ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

Откровение

ΙΩΑΝΝΟΥ

Иоанна

 17 
Русский синодальный перевод:
 1 
Καὶ
И
ἦλθεν
пришёл
εἷς
один
ἐκ
из
τῶν
 
ἑπτὰ
семи
ἀγγέλων
ангелов
τῶν
 
ἐχόντων
имеющих
τὰς
 
ἑπτὰ
семь
φιάλας,
чаш,
καὶ
и
ἐλάλησεν
заговорил
μετ’
со
ἐμοῦ
мной
λέγων,
говорящий,
Δεῦρο,
Сюда,
δείξω
покажу
σοι
тебе
τὸ
 
κρίμα
приговор
τῆς
 
πόρνης
развратницы
τῆς
 
μεγάλης
великой
τῆς
 
καθημένης
сидящей
ἐπὶ
на
ὑδάτων
водах
πολλῶν,
многих,
1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
 2 
μεθ’
с
ης
которой
ἐπόρνευσαν
предались разврату
οἱ
 
βασιλεῖς
цари
τῆς
 
γῆς,
земли́,
καὶ
и
ἐμεθύσθησαν
были опьянены
οἱ
 
κατοικοῦντες
обитающие
τὴν
 
γῆν
[на] земле
ἐκ
от
τοῦ
 
οἴνου
вина́
τῆς
 
πορνείας
блуда
αὐτῆς.
её.
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
 3 
καὶ
И
ἀπήνεγκέν
он отнёс
με
меня
εἰς
в
ἔρημον
пустыню
ἐν
по
πνεύματι.
Вдохновению.
καὶ
И
εἶδον
я увидел
γυναῖκα
женщину
καθημένην
сидящую
ἐπὶ
на
θηρίον
звере
κόκκινον,
алом,
γέμον[τα]
полнящемся
ὀνόματα
именами
βλασφημίας,
хулы,
ἔχων
имеющем
κεφαλὰς
голов
ἑπτὰ
семь
καὶ
и
κέρατα
рогов
δέκα.
десять.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
 4 
καὶ
И
 
γυνὴ
женщина
ἦν
была
περιβεβλημένη
одетая
πορφυροῦν
[в] пурпурное
καὶ
и
κόκκινον,
алое,
καὶ
и
κεχρυσωμένη
позолоченное
χρυσίω̣
золотом
καὶ
и
λίθω̣
[в] камне
τιμίω̣
драгоценном
καὶ
и
μαργαρίταις,
жемчугах,
ἔχουσα
имеющая
ποτήριον
чашу
χρυσοῦν
золотую
ἐν
в
τῇ
 
χειρὶ
руке
αὐτῆς
её
γέμον
полнящуюся
βδελυγμάτων
мерзостями
καὶ
и
τὰ
 
ἀκάθαρτα
нечистотами
τῆς
 
πορνείας
блуда
αὐτῆς,
её,
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
 5 
καὶ
и
ἐπὶ
на
τὸ
 
μέτωπον
лбе
αὐτῆς
её
ὄνομα
имя
γεγραμμένον,
написанное,
μυστήριον,
тайна,
Βαβυλὼν
Вавилонь
 
μεγάλη,
великая,
 
μήτηρ
мать
τῶν
 
πορνῶν
развратниц
καὶ
и
τῶν
 
βδελυγμάτων
мерзостей
τῆς
 
γῆς.
земли́.
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
 6 
καὶ
И
εἶδον
я увидел
τὴν
 
γυναῖκα
женщину
μεθύουσαν
пьянеющую
ἐκ
от
τοῦ
 
αἵματος
кро́ви
τῶν
 
αγίων
святых
καὶ
и
ἐκ
от
τοῦ
 
αἵματος
кро́ви
τῶν
 
μαρτύρων
свидетелей
’Ιησοῦ.
Иисуса.
Καὶ
И
ἐθαύμασα
я удивился
ἰδὼν
увидевший
αὐτὴν
её
θαῦμα
удивлением
μέγα.
великим.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
 7 
καὶ
И
εἶπέν
сказал
μοι
мне
 
άγγελος,
ангел,
Διὰ
Из-за
τί
чего
ἐθαύμασας;
ты удивился?
ἐγὼ
Я
ἐρῶ
скажу
σοι
тебе
τὸ
 
μυστήριον
тайну
τῆς
 
γυναικὸς
жены
καὶ
и
τοῦ
 
θηρίου
зверя
τοῦ
 
βαστάζοντος
носящего
αὐτήν,
её,
τοῦ
 
ἔχοντος
имеющего
τὰς
 
ἑπτὰ
семь
κεφαλὰς
голов
καὶ
и
τὰ
 
δέκα
десять
κέρατα·
рогов;
7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.
 8 
τὸ
 
θηρίον
зверь
которого
εἶδες
ты увидел
ἦν
был
καὶ
и
οὐκ
не
ἔστιν,
есть,
καὶ
и
μέλλει
готовится
ἀναβαίνειν
восходить
ἐκ
из
τῆς
 
ἀβύσσου,
бездны,
καὶ
и
εἰς
в
ἀπώλειαν
погубление
ὑπάγει·
идёт;
καὶ
и
θαυμασθήσονται
будут удивлены
οἱ
 
κατοικοῦντες
обитающие
ἐπὶ
на
τῆς
 
γῆς,
земле,
ὧν
которых
οὐ
не
γέγραπται
записано
τὸ
 
ὄνομα
имя
ἐπὶ
в
τὸ
 
βιβλίον
книге
τῆς
 
ζωῆς
жизни
ἀπὸ
от
καταβολῆς
основания
κόσμου,
мира,
βλεπόντων
смотрящих
τὸ
 
θηρίον
зверь
ὅτι
что
ἦν
был
καὶ
и
οὐκ
не
ἔστιν
есть
καὶ
и
παρέσται.
будет присутствовать.
8 Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.
 9 
ὧδε
Здесь
 
νοῦς
ум
 
ἔχων
имеющий
σοφίαν.
мудрость.
αἱ
 
ἑπτὰ
Семь
κεφαλαὶ
голов
ἑπτὰ
семь
ὄρη
гор
εἰσίν,
есть,
ὅπου
где
 
γυνὴ
женщина
κάθηται
сидит
ἐπ’
на
αὐτῶν.
них.
καὶ
И
βασιλεῖς
царей
ἑπτά
семь
εἰσιν·
есть;
9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена,
 10 
οἱ
 
πέντε
пять
ἔπεσαν,
пали,
 
εἷς
один
ἔστιν,
есть,
 
άλλος
другой
οὔπω
ещё не
ἦλθεν,
пришёл,
καὶ
и
ὅταν
когда
ἔλθη̣
придёт
ὀλίγον
немного
αὐτὸν
ему
δεῖ
надлежит
μεῖναι.
остаться.
10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть.
 11 
καὶ
И
τὸ
 
θηρίον
зверь
который
ἦν
был
καὶ
и
οὐκ
не
ἔστιν,
есть,
καὶ
и
αὐτὸς
он
ὄγδοός
восьмой
ἐστιν
есть
καὶ
и
ἐκ
из
τῶν
 
ἑπτά
семи
ἐστιν,
есть,
καὶ
и
εἰς
в
ἀπώλειαν
погубление
ὑπάγει.
идёт.
11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.
 12 
καὶ
И
τὰ
 
δέκα,
десять,
κέρατα,
рога,
которые
εἶδες,
увидел,
δέκα
десять
βασιλεῖς
цари
εἰσιν,
есть,
οἵτινες
которые
βασιλείαν
царскую власть
οὔπω
ещё не
ἔλαβον,
приняли,
ἀλλὰ
но
ἐξουσίαν
власть
ὡς
как
βασιλεῖς
цари
μίαν
[в] одно
ὥραν
время
λαμβάνουσιν
получат
μετὰ
с помощью
τοῦ
 
θηρίου.
зверя.
12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час.
 13 
οὗτοι
Эти
μίαν
одно
γνώμην
намерение
ἔχουσιν,
имеют,
καὶ
и
τὴν
 
δύναμιν
силу
καὶ
и
ἐξουσίαν
власть
αὐτῶν
их
τω̣
 
θηρίω̣
зверю
διδόασιν.
дают.
13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
 14 
οὗτοι
Эти
μετὰ
с
τοῦ
 
ἀρνίου
Агнцем
πολεμήσουσιν,
будут воевать,
καὶ
и
τὸ
 
ἀρνίον
Агнец
νικήσει
победит
αὐτούς,
их,
ὅτι
потому что
κύριος
Господин
κυρίων
господ
ἐστὶν
есть
καὶ
и
βασιλεὺς
Царь
βασιλέων,
царей,
καὶ
и
οἱ
 
μετ’
с
αὐτοῦ
Ним
κλητοὶ
званые
καὶ
и
ἐκλεκτοὶ
выбранные
καὶ
и
πιστοί.
верные.
14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
 15 
Καὶ
И
λέγει
говорит
μοι,
мне,
Τὰ
 
ὕδατα
во́ды
которые
εἶδες,
ты увидел,
οὗ
где
 
πόρνη
блудница
κάθηται,
сидит,
λαοὶ
народы
καὶ
и
ὄχλοι
то́лпы
εἰσὶν
есть
καὶ
и
ἔθνη
расы
καὶ
и
γλῶσσαι.
языки.
15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки.
 16 
καὶ
И
τὰ
 
δέκα
десять
κέρατα
рогов
которые
εἶδες
ты увидел
καὶ
и
τὸ
 
θηρίον,
зверь,
οὗτοι
эти
μισήσουσιν
возненавидят
τὴν
 
πόρνην,
развратницу,
καὶ
и
ἠρημωμένην
опустошённую
ποιήσουσιν
сделают
αὐτὴν
её
καὶ
и
γυμνήν,
голую,
καὶ
и
τὰς
 
σάρκας
тела́
αὐτῆς
её
φάγονται,
съедят,
καὶ
и
αὐτὴν
её
κατακαύσουσιν
сожгут
ἐν
в
πυρί·
огне;
16 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
 17 
 
γὰρ
ведь
θεὸς
Бог
ἔδωκεν
дал
εἰς
в
τὰς
 
καρδίας
сердца́
αὐτῶν
их
ποιῆσαι
сделать
τὴν
 
γνώμην
намерение
αὐτοῦ,
Его,
καὶ
и
ποιῆσαι
сделать
μίαν
одно
γνώμην
намерение
καὶ
и
δοῦναι
дать
τὴν
 
βασιλείαν
царство
αὐτῶν
их
τω̣
 
θηρίω̣,
зверю,
άχρι
до [тех пор пока не]
τελεσθήσονται
будут закончены
οἱ
 
λόγοι
слова́
τοῦ
 
θεοῦ.
Бога.
17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии.
 18 
καὶ
И
 
γυνὴ
женщина
ἣν
которую
εἶδες
ты увидел
ἔστιν
есть
 
πόλις
столица
 
μεγάλη
великая
 
ἔχουσα
имеющая
βασιλείαν
царство
ἐπὶ
над
τῶν
 
βασιλέων
царями
τῆς
 
γῆς.
земли́.
18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.