ΠΡΑΞΕΙΣ

Деяния

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Апостолов

 2 
Русский синодальный перевод:
 1 
Καὶ
И
ἐν
в
τω̣
 
συμπληροῦσθαι
наступление
τὴν
 
ἡμέραν
[в] день
τῆς
 
πεντηκοστῆς
Пятидесятницы
ἦσαν
были
πάντες
все
ὁμοῦ
вместе
ἐπὶ
при
τὸ
 
αὐτό.
них.
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
 2 
καὶ
И
ἐγένετο
появился
άφνω
внезапно
ἐκ
из
τοῦ
 
οὐρανοῦ
поднебесья
ἦχος
шум
ὥσπερ
как
φερομένης
несущегося
πνοῆς
дуновения
βιαίας
сильного
καὶ
и
ἐπλήρωσεν
наполнил
ὅλον
весь
τὸν
 
οἶκον
дом
οὗ
где
ἦσαν
были
καθήμενοι·
сидящие;
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
 3 
καὶ
и
ὤφθησαν
явились
αὐτοῖς
им
διαμεριζόμεναι
разделяющиеся
γλῶσσαι
языки
ὡσεὶ
как бы
πυρός,
огня,
καὶ
и
ἐκάθισεν
[он] пребыл
ἐφ’
на
ένα
одного
έκαστον
каждого
αὐτῶν,
[из] них,
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
 4 
καὶ
и
ἐπλήσθησαν
исполнились
πάντες
все
πνεύματος
Вдохновения
αγίου,
Святого,
καὶ
и
ἤρξαντο
начали
λαλεῖν
говорить
ἑτέραις
другими
γλώσσαις,
языками,
καθὼς
как
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
ἐδίδου
давало
ἀποφθέγγεσθαι
возвещать
αὐτοῖς.
им.
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
 5 
’Ησαν
Были
δὲ
же
εἰς
в
’Ιερουσαλὴμ
Иерусалиме
κατοικοῦντες
обитающие
’Ιουδαῖοι,
Иудеи,
άνδρες
мужи
εὐλαβεῖς
набожные
ἀπὸ
из
παντὸς
всякого
ἔθνους
народа
τῶν
[того]
ὑπὸ
под
τὸν
 
οὐρανόν·
небо;
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.
 6 
γενομένης
[от] случившегося
δὲ
же
τῆς
 
φωνῆς
звука
ταύτης
этого
συνῆλθεν
сошлось
τὸ
 
πλῆθος
множество
καὶ
и
συνεχύθη,
приведено в смятение,
ὅτι
потому что
ἤκουον
слышали
εἷς
один
έκαστος
каждый
τῇ
 
ἰδίᾳ
[по] собственному
διαλέκτω̣
наречию
λαλούντων
произносящих
αὐτῶν.
их.
6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
 7 
ἐξίσταντο
Изумлялись
δὲ
же
καὶ
и
ἐθαύμαζον
удивлялись
λέγοντες,
говорящие,
Οὐχ
[разве] не
ἰδοὺ
вот
άπαντες
все
οὗτοί
эти
εἰσιν
есть
οἱ
 
λαλοῦντες
говорящие
Γαλιλαῖοι;
Галилеяне?
7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
 8 
καὶ
И
πῶς
как
ἡμεῖς
мы
ἀκούομεν
слышим
έκαστος
каждый
τῇ
 
ἰδίᾳ
[по] собственному
διαλέκτω̣
наречию
ἡμῶν
нас
ἐν
по
η̣
которому
ἐγεννήθημεν;
родились?
8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
 9 
Πάρθοι
Парфяне
καὶ
и
Μῆδοι
Мидяне
καὶ
и
’Ελαμῖται,
Эламиты,
καὶ
и
οἱ
 
κατοικοῦντες
населяющие
τὴν
 
Μεσοποταμίαν,
Месопотамию,
’Ιουδαίαν
Иудею
τε
 
καὶ
и
Καππαδοκίαν,
Каппадокию,
Πόντον
Понт
καὶ
и
τὴν
 
’Ασίαν,
Азию,
9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
 10 
Φρυγίαν
Фригию
τε
 
καὶ
и
Παμφυλίαν,
Памфилию,
Αἴγυπτον
Египет
καὶ
и
τὰ
 
μέρη
пределы
τῆς
 
Λιβύης
Ливии,
τῆς
 
κατὰ
через
Κυρήνην,
Киринею,
καὶ
и
οἱ
 
ἐπιδημοῦντες
прибывающие
‛Ρωμαῖοι,
Римляне,
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,
 11 
’Ιουδαῖοί
Иудеи
τε
 
καὶ
и
προσήλυτοι,
прозелиты,
Κρῆτες
Критяне
καὶ
и
’Αραβες,
Аравитяне,
ἀκούομεν
слышим
λαλούντων
возвещающих
αὐτῶν
их
ταῖς
 
ἡμετέραις
[по] нашим
γλώσσαις
языкам
τὰ
 
μεγαλεῖα
величественное
τοῦ
 
θεοῦ.
Бога.
11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих?
 12 
ἐξίσταντο
Изумлялись
δὲ
же
πάντες
всякие
καὶ
и
διηπόρουν,
недоумевали,
άλλος
друг
πρὸς
на
άλλον
друга
λέγοντες,
говорящие,
Τί
Что
θέλει
желает
τοῦτο
это
εἶναι;
быть?
12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?
 13 
έτεροι
Другие
δὲ
же
διαχλευάζοντες
насмехающиеся
ἔλεγον
говорили
ὅτι
что
Γλεύκους
Сладкого вина
μεμεστωμένοι
напившиеся
εἰσίν.
[они] есть.
13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.
 14 
Σταθεὶς
Ставший
δὲ
же
 
Πέτρος,
Пётр,
σὺν
[и] вместе
τοῖς
 
ένδεκα,
одиннадцать,
ἐπῆρεν
поднял
τὴν
 
φωνὴν
голос
αὐτοῦ
его
καὶ
и
ἀπεφθέγξατο
возвестил
αὐτοῖς;
им;
’Ανδρες
Мужи
’Ιουδαῖοι
Иудеи
καὶ
и
οἱ
 
κατοικοῦντες
населяющие
’Ιερουσαλὴμ
Иерусалим
πάντες,
все,
τοῦτο
это
ὑμῖν
вам
γνωστὸν
известное
ἔστω
будет
καὶ
и
ἐνωτίσασθε
вслушайтесь
τὰ
 
ρήματά
[в] слова́
μου.
мои.
14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим:
 15 
οὐ
Не
γὰρ,
ведь,
ὡς
как
ὑμεῖς
вы
ὑπολαμβάνετε,
предполагаете,
οὗτοι
эти
μεθύουσιν,
напились,
ἔστιν
есть [теперь]
γὰρ
потому что
ὥρα
час
τρίτη
третий
τῆς
 
ἡμέρας,
дня,
15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;
 16 
ἀλλὰ
но
τοῦτό
это
ἐστιν
есть
τὸ
 
εἰρημένον
сказанное
διὰ
через
τοῦ
 
προφήτου
пророка
’Ιωήλ,
Иоиля,
16 но это есть предреченное пророком Иоилем:
 17 
Καὶ
И
ἔσται
будет
ἐν
по
ταῖς
 
ἐσχάταις
последним
ἡμέραις,
дням,
λέγει
говорит
 
θεός,
Бог,
ἐκχεῶ
изолью
ἀπὸ
от
τοῦ
 
πνεύματός
Вдохновения
μου
Моего
ἐπὶ
на
πᾶσαν
всякую
σάρκα,
плоть,
καὶ
и
προφητεύσουσιν
будут пророчествовать
οἱ
 
υἱοὶ
сыновья́
ὑμῶν
[у] вас
καὶ
и
αἱ
 
θυγατέρες
дочери
ὑμῶν,
[у] вас,
καὶ
и
οἱ
 
νεανίσκοι
юноши
ὑμῶν
[у] вас
ὁράσεις
виде́ния
ὄψονται,
увидят,
καὶ
и
οἱ
 
πρεσβύτεροι
старцы
ὑμῶν
ваши
ἐνυπνίοις
[по] сновидениям
ἐνυπνιασθήσονται·
будут видеть сны;
17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
 18 
καί
и
γε
 
ἐπὶ
на
τοὺς
 
δούλους
рабов
μου
Моего
καὶ
и
ἐπὶ
на
τὰς
 
δούλας
рабынь
μου
Моего
ἐν
в
ταῖς
 
ἡμέραις
дни
ἐκείναις
те
ἐκχεῶ
изолью
ἀπὸ
от
τοῦ
 
πνεύματός
Вдохновения
μου,
Моего,
καὶ
и
προφητεύσουσιν.
будут пророчествовать.
18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.
 19 
καὶ
И
δώσω
дам
τέρατα
чудеса
ἐν
по
τω̣
 
οὐρανω̣
небу
άνω
наверху
καὶ
и
σημεῖα
знамения
ἐπὶ
близ
τῆς
 
γῆς
земли
κάτω,
внизу,
αἷμα
кровь
καὶ
и
πῦρ
огонь
καὶ
и
ἀτμίδα
испарение
καπνοῦ·
дыма;
19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.
 20 
 
ήλιος
солнце
μεταστραφήσεται
превратится
εἰς
в
σκότος
тьму
καὶ
и
 
σελήνη
луна
εἰς
в
αἷμα
кровь
πρὶν
прежде
ἐλθεῖν
прийти
ἡμέραν
день
κυρίου
Го́спода
τὴν
 
μεγάλην
великий
καὶ
и
ἐπιφανῆ.
славный.
20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.
 21 
καὶ
И
ἔσται,
будет,
πᾶς
всякий
ὃς
который
αν
 
ἐπικαλέσηται
призвал
τὸ
 
ὄνομα
имя
κυρίου
Го́спода
σωθήσεται.
будет спасён.
21 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
 22 
’Ανδρες
Мужи
’Ισραηλῖται,
Израильтяне,
ἀκούσατε
послушайте
τοὺς
 
λόγους
слова́
τούτους·
эти;
’Ιησοῦν
Иисуса
τὸν
 
Ναζωραῖον,
Назорея,
άνδρα
Мужа
ἀποδεδειγμένον
предъявленного
ἀπὸ
от
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
εἰς
для
ὑμᾶς
вас
δυνάμεσι
силам
καὶ
и
τέρασι
чудесам
καὶ
и
σημείοις,
знамениям,
οἷς
которым
ἐποίησεν
сотворил
δι’
через
αὐτοῦ
Него
 
θεὸς
Бог
ἐν
в
μέσω̣
середину
ὑμῶν,
вас,
καθὼς
как
αὐτοὶ
сами
οἴδατε,
знаете,
22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,
 23 
τοῦτον
Этого
τῇ
 
ὡρισμένη̣
[по] определённому
βουλῇ
намерению
καὶ
и
προγνώσει
предузнанию
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἔκδοτον
выданного
διὰ
посредством
χειρὸς
руки
ἀνόμων
беззаконных
προσπήξαντες
пригвоздившие
ἀνείλατε,
убили,
23 Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили;
 24 
ὃν
Кого
 
θεὸς
Бог
ἀνέστησεν
воскресил
λύσας
разрушивший
τὰς
 
ὠδῖνας
родовые му́ки
τοῦ
 
θανάτου,
смерти,
καθότι
потому что
οὐκ
не
ἦν
было
δυνατὸν
возможно
κρατεῖσθαι
удерживать
αὐτὸν
Его
ὑπ’
посредством
αὐτοῦ·
неё;
24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
 25 
Δαυὶδ
Давид
γὰρ
ведь
λέγει
говорит
εἰς
на
αὐτόν,
Него,
Προορώμην
Предназначил
τὸν
 
κύριον
Го́спода
ἐνώπιόν
перед
μου
моего
διὰ
посредством
παντός,
всякого,
ὅτι
потому что
ἐκ
с
δεξιῶν
правого
μού
моего
ἐστιν
есть
ἵνα
чтобы
μὴ
не
σαλευθῶ.
колебался.
25 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался.
 26 
διὰ
Из-за
τοῦτο
этого
ηὐφράνθη
возвеселилось
 
καρδία
сердце
μου
моего
καὶ
и
ἠγαλλιάσατο
возликовал
 
γλῶσσά
язык
μου,
моего,
ἔτι
ещё
δὲ
же
καὶ
и
 
σάρξ
плоть
μου
моего
κατασκηνώσει
будет обитать
ἐπ’
при
ἐλπίδι·
надежде;
26 От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании,
 27 
ὅτι
что
οὐκ
не
ἐγκαταλείψεις
оставишь
τὴν
 
ψυχήν
душу
μου
моего
εἰς
в
ά̣δην,
аду,
οὐδὲ
и не
δώσεις
дашь
τὸν
 
ὅσιόν
святого
σου
Твоего
ἰδεῖν
увидеть
διαφθοράν.
тление.
27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления.
 28 
ἐγνώρισάς
дал познать
μοι
мне
ὁδοὺς
пути
ζωῆς,
жизни,
πληρώσεις
наполнишь
με
меня
εὐφροσύνης
веселья
μετὰ
с помощью
τοῦ
 
προσώπου
лица
σου.
Твоего.
28 Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим.
 29 
’Ανδρες
Мужи
ἀδελφοί,
братья,
ἐξὸν
позволяющий
εἰπεῖν
говорить
μετὰ
среди
παρρησίας
уверенности
πρὸς
у
ὑμᾶς
вас
περὶ
насчёт
τοῦ
 
πατριάρχου
патриарха
Δαυίδ,
Давида,
ὅτι
что
καὶ
и
ἐτελεύτησεν
скончался
καὶ
и
ἐτάφη
погребён
καὶ
и
τὸ
 
μνῆμα
гробница
αὐτοῦ
его
ἔστιν
есть
εν
одно
ἡμῖν
нам
άχρι
до
τῆς
 
ἡμέρας
дня
ταύτης·
этого;
29 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.
 30 
προφήτης
пророк
οὖν
итак
ὑπάρχων,
пребывающий,
καὶ
и
εἰδὼς
знающий
ὅτι
что
ὅρκω̣
клятве
ὤμοσεν
клялся
αὐτω̣
ему
 
θεὸς
Бог
ἐκ
из
καρποῦ
плода
τῆς
 
ὀσφύος
чресла
αὐτοῦ
его
καθίσαι
посадить
ἐπὶ
на
τὸν
 
θρόνον
престол
αὐτοῦ,
его,
30 Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его,
 31 
προϊδὼν
предвидевший
ἐλάλησεν
сказал
περὶ
насчёт
τῆς
 
ἀναστάσεως
воскресения
τοῦ
 
Χριστοῦ
Христа
ὅτι
что
οὔτε
и не
ἐγκατελείφθη
оставлен [Он]
εἰς
в
ά̣δην
ад
οὔτε
и не
 
σὰρξ
плоть
αὐτοῦ
Его
εἶδεν
увидела
διαφθοράν.
тление.
31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.
 32 
τοῦτον
Этого
τὸν
 
’Ιησοῦν
Иисуса
ἀνέστησεν
воскресил
 
θεός,
Бог,
οὗ
которого
πάντες
все
ἡμεῖς
мы
ἐσμεν
есть
μάρτυρες.
свидетели.
32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
 33 
τῇ
 
δεξιᾳϋ
Правой [рукой]
οὖν
итак
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ὑψωθεὶς
возвышенный
τήν
 
τε
же
ἐπαγγελίαν
обещание
τοῦ
 
πνεύματος
Вдохновения
τοῦ
 
αγίου
Святого
λαβὼν
принявший
παρὰ
у
τοῦ
 
πατρὸς
Отца
ἐξέχεεν
излил
τοῦτο
это
которое
ὑμεῖς
вы
[καὶ]
и
βλέπετε
видите
καὶ
и
ἀκούετε.
слышите.
33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
 34 
οὐ
Не
γὰρ
ведь
Δαυὶδ
Давид
ἀνέβη
вознёсся
εἰς
в
τοὺς
 
οὐρανούς,
небеса,
λέγει
говорит
δὲ
же
αὐτός,
он,
Εἶπεν
Сказал
[ὁ]
 
κύριος
Господь
τω̣
 
κυρίω̣
Господину
μου,
моего,
Κάθου
Сиди
ἐκ
с
δεξιῶν
правого [от]
μου
Моего
34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
 35 
έως
пока
αν
бы
θῶ
положу
τοὺς
 
ἐχθρούς
врагов
σου
[у] Тебя
ὑποπόδιον
[в] подножие
τῶν
 
ποδῶν
ног
σου.
[у] Тебя.
35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
 36 
ἀσφαλῶς
Неколебимо
οὖν
итак
γινωσκέτω
знает
πᾶς
всякий
οἶκος
дом
’Ισραὴλ,
Израиля,
ὅτι
что
καὶ
и
κύριον
Го́сподина
αὐτὸν
его
καὶ
и
Χριστὸν
Христа
ἐποίησεν
сотворил
 
θεός,
Бог,
τοῦτον
этого
τὸν
 
’Ιησοῦν,
Иисуса,
ὃν
которого
ὑμεῖς
вы
ἐσταυρώσατε.
распяли.
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
 37 
’Ακούσαντες
Услышавшие
δὲ
же
κατενύγησαν
сокрушились [в]
τὴν
 
καρδίαν,
сердце,
εἶπόν
сказали
τε
 
πρὸς
на
τὸν
 
Πέτρον
Петра
καὶ
и
τοὺς
 
λοιποὺς
остальных
ἀποστόλους,
апостолов,
Τί
Что
ποιήσωμεν,
сделаем,
άνδρες
мужи
ἀδελφοί;
братья?
37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
 38 
Πέτρος
Пётр
δὲ
же
πρὸς
для
αὐτούς,
них,
μετανοήσατε,
покайтесь,
[φησίν,]
говорит,
καὶ
и
βαπτισθήτω
крестится
έκαστος
каждый
ὑμῶν
[из] вас
ἐπὶ
в
τω̣
 
ὀνόματι
имени
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
εἰς
в
άφεσιν
прощение
τῶν
 
αμαρτιῶν
грехов
ὑμῶν,
ваших,
καὶ
и
λήμψεσθε
прими́те
τὴν
 
δωρεὰν
дар
τοῦ
 
αγίου
Святого
πνεύματος·
Вдохновения;
38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
 39 
ὑμῖν
вам
γάρ
ведь
ἐστιν
есть
 
ἐπαγγελία
обещание
καὶ
и
τοῖς
 
τέκνοις
детям
ὑμῶν
вашим
καὶ
и
πᾶσιν
всем
τοῖς
 
εἰς
в
μακρὰν
вдали
ὅσους
сколькие
αν
 
προσκαλέσηται
подзовёт
κύριος
Господь
 
θεὸς
Бог
ἡμῶν.
наш.
39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.
 40 
ἑτέροις
[По] другим
τε
 
λόγοις
словам
πλείοσιν
большим
διεμαρτύρατο,
умолял,
καὶ
и
παρεκάλει
убеждал
αὐτοὺς
их
λέγων,
говорящий,
Σώθητε
спасайтесь
ἀπὸ
от
τῆς
 
γενεᾶς
поколения
τῆς
 
σκολιᾶς
развращенного
ταύτης.
этого.
40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.
 41 
οἱ
Которые
μὲν
ведь
οὖν
итак
ἀποδεξάμενοι
принявшие
τὸν
 
λόγον
слово
αὐτοῦ
его
ἐβαπτίσθησαν,
крестились,
καὶ
и
προσετέθησαν
прибавились
ἐν
на
τῇ
 
ἡμέρᾳ
дню
ἐκείνη̣
тому
ψυχαὶ
душ
ὡσεὶ
приблизительно
τρισχίλιαι.
три тысячи.
41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
 42 
ἦσαν
были
δὲ
же
προσκαρτεροῦντες
пребывающие
τῇ
 
διδαχῇ
[по] учению
τῶν
 
ἀποστόλων
апостолов
καὶ
и
τῇ
 
κοινωνίᾳ,
общению,
τῇ
 
κλάσει
преломлению
τοῦ
 
άρτου
хлеба
καὶ
и
ταῖς
 
προσευχαῖς.
молитве.
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
 43 
’Εγίνετο
Был
δὲ
же
πάση̣
[во] всякой
ψυχῇ
душе́
φόβος,
страх,
πολλά
многие
τε
 
τέρατα
чудеса
καὶ
и
σημεῖα
знамения
διὰ
через
τῶν
 
ἀποστόλων
апостолов
ἐγίνετο.
делались.
43 Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.
 44 
πάντες
Всякие
δὲ
же
οἱ
 
πιστεύοντες
верящие
ἦσαν
были
ἐπὶ
на [одно]
τὸ
 
αὐτὸ
[и] то же
καὶ
и
εἶχον
имели
άπαντα
всё
κοινά,
общее,
44 Все же верующие были вместе и имели все общее.
 45 
καὶ
и
τὰ
 
κτήματα
приобретенное
καὶ
и
τὰς
 
ὑπάρξεις
имущества
ἐπίπρασκον
продавали
καὶ
и
διεμέριζον
разделяли
αὐτὰ
их
πᾶσιν
всякому
καθότι
как
άν
 
τις
кто-либо
χρείαν
нужду
εἶχεν·
имел;
45 И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.
 46 
καθ’
каждый
ἡμέραν
день
τε
 
προσκαρτεροῦντες
пребывающие
ὁμοθυμαδὸν
единодушно
ἐν
по
τω̣
 
ἱερω̣,
Храму,
κλῶντές
преломляющие
τε
 
κατ’
на
οἶκον
дом
άρτον,
хлеб,
μετελάμβανον
принимали
τροφῆς
пищу
ἐν
по
ἀγαλλιάσει
ликованию
καὶ
и
ἀφελότητι
простоте
καρδίας,
се́рдца,
46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,
 47 
αἰνοῦντες
хвалящие
τὸν
 
θεὸν
Бога
καὶ
и
ἔχοντες
имеющие
χάριν
благодать
πρὸς
на
ὅλον
весь
τὸν
 
λαόν.
народ.
 
δὲ
Же
κύριος
Господь
προσετίθει
прибавлял
τοὺς
 
σω̣ζομένους
спасаемых
καθ’
каждый
ἡμέραν
день
ἐπὶ
в
τὸ
 
αὐτό.
одно.
47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.