ΠΡΟΣ

К

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

Колоссянам

 1 
Русский синодальный перевод:
 1 
Παῦλος
Павел
ἀπόστολος
апостол
Χριστοῦ
Христа
’Ιησοῦ
Иисуса
διὰ
посредством
θελήματος
желания
θεοῦ
Бога
καὶ
и
Τιμόθεος
Тимофей
 
ἀδελφὸς
брат
1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
 2 
τοῖς
 
ἐν
в
Κολοσσαῖς
Колоссах
αγίοις
святым
καὶ
и
πιστοῖς
верным
ἀδελφοῖς
братьям
ἐν
по
Χριστω̣·
Христу;
χάρις
благодать
ὑμῖν
вам
καὶ
и
εἰρήνη
мир
ἀπὸ
от
θεοῦ
Бога
πατρὸς
Отца
ἡμῶν.
нашего.
2 находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
 3 
Εὐχαριστοῦμεν
Благодарение
τω̣
 
θεω̣
Богу
πατρὶ
Отцу
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
ἡμῶν
нашего
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
πάντοτε
всегда
περὶ
за
ὑμῶν
вас
προσευχόμενοι,
молящиеся,
3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
 4 
ἀκούσαντες
услышавшие
τὴν
 
πίστιν
веру
ὑμῶν
вас
ἐν
по
Χριστω̣
Христу
’Ιησοῦ
Иисусу
καὶ
и
τὴν
 
ἀγάπην
любовь
ἣν
которую
ἔχετε
имеете
εἰς
на
πάντας
всех
τοὺς
 
αγίους
святых
4 услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 5 
διὰ
через
τὴν
 
ἐλπίδα
надежду
τὴν
 
ἀποκειμένην
отложенную
ὑμῖν
вам
ἐν
в
τοῖς
 
οὐρανοῖς,
небесах,
ἣν
которую
προηκούσατε
прежде слышали
ἐν
по
τω̣
 
λόγω̣
слову
τῆς
 
ἀληθείας
истины
τοῦ
 
εὐαγγελίου
благовестия
5 в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
 6 
τοῦ
 
παρόντος
присутствующего
εἰς
на
ὑμᾶς,
вас,
καθὼς
как
καὶ
и
ἐν
по
παντὶ
всёму
τω̣
 
κόσμω̣
мире
ἐστὶν
оно есть
καρποφορούμενον
плодоносящее
καὶ
и
αὐξανόμενον
растущее
καθὼς
как
καὶ
и
ἐν
в
ὑμῖν,
вас,
ἀφ’
от
ης
которого
ἡμέρας
дня
ἠκούσατε
услышали
καὶ
и
ἐπέγνωτε
познали
τὴν
 
χάριν
благодать
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
ἐν
в
ἀληθείᾳ·
истине;
6 которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
 7 
καθὼς
как
ἐμάθετε
научились
ἀπὸ
от
’Επαφρᾶ
Эпафра
τοῦ
 
ἀγαπητοῦ
любимого
συνδούλου
сотрудника
ἡμῶν,
нашего,
ὅς
который
ἐστιν
есть
πιστὸς
верный
ὑπὲρ
ради
ὑμῶν
вас
διάκονος
слуга
τοῦ
 
Χριστοῦ,
Христа,
7 как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,
 8 
 
καὶ
и
δηλώσας
объявивший
ἡμῖν
нам
τὴν
 
ὑμῶν
вашу
ἀγάπην
любовь
ἐν
по
πνεύματι.
вдохновению.
8 который и известил нас о вашей любви в духе.
 9 
Διὰ
Через
τοῦτο
это
καὶ
и
ἡμεῖς,
мы,
ἀφ’
от
ης
которого
ἡμέρας
дня
ἠκούσαμεν,
услышали,
οὐ
не
παυόμεθα
прекращаем
ὑπὲρ
за
ὑμῶν
вас
προσευχόμενοι
молящиеся
καὶ
и
αἰτούμενοι
просящие
ἵνα
чтобы
πληρωθῆτε
наполнились
τὴν
 
ἐπίγνωσιν
познанием
τοῦ
 
θελήματος
желания
αὐτοῦ
Его
ἐν
по
πάση̣
всей
σοφίᾳ
мудрости
καὶ
и
συνέσει
собразительности
πνευματικῇ,
духовной,
9 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
 10 
περιπατῆσαι
ходить
ἀξίως
достойно
τοῦ
 
κυρίου
Го́спода
εἰς
на
πᾶσαν
всякую
ἀρεσκείαν,
угодливсть,
ἐν
по
παντὶ
всякому
ἔργω̣
делу
ἀγαθω̣
до́брому
καρποφοροῦντες
плодоносящие
καὶ
и
αὐξανόμενοι
растущие
τῇ
 
ἐπιγνώσει
познанию
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
 11 
ἐν
по
πάση̣
всей
δυνάμει
силе
δυναμούμενοι
укрепляющиеся
κατὰ
на
τὸ
 
κράτος
силу
τῆς
 
δόξης
славы
αὐτοῦ
Его
εἰς
на
πᾶσαν
всякую
ὑπομονὴν
стойкость
καὶ
и
μακροθυμίαν,
долготерпение,
μετὰ
с
χαρᾶς
радостью
11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
 12 
εὐχαριστοῦντες
благодарящие
τω̣
 
πατρὶ
Отца
τω̣
 
ἱκανώσαντι
сделавшему
ὑμᾶς
вас
εἰς
в
τὴν
 
μερίδα
долю
τοῦ
 
κλήρου
жребия
τῶν
 
αγίων
святых
ἐν
в
τω̣
 
φωτί·
свете;
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
 13 
ὃς
Который
ἐρρύσατο
избавил
ἡμᾶς
нас
ἐκ
от
τῆς
 
ἐξουσίας
власти
τοῦ
 
σκότους
тьмы
καὶ
и
μετέστησεν
переставил
εἰς
в
τὴν
 
βασιλείαν
Царство
τοῦ
 
υἱοῦ
Сына
τῆς
 
ἀγάπης
любви
αὐτοῦ,
Его,
13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
 14 
ἐν
в
ω̣
котором
ἔχομεν
имеем
τὴν
 
ἀπολύτρωσιν,
выкуп,
τὴν
 
άφεσιν
прощение
τῶν
 
αμαρτιῶν·
грехов;
14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
 15 
ὅς
который
ἐστιν
есть
εἰκὼν
образ
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τοῦ
 
ἀοράτου,
невидимого,
πρωτότοκος
Первородный
πάσης
всякой
κτίσεως,
твари,
15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
 16 
ὅτι
потому что
ἐν
по
αὐτω̣
Нему
ἐκτίσθη
создано
τὰ
 
πάντα
всё
ἐν
в
τοῖς
 
οὐρανοῖς
небесах
καὶ
и
ἐπὶ
на
τῆς
 
γῆς,
основании земли,
τὰ
 
ὁρατὰ
видимое
καὶ
и
τὰ
 
ἀόρατα,
невидимое,
εἴτε
или
θρόνοι,
престолы,
εἴτε
или
κυριότητες,
господства,
εἴτε
или
ἀρχαὶ,
нача́ла,
εἴτε
или
ἐξουσίαι·
власти;
τὰ
 
πάντα
всё
δι’
через
αὐτοῦ
Него
καὶ
и
εἰς
для
αὐτὸν
Него
ἔκτισται,
создано,
*
см.
16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано;
 17 
καὶ
и
αὐτός
Он
ἐστιν
есть
πρὸ
прежде
πάντων
всех
καὶ
и
τὰ
 
πάντα
всё
ἐν
по
αὐτω̣
Нему
συνέστηκεν.
состоит.
*
см.
17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
 18 
καὶ
И
αὐτός
Он
ἐστιν
есть
 
κεφαλὴ
голова
τοῦ
 
σώματος,
те́ла,
τῆς
 
ἐκκλησίας·
Церкви;
ὅς
Который
ἐστιν
есть
ἀρχή,
нача́ло,
πρωτότοκος
первородный
ἐκ
из
τῶν
 
νεκρῶν,
мёртвых,
ἵνα
чтобы
γένηται
сделался
ἐν
по
πᾶσιν
всему
αὐτὸς
Он
πρωτεύων,
первенствующий,
18 И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
 19 
ὅτι
потому что
ἐν
в
αὐτω̣
Нём
εὐδόκησεν
благоволил
πᾶν
всей
τὸ
 
πλήρωμα
полноте
κατοικῆσαι
поселиться
19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,
 20 
καὶ
и
δι’
через
αὐτοῦ
Него
ἀποκαταλλάξαι
примиряя
τὰ
 
πάντα
всё
εἰς
для
αὐτόν,
Него,
εἰρηνοποιήσας
умиротворивший
διὰ
через
τοῦ
 
αἵματος
кровь
τοῦ
 
σταυροῦ
креста
αὐτοῦ,
Его,
[δι’
через
αὐτοῦ]
Него
εἴτε
или
τὰ
 
ἐπὶ
на
τῆς
 
γῆς
земле
εἴτε
или
τὰ
 
ἐν
в
τοῖς
 
οὐρανοῖς.
небесах.
20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
 21 
Καὶ
И
ὑμᾶς
вас
ποτε
когда-то
ὄντας,
сущие,
ἀπηλλοτριωμένους
отчуждённых
καὶ
и
ἐχθροὺς
врагов
τῇ
 
διανοίᾳ
разуму
ἐν
по
τοῖς
 
ἔργοις
делам
τοῖς
 
πονηροῖς,
злым,
21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
 22 
νυνὶ
теперь
δὲ
же
ἀποκατήλλαξεν
примирил
ἐν
в
τω̣
 
σώματι
теле
τῆς
 
σαρκὸς
плоти
αὐτοῦ
Его
διὰ
посредством
τοῦ
 
θανάτου,
смерти,
παραστῆσαι
представить
ὑμᾶς
вас
αγίους
святых
καὶ
и
ἀμώμους
безупречных
καὶ
и
ἀνεγκλήτους
безукоризненных
κατενώπιον
перед
αὐτοῦ,
Ним,
22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
 23 
εἴ
если
γε
конечно
ἐπιμένετε
остаётесь
τῇ
 
πίστει
вере
τεθεμελιωμένοι
утверждённые
καὶ
и
ἑδραῖοι
устойчивые
καὶ
и
μὴ
не
μετακινούμενοι
устраняющиеся
ἀπὸ
от
τῆς
 
ἐλπίδος
надежды
τοῦ
 
εὐαγγελίου
благовестия
οὗ
которое
ἠκούσατε,
услышали,
τοῦ
 
κηρυχθέντος
провозглашенного
ἐν
по
πάση̣
всякому
κτίσει
создании
τῇ
 
ὑπὸ
под
τὸν
 
οὐρανόν,
небом,
οὗ
которого
ἐγενόμην
оказался
ἐγὼ
я
Παῦλος
Павел
διάκονος.
слуга.
23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
 24 
Νῦν
Ныне
χαίρω
радуюсь
ἐν
в
τοῖς
 
παθήμασιν
страданиях
ὑπὲρ
ради
ὑμῶν,
вас,
καὶ
и
ἀνταναπληρῶ
восполняю
τὰ
 
ὑστερήματα
недостатки
τῶν
 
θλίψεων
тягот
τοῦ
 
Χριστοῦ
Христа
ἐν
в
τῇ
 
σαρκί
плоти
μου
моей
ὑπὲρ
ради
τοῦ
 
σώματος
те́ла
αὐτοῦ,
Его,
которое
ἐστιν
есть
 
ἐκκλησία,
Церковь,
24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
 25 
ης
которой
ἐγενόμην
оказался
ἐγὼ
я
διάκονος
слуга
κατὰ
через
τὴν
 
οἰκονομίαν
управление
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
τὴν
 
δοθεῖσάν
данное
μοι
мне
εἰς
в
ὑμᾶς
вас
πληρῶσαι
исполнить
τὸν
 
λόγον
слово
τοῦ
 
θεοῦ,
Бога,
25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие,
 26 
τὸ
 
μυστήριον
тайну
τὸ
 
ἀποκεκρυμμένον
скрытую
ἀπὸ
от
τῶν
 
αἰώνων
веков
καὶ
и
ἀπὸ
от
τῶν
 
γενεῶν--
поколений--
νῦν
ныне
δὲ
же
ἐφανερώθη
явленную
τοῖς
 
αγίοις
святым
αὐτοῦ,
Его,
26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
 27 
οἷς
которым
ἠθέλησεν
пожелал
 
θεὸς
Бог
γνωρίσαι
открыть
τί
какое
τὸ
 
πλοῦτος
богатство
τῆς
 
δόξης
славы
τοῦ
 
μυστηρίου
таинства
τούτου
этого
ἐν
у
τοῖς
 
ἔθνεσιν,
язычников,
который
ἐστιν
есть
Χριστὸς
Христос
ἐν
внутрь
ὑμῖν,
вам,
 
ἐλπὶς
надежда
τῆς
 
δόξης·
славы;
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
 28 
ὃν
Которого
ἡμεῖς
мы
καταγγέλλομεν
возвещаем
νουθετοῦντες
вразумляющие
πάντα
всякого
άνθρωπον
человека
καὶ
и
διδάσκοντες
учащие
πάντα
всякого
άνθρωπον
человека
ἐν
по
πάση̣
всей
σοφίᾳ,
мудрости,
ἵνα
чтобы
παραστήσωμεν
представили
πάντα
всякого
άνθρωπον
человека
τέλειον
совершенным
ἐν
по
Χριστω̣·
Христу;
28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
 29 
εἰς
для
чего
καὶ
и
κοπιῶ
тружусь
ἀγωνιζόμενος
борющийся
κατὰ
через
τὴν
 
ἐνέργειαν
силу
αὐτοῦ
Его
τὴν
 
ἐνεργουμένην
действующую
ἐν
на
ἐμοὶ
мне
ἐν
в
δυνάμει.
могуществе.
29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.