ΠΡΟΣ

К

ΡΩΜΑΙΟΥΣ

Римлянам

 1 
Русский синодальный перевод:
 1 
Παῦλος
Павел
δοῦλος
раб
Χριστοῦ
Христа
’Ιησοῦ,
Иисуса,
κλητὸς
призванный
ἀπόστολος,
апостол,
ἀφωρισμένος
отделённый
εἰς
для
εὐαγγέλιον
благовестия
θεοῦ,
Бога,
1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию,
 2 
которое
προεπηγγείλατο
обещанное прежде
διὰ
через
τῶν
 
προφητῶν
пророков
αὐτοῦ
Его
ἐν
по
γραφαῖς
Писаниям
αγίαις,
святым,
2 которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях,
 3 
περὶ
через
τοῦ
 
υἱοῦ
Сына
αὐτοῦ,
Его,
τοῦ
 
γενομένου
родившегося
ἐκ
от
σπέρματος
семени
Δαυὶδ
Давида
κατὰ
по
σάρκα,
плоти,
3 о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти
 4 
τοῦ
 
ὁρισθέντος
определённого
υἱοῦ
Сына
θεοῦ
Бога
ἐν
в
δυνάμει,
силе,
κατὰ
через
πνεῦμα
вдохновение
αγιωσύνης,
святости,
ἐξ
посредством
ἀναστάσεως
воскресения
νεκρῶν,
[из] мёртвых,
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
τοῦ
 
κυρίου
Господина
ἡμῶν,
нашего,
4 и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем,
 5 
δι’
через
οὗ
Которого
ἐλάβομεν
приняли
χάριν
благодать
καὶ
и
ἀποστολὴν
апостольство
εἰς
на
ὑπακοὴν
послушание
πίστεως
веры
ἐν
по
πᾶσιν
всякому
τοῖς
 
ἔθνεσιν
народу
ὑπὲρ
ради
τοῦ
 
ὀνόματος
имени
αὐτοῦ,
Его,
5 через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы,
 6 
ἐν
по
οἷς
которым
ἐστε
есть
καὶ
и
ὑμεῖς,
вы,
κλητοὶ
призванные
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ,
Христа,
6 между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, -
 7 
πᾶσιν
всяким
τοῖς
 
οὖσιν
находящимся
ἐν
в
‛Ρώμη̣
Риме
ἀγαπητοῖς
возлюбленным
θεοῦ,
Бога,
κλητοῖς
призванным
αγίοις·
святым;
χάρις
благодать
ὑμῖν
вам
καὶ
и
εἰρήνη
мир
ἀπὸ
от
θεοῦ
Бога
πατρὸς
Отца
ἡμῶν
нашего
καὶ
и
κυρίου
Го́сподина
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ.
Христа.
7 всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 8 
Πρῶτον
Прежде всего
μὲν
конечно
εὐχαριστῶ
благодарение
τω̣
 
θεω̣
Богу
μου,
[от] меня,
διὰ
через
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ,
Христа,
περὶ
за
πάντων
всех
ὑμῶν,
вас,
ὅτι
что
 
πίστις
вера
ὑμῶν
вас
καταγγέλλεται
возвещается
ἐν
по
ὅλω̣
всему
τω̣
 
κόσμω̣.
миру.
8 Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире.
 9 
μάρτυς
Свидетель
γάρ
ведь
μού
мой
ἐστιν
есть
 
θεός,
Бог,
ω̣
Которому
λατρεύω
служу
ἐν
по
τω̣
 
πνεύματί
вдохновению
μου,
моему,
ἐν
по
τω̣
 
εὐαγγελίω̣
благовесвованию
τοῦ
 
υἱοῦ
Сына
αὐτοῦ,
Его,
ὡς
как
ἀδιαλείπτως
непрестанно
μνείαν
воспоминание
ὑμῶν
[о] вас
ποιοῦμαι
делаю
9 Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас,
 10 
πάντοτε
всегда
ἐπὶ
на
τῶν
 
προσευχῶν
молитвах
μου,
моё,
δεόμενος
просящий
εἴ
ли,
πως
как-либо
ἤδη
уже́
ποτὲ
когда-нибудь
εὐοδωθήσομαι
буду преуспевать
ἐν
по
τω̣
 
θελήματι
воле
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐλθεῖν
прийти
πρὸς
для
ὑμᾶς.
вас.
10 всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам,
 11 
ἐπιποθῶ
Желаю
γὰρ
ведь
ἰδεῖν
видеть
ὑμᾶς,
вас,
ἵνα
чтобы
τι
нечто
μεταδῶ
передал
χάρισμα
дарование
ὑμῖν
вам
πνευματικὸν
духовное
εἰς
для [того, чтобы]
τὸ
 
στηριχθῆναι
быть утверждёнными
ὑμᾶς,
[в] вас,
11 ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему,
 12 
τοῦτο
это
δέ
же
ἐστιν
есть
συμπαρακληθῆναι
утешиться
ἐν
по
ὑμῖν,
вам,
διὰ
через [вас]
τῆς
 
ἐν
по
ἀλλήλοις,
друг другу,
πίστεως
веру
ὑμῶν
[у] вас
τε
 
καὶ
и
ἐμοῦ.
мою.
12 то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею.
 13 
οὐ
Не
θέλω
хочу
δὲ
же
ὑμᾶς
вас
ἀγνοεῖν,
не знающими [оставить],
ἀδελφοί,
братья,
ὅτι
что
πολλάκις
многократно
προεθέμην
намеревался
ἐλθεῖν
прийти
πρὸς
ради
ὑμᾶς,
вас,
καὶ
и
ἐκωλύθην
мешало [нечто]
άχρι
вплоть
τοῦ
 
δεῦρο,
доныне,
ἵνα
чтобы
τινὰ
какой-нибудь
καρπὸν
плод
σχῶ
имел
καὶ
и
ἐν
по
ὑμῖν,
вам,
καθὼς
как
καὶ
и
ἐν
по
τοῖς
 
λοιποῖς
остальным
ἔθνεσιν.
народам.
13 Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов.
 14 
‛Ελλησίν
Эллинам
τε
 
καὶ
и
βαρβάροις,
варварам,
σοφοῖς
мудрым
τε
 
καὶ
и
ἀνοήτοις
неразумным
ὀφειλέτης
должник
εἰμί·
[я] есть;
14 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам.
 15 
οὕτως
так [что]
τὸ
 
κατ’
насчёт
ἐμὲ,
меня,
πρόθυμον
готовый
καὶ
и
ὑμῖν
вам
τοῖς
 
ἐν
по
‛Ρώμη̣
Риму
εὐαγγελίσασθαι.
благовествовать.
15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.
 16 
Οὐ
Не
γὰρ
ведь
ἐπαισχύνομαι
стыжусь
τὸ
 
εὐαγγέλιον,
евангелия,
δύναμις
сила
γὰρ
ведь
θεοῦ
Бога
ἐστιν
есть
εἰς
на
σωτηρίαν
спасение
παντὶ
всякому
τω̣
 
πιστεύοντι,
верящему,
’Ιουδαίω̣,
Иудею,
τε
 
πρῶτον,
во-первых,
καὶ
и [потом]
‛Ελληνι·
Эллину;
16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.
 17 
δικαιοσύνη
праведность
γὰρ
ведь
θεοῦ
Бога
ἐν
по
αὐτω̣
нему
ἀποκαλύπτεται
открывается
ἐκ
от
πίστεως
веры
εἰς
в
πίστιν,
веру,
καθὼς
как
γέγραπται;
написано;
‛Ο
 
δὲ
же
δίκαιος
праведный
ἐκ
из
πίστεως
веры
ζήσεται.
будет жить.
17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.
 18 
’Αποκαλύπτεται
Открывается
γὰρ
ведь
ὀργὴ
гнев
θεοῦ
Бога
ἀπ’
с
οὐρανοῦ
неба
ἐπὶ
на
πᾶσαν
всякое
ἀσέβειαν
нечестие
καὶ
и
ἀδικίαν
неправедность
ἀνθρώπων,
людей,
τῶν
 
τὴν
 
ἀλήθειαν
истину
ἐν
в
ἀδικίᾳ
неправедности
κατεχόντων,
удерживающих,
18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою
 19 
διότι
потому что
τὸ
 
γνωστὸν
известное
τοῦ
 
θεοῦ
Бога,
φανερόν
очевидное
ἐστιν
есть
ἐν
внутрь
αὐτοῖς·
им;
 
θεὸς
Бог
γὰρ
ведь
αὐτοῖς
им
ἐφανέρωσεν.
явил.
19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.
 20 
τὰ
 
γὰρ
Ведь
ἀόρατα
невидимые [дела́]
αὐτοῦ
Его
ἀπὸ
от
κτίσεως
создания
κόσμου
мира
τοῖς
 
ποιήμασιν
[по] творениям
νοούμενα
рассматриваемые
καθορᾶται,
видимы,
ή
 
τε
 
ἀΐδιος
вечная
αὐτοῦ
Его
δύναμις
сила
καὶ
и
θειότης,
божественность,
εἰς
в отношении
τὸ
 
εἶναι
быть
αὐτοὺς
их
ἀναπολογήτους·
неизвинительные;
20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
 21 
διότι
потому что
γνόντες
познавшие
τὸν
 
θεὸν,
Бога,
οὐχ
не
ὡς
как
θεὸν
Бога
ἐδόξασαν
прославили
или
ηὐχαρίστησαν,
возблагодарили,
ἀλλ’
но
ἐματαιώθησαν
осуетились
ἐν
по
τοῖς
 
διαλογισμοῖς
рассуждениям
αὐτῶν,
их,
καὶ
и
ἐσκοτίσθη
помрачилось
 
ἀσύνετος
неразумное
αὐτῶν
их
καρδία.
сердце.
21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
 22 
φάσκοντες
Заявляющие
εἶναι
быть
σοφοὶ
мудрые,
ἐμωράνθησαν,
обезумели,
22 называя себя мудрыми, обезумели,
 23 
καὶ
и
ἤλλαξαν
заменили
τὴν
 
δόξαν
славу
τοῦ
 
ἀφθάρτου
нетленного
θεοῦ
Бога
ἐν
по
ὁμοιώματι
подобию
εἰκόνος
изображения
φθαρτοῦ
тленного
ἀνθρώπου,
человека,
καὶ
и
πετεινῶν,
птиц,
καὶ
и
τετραπόδων,
четвероногих,
καὶ
и
ἑρπετῶν.
пресмыкающихся.
23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -
 24 
Διὸ
Потому
παρέδωκεν
предал
αὐτοὺς
их
 
θεὸς
Бог
ἐν
по
ταῖς
 
ἐπιθυμίαις
страстям
τῶν
 
καρδιῶν
сердец
αὐτῶν
их
εἰς
в
ἀκαθαρσίαν,
нечистоту,
τοῦ
 
ἀτιμάζεσθαι
бесчестить
τὰ
 
σώματα
тела
αὐτῶν
их
ἐν
по
αὐτοῖς,
ним,
24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
 25 
οἵτινες
которые
μετήλλαξαν
заменили
τὴν
 
ἀλήθειαν
истину
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐν
в
τω̣
 
ψεύδει,
лжи,
καὶ
и
ἐσεβάσθησαν
поклонялись
καὶ
и
ἐλάτρευσαν
служили
τῇ
 
κτίσει
творению
παρὰ
кроме
τὸν
 
κτίσαντα,
Создавшего,
ὅς
Который
ἐστιν
есть
εὐλογητὸς
благословенный
εἰς
на
τοὺς
 
αἰῶνας·
веки;
ἀμήν.
аминь.
25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
 26 
διὰ
Через
τοῦτο
это
παρέδωκεν
предал
αὐτοὺς
их
 
θεὸς
Бог
εἰς
в
πάθη
страсти
ἀτιμίας·
бесчестия;
αἵ
 
τε
и
γὰρ
ведь
θήλειαι
женские
αὐτῶν
их
μετήλλαξαν
заменили
τὴν
 
φυσικὴν
природное
χρῆσιν
употребление
εἰς
в
τὴν
 
παρὰ
вопреки
φύσιν,
природе,
26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;
 27 
ὁμοίως
подобно
τε
 
καὶ
и
οἱ
 
άρσενες
мужчины,
ἀφέντες
оставившие
τὴν
 
φυσικὴν
природное
χρῆσιν
употребление
τῆς
 
θηλείας,
женских,
ἐξεκαύθησαν
разжигались
ἐν
по
τῇ
 
ὀρέξει
стремлению
αὐτῶν
их
εἰς
на
ἀλλήλους,
друг друга,
άρσενες
мужчины
ἐν
по
άρσεσιν
мужчинам
τὴν
 
ἀσχημοσύνην
срамоту
κατεργαζόμενοι,
делающие,
καὶ
и
τὴν
 
ἀντιμισθίαν,
возмездие,
ἣν
которое
ἔδει
надлежало
τῆς
 
πλάνης
[от] заблуждения
αὐτῶν,
их,
ἐν
по
ἑαυτοῖς
самим себе
ἀπολαμβάνοντες.
получающие.
27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
 28 
καὶ
И
καθὼς
как
οὐκ
не
ἐδοκίμασαν
исследовали
τὸν
 
θεὸν
Бога
ἔχειν
иметь
ἐν
по
ἐπιγνώσει,
познанию,
παρέδωκεν
[то] предал
αὐτοὺς
их
 
θεὸς
Бог
εἰς
в
ἀδόκιμον
превратный
νοῦν,
ум,
ποιεῖν
творить
τὰ
 
μὴ
не
καθήκοντα,
надлежащее,
28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
 29 
πεπληρωμένους
исполненых
πάση̣
всякой
ἀδικίᾳ,
неправедности,
πονηρίᾳ,
лукавству,
πλεονεξίᾳ,
стяжательству,
κακίᾳ,
злобе,
μεστοὺς
полных
φθόνου,
зависти,
φόνου,
убийству,
ἔριδος,
ссоре,
δόλου,
хитрости,
κακοηθείας,
злонравию,
ψιθυριστάς,
сплетников,
29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
 30 
καταλάλους,
клеветников,
θεοστυγεῖς,
богоненавистников,
ὑβριστάς,
обидчиков,
ὑπερηφάνους,
высокомерных,
ἀλαζόνας,
хвастунов,
ἐφευρετὰς
изобретателей
κακῶν,
злого,
γονεῦσιν
родителям
ἀπειθεῖς,
непокорных,
30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
 31 
ἀσυνέτους,
неразумных,
ἀσυνθέτους,
ненадежных,
ἀστόργους,
бессердечных,
ἀνελεήμονας·
безжалостных;
31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
 32 
οἵτινες
которые
τὸ
 
δικαίωμα
требование
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐπιγνόντες,
узнавшие,
ὅτι
что
οἱ
 
τὰ
 
τοιαῦτα
таковое
πράσσοντες
делающие
άξιοι
достойные
θανάτου
смерти
εἰσίν,
есть,
οὐ
[но] не
μόνον
только
αὐτὰ
это
ποιοῦσιν
творят,
ἀλλὰ
но
καὶ
и
συνευδοκοῦσιν
соглашаются
τοῖς
 
πράσσουσιν.
[с] делающими.
32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.