ΠΡΟΣ

К

ΕΦΕΣΙΟΥΣ

Ефесянам

 1 
Русский синодальный перевод:
 1 
Παῦλος
Павел
ἀπόστολος
апостол
Χριστοῦ
Христа
’Ιησοῦ
Иисуса
διὰ
посредством
θελήματος
воли
θεοῦ
Бога
τοῖς
 
αγίοις
святым
τοῖς
 
οὖσιν
находящимся
[ἐν
в
’Εφέσω̣]
Эфесе
καὶ
и
πιστοῖς
верным
ἐν
по
Χριστω̣
Христу
’Ιησοῦ·
Иисусу;
1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:
 2 
χάρις
благодать
ὑμῖν
вам
καὶ
и
εἰρήνη
мир
ἀπὸ
от
θεοῦ
Бога
πατρὸς
Отца
ἡμῶν
нас
καὶ
и
κυρίου
Господина
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ.
Христа.
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 3 
Εὐλογητὸς
Благословенный
 
θεὸς
Бог
καὶ
и
πατὴρ
Отец
τοῦ
 
κυρίου
Господина
ἡμῶν
нас,
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ,
Христа,
 
εὐλογήσας
благословивший
ἡμᾶς
нас
ἐν
по
πάση̣
всякому
εὐλογίᾳ
благословению
πνευματικῇ
духовному
ἐν
по
τοῖς
 
ἐπουρανίοις
небесному
ἐν
внутри
Χριστω̣,
Христу,
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,
 4 
καθὼς
так как
ἐξελέξατο
избрал
ἡμᾶς
нас
ἐν
внутри
αὐτω̣
Ему
πρὸ
прежде
καταβολῆς
основания
κόσμου,
мира,
εἶναι
быть
ἡμᾶς
[для] нас
αγίους
святых
καὶ
и
ἀμώμους
безупречных
κατενώπιον
лицом к лицу
αὐτοῦ
Его
ἐν
в
ἀγάπη̣,
любви,
4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
 5 
προορίσας
предназначивший
ἡμᾶς
нас
εἰς
для
υἱοθεσίαν
усыновления
διὰ
через
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
εἰς
для
αὐτόν,
Него,
κατὰ
через
τὴν
 
εὐδοκίαν
благоволение
τοῦ
 
θελήματος
желания
αὐτοῦ,
Его,
5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,
 6 
εἰς
на
ἔπαινον
восхваление
δόξης
славы
τῆς
 
χάριτος
благодати
αὐτοῦ,
Его,
ης
которой
ἐχαρίτωσεν
Он облагодетельствовал
ἡμᾶς
нас
ἐν
внутри
τω̣
 
ἠγαπημένω̣,
Возлюбленному,
6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,
 7 
ἐν
внутри
ω̣
Которому
ἔχομεν
имеем
τὴν
 
ἀπολύτρωσιν
искупление
διὰ
посредством
τοῦ
 
αἵματος
крови
αὐτοῦ,
Его,
τὴν
 
άφεσιν
прощение
τῶν
 
παραπτωμάτων,
преступлений,
κατὰ
через
τὸ
 
πλοῦτος
богатство
τῆς
 
χάριτος
благодати
αὐτοῦ,
Его,
7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
 8 
ης
которая
ἐπερίσσευσεν
изобилует
εἰς
в
ἡμᾶς
нас
ἐν
в
πάση̣
всякой
σοφίᾳ
мудрости
καὶ
и
φρονήσει
понимании
8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,
 9 
γνωρίσας
возвещающий
ἡμῖν
нам
τὸ
 
μυστήριον
тайну
τοῦ
 
θελήματος
воли
αὐτοῦ,
Его,
κατὰ
через
τὴν
 
εὐδοκίαν
благоволение
αὐτοῦ,
Его,
ἣν
которое
προέθετο
определил
ἐν
по
αὐτω̣
Нему
9 открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,
 10 
εἰς
в
οἰκονομίαν
устроение
τοῦ
 
πληρώματος
полноты
τῶν
 
καιρῶν,
времён,
ἀνακεφαλαιώσασθαι
[чтобы] обединилось
τὰ
 
πάντα
всё
ἐν
внутри
τω̣
 
Χριστω̣,
Христу,
τὰ
которое
ἐπὶ
по
τοῖς
 
οὐρανοῖς
небесам
καὶ
и
τὰ
которое
ἐπὶ
на основании
τῆς
 
γῆς·
земли;
ἐν
внутри
αὐτω̣,
Ему,
10 в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
 11 
ἐν
внутри
ω̣
Которому
καὶ
и
ἐκληρώθημεν,
стали наследием,
προορισθέντες
предназначенные
κατὰ
через
πρόθεσιν
расположение
τοῦ
 
τὰ
 
πάντα
всё
ἐνεργοῦντος,
Производящего,
κατὰ
через
τὴν
 
βουλὴν
решение
τοῦ
 
θελήματος
воли
αὐτοῦ,
Его,
11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все по изволению воли Своей,
 12 
εἰς
сообразно
τὸ
 
εἶναι
быть
ἡμᾶς
[для] нас
εἰς
через
ἔπαινον
похвалу
δόξης
славы
αὐτοῦ
Его
τοὺς
 
προηλπικότας
уповающих ранее
ἐν
по
τω̣
 
Χριστω̣·
Христу;
12 дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа.
 13 
ἐν
внутри
ω̣
Которому
καὶ
и
ὑμεῖς,
вы,
ἀκούσαντες
услышавшие
τὸν
 
λόγον
слово
τῆς
 
ἀληθείας,
истины,
τὸ
 
εὐαγγέλιον
Евангелие
τῆς
 
σωτηρίας
спасения
ὑμῶν,
вас,
ἐν
внутри
ω̣
Которому
καὶ
и
πιστεύσαντες
поверившие
ἐσφραγίσθητε
запечатаны
τω̣
 
πνεύματι
[по] Вдохновению
τῆς
 
ἐπαγγελίας
обещания
τω̣
 
αγίω̣,
Святому,
13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
 14 
Который
ἐστιν
есть
ἀρραβὼν
залог
τῆς
 
κληρονομίας
наследства
ἡμῶν,
нас,
εἰς
через
ἀπολύτρωσιν
искупление
τῆς
 
περιποιήσεως,
удела,
εἰς
через
ἔπαινον
похвалу
τῆς
 
δόξης
славы
αὐτοῦ.
Его.
14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его.
 15 
Διὰ
Из-за
τοῦτο
этого
κἀγώ,
и я,
ἀκούσας
услышавший
τὴν
которую
καθ’
у
ὑμᾶς
вас
πίστιν
веру
ἐν
внутри
τω̣
 
κυρίω̣
Го́сподину
’Ιησοῦ
Иисусу
καὶ
и
τὴν
 
ἀγάπην
любовь
τὴν
 
εἰς
на
πάντας
всех
τοὺς
 
αγίους,
святых,
15 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 16 
οὐ
не
παύομαι
прекращаю
εὐχαριστῶν,
благодарящий,
ὑπὲρ
за
ὑμῶν
вас
μνείαν
воспоминание
ποιούμενος,
производящий,
ἐπὶ
во время
τῶν
 
προσευχῶν
молитв
μου,
моих,
16 непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих,
 17 
ἵνα
чтобы
 
θεὸς
Бог
τοῦ
 
κυρίου
Господина
ἡμῶν,
нас,
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ,
Христа,
 
πατὴρ
Отец
τῆς
 
δόξης,
славы,
δώη̣
дал
ὑμῖν
вам
πνεῦμα
Вдохновение
σοφίας
мудрости
καὶ
и
ἀποκαλύψεως
откровения
ἐν
в
ἐπιγνώσει
познании
αὐτοῦ,
Его,
17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
 18 
πεφωτισμένους
осветившиеся
τοὺς
 
ὀφθαλμοὺς
глаза́
τῆς
 
καρδίας
се́рдца
[ὑμῶν],
вас,
εἰς
на
τὸ
 
εἰδέναι
знать
ὑμᾶς
[для] вас
τίς
что́
ἐστιν
есть
 
ἐλπὶς
надежда
τῆς
 
κλήσεως
призвания
αὐτοῦ,
Его,
τίς
что́
 
πλοῦτος
богатство
τῆς
 
δόξης
славы
τῆς
 
κληρονομίας
наследства
αὐτοῦ
Его
ἐν
во власти
τοῖς
 
αγίοις,
святым,
18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,
 19 
καὶ
и
τί
что́
τὸ
 
ὑπερβάλλον
безмерно
μέγεθος
величие
τῆς
 
δυνάμεως
силы
αὐτοῦ
Его
εἰς
в
ἡμᾶς
нас
τοὺς
 
πιστεύοντας
верящих
κατὰ
через
τὴν
 
ἐνέργειαν
действие
τοῦ
 
κράτους
могущества
τῆς
 
ἰσχύος
силы
αὐτοῦ,
Его,
19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,
 20 
ἣν
которою
ἐνήργησεν
действовал
ἐν
внутри
τω̣
 
Χριστω̣
Христу
ἐγείρας
воскресивший
αὐτὸν
Его
ἐκ
из
νεκρῶν,
мёртвых,
καὶ
и
καθίσας
усадивший
ἐν
в
δεξιᾳϋ
правой [стороне]
αὐτοῦ
[от] Него
ἐν
в
τοῖς
 
ἐπουρανίοις
небесном
20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
 21 
ὑπεράνω
превыше
πάσης
всякого
ἀρχῆς,
нача́ла,
καὶ
и
ἐξουσίας,
власти,
καὶ
и
δυνάμεως
силы,
καὶ
и
κυριότητος,
господства,
καὶ
и
παντὸς
всякого
ὀνόματος,
имени,
ὀνομαζομένου
именуемого
οὐ
не
μόνον
только
ἐν
по
τω̣
 
αἰῶνι
веку
τούτω̣,
этому,
ἀλλὰ
но
καὶ
и
ἐν
по
τω̣
 
μέλλοντι·
будущему;
21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,
 22 
καὶ
и
πάντα
всё
ὑπέταξεν
подчинил
ὑπὸ
под
τοὺς
 
πόδας
но́ги
αὐτοῦ,
Его,
καὶ
и
αὐτὸν
Его
ἔδωκεν
наделил
κεφαλὴν
голову
ὑπὲρ
выше
πάντα
всякого
τῇ
 
ἐκκλησίᾳ,
[в] Церкви,
22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
 23 
ήτις
которая
ἐστὶν
есть
τὸ
 
σῶμα
тело
αὐτοῦ,
Его,
τὸ
 
πλήρωμα
полнота
τοῦ
 
τὰ
 
πάντα
[через] всякое
ἐν
по
πᾶσιν
всёму
πληρουμένου.
Наполняющего.
23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.