ΠΡΟΣ

К

ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Евреям

 2 
Русский синодальный перевод:
 1 
Διὰ
Через
τοῦτο
это
δεῖ
надлежит
περισσοτέρως
особенно
προσέχειν
придерживаться
ἡμᾶς
[для] нас
τοῖς
 
ἀκουσθεῖσιν,
услышанного,
μήποτε
чтобы не
παραρυῶμεν.
сбились.
1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.
 2 
εἰ
Если
γὰρ
ведь
 
δι’
через
ἀγγέλων
ангелов
λαληθεὶς
возвещанное
λόγος
слово
ἐγένετο
стало
βέβαιος,
твёрдое,
καὶ
и
πᾶσα
всякое
παράβασις
преступление
καὶ
и
παρακοὴ
непослушание
ἔλαβεν
получило
ἔνδικον
справедливое
μισθαποδοσίαν,
воздаяние,
2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние,
 3 
πῶς
как
ἡμεῖς
мы
ἐκφευξόμεθα
избежим
τηλικαύτης
столь великого
ἀμελήσαντες
пренебрёгшие
σωτηρίας;
спасение?
ήτις,
Которое,
ἀρχὴν
основание
λαβοῦσα
взявшее
λαλεῖσθαι
возвещаться
διὰ
через
τοῦ
 
κυρίου,
Го́сподина,
ὑπὸ
через
τῶν
 
ἀκουσάντων
услышавших
εἰς
в
ἡμᾶς
нас
ἐβεβαιώθη,
утверждено,
3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него],
 4 
συνεπιμαρτυροῦντος
одновременно подтверждающего
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
σημείοις
знамениям
τε
 
καὶ
и
τέρασιν
чудесам
καὶ
и
ποικίλαις
различным
δυνάμεσιν
силам
καὶ
и
πνεύματος
Вдохновения
αγίου
Святого
μερισμοῖς
раздаяниям
κατὰ
через
τὴν
 
αὐτοῦ
Его
θέλησιν.
волю.
4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?
 5 
Οὐ
Не
γὰρ
ведь
ἀγγέλοις
ангелам
ὑπέταξεν
подчинил
τὴν
 
οἰκουμένην
вселенную
τὴν
 
μέλλουσαν,
предстоящую,
περὶ
о
ης
которой
λαλοῦμεν.
возвещаем.
5 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим;
 6 
διεμαρτύρατο
свидетельствовал
δέ
же
πού
где-то
τις
некто
λέγων;
говорящий;
Τί
Что
ἐστιν
есть
άνθρωπος
человек,
ὅτι
что
μιμνή̣σκη̣
помнишь
αὐτοῦ,
его,
или
υἱὸς
сын
ἀνθρώπου
человека,
ὅτι
что
ἐπισκέπτη̣
выбираешь
αὐτόν;
его?
6 напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его?
 7 
ἠλάττωσας
[Ты] унизил
αὐτὸν
его
βραχύ
[на] незначительное
τι
нечто
παρ’
против
ἀγγέλους,
ангелов,
δόξη̣
славе
καὶ
и
τιμῇ
чести
ἐστεφάνωσας
увенчал
αὐτόν,
его,
7 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих,
 8 
πάντα
всякое
ὑπέταξας
покорил
ὑποκάτω
под
τῶν
 
ποδῶν
ноги
αὐτοῦ.
его.
Εν
Одно
τω̣
 
γὰρ
потому что
ὑποτάξαι
покорить
[αὐτω̣]
ему
τὰ
 
πάντα
всякое,
οὐδὲν
ничто
ἀφῆκεν
[не] оставил
αὐτω̣
ему
ἀνυπότακτον.
непокорёное.
νῦν
Теперь
δὲ
же
οὔπω
ещё не
ὁρῶμεν
видим
αὐτω̣
ему
τὰ
 
πάντα
всякое
ὑποτεταγμένα·
покорившееся;
8 все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено;
 9 
τὸν
 
δὲ
[на] же
βραχύ
незначительное
τι,
нечто,
παρ’
против
ἀγγέλους
ангелов
ἠλαττωμένον,
униженного,
βλέπομεν
видим
’Ιησοῦν
Иисуса
διὰ
из-за
τὸ
 
πάθημα
страдания
τοῦ
 
θανάτου
смерти
δόξη̣
[в] славе
καὶ
и
τιμῇ
чести
ἐστεφανωμένον,
увенчанного,
ὅπως
чтобы
χάριτι
[по] благодати
θεοῦ
Бога
ὑπὲρ
за
παντὸς
всякого
γεύσηται
вкусил
θανάτου.
смерть.
9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.
 10 
’Επρεπεν
Надлежало
γὰρ
ведь
αὐτω̣,
Ему,
δι’
через
ὃν
Кого
τὰ
 
πάντα
все
καὶ
и
δι’
из-за
οὗ
Которого
τὰ
 
πάντα,
все
πολλοὺς,
многие,
υἱοὺς,
сыновей,
εἰς
в
δόξαν
славу
ἀγαγόντα
введший
τὸν
 
ἀρχηγὸν
Предводителя
τῆς
 
σωτηρίας
спасения
αὐτῶν
их
διὰ
посредством
παθημάτων,
страданий,
τελειῶσαι.
сделать совершенными.
10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания.
 11 
 
τε
 
γὰρ
Ведь
αγιάζων
освящающий
καὶ
и
οἱ
 
αγιαζόμενοι
освящаемые
ἐξ
из
ἑνὸς
Одного
πάντες·
всякие;
δι’
из-за
ἣν
которой
αἰτίαν
причины
οὐκ
не
ἐπαισχύνεται
стыдится
ἀδελφοὺς
[как] братьев
αὐτοὺς
их
καλεῖν,
называть,
11 Ибо и освящающий и освящаемые, все - от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:
 12 
λέγων;
говорящий;
’Απαγγελῶ
Сообщу
τὸ
 
ὄνομά
имя
σου
[у] Тебя
τοῖς
 
ἀδελφοῖς
братьям,
μου,
Мой [Бог],
ἐν
в
μέσω̣
середине
ἐκκλησίας
церкви
ὑμνήσω
воспою
σε·
Тебя;
12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.
 13 
Καὶ
И
πάλιν;
опять;
’Εγὼ
Я
ἔσομαι
буду
πεποιθὼς
убеждённый
ἐπ’
по
αὐτω̣.
Нему.
Καὶ
И
πάλιν;
опять;
’Ιδοὺ
Вот
ἐγὼ
Я
καὶ
и
τὰ
 
παιδία
дети
ά
которые
μοι
Мне
ἔδωκεν
дал
 
θεός.
Бог.
13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.
 14 
ἐπεὶ
Как
οὖν
посему
τὰ
 
παιδία
дети
κεκοινώνηκεν
стали участниками
αἵματος
кро́ви
καὶ
и
σαρκός,
плоти,
καὶ
и
αὐτὸς
Сам
παραπλησίως
похожим образом
μετέσχεν
стал причастным
τῶν
 
αὐτῶν,
их,
ἵνα
чтобы
διὰ
посредством
τοῦ
 
θανάτου
смерти
καταργήση̣
сделал бесполезной
τὸν
 
τὸ
 
κράτος
силу
ἔχοντα
имеющего
τοῦ
 
θανάτου,
[державу] смерти,
τοῦτ’
это
ἔστιν
есть
τὸν
 
διάβολον,
дьявола,
14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,
 15 
καὶ
и
ἀπαλλάξη̣
освободил
τούτους,
эти,
ὅσοι
сколькие
φόβω̣
страху
θανάτου,
смерти,
διὰ
через
παντὸς
всякий [час]
τοῦ
 
ζῆν,
жить,
ἔνοχοι
подвержены
ἦσαν
были
δουλείας.
рабству.
15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.
 16 
οὐ
Не
γὰρ
ведь
δήπου
конечно
ἀγγέλων
ангелов
ἐπιλαμβάνεται,
берёт [на Себя],
ἀλλὰ
но
σπέρματος
[от] семени
’Αβραὰμ
Авраама
ἐπιλαμβάνεται.
берёт [на Себя].
16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.
 17 
Οθεν
Поэтому
ὤφειλεν
имел долг
κατὰ
через
πάντα
всякое
τοῖς
 
ἀδελφοῖς
братьям
ὁμοιωθῆναι,
быть уподобленным,
ἵνα
чтобы
ἐλεήμων
милостивый
γένηται
[Он] сделался
καὶ
и
πιστὸς
верный
ἀρχιερεὺς
первосвященник
τὰ
 
πρὸς
у
τὸν
 
θεόν,
Бога,
εἰς
из-за
τὸ
 
ἱλάσκεσθαι
умилостивлять
τὰς
 
αμαρτίας
преступления
τοῦ
 
λαοῦ,
народа,
17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.
 18 
ἐν
по
ω̣
которому
γὰρ
ведь
πέπονθεν
[Он] страдает
αὐτὸς
Сам
πειρασθείς,
искушённый,
δύναται
[и] может
τοῖς
 
πειραζομένοις
искушаемым
βοηθῆσαι.
помогать.
18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.