ΠΡΟΣ

К

ΡΩΜΑΙΟΥΣ

Римлянам

 4 
Русский синодальный перевод:
 1 
Τί
Что
οὖν
итак
ἐροῦμεν
скажем
εὑρηκέναι
найти
’Αβραὰμ
Авраама
τὸν
 
προπάτορα
праотца
ἡμῶν
нашего
κατὰ
по
σάρκα;
плоти?
1 Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?
 2 
εἰ
Если
γὰρ
ведь
’Αβραὰμ
Авраам
ἐξ
из
ἔργων
дел
ἐδικαιώθη,
признан праведным,
ἔχει
[то] имеет
καύχημα,
похвалу,
ἀλλ’
но
οὐ
не
πρὸς
у
θεόν.
Бога.
2 Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом.
 3 
τί
Что
γὰρ
ведь
 
γραφὴ
Писание
λέγει;
говорит?
’Επίστευσεν
Поверил
δὲ
же
’Αβραὰμ
Авраам
τω̣
 
θεω̣,
Богу,
καὶ
и
ἐλογίσθη
было засчитано
αὐτω̣
ему
εἰς
в
δικαιοσύνην.
праведность.
3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
 4 
τω̣
 
δὲ
Же
ἐργαζομένω̣
делающему
 
μισθὸς
воздаяние
οὐ
не
λογίζεται
засчитывается
κατὰ
через
χάριν,
благодарность,
ἀλλὰ
но
κατὰ
через
ὀφείλημα·
долг;
4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.
 5 
τω̣
 
δὲ
же
μὴ
не
ἐργαζομένω̣,
делающему,
πιστεύοντι
верящему
δὲ
же
ἐπὶ
в
τὸν
 
δικαιοῦντα
оправдывающего
τὸν
 
ἀσεβῆ,
нечестивого,
λογίζεται
засчитывается
 
πίστις
вера
αὐτοῦ
его
εἰς
в
δικαιοσύνην,
праведность,
5 А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
 6 
καθάπερ
совсем как
καὶ
и
Δαυὶδ
Давид
λέγει
говорит
τὸν
 
μακαρισμὸν
[про] благословение
τοῦ
 
ἀνθρώπου
человека,
ω̣
которому
 
θεὸς
Бог
λογίζεται
засчитывает
δικαιοσύνην
праведность
χωρὶς
независимо от
ἔργων,
дел,
6 Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел:
 7 
Μακάριοι
Счастливы
ὧν
которых
ἀφέθησαν
были прощены
αἱ
 
ἀνομίαι
беззакония
καὶ
и
ὧν
которых
ἐπεκαλύφθησαν
были покрыты
αἱ
 
αμαρτίαι·
грехи;
7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты.
 8 
μακάριος
счастлив
ἀνὴρ,
человек,
οὗ
которому
οὐ
когда
μὴ
не
λογίσηται
засчитал
κύριος
Господь
αμαρτίαν.
грех.
8 Блажен человек, которому Господь не вменит греха.
 9 
 
μακαρισμὸς
Благословение
οὖν
итак
οὗτος
это
ἐπὶ
на
τὴν
 
περιτομὴν
обрезание
или
καὶ
и
ἐπὶ
на
τὴν
 
ἀκροβυστίαν;
необрезание?
λέγομεν
Говорим
γάρ;
ведь;
’Ελογίσθη
Была засчитана
τω̣
 
’Αβραὰμ
Аврааму
 
πίστις
вера
εἰς
в
δικαιοσύνην.
праведность.
9 Блаженство сие [относится] к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность.
 10 
πῶς
Как
οὖν
итак
ἐλογίσθη;
была засчитана?
ἐν
По
περιτομῇ
обрезанию
ὄντι
являющимуся
или
ἐν
по
ἀκροβυστίᾳ;
необрезанию?
οὐκ
Не
ἐν
по
περιτομῇ
обрезанию,
ἀλλ’
но
ἐν
по
ἀκροβυστίᾳ·
необрезанию;
10 Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания.
 11 
καὶ
и
σημεῖον
знамение
ἔλαβεν
получил
περιτομῆς,
обрезания,
σφραγῖδα
печать
τῆς
 
δικαιοσύνης
праведности
τῆς
 
πίστεως
веры
τῆς
 
ἐν
по
τῇ
 
ἀκροβυστίᾳ,
необрезанию,
εἰς
для
τὸ
 
εἶναι
быть
αὐτὸν
него
πατέρα
[в] отца
πάντων
всяких
τῶν
 
πιστευόντων
верящих
δι’
из-за
ἀκροβυστίας,
необрезания,
εἰς
для
τὸ
 
λογισθῆναι
быть засчитанной
[καὶ]
и
αὐτοῖς
ему
[τὴν]
 
δικαιοσύνην,
праведности,
11 И знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру, которую [имел] в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность,
 12 
καὶ
и
πατέρα
отца
περιτομῆς,
обрезания,
τοῖς
которому
οὐκ
не
ἐκ
из
περιτομῆς
обрезания
μόνον,
только,
ἀλλὰ
но
καὶ
и
τοῖς
 
στοιχοῦσιν
ходящим
τοῖς
 
ἴχνεσιν
[по] следам
τῆς
 
ἐν
по
ἀκροβυστίᾳ
необрезанию
πίστεως
веры
τοῦ
 
πατρὸς
отца
ἡμῶν
нашего
’Αβραάμ.
Авраама.
12 и отцом обрезанных, не только [принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую [имел он] в необрезании.
 13 
Οὐ
Не
γὰρ
ведь
διὰ
посредством
νόμου
Закона
 
ἐπαγγελία
обещание
τω̣
 
’Αβραὰμ
Аврааму
или
τω̣
 
σπέρματι
семени
αὐτοῦ,
его,
τὸ
 
κληρονόμον
наследника
αὐτὸν
его
εἶναι
быть
κόσμου,
мира,
ἀλλὰ
но
διὰ
посредством
δικαιοσύνης
праведности
πίστεως·
веры;
13 Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, обетование - быть наследником мира, но праведностью веры.
 14 
εἰ
если
γὰρ
ведь
οἱ
 
ἐκ
от
νόμου
Закона
κληρονόμοι,
наследники,
κεκένωται
упразднена
 
πίστις
вера
καὶ
и
κατήργηται
сделано бесполезным
 
ἐπαγγελία·
обещание;
14 Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование;
 15 
 
γὰρ
ведь
νόμος
Закон
ὀργὴν
гнев
κατεργάζεται·
производит;
οὗ
где
δὲ
же
οὐκ
не
ἔστιν
есть
νόμος,
Закон,
οὐδὲ
и не
παράβασις.
преступление.
15 ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления.
 16 
διὰ
Через
τοῦτο
это
ἐκ
из
πίστεως,
веры,
ἵνα
чтобы
κατὰ
через
χάριν,
благодать,
εἰς
на
τὸ
 
εἶναι
быть
βεβαίαν
прочное
τὴν
 
ἐπαγγελίαν
обещание
παντὶ
всякому
τω̣
 
σπέρματι,
семени,
οὐ
не
τω̣
 
ἐκ
из
τοῦ
 
νόμου
Закона
μόνον,
только,
ἀλλὰ
но
καὶ
и
τω̣
 
ἐκ
от
πίστεως
веры
’Αβραάμ,
Авраама,
[ὅς
который
ἐστιν
есть
πατὴρ
отец
πάντων
всех
ἡμῶν,
нас,
16 Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам
 17 
καθὼς
как
γέγραπται,
написано,
ὅτι
что
Πατέρα
[в] Отца
πολλῶν
многочисленных
ἐθνῶν
народов
τέθεικά
поставил
σε],
тебя,
κατέναντι
перед
οὗ
которого
ἐπίστευσεν
поверил
θεοῦ,
[в] Бога,
τοῦ
 
ζω̣οποιοῦντος
оживляющего
τοὺς
 
νεκροὺς
мёртвых
καὶ
и
καλοῦντος
призывающего
τὰ
 
μὴ
не
ὄντα
сущее
ὡς
как
ὄντα·
сущее;
17 (как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее.
 18 
ὃς
Который
παρ’
от
ἐλπίδα
надежды
ἐπ’
в
ἐλπίδι
надежду
ἐπίστευσεν
поверил
εἰς
для
τὸ
 
γενέσθαι
случиться
αὐτὸν
его
πατέρα
[в] отца
πολλῶν
многочисленных
ἐθνῶν
народов
κατὰ
через
τὸ
 
εἰρημένον,
сказанное,
Οὕτως
Так
ἔσται
будет
τὸ
 
σπέρμα
семя
σου·
[у] тебя;
18 Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: "так [многочисленно] будет семя твое".
 19 
καὶ
и
μὴ
не
ἀσθενήσας
ослабевший
τῇ
 
πίστει
[в] веру
κατενόησεν
рассмотрел
τὸ
 
ἑαυτοῦ
себя
σῶμα
тело
[ἤδη]
уже́
νενεκρωμένον,
омертвевшее,
ἑκατονταετής
столетний
που
где-то
ὑπάρχων,
существующий,
καὶ
и
τὴν
 
νέκρωσιν
омертвение
τῆς
 
μήτρας
чрева
Σάρρας,
Сарры,
19 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении;
 20 
εἰς
в
δὲ
же
τὴν
 
ἐπαγγελίαν
обещание
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
οὐ
не
διεκρίθη
сомневался
τῇ
 
ἀπιστίᾳ,
неверием,
ἀλλ’
но
ἐνεδυναμώθη
укрепился
τῇ
 
πίστει,
верой,
δοὺς
давший
δόξαν
славу
τω̣
 
θεω̣
Богу
20 не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу
 21 
καὶ
и
πληροφορηθεὶς
вполне уверенный,
ὅτι
что
которое
ἐπήγγελται
[Он] обещал,
δυνατός
могущий
ἐστιν
есть
καὶ
и
ποιῆσαι.
сотворить.
21 и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.
 22 
διὸ
Потому
[καὶ]
и
ἐλογίσθη
было засчитано
αὐτω̣
ему
εἰς
в
δικαιοσύνην.
праведность.
22 Потому и вменилось ему в праведность.
 23 
Οὐκ
Не
ἐγράφη
было написано
δὲ
же
δι’
ради
αὐτὸν
него
μόνον,
одного,
ὅτι
что
ἐλογίσθη
было засчитано
αὐτω̣,
ему,
23 А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему,
 24 
ἀλλὰ
но
καὶ
и
δι’
ради
ἡμᾶς,
нас,
οἷς
которым
μέλλει
предстоит
λογίζεσθαι,
засчитать,
τοῖς
 
πιστεύουσιν
верящим
ἐπὶ
в
τὸν
 
ἐγείραντα
Воскресившего
’Ιησοῦν,
Иисуса,
τὸν
 
κύριον
Го́сподина
ἡμῶν,
нас
ἐκ
из
νεκρῶν,
мёртвых,
24 но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего,
 25 
ὃς
Который
παρεδόθη
был предан
διὰ
из-за
τὰ
 
παραπτώματα
преступлений
ἡμῶν
[у] нас
καὶ
и
ἠγέρθη
воскрешён
διὰ
из-за
τὴν
 
δικαίωσιν
оправдания
ἡμῶν.
нас.
25 Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.