 5 
οἱ
Они
δὲ
же
ἀμελήσαντες
пренебрёгшие
ἀπῆλθον,
ушли,
ὃς
который
μὲν
ведь
εἰς
на
τὸν
 
ἴδιον
собственное
ἀγρόν,
поле,
ὃς
который
δὲ
же
ἐπὶ
на
τὴν
 
ἐμπορίαν
торговлю
αὐτοῦ·
его;
5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;
 6 
οἱ
 
δὲ
же
λοιποὶ
остальные
κρατήσαντες
схватившие
τοὺς
 
δούλους
рабов
αὐτοῦ
его
ὕβρισαν
оскорбили
καὶ
и
ἀπέκτειναν.
убили.
6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили [их].
 7 
 
δὲ
Же
βασιλεὺς
царь
ὠργίσθη,
разгневался,
καὶ
и
πέμψας
пославший
τὰ
 
στρατεύματα
войска́
αὐτοῦ
его
ἀπώλεσεν
погубил
τοὺς
 
φονεῖς
убийц
ἐκείνους
тех
καὶ
и
τὴν
 
πόλιν
город
αὐτῶν
их
ἐνέπρησεν.
сжёг.
7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их.
 8 
τότε
Тогда
λέγει
говорит
τοῖς
 
δούλοις
рабам
αὐτοῦ,
его,
‛Ο
 
μὲν
ведь
γάμος
свадебное торжество
έτοιμός
готово
ἐστιν,
есть,
οἱ
 
δὲ
же
κεκλημένοι
приглашённые
οὐκ
не
ἦσαν
были
άξιοι·
достойны;
8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;
 9 
πορεύεσθε
идите
οὖν
итак
ἐπὶ
на
τὰς
 
διεξόδους
выходы
τῶν
 
ὁδῶν,
улиц,
καὶ
и
ὅσους
скольких
ἐὰν
если
εὕρητε
найдёте
καλέσατε
пригласите
εἰς
на
τοὺς
 
γάμους.
свадебные торжества.
9 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
 10 
καὶ
И
ἐξελθόντες
вышедшие
οἱ
 
δοῦλοι
рабы
ἐκεῖνοι
те
εἰς
на
τὰς
 
ὁδοὺς
улицы
συνήγαγον
собрали
πάντας
всех
οὓς
которых
εὗρον,
нашли,
πονηρούς
злых
τε
 
καὶ
и
ἀγαθούς·
добрых;
καὶ
и
ἐπλήσθη
наполнилось
 
γάμος
свадебное торжество
ἀνακειμένων.
возлежащими.
10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
 11 
εἰσελθὼν
Вошедший
δὲ
же
 
βασιλεὺς
царь
θεάσασθαι
посмотреть
τοὺς
 
ἀνακειμένους
возлежащих
εἶδεν
увидел
ἐκεῖ
там
άνθρωπον
человека
οὐκ
не
ἐνδεδυμένον
одетого в
ἔνδυμα
одежды
γάμου·
свадебного торжества;
11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
 12 
καὶ
и
λέγει
говорит
αὐτω̣,
ему,
‛Εταῖρε,
Приятель,
πῶς
как
εἰσῆλθες
вошёл
ὧδε
сюда
μὴ
не
ἔχων
имеющий
ἔνδυμα
одежды
γάμου;
свадебного торжества?
Он
δὲ
же
ἐφιμώθη.
промолчал.
12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.
 13 
τότε
Тогда
 
βασιλεὺς
царь
εἶπεν
сказал
τοῖς
 
διακόνοις,
слугам,
Δήσαντες
Связавшие
αὐτοῦ
ему
πόδας
но́ги
καὶ
и
χεῖρας
ру́ки
ἐκβάλετε
выбросьте
αὐτὸν
его
εἰς
в
τὸ
 
σκότος
тьму
τὸ
 
ἐξώτερον·
внешнюю;
ἐκεῖ
там
ἔσται
будет
 
κλαυθμὸς
плач
καὶ
и
 
βρυγμὸς
скрежет
τῶν
 
ὀδόντων.
зубов.
13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;
 14 
πολλοὶ
Многие
γάρ
ведь
εἰσιν
есть
κλητοὶ
званые
ὀλίγοι
немногие
δὲ
же
ἐκλεκτοί.
выбранные.
14 ибо много званых, а мало избранных.
 15 
Τότε
Тогда
πορευθέντες
пошедшие
οἱ
 
Φαρισαῖοι
фарисеи
συμβούλιον
решение
ἔλαβον
приняли
ὅπως
чтобы
αὐτὸν
Его
παγιδεύσωσιν
уловить
ἐν
в
λόγω̣.
слове.
15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.
 16 
καὶ
И
ἀποστέλλουσιν
посылают
αὐτω̣
[к] Нему
τοὺς
 
μαθητὰς
учеников
αὐτῶν
их
μετὰ
с
τῶν
 
‛Ηρω̣διανῶν
Иродианами
λέγοντες,
говорящие,
Διδάσκαλε,
Учитель,
οἴδαμεν
знаем
ὅτι
что
ἀληθὴς
истинен
εἶ
Ты есть
καὶ
и
τὴν
 
ὁδὸν
дороге
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐν
в
ἀληθείᾳ
истине
διδάσκεις,
учишь,
καὶ
и
οὐ
не
μέλει
заботит
σοι
Тебя
περὶ
о
οὐδενός,
ни о ком,
οὐ
не
γὰρ
ведь
βλέπεις
смотришь
εἰς
на
πρόσωπον
лицо
ἀνθρώπων.
людей.
16 И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;
 17 
εἰπὲ
Скажи
οὖν
итак
ἡμῖν
нам
τί
что
σοι
Тебе
δοκεῖ·
кажется;
ἔξεστιν
позволяется
δοῦναι
дать
κῆνσον
пошлины
Καίσαρι
Кесарю
или
οὔ;
нет?
17 итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?
 18 
γνοὺς
Узнавший
δὲ
же
 
’Ιησοῦς
Иисус
τὴν
 
πονηρίαν
злонамеренность
αὐτῶν
их
εἶπεν,
сказал,
Τί
Что
με
Меня
πειράζετε,
испытываете,
ὑποκριταί;
лицемеры?
18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?
 19 
ἐπιδείξατέ
Покажите
μοι
мне
τὸ
 
νόμισμα
монету
τοῦ
 
κήνσου.
ценза.
οἱ
Они
δὲ
же
προσήνεγκαν
преподнесли
αὐτω̣
Ему
δηνάριον.
динарий.
19 покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.
 20 
καὶ
И
λέγει
говорит
αὐτοῖς,
им,
Τίνος
Кого
 
εἰκὼν
изображение
αὕτη
это
καὶ
и
 
ἐπιγραφή;
надпись?
20 И говорит им: чье это изображение и надпись?
 21 
λέγουσιν
Говорят
αὐτω̣,
Ему,
Καίσαρος.
Кесаря.
τότε
Тогда
λέγει
говорит
αὐτοῖς,
им,
’Απόδοτε
Отдайте
οὖν
итак
τὰ
 
Καίσαρος
Кесаря
Καίσαρι
Кесарю
καὶ
и
τὰ
 
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τω̣
 
θεω̣.
Богу.
21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 22 
καὶ
И
ἀκούσαντες
услышавшие
ἐθαύμασαν,
удивились,
καὶ
и
ἀφέντες
оставившие
αὐτὸν
Его
ἀπῆλθαν.
ушли.
22 Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.
 23 
’Εν
В
ἐκείνη̣
тот
τῇ
 
ἡμέρᾳ
день
προσῆλθον
подошли к
αὐτω̣
Нему
Σαδδουκαῖοι,
саддукеи,
λέγοντες
говорящие
μὴ
не
εἶναι
быть
ἀνάστασιν,
воскресению,
καὶ
и
ἐπηρώτησαν
спросили
αὐτὸν
Его
23 В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его:
 24 
λέγοντες,
говорящие,
Διδάσκαλε,
Учитель,
Μωϋσῆς
Моисей
εἶπεν,
сказал,
’Εάν
Если
τις
кто
ἀποθάνη̣
умрёт
μὴ
не
ἔχων
имеющий
τέκνα,
детей,
ἐπιγαμβρεύσει
возьмёт в жёны
 
ἀδελφὸς
брат
αὐτοῦ
его
τὴν
 
γυναῖκα
жену
αὐτοῦ
его
καὶ
и
ἀναστήσει
восстановит
σπέρμα
семя
τω̣
 
ἀδελφω̣
брата
αὐτοῦ.
его.
24 Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему;
 25 
ἦσαν
Были
δὲ
же
παρ’
у
ἡμῖν
нас
ἑπτὰ
семь
ἀδελφοί·
братьев;
καὶ
и
 
πρῶτος
первый
γήμας
женившийся
ἐτελεύτησεν,
скончался,
καὶ
и
μὴ
не
ἔχων
имеющей
σπέρμα
семя
ἀφῆκεν
оставил
τὴν
 
γυναῖκα
жену
αὐτοῦ
его
τω̣
 
ἀδελφω̣
брату
αὐτοῦ·
его;
25 было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему;
 26 
ὁμοίως
подобно
καὶ
и
 
δεύτερος
второй
καὶ
и
 
τρίτος,
третий,
έως
до
τῶν
 
ἑπτά.
семи.
26 подобно и второй, и третий, даже до седьмого;
 27 
ὕστερον
Позднее
δὲ
же
πάντων
всех
ἀπέθανεν
умерла
 
γυνή.
женщина.
27 после же всех умерла и жена;
 28 
ἐν
В
τῇ
 
ἀναστάσει
воскресении
οὖν
итак
τίνος
кого
τῶν
 
ἑπτὰ
[из] семи
ἔσται
будет
γυνή;
жена?
πάντες
Все
γὰρ
ведь
ἔσχον
взяли
αὐτήν.
её.
28 итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее.
 29 
ἀποκριθεὶς
Ответивший
δὲ
же
 
’Ιησοῦς
Иисус
εἶπεν
сказал
αὐτοῖς,
им,
Πλανᾶσθε
Заблуждаетесь
μὴ
не
εἰδότες
знающие
τὰς
 
γραφὰς
Писания
μηδὲ
и не
τὴν
 
δύναμιν
силу
τοῦ
 
θεοῦ·
Бога;
29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,
 30 
ἐν
в
γὰρ
ведь
τῇ
 
ἀναστάσει
воскресении
οὔτε
и не
γαμοῦσιν
женятся
οὔτε
и не
γαμίζονται,
выходят замуж,
ἀλλ’
но
ὡς
как
άγγελοι
ангелы
ἐν
в
τω̣
 
οὐρανω̣
небе
εἰσιν.
есть.
30 ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.
 31 
περὶ
О
δὲ
же
τῆς
 
ἀναστάσεως
воскресении
τῶν
 
νεκρῶν
мёртвых
οὐκ
не
ἀνέγνωτε
прочли
τὸ
 
ρηθὲν
сказанное
ὑμῖν
вам
ὑπὸ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
λέγοντος,
говорящего,
31 А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
 32 
’Εγώ
Я
εἰμι
есть
 
θεὸς
Бог
’Αβραὰμ
Авраама
καὶ
и
 
θεὸς
Бог
’Ισαὰκ
Исаака
καὶ
и
 
θεὸς
Бог
’Ιακώβ;
Иакова?
οὐκ
Не
ἔστιν
есть Он
[ὁ]
 
θεὸς
Бог
νεκρῶν
мёртвых
ἀλλὰ
но
ζώντων.
живущих.
32 Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.
 33 
καὶ
И
ἀκούσαντες
услышавшие
οἱ
 
ὄχλοι
то́лпы
ἐξεπλήσσοντο
поражались
ἐπὶ
на
τῇ
 
διδαχῇ
учение
αὐτοῦ.
Его.
33 И, слыша, народ дивился учению Его.
 34 
Οἱ
 
δὲ
Же
Φαρισαῖοι
фарисеи
ἀκούσαντες
услышавшие
ὅτι
что
ἐφίμωσεν
заставил замолчать
τοὺς
 
Σαδδουκαίους
саддукеев
συνήχθησαν
были собраны
ἐπὶ
к
τὸ
 
αὐτό.
Нему.
34 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.
 35 
καὶ
И
ἐπηρώτησεν
спросил
εἷς
один
ἐξ
из
αὐτῶν
них
[νομικὸς]
законник
πειράζων
искушающий
αὐτόν,
Его,
35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:
 36 
Διδάσκαλε,
Учитель,
ποία
какая
ἐντολὴ
заповедь
μεγάλη
великая
ἐν
в
τω̣
 
νόμω̣;
Законе?
36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
 37 
Он
δὲ
же
ἔφη
сказал
αὐτω̣,
ему,
’Αγαπήσεις
Будешь любить
κύριον
Го́спода
τὸν
 
θεόν
Бога
σου
твоего
ἐν
во
ὅλη̣
всем
τῇ
 
καρδίᾳ
сердце
σου
твоём
καὶ
и
ἐν
во
ὅλη̣
всей
τῇ
 
ψυχῇ
душе́
σου
твоей
καὶ
и
ἐν
во
ὅλη̣
всём
τῇ
 
διανοίᾳ
разуме
σου·
твоём;
37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
 38 
αὕτη
это
ἐστὶν
есть
 
μεγάλη
великая
καὶ
и
πρώτη
первая
ἐντολή.
заповедь.
38 сия есть первая и наибольшая заповедь;
 39 
δευτέρα
Вторая
δὲ
же
ὁμοία
подобна
αὐτῇ,
ей,
’Αγαπήσεις
Будешь любить
τὸν
 
πλησίον
ближнего
σου
твоего
ὡς
как
σεαυτόν.
тебя самого.
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
 40 
ἐν
В
ταύταις
этих
ταῖς
 
δυσὶν
двух
ἐντολαῖς
заповедях
ὅλος
весь
 
νόμος
закон
κρέμαται
держится
καὶ
и
οἱ
 
προφῆται.
пророки.
40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
 41 
Συνηγμένων
Собравшихся
δὲ
же
τῶν
 
Φαρισαίων
фарисеев
ἐπηρώτησεν
спросил
αὐτοὺς
их
 
’Ιησοῦς
Иисус
41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
 42 
λέγων,
говорящий,
Τί
Что
ὑμῖν
вам
δοκεῖ
кажется
περὶ
о
τοῦ
 
Χριστοῦ;
Христе?
τίνος
Кого
υἱός
Сын
ἐστιν;
есть?
λέγουσιν
Говорят
αὐτω̣,
Ему,
Τοῦ
 
Δαυίδ.
Давида.
42 что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
 43 
λέγει
Говорит
αὐτοῖς,
им,
Πῶς
Как
οὖν
итак
Δαυὶδ
Давид
ἐν
во
πνεύματι
вдохновении
καλεῖ
называет
αὐτὸν
Его
κύριον
Господом
λέγων,
говорящий,
43 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:
 44 
Εἶπεν
Сказал
κύριος
Господь
τω̣
 
κυρίω̣
Господу
μου,
моему,
Κάθου
Сиди
ἐκ
с
δεξιῶν
правой [стороны́]
μου
[от] Меня
έως
пока
αν
 
θῶ
положу
τοὺς
 
ἐχθρούς
врагов
σου
Твоих
ὑποκάτω
под
τῶν
 
ποδῶν
но́ги
σου;
Твои?
44 сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 45 
εἰ
Если
οὖν
итак
Δαυὶδ
Давид
καλεῖ
называет
αὐτὸν
Его
κύριον,
Господом,
πῶς
как
υἱὸς
Сын
αὐτοῦ
его
ἐστιν;
есть?
45 Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?
 46 
καὶ
И
οὐδεὶς
никто
ἐδύνατο
мог
ἀποκριθῆναι
ответить
αὐτω̣
Ему
λόγον,
слово,
οὐδὲ
и не
ἐτόλμησέν
осмелился
τις
кто
ἀπ’
с
ἐκείνης
того
τῆς
 
ἡμέρας
дня
ἐπερωτῆσαι
спросить
αὐτὸν
Его
οὐκέτι.
уже́.
46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.