ΠΡΟΣ

К

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Коринфянам

 B 1 
Русский синодальный перевод:
 1 
Παῦλος
Павел
ἀπόστολος
апостол
Χριστοῦ
Христа
’Ιησοῦ
Иисуса
διὰ
через
θελήματος
волю
θεοῦ,
Бога,
καὶ
и
Τιμόθεος
Тимофей
 
ἀδελφός,
брат,
τῇ
 
ἐκκλησίᾳ
церкви
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τῇ
 
οὔση̣
сущей
ἐν
в
Κορίνθω̣,
Коринфе,
σὺν
со
τοῖς
 
αγίοις
святыми
πᾶσιν
всеми
τοῖς
 
οὖσιν
сущими
ἐν
во
ὅλη̣
всей
τῇ
 
’Αχαΐᾳ·
Ахаии;
1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии:
 2 
χάρις
благодать
ὑμῖν
вам
καὶ
и
εἰρήνη
мир
ἀπὸ
от
θεοῦ
Бога
πατρὸς
Отца
ἡμῶν
нашего
καὶ
и
κυρίου
Го́спода
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ.
Христа.
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 3 
Εὐλογητὸς
Благословен
 
θεὸς
Бог
καὶ
и
πατὴρ
Отец
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
ἡμῶν
нашего
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ,
Христа,
 
πατὴρ
Отец
τῶν
 
οἰκτιρμῶν
отзывчивостей
καὶ
и
θεὸς
Бог
πάσης
всякого
παρακλήσεως,
утешения,
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
 4 
 
παρακαλῶν
утешающий
ἡμᾶς
нас
ἐπὶ
при
πάση̣
всяком
τῇ
 
θλίψει
угнетении
ἡμῶν,
нашем,
εἰς
для [того, чтобы]
τὸ
 
δύνασθαι
мочь
ἡμᾶς
нам
παρακαλεῖν
утешать
τοὺς
которых
ἐν
во
πάση̣
всяком
θλίψει
угнетении
διὰ
через
τῆς
 
παρακλήσεως
утешение
ης
которым
παρακαλούμεθα
есть утешаемы
αὐτοὶ
сами
ὑπὸ
 
τοῦ
 
θεοῦ·
Богом;
4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!
 5 
ὅτι
потому что
καθὼς
как
περισσεύει
изобилуют
τὰ
 
παθήματα
страдания
τοῦ
 
Χριστοῦ
Христа
εἰς
в
ἡμᾶς,
нас,
οὕτως
так
διὰ
через
τοῦ
 
Χριστοῦ
Христа
περισσεύει
изобилует
καὶ
и
 
παράκλησις
утешение
ἡμῶν.
наше.
5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше.
 6 
εἴτε
И если
δὲ
же
θλιβόμεθα,
угнетаемся,
ὑπὲρ
ради
τῆς
 
ὑμῶν
вашего
παρακλήσεως
утешения
καὶ
и
σωτηρίας·
спасения;
εἴτε
и если
παρακαλούμεθα,
утешаемся,
ὑπὲρ
ради
τῆς
 
ὑμῶν
вашего
παρακλήσεως
утешения
τῆς
 
ἐνεργουμένης
действующего
ἐν
в
ὑπομονῇ
стойкости
τῶν
 
αὐτῶν
тех же
παθημάτων
страданий
ὧν
которые
καὶ
и
ἡμεῖς
мы
πάσχομεν.
претерпеваем.
6 Скорбим ли мы, [скорбим] для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим.
 7 
καὶ
И
 
ἐλπὶς
надежда
ἡμῶν
наша
βεβαία
прочна
ὑπὲρ
за
ὑμῶν,
вас,
εἰδότες
знающие
ὅτι
что
ὡς
как
κοινωνοί
сообщники
ἐστε
вы есть
τῶν
 
παθημάτων,
страданий,
οὕτως
так
καὶ
и
τῆς
 
παρακλήσεως.
утешения.
7 И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, [утешаемся] для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
 8 
Οὐ
Не
γὰρ
ведь
θέλομεν
желаем
ὑμᾶς
вас [оставить]
ἀγνοεῖν,
не знать,
ἀδελφοί,
братья,
ὑπὲρ
об
τῆς
 
θλίψεως
угнетении
ἡμῶν
нашем
τῆς
 
γενομένης
случившемся
ἐν
в
τῇ
 
’Ασίᾳ,
Азии,
ὅτι
что
καθ’
по
ὑπερβολὴν
преимуществу
ὑπὲρ
сверх
δύναμιν
силы
ἐβαρήθημεν,
мы были отягчены,
ὥστε
так что
ἐξαπορηθῆναι
[случилось] отчаяться
ἡμᾶς
нам
καὶ
и
τοῦ
 
ζῆν·
жить;
8 Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых.
 9 
ἀλλὰ
но
αὐτοὶ
сами
ἐν
в
ἑαυτοῖς
самих себе
τὸ
 
ἀπόκριμα
приговор
τοῦ
 
θανάτου
смерти
ἐσχήκαμεν,
мы получили,
ἵνα
чтобы
μὴ
не
πεποιθότες
убеждённые
ὦμεν
мы были
ἐφ’
на
ἑαυτοῖς
самих себя
ἀλλ’
но
ἐπὶ
на
τω̣
 
θεω̣
Бога
τω̣
 
ἐγείροντι
воскрешающего
τοὺς
 
νεκρούς·
мёртвых;
9 Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых,
 10 
ὃς
Который
ἐκ
от
τηλικούτου
таковой
θανάτου
смерти
ἐρρύσατο
избавил
ἡμᾶς
нас
καὶ
и
ρύσεται,
избавит,
εἰς
на
ὃν
Которого
ἠλπίκαμεν
мы возложили надежду
[ὅτι]
что
καὶ
и
ἔτι
ещё
ρύσεται,
избавит,
10 Который и избавил нас от столь [близкой] смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит,
 11 
συνυπουργούντων
при содействии
καὶ
и
ὑμῶν
вас
ὑπὲρ
за
ἡμῶν
нас
τῇ
 
δεήσει,
мольбой,
ἵνα
чтобы
ἐκ
из
πολλῶν
многих
προσώπων
лиц
τὸ
 
εἰς
в
ἡμᾶς
нас
χάρισμα
дарование
διὰ
через
πολλῶν
многих
εὐχαριστηθῇ
было благодарно принято
ὑπὲρ
за
ἡμῶν.
нас.
11 при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
 12 
‛Η
 
γὰρ
Ведь
καύχησις
гордость
ἡμῶν
наша
αὕτη
это
ἐστίν,
есть,
τὸ
 
μαρτύριον
свидетельство
τῆς
 
συνειδήσεως
совести
ἡμῶν,
нашей,
ὅτι
что
ἐν
в
απλότητι
простоте
καὶ
и
εἰλικρινείᾳ
чистоте
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
[καὶ]
и
οὐκ
не
ἐν
в
σοφίᾳ
мудрости
σαρκικῇ
плотской
ἀλλ’
но
ἐν
в
χάριτι
благодати
θεοῦ,
Бога,
ἀνεστράφημεν
повели себя
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣,
мире,
περισσοτέρως
чрезвычайнее
δὲ
же
πρὸς
у
ὑμᾶς.
вас.
12 Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас.
 13 
οὐ
Не
γὰρ
ведь
άλλα
другое
γράφομεν
пишем
ὑμῖν
вам
ἀλλ’
но
чем
которое
ἀναγινώσκετε
читаете
или
καὶ
и
ἐπιγινώσκετε,
познаёте,
ἐλπίζω
надеюсь
δὲ
же
ὅτι
что
έως
до
τέλους
конца
ἐπιγνώσεσθε,
познаете,
13 И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете,
 14 
καθὼς
как
καὶ
и
ἐπέγνωτε
вы познали
ἡμᾶς
нас
ἀπὸ
от
μέρους,
части,
ὅτι
что
καύχημα
гордость
ὑμῶν
ваша
ἐσμεν
мы есть
καθάπερ
подобно тому как
καὶ
и
ὑμεῖς
вы
ἡμῶν
наша
ἐν
в
τῇ
 
ἡμέρᾳ
день
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
[ἡμῶν]
нашего
’Ιησοῦ.
Иисуса.
14 так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа.
 15 
Καὶ
И
ταύτη̣
[в] этой
τῇ
 
πεποιθήσει
убеждённости
ἐβουλόμην
я хотел
πρότερον
прежде
πρὸς
к
ὑμᾶς
вам
ἐλθεῖν,
прийти,
ἵνα
чтобы
δευτέραν
вторую
χάριν
благодать
σχῆτε,
вы получили,
15 И в этой уверенности я намеревался придти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать,
 16 
καὶ
и
δι’
через
ὑμῶν
вас
διελθεῖν
пройти
εἰς
в
Μακεδονίαν,
Македонию,
καὶ
и
πάλιν
опять
ἀπὸ
из
Μακεδονίας
Македонии
ἐλθεῖν
прийти
πρὸς
к
ὑμᾶς
вам
καὶ
и
ὑφ’
 
ὑμῶν
вами
προπεμφθῆναι
быть препровождённым
εἰς
в
τὴν
 
’Ιουδαίαν.
Иудею.
16 и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять придти к вам; а вы проводили бы меня в Иудею.
 17 
τοῦτο
Этого
οὖν
итак
βουλόμενος
хотящий
μήτι
ведь не
άρα
тогда
τῇ
 
ἐλαφρίᾳ
лёгкостью
ἐχρησάμην;
я воспользовался?
Или
которое
βουλεύομαι
решаю
κατὰ
по
σάρκα
плоти
βουλεύομαι,
решаю,
ἵνα
чтобы
η̣
было
παρ’
у
ἐμοὶ
меня
τὸ
 
Ναὶ
Да
ναὶ
да
καὶ
и
τὸ
 
Οὒ
Нет
οὔ;
нет?
17 Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то "да, да", то "нет, нет"?
 18 
πιστὸς
Верен
δὲ
же
 
θεὸς
Бог
ὅτι
что
 
λόγος
слово
ἡμῶν
наше
 
πρὸς
к
ὑμᾶς
вам
οὐκ
не
ἔστιν
есть
Ναὶ
Да
καὶ
и
Οὔ.
Нет.
18 Верен Бог, что слово наше к вам не было то "да", то "нет".
 19 
 
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
γὰρ
ведь
υἱὸς
Сын
’Ιησοῦς
Иисус
Χριστὸς
Христос
 
ἐν
у
ὑμῖν
вас
δι’
через
ἡμῶν
нас
κηρυχθείς,
возвещённый,
δι’
через
ἐμοῦ
меня
καὶ
и
Σιλουανοῦ
Силуана
καὶ
и
Τιμοθέου,
Тимофея,
οὐκ
не
ἐγένετο
сделался
Ναὶ
Да
καὶ
и
Οὔ,
Нет,
ἀλλὰ
но
Ναὶ
Да
ἐν
в
αὐτω̣
Нём
γέγονεν.
сделалось.
19 Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был "да" и "нет"; но в Нем было "да", -
 20 
ὅσαι
Сколькие
γὰρ
ведь
ἐπαγγελίαι
обещания
θεοῦ,
Бога,
ἐν
в
αὐτω̣
Нём
τὸ
 
Ναί·
Да;
διὸ
потому
καὶ
и
δι’
через
αὐτοῦ
Него
τὸ
 
’Αμὴν
Аминь
τω̣
 
θεω̣
Богу
πρὸς
к
δόξαν
славе
δι’
через
ἡμῶν.
нас.
20 ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас.
 21 
 
δὲ
Же
βεβαιῶν
упрочивающий
ἡμᾶς
нас
σὺν
с
ὑμῖν
вами
εἰς
в
Χριστὸν
Христа
καὶ
и
χρίσας
помазавший
ἡμᾶς
нас
θεός,
Бог,
21 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог,
 22 
 
καὶ
и
σφραγισάμενος
запечатлевший
ἡμᾶς
нас
καὶ
и
δοὺς
давший
τὸν
 
ἀρραβῶνα
задаток
τοῦ
 
πνεύματος
Вдохновения
ἐν
в
ταῖς
 
καρδίαις
сердцах
ἡμῶν.
наших.
22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
 23 
’Εγὼ
Я
δὲ
же
μάρτυρα
свидетелем
τὸν
 
θεὸν
Бога
ἐπικαλοῦμαι
призываю
ἐπὶ
на
τὴν
 
ἐμὴν
мою
ψυχήν,
душу,
ὅτι
что
φειδόμενος
щадящий
ὑμῶν
вас
οὐκέτι
уже́ не
ἦλθον
пришёл я
εἰς
в
Κόρινθον.
Коринф.
23 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф,
 24 
οὐχ
Не
ὅτι
потому что
κυριεύομεν
господствуем
ὑμῶν
[над] вашей
τῆς
 
πίστεως,
верой,
ἀλλὰ
но
συνεργοί
сотрудники
ἐσμεν
мы есть
τῆς
 
χαρᾶς
радости
ὑμῶν,
вашей,
τῇ
 
γὰρ
ведь
πίστει
верой
ἑστήκατε.
стои́те.
24 не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.