ΚΑΤΑ

По

ΜΑΤΘΑΙΟΝ

Матфею

 5 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Ιδὼν
Увидевший
δὲ
же
τοὺς
 
ὄχλους
то́лпы
ἀνέβη
взошёл
εἰς
на
τὸ
 
ὄρος·
гору;
καὶ
и
καθίσαντος
севшего
αὐτοῦ
Его
προσῆλθαν
подошли
αὐτω̣
[к] Нему
οἱ
 
μαθηταὶ
ученики
αὐτοῦ·
Его;
1 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
 2 
καὶ
и
ἀνοίξας
открывший
τὸ
 
στόμα
уста
αὐτοῦ
Его
ἐδίδασκεν
учил
αὐτοὺς
их
λέγων,
говорящий,
2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
 3 
Μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
πτωχοὶ
нищие
τω̣
 
πνεύματι,
[по] вдохновению,
ὅτι
потому что
αὐτῶν
их
ἐστιν
есть
 
βασιλεία
Царство
τῶν
 
οὐρανῶν.
небес.
3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
 4 
μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
πενθοῦντες,
скорбящие,
ὅτι
потому что
αὐτοὶ
они
παρακληθήσονται.
будут утешены.
4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
 5 
μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
πραεῖς,
кроткие,
ὅτι
потому что
αὐτοὶ
они
κληρονομήσουσιν
унаследуют
τὴν
 
γῆν.
землю.
5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
 6 
μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
πεινῶντες
алчущие
καὶ
и
διψῶντες
жаждущие
τὴν
 
δικαιοσύνην,
праведности,
ὅτι
потому что
αὐτοὶ
они
χορτασθήσονται.
насытятся.
6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
 7 
μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
ἐλεήμονες,
сострадательные,
ὅτι
потому что
αὐτοὶ
они
ἐλεηθήσονται.
будут иметь сострадание.
7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
 8 
μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
καθαροὶ
чистые
τῇ
 
καρδίᾳ,
[по] сердцу,
ὅτι
потому что
αὐτοὶ
они
τὸν
 
θεὸν
Бога
ὄψονται.
увидят.
8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
 9 
μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
εἰρηνοποιοί,
миротворцы,
ὅτι
потому что
αὐτοὶ
они
υἱοὶ
сыны
θεοῦ
Бога
κληθήσονται.
будут названы.
9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
 10 
μακάριοι
Счастливы
οἱ
 
δεδιωγμένοι
гонимые
ένεκεν
из-за
δικαιοσύνης,
праведности,
ὅτι
потому что
αὐτῶν
их
ἐστιν
есть
 
βασιλεία
Царство
τῶν
 
οὐρανῶν.
небес.
10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
 11 
μακάριοί
Счастливы
ἐστε,
есть,
ὅταν
когда
ὀνειδίσωσιν
злословят
ὑμᾶς,
вас,
καὶ
и
διώξωσιν,
преследуют,
καὶ
и
εἴπωσιν
говорят
πᾶν
всякое
πονηρὸν
злое
καθ’
против
ὑμῶν
вас
[ψευδόμενοι]
лгущие
ένεκεν
из-за
ἐμοῦ·
Меня;
11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
 12 
χαίρετε
радуйтесь
καὶ
и
ἀγαλλιᾶσθε,
веселитесь,
ὅτι
потому что
 
μισθὸς
награда
ὑμῶν
ваша
πολὺς
великая
ἐν
на
τοῖς
 
οὐρανοῖς·
небесах;
οὕτως
так
γὰρ
ведь
ἐδίωξαν
преследовали
τοὺς
 
προφήτας
пророков
τοὺς
 
πρὸ
до
ὑμῶν.
вас.
12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас.
 13 
‛Υμεῖς
Вы
ἐστε
есть
τὸ
 
άλας
соль
τῆς
 
γῆς;
земли́;
ἐὰν
если
δὲ
же
τὸ
 
άλας
соль
μωρανθῇ,
потеряет вкус,
ἐν
по
τίνι
чему
αλισθήσεται;
будет сделана соленой?
εἰς
В
οὐδὲν
ничто
ἰσχύει
будет в состоянии
ἔτι,
ещё,
εἰ
если
μὴ
не
βληθὲν
брошенная
ἔξω
вон
καταπατεῖσθαι
растаптывать
ὑπὸ
 
τῶν
 
ἀνθρώπων.
людьми.
13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
 14 
‛Υμεῖς
Вы
ἐστε
есть
τὸ
 
φῶς
свет
τοῦ
 
κόσμου.
мира.
οὐ
Не
δύναται
может
πόλις
город
κρυβῆναι
скрываться
ἐπάνω
наверху
ὄρους
горы́
κειμένη·
лежащий;
14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
 15 
οὐδὲ
и не
καίουσιν
зажигают
λύχνον
светильник
καὶ
и
τιθέασιν
ставят
αὐτὸν
его
ὑπὸ
под
τὸν
 
μόδιον,
сосуд,
ἀλλ’
но
ἐπὶ
на
τὴν
 
λυχνίαν,
подсвечник,
καὶ
и
λάμπει
светит
πᾶσιν
всякому
τοῖς
 
ἐν
по
τῇ
 
οἰκίᾳ.
дому.
15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
 16 
οὕτως
Так
λαμψάτω
светит
τὸ
 
φῶς
свет
ὑμῶν
ваш
ἔμπροσθεν
в присутствии
τῶν
 
ἀνθρώπων,
людей,
ὅπως
чтобы
ἴδωσιν
видели
ὑμῶν
[у] вас
τὰ
 
καλὰ
хорошие
ἔργα
дела́
καὶ
и
δοξάσωσιν
прославляли
τὸν
 
πατέρα
Отца
ὑμῶν
вашего
τὸν
 
ἐν
по
τοῖς
 
οὐρανοῖς.
небесам.
16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
 17 
Μὴ
Не
νομίσητε,
думайте,
ὅτι
что
ἦλθον
пришёл
καταλῦσαι
упразднить
τὸν
 
νόμον
закон
или
τοὺς
 
προφήτας·
пророков;
οὐκ
не
ἦλθον
пришёл
καταλῦσαι,
упразднить,
ἀλλὰ
но
πληρῶσαι.
исполнить.
17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
 18 
ἀμὴν
Истинно
γὰρ
ведь
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
έως
пока
αν
как бы не
παρέλθη̣
пройдёт
 
οὐρανὸς
небо
καὶ
и
 
γῆ,
земля,
ἰῶτα
иота
εν
одна
или
μία
одна
κεραία
черта
οὐ
нет
μὴ
не
παρέλθη̣
исчезнет
ἀπὸ
из
τοῦ
 
νόμου
закона,
έως
пока
αν
 
πάντα
всё
γένηται.
[не] сбудется.
18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
 19 
ὃς
Который
ἐὰν
если
οὖν
итак
λύση̣
нарушит
μίαν
одну
τῶν
 
ἐντολῶν
[из] заповедей
τούτων
этих
τῶν
 
ἐλαχίστων
малейших
καὶ
и
διδάξη̣
научит
οὕτως
так
τοὺς
 
ἀνθρώπους,
людей,
ἐλάχιστος
наименьший
κληθήσεται
будет назван
ἐν
по
τῇ
 
βασιλείᾳ
Царству
τῶν
 
οὐρανῶν·
небес;
ὃς
который
δ’
же
αν
 
ποιήση̣
сделает
καὶ
и
διδάξη̣,
научит,
οὗτος
этот
μέγας
великий
κληθήσεται
будет назван
ἐν
по
τῇ
 
βασιλείᾳ
Царству
τῶν
 
οὐρανῶν.
небес.
19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.
 20 
λέγω
Говорю
γὰρ
ведь
ὑμῖν,
вам,
ὅτι
что
ἐὰν
если только
μὴ
не
περισσεύση̣
превзойдет
ὑμῶν
[у] вас
 
δικαιοσύνη
праведность
πλεῖον
более
τῶν
 
γραμματέων
книжников
καὶ
и
Φαρισαίων,
фарисеев,
οὐ
нет
μὴ
не
εἰσέλθητε
войдёте
εἰς
в
τὴν
 
βασιλείαν
Царство
τῶν
 
οὐρανῶν.
небес.
20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
 21 
’Ηκούσατε,
[Вы] услышали,
ὅτι
что
ἐρρέθη
сказано
τοῖς
 
ἀρχαίοις;
древним;
Οὐ
Не
φονεύσεις·
будешь убивать;
ὃς
который
δ’
же
αν
 
φονεύση̣,
убьёт,
ἔνοχος
повинный
ἔσται
будет
τῇ
 
κρίσει.
осуждению.
21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
 22 
ἐγὼ
Я
δὲ
же
λέγω
говорю
ὑμῖν
вам,
ὅτι
что
πᾶς,
всякий,
 
ὀργιζόμενος
приводимый в ярость
τω̣
 
ἀδελφω̣
[к] брату
αὐτοῦ,
его,
ἔνοχος
повинный
ἔσται
будет
τῇ
 
κρίσει·
осуждению;
ὃς
который
δ’
же
αν
 
εἴπη̣
скажет
τω̣
 
ἀδελφω̣
брату
αὐτοῦ,
его,
‛Ρακά,
Рака,
ἔνοχος
повинный
ἔσται
будет
τω̣
 
συνεδρίω̣·
синедриону;
ὃς
который
δ’
же
αν
 
εἴπη̣,
скажет,
Μωρέ,
Глупец,
ἔνοχος
повинный
ἔσται
будет
εἰς
в
τὴν
 
γέενναν
геенну
τοῦ
 
πυρός.
огня.
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.
 23 
ἐὰν
Если
οὖν
итак
προσφέρη̣ς
принесешь
τὸ
 
δῶρόν
дар
σου
твой
ἐπὶ
на
τὸ
 
θυσιαστήριον,
жертвенник,
κἀκεῖ
и там
μνησθῇς,
вспомнишь,
ὅτι
что
 
ἀδελφός
брат
σου
твой
ἔχει
имеет
τι
что-нибудь
κατὰ
против
σοῦ,
тебя,
23 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
 24 
άφες
оставь
ἐκεῖ
там
τὸ
 
δῶρόν
дар
σου
твой
ἔμπροσθεν
напротив
τοῦ
 
θυσιαστηρίου,
жертвенника,
καὶ
и
ὕπαγε
иди
πρῶτον
сперва
διαλλάγηθι
примирись
τω̣
 
ἀδελφω̣
брату
σου,
[у] тебя,
καὶ
и
τότε
тогда
ἐλθὼν
пришедший
πρόσφερε
приноси
τὸ
 
δῶρόν
дар
σου.
твой.
24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
 25 
ἴσθι
Будь
εὐνοῶν
дружелюбный
τω̣
 
ἀντιδίκω̣
[к] противнику
σου
[у] тебя
ταχὺ,
немедленно,
έως
доколе
ὅτου
[и] пока
εἶ
ты есть
μετ’
для
αὐτοῦ
него
ἐν
на
τῇ
 
ὁδω̣,
пути,
μήποτέ
чтобы не
σε
тебя
παραδω̣
передал
 
ἀντίδικος
противник
τω̣
 
κριτῇ,
судье,
καὶ
и
 
κριτὴς
судья
τω̣
 
ὑπηρέτη̣,
служителю,
καὶ
и
εἰς
в
φυλακὴν
тюрьму
βληθήση̣·
будешь брошен;
25 Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
 26 
ἀμὴν
истинно
λέγω
говорю
σοι,
тебе,
οὐ
нет
μὴ
не
ἐξέλθη̣ς
выйдешь
ἐκεῖθεν,
оттуда,
έως
пока не
αν
 
ἀποδω̣ς
отдашь
τὸν
 
ἔσχατον
последний
κοδράντην.
кодрант.
26 истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
 27 
’Ηκούσατε,
[Вы] слышали,
ὅτι
что
ἐρρέθη,
сказано,
Οὐ
Не
μοιχεύσεις.
будешь прелюбодействовать.
27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
 28 
ἐγὼ
Я
δὲ
же
λέγω
говорю
ὑμῖν
вам,
ὅτι
что
πᾶς,
всякий,
 
βλέπων
смотрящий
γυναῖκα
[на] женщину
πρὸς
с целью
τὸ
 
ἐπιθυμῆσαι
пожелать
αὐτὴν,
её,
ἤδη
уже́
ἐμοίχευσεν
прелюбодействовал
αὐτὴν,
[через] неё,
ἐν
внутри
τῇ
 
καρδίᾳ
сердцу
αὐτοῦ.
его.
28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
 29 
εἰ
Если
δὲ
же
 
ὀφθαλμός
глаз
σου
твой
 
δεξιὸς
правый
σκανδαλίζει
соблазняет
σε,
тебя,
ἔξελε
вынь
αὐτὸν
его
καὶ
и
βάλε
брось
ἀπὸ
от
σοῦ·
тебя;
συμφέρει
приносит пользу
γάρ
ведь
σοι
тебе,
ἵνα
чтобы
ἀπόληται
погиб
εν
один
τῶν
 
μελῶν
[из] членов
σου,
[у] тебя,
καὶ
а
μὴ
не
ὅλον
всё
τὸ
 
σῶμά
тело
σου
тебя
βληθῇ
[было] брошено
εἰς
в
γέενναν.
геенну.
29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
 30 
καὶ
И
εἰ
если
 
δεξιά
правая
σου
[у] тебя
χεὶρ
рука
σκανδαλίζει
соблазняет
σε,
тебя,
ἔκκοψον
отсеки
αὐτὴν
её
καὶ
и
βάλε
брось
ἀπὸ
от
σοῦ·
тебя;
συμφέρει
приносит пользу
γάρ
ведь
σοι,
тебе,
ἵνα
чтобы
ἀπόληται
погиб
εν
один
τῶν
 
μελῶν
[из] членов
σου,
[у] тебя,
καὶ
а
μὴ
не
ὅλον
всё
τὸ
 
σῶμά
тело
σου
тебя
εἰς
в
γέενναν
геенну
ἀπέλθη̣.
ушло.
30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
 31 
’Ερρέθη
Сказано
δέ,
же,
‛Ος
Который
αν
 
ἀπολύση̣
отпустит
τὴν
 
γυναῖκα
жену
αὐτοῦ,
его,
δότω
[пусть] даст
αὐτῇ
ей
ἀποστάσιον.
разводное письмо.
31 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.
 32 
ἐγὼ
Я
δὲ
же
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
ὅτι
что
πᾶς,
всякий,
 
ἀπολύων
отпускающий
τὴν
 
γυναῖκα
жену
αὐτοῦ
его
παρεκτὸς
кроме
λόγου
дела
πορνείας,
разврата,
ποιεῖ
делает
αὐτὴν
её
μοιχευθῆναι,
соблазнённой,
καὶ
и
ὃς
который
ἐὰν
если
ἀπολελυμένην
отпущенную
γαμήση̣
берет в брак,
μοιχᾶται.
совращает чужую жену.
32 А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
 33 
Πάλιν
Опять
ἠκούσατε,
[вы] слышали,
ὅτι
что
ἐρρέθη
сказано
τοῖς
 
ἀρχαίοις,
древним;
Οὐκ
Не
ἐπιορκήσεις,
будешь преступать клятву,
ἀποδώσεις
будешь исполнять
δὲ
же
τω̣
 
κυρίω̣
Господу
τοὺς
 
ὅρκους
клятвы
σου.
тебя.
33 Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.
 34 
ἐγὼ
Я
δὲ
же
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
μὴ
не
ὀμόσαι
клясться
ὅλως·
вообще;
μήτε
и не
ἐν
по
τω̣
 
οὐρανω̣,
небу,
ὅτι
потому что
θρόνος
престол
ἐστὶν
оно есть
τοῦ
 
θεοῦ·
Бога;
34 А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;
 35 
μήτε
и не
ἐν
в
τῇ
 
γῇ,
земле,
ὅτι
ибо
ὑποπόδιόν
подножие
ἐστιν
она
τῶν
 
ποδῶν
ног
αὐτοῦ·
Его;
μήτε
и не
εἰς
в
‛Ιεροσόλυμα,
Иерусалим,
ὅτι
ибо
πόλις
город
ἐστὶν
он
τοῦ
 
μεγάλου
великого
βασιλέως·
Царя;
35 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
 36 
μήτε
и не
ἐν
в
τῇ
 
κεφαλῇ
голове
σου
[у] тебя
ὀμόση̣ς,
клянись,
ὅτι
потому что
οὐ
не
δύνασαι
можешь
μίαν
[ни] один
τρίχα
волос
λευκὴν
белый
ποιῆσαι
сделать
или
μέλαιναν.
чёрный.
36 ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
 37 
ἔστω
Будет
δὲ
же
 
λόγος
слово
ὑμῶν
[у] вас
ναὶ
да
ναί,
[значит] да,
οὒ
нет
οὔ·
[значит] нет;
τὸ
 
δὲ
же
περισσὸν
лишнее
τούτων
этого
ἐκ
от
τοῦ
 
πονηροῦ
лукавого
ἐστιν.
есть.
37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
 38 
’Ηκούσατε,
[Вы] слышали,
ὅτι
что
ἐρρέθη;
сказано;
’Οφθαλμὸν
Глаз
ἀντὶ
вместо
ὀφθαλμοῦ
гла́за
καὶ
и
ὀδόντα
зуб
ἀντὶ
вместо
ὀδόντος.
зуба.
38 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
 39 
ἐγὼ
Я
δὲ
же
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
μὴ
не
ἀντιστῆναι
противиться
τω̣
 
πονηρω̣·
злому;
ἀλλ’
но
ὅστις
который
σε
тебя
ραπίζει
ударяет
εἰς
в
τὴν
 
δεξιὰν
правую
σιαγόνα
щёку
[σου],
[у] тебя,
στρέψον
поверни
αὐτω̣
ему
καὶ
и
τὴν
 
άλλην·
другую;
39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
 40 
καὶ
и
τω̣
 
θέλοντί
желающему
σοι
[к] тебе
κριθῆναι
обвинять
καὶ
и
τὸν
 
χιτῶνά
хитон
σου
твой
λαβεῖν,
забрать,
άφες
оставь
αὐτω̣
ему
καὶ
и
τὸ
 
ἱμάτιον·
[верхнюю] одежду;
40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
 41 
καὶ
и
ὅστις
который
σε
тебя
ἀγγαρεύσει
принудит
μίλιον
милю
έν,
одну [идти],
ὕπαγε
уходи
μετ’
для
αὐτοῦ
него
δύο.
две.
41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
 42 
τω̣
 
αἰτοῦντί
Просящему
σε
[у] тебя
δός,
дай,
καὶ
и
τὸν
 
θέλοντα
желающего
ἀπὸ
от
σοῦ
тебя
δανίσασθαι
занимать,
μὴ
не
ἀποστραφῇς.
отвернись.
42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
 43 
’Ηκούσατε,
[Вы] слышали,
ὅτι
что
ἐρρέθη,
сказано;
’Αγαπήσεις
Будешь любить
τὸν
 
πλησίον
ближнего
σου
[у] тебя
καὶ
и
μισήσεις
будешь ненавидеть
τὸν
 
ἐχθρόν
ненавидящего
σου.
тебя.
43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
 44 
ἐγὼ
Я
δὲ
же
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
ἀγαπᾶτε
люби́те
τοὺς
 
ἐχθροὺς
ненавидящих
ὑμῶν
вас
καὶ
и
προσεύχεσθε
моли́тесь
ὑπὲρ
за
τῶν
 
διωκόντων
преследующих
ὑμᾶς,
вас,
44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
 45 
ὅπως
чтобы
γένησθε
сделались
υἱοὶ
сыновья
τοῦ
 
πατρὸς
Отца
ὑμῶν
[у] вас
τοῦ
 
ἐν
по
οὐρανοῖς,
небесам,
ὅτι
потому что
τὸν
 
ήλιον
солнце
αὐτοῦ
Его
ἀνατέλλει
восходит
ἐπὶ
на
πονηροὺς
злых
καὶ
и
ἀγαθοὺς,
добрых,
καὶ
и
βρέχει
посылает дождь
ἐπὶ
на
δικαίους
праведных
καὶ
и
ἀδίκους.
неправедных.
45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
 46 
ἐὰν
Если
γὰρ
ведь
ἀγαπήσητε
лю́бите
τοὺς
 
ἀγαπῶντας
любящих
ὑμᾶς,
вас,
τίνα
какую
μισθὸν
награду
ἔχετε;
имеете?
οὐχὶ
[Разве] не
καὶ
и
οἱ
 
τελῶναι
мытари
τὸ
 
αὐτὸ
тоже
ποιοῦσιν;
делают?
46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
 47 
καὶ
И
ἐὰν
если
ἀσπάσησθε
приветствуете
τοὺς
 
ἀδελφοὺς
братьев
ὑμῶν
[у] вас
μόνον,
только,
τί
что
περισσὸν
необыкновенное
ποιεῖτε;
делаете?
οὐχὶ
[Разве] не
καὶ
и
οἱ
 
ἐθνικοὶ
язычники
τὸ
 
αὐτὸ
тоже
ποιοῦσιν;
делают?
47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
 48 
’Εσεσθε
Будьте
οὖν
итак
ὑμεῖς
вы
τέλειοι,
совершенными,
ὡς
как
 
πατὴρ
Отец
ὑμῶν
ваш
 
οὐράνιος
Небесный
τέλειός
совершенный
ἐστιν.
есть.
48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.