ΠΡΟΣ

К

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Коринфянам

 A 3 
Русский синодальный перевод:
 1 
Κἀγώ,
И я,
ἀδελφοί,
братья,
οὐκ
не
ἠδυνήθην
смог
λαλῆσαι
произнести
ὑμῖν
вам
ὡς
как
πνευματικοῖς
духовным
ἀλλ’
но
ὡς
как
σαρκίνοις,
плотским,
ὡς
как
νηπίοις
младенцам
ἐν
в
Χριστω̣.
Христе.
1 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе.
 2 
γάλα
Молоком
ὑμᾶς
вас
ἐπότισα,
я напоил,
οὐ
не
βρῶμα,
пищей,
οὔπω
ещё не
γὰρ
ведь
ἐδύνασθε.
могли вы.
ἀλλ’
Но
οὐδὲ
и не
ἔτι
ещё
νῦν
теперь
δύνασθε,
можете,
2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах,
 3 
ἔτι
ещё
γὰρ
ведь
σαρκικοί
плотские
ἐστε.
вы есть.
ὅπου
Когда
γὰρ
ведь
ἐν
у
ὑμῖν
вас
ζῆλος
ревность
καὶ
и
ἔρις,
ссора,
οὐχὶ
[разве] не
σαρκικοί
плотские
ἐστε
вы есть
καὶ
и
κατὰ
по
άνθρωπον
человеку
περιπατεῖτε;
хо́дите?
3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] поступаете?
 4 
ὅταν
Когда
γὰρ
ведь
λέγη̣
будет говорить
τις,
кто-либо,
’Εγὼ
Я
μέν
ведь
εἰμι
есть
Παύλου,
Павла,
έτερος
другой
δέ,
же,
’Εγὼ
Я
’Απολλῶ,
Аполла,
οὐκ
не
άνθρωποί
люди
ἐστε;
вы есть?
4 Ибо когда один говорит: "я Павлов", а другой: "я Аполлосов", то не плотские ли вы?
 5 
τί
Что́
οὖν
итак
ἐστιν
есть
’Απολλῶς;
Аполл?
τί
Что́
δέ
же
ἐστιν
есть
Παῦλος;
Павел?
διάκονοι
Служители
δι’
через
ὧν
которых
ἐπιστεύσατε,
вы поверили,
καὶ
и
ἑκάστω̣
каждому
ὡς
как
 
κύριος
Господь
ἔδωκεν.
дал.
5 Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь.
 6 
ἐγὼ
Я
ἐφύτευσα,
посадил,
’Απολλῶς
Аполл
ἐπότισεν,
напоил,
ἀλλὰ
но
 
θεὸς
Бог
ηὔξανεν·
растил;
6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;
 7 
ὥστε
так что
οὔτε
и не
 
φυτεύων
сажающий
ἐστίν
есть
τι
что-нибудь
οὔτε
и не
 
ποτίζων,
поящий,
ἀλλ’
но
 
αὐξάνων
растящий
θεός.
Бог.
7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий.
 8 
 
φυτεύων
Сажающий
δὲ
же
καὶ
и
 
ποτίζων
поящий
έν
одно
εἰσιν,
они есть,
έκαστος
каждый
δὲ
же
τὸν
 
ἴδιον
собственную
μισθὸν
плату
λήμψεται
получит
κατὰ
по
τὸν
 
ἴδιον
собственному
κόπον.
труду.
8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду.
 9 
θεοῦ
Бога
γάρ
ведь
ἐσμεν
мы есть
συνεργοί·
сотрудники;
θεοῦ
Бога
γεώργιον,
пашня,
θεοῦ
Бога
οἰκοδομή
строение
ἐστε.
вы есть.
9 Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение.
 10 
Κατὰ
По
τὴν
 
χάριν
благодати
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τὴν
 
δοθεῖσάν
данной
μοι
мне
ὡς
как
σοφὸς
мудрый
ἀρχιτέκτων
зодчий
θεμέλιον
основание
ἔθηκα,
я положил,
άλλος
другой
δὲ
же
ἐποικοδομεῖ.
надстраивает.
έκαστος
Каждый
δὲ
же
βλεπέτω
пусть смотрит
πῶς
как
ἐποικοδομεῖ·
надстраивает;
10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит.
 11 
θεμέλιον
основание
γὰρ
ведь
άλλον
другое
οὐδεὶς
никто
δύναται
может
θεῖναι
положить
παρὰ
помимо
τὸν
 
κείμενον,
лежащего,
ὅς
который
ἐστιν
есть
’Ιησοῦς
Иисус
Χριστός.
Христос.
11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
 12 
εἰ
Если
δέ
же
τις
кто-либо
ἐποικοδομεῖ
надстраивает
ἐπὶ
на
τὸν
 
θεμέλιον
основание
χρυσόν,
золото,
άργυρον,
серебро,
λίθους
камни
τιμίους,
драгоценные,
ξύλα,
до́ски,
χόρτον,
траву,
καλάμην,
тростник,
12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, -
 13 
ἑκάστου
каждого
τὸ
 
ἔργον
дело
φανερὸν
явное
γενήσεται,
сделается,
 
γὰρ
ведь
ἡμέρα
день
δηλώσει·
сделает явным;
ὅτι
потому что
ἐν
в
πυρὶ
огне
ἀποκαλύπτεται,
открывается,
καὶ
и
ἑκάστου
каждого
τὸ
 
ἔργον
дело
ὁποῖόν
каково оно
ἐστιν
есть
τὸ
 
πῦρ
огонь
[αὐτὸ]
его
δοκιμάσει.
испытает.
13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
 14 
εἴ
Если
τινος
кого
τὸ
 
ἔργον
дело
μενεῖ
останется
которое
ἐποικοδόμησεν,
он построил,
μισθὸν
плату
λήμψεται·
получит;
14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
 15 
εἴ
если
τινος
кого
τὸ
 
ἔργον
дело
κατακαήσεται,
будет сожжено,
ζημιωθήσεται,
потерпит убыток,
αὐτὸς
сам
δὲ
же
σωθήσεται,
будет спасён,
οὕτως
так
δὲ
же
ὡς
как
διὰ
через
πυρός.
огонь.
15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.
 16 
οὐκ
[Разве] не
οἴδατε
знаете
ὅτι
что
ναὸς
храм
θεοῦ
Бога
ἐστε
вы есть
καὶ
и
τὸ
 
πνεῦμα
Дыхание
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
οἰκεῖ
живёт
ἐν
в
ὑμῖν;
вас?
16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
 17 
εἴ
Если
τις
кто-либо
τὸν
 
ναὸν
храм
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
φθείρει,
повреждает,
φθερεῖ
повредит
τοῦτον
этого
 
θεός·
Бог;
 
γὰρ
ведь
ναὸς
храм
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
άγιός
святой
ἐστιν,
есть,
οἵτινές
которые
ἐστε
есть
ὑμεῖς.
вы.
17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы.
 18 
Μηδεὶς
Никто
ἑαυτὸν
самого себя
ἐξαπατάτω·
пусть обманывает;
εἴ
если
τις
кто-либо
δοκεῖ
кажется
σοφὸς
мудр
εἶναι
быть
ἐν
у
ὑμῖν
вас
ἐν
в
τω̣
 
αἰῶνι
веке
τούτω̣,
этом,
μωρὸς
глупый
γενέσθω,
пусть сделается,
ἵνα
чтобы
γένηται
он сделался
σοφός.
мудр.
18 Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
 19 
 
γὰρ
Ведь
σοφία
мудрость
τοῦ
 
κόσμου
мира
τούτου
этого
μωρία
глупость
παρὰ
у
τω̣
 
θεω̣
Бога
ἐστιν·
есть;
γέγραπται
написано
γάρ,
ведь,
‛Ο
 
δρασσόμενος
Хватающий
τοὺς
 
σοφοὺς
мудрых
ἐν
в
τῇ
 
πανουργίᾳ
коварстве
αὐτῶν·
их;
19 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их.
 20 
καὶ
и
πάλιν,
опять,
Κύριος
Господь
γινώσκει
знает
τοὺς
 
διαλογισμοὺς
рассуждения
τῶν
 
σοφῶν
мудрых
ὅτι
что
εἰσὶν
они есть
μάταιοι.
суетны.
20 И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны.
 21 
ὥστε
Так что
μηδεὶς
никто
καυχάσθω
пусть гордится
ἐν
в
ἀνθρώποις·
людях;
πάντα
всё
γὰρ
ведь
ὑμῶν
ваше
ἐστιν,
есть,
21 Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше:
 22 
Κἀγώ,
И я,
ἀδελφοί,
братья,
οὐκ
не
ἠδυνήθην
смог
λαλῆσαι
произнести
ὑμῖν
вам
ὡς
как
πνευματικοῖς
духовным
ἀλλ’
но
ὡς
как
σαρκίνοις,
плотским,
ὡς
как
νηπίοις
младенцам
ἐν
в
Χριστω̣.
Христе.
22 Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше;
 23 
ὑμεῖς
вы
δὲ
же
Χριστοῦ,
Христа,
Χριστὸς
Христос
δὲ
же
θεοῦ.
Бога.
23 вы же - Христовы, а Христос - Божий.