ΠΡΟΣ

К

ΡΩΜΑΙΟΥΣ

Римлянам

 13 
Русский синодальный перевод:
 1 
Πᾶσα
Всякая
ψυχὴ
душа́
ἐξουσίαις
властям
ὑπερεχούσαις
превосходящим
ὑποτασσέσθω.
[пусть] подчиняется.
οὐ
Не
γὰρ
ведь
ἔστιν
есть
ἐξουσία,
власть,
εἰ
если
μὴ
не
ὑπὸ
от
θεοῦ,
Бога,
αἱ
 
δὲ
же
οὖσαι
существующие
ὑπὸ
от
θεοῦ
Бога
τεταγμέναι
поставлены
εἰσίν·
есть;
1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
 2 
ὥστε,
поэтому,
 
ἀντιτασσόμενος
противостоящий
τῇ
 
ἐξουσίᾳ,
власти,
τῇ
 
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
διαταγῇ
установлению
ἀνθέστηκεν,
противостоит,
οἱ
 
δὲ
же
ἀνθεστηκότες
противостоящие
ἑαυτοῖς
сами себе
κρίμα
осуждение
λήμψονται.
получат.
2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение
 3 
οἱ
 
γὰρ
Ведь
άρχοντες
начальники
οὐκ
не
εἰσὶν
есть
φόβος
страх
τω̣
 
ἀγαθω̣
доброму
ἔργω̣,
де́лу,
ἀλλὰ
но
τω̣
 
κακω̣.
злому.
θέλεις
Желаешь
δὲ
же
μὴ
не
φοβεῖσθαι
бояться
τὴν
 
ἐξουσίαν;
власть?
τὸ
 
ἀγαθὸν
Доброе
ποίει,
делай,
καὶ
и
έξεις
будешь иметь
ἔπαινον
похвалу
ἐξ
от
αὐτῆς·
неё;
3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
 4 
θεοῦ
Бога
γὰρ
ведь
διάκονός
слуга
ἐστιν
есть
σοὶ
тебе
εἰς
на
τὸ
 
ἀγαθόν.
доброе.
ἐὰν
Если
δὲ
же
τὸ
 
κακὸν
злое
ποιῇς,
делаешь,
φοβοῦ·
бойся;
οὐ
не
γὰρ
ведь
εἰκῇ
напрасно
τὴν
 
μάχαιραν
меч
φορεῖ·
носит;
θεοῦ
Бога
γὰρ
ведь
διάκονός
слуга
ἐστιν,
есть,
ἔκδικος
мстительный
εἰς
на
ὀργὴν
ярость
τω̣
 
τὸ
 
κακὸν
злое
πράσσοντι.
делающему.
4 ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.
 5 
διὸ
Потому
ἀνάγκη
необходимость
ὑποτάσσεσθαι
повиноваться
οὐ
не
μόνον
только
διὰ
через
τὴν
 
ὀργὴν,
ярость,
ἀλλὰ
но
καὶ
и
διὰ
через
τὴν
 
συνείδησιν.
совесть.
5 И потому надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но и по совести.
 6 
διὰ
Через
τοῦτο
это
γὰρ
ведь
καὶ
и
φόρους
налоги
τελεῖτε,
плптите,
λειτουργοὶ
служители
γὰρ
ведь
θεοῦ
Бога
εἰσιν
они есть
εἰς
на
αὐτὸ
самое
τοῦτο
это
προσκαρτεροῦντες.
занятые.
6 Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые.
 7 
ἀπόδοτε
Отдавайте
πᾶσιν
всяким
τὰς
 
ὀφειλάς,
задолжности,
τω̣
которому
τὸν
 
φόρον,
налог,
τὸν
 
φόρον,
налог,
τω̣
которому
τὸ
 
τέλος,
по́дать,
τὸ
 
τέλος,
по́дать,
τω̣
которому
τὸν
 
φόβον,
страх,
τὸν
 
φόβον,
страх,
τω̣
которому
τὴν
 
τιμὴν,
почёт,
τὴν
 
τιμήν.
почёт.
7 Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.
 8 
Μηδενὶ
Никакому
μηδὲν
ничто
ὀφείλετε,
будьте должны,
εἰ
если
μὴ
не
τὸ
 
ἀλλήλους
друг друга
ἀγαπᾶν·
любить;
 
γὰρ
ведь
ἀγαπῶν
любящий
τὸν
 
έτερον
другого
νόμον
Закон
πεπλήρωκεν.
исполнил.
8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон.
 9 
τὸ
 
γὰρ
Ведь:
Οὐ
Не
μοιχεύσεις,
будешь прелюбодействовать,
Οὐ
Не
φονεύσεις,
будешь убивать,
Οὐ
Не
κλέψεις,
будешь красть,
Οὐκ
Не
ἐπιθυμήσεις,
будешь вожделеть,
καὶ
и
εἴ
если
τις
какая-либо
ἑτέρα
другая
ἐντολή,
заповедь,
ἐν
по
τω̣
 
λόγω̣
слову
τούτω̣
этому
ἀνακεφαλαιοῦται,
заключается,
[ἐν
[по]
τω̣]
 
’Αγαπήσεις
Будешь любить
τὸν
 
πλησίον
ближнего
σου
твоего
ὡς
как
σεαυτόν.
тебя самого.
9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя.
 10 
 
ἀγάπη
Любовь
τω̣
 
πλησίον
[к] ближнему
κακὸν
зло
οὐκ
не
ἐργάζεται·
делает;
πλήρωμα
исполнение
οὖν
итак
νόμου
Закона
  -
ἀγάπη.
любовь.
10 Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона.
 11 
Καὶ
И
τοῦτο
это
εἰδότες
знающие
τὸν
 
καιρόν,
срок,
ὅτι
что
ὥρα
час
ἤδη
уже́
ὑμᾶς
[для] вас
ἐξ
от
ὕπνου
сна
ἐγερθῆναι,
воскреснуть,
νῦν
теперь
γὰρ
ведь
ἐγγύτερον
ближе
ἡμῶν
[для] нас
 
σωτηρία,
спасение,
чем
ὅτε
когда
ἐπιστεύσαμεν.
поверили.
11 Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.
 12 
 
νὺξ
Ночь
προέκοψεν,
продвинулась,
 
δὲ
же
ἡμέρα
день
ἤγγικεν.
приблизился.
ἀποθώμεθα
Отвергнем
οὖν
итак
τὰ
 
ἔργα
дела́
τοῦ
 
σκότους,
тьмы,
ἐνδυσώμεθα
облечёмся
[δὲ]
же
τὰ
 
ὅπλα
[в] оружие
τοῦ
 
φωτός.
света.
12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света.
 13 
ὡς
Как
ἐν
по
ἡμέρᾳ
дню
εὐσχημόνως
благопристойно
περιπατήσωμεν,
поступать,
μὴ
не
κώμοις
пированиями
καὶ
и
μέθαις,
пьянствами,
μὴ
не
κοίταις
сладострастиями
καὶ
и
ἀσελγείαις,
распущенностями,
μὴ
не
ἔριδι
ссорой
καὶ
и
ζήλω̣·
ревностью;
13 Как днем, будем вести себя благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти;
 14 
ἀλλὰ
но
ἐνδύσασθε
облекитесь
τὸν
 
κύριον
[в] Господина
’Ιησοῦν
Иисуса
Χριστόν,
Христа,
καὶ
и
τῆς
 
σαρκὸς
плоти
πρόνοιαν
заботу
μὴ
не
ποιεῖσθε
исполняйте
εἰς
на
ἐπιθυμίας.
страсти.
14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти