ΚΑΤΑ

По

ΙΩΑΝΝΗΝ

Иоанну

 15 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Εγώ
Я
εἰμι
есть
 
άμπελος
виноградная лоза
 
ἀληθινή,
истинная,
καὶ
и
 
πατήρ
Отец
μου
Мой
 
γεωργός
виноградарь
ἐστιν.
есть.
1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь.
 2 
πᾶν
Всякую
κλῆμα
ветвь
ἐν
внутрь
ἐμοὶ
Мне
μὴ
не
φέρον
приносящую
καρπόν,
плод,
αἴρει
удаляет
αὐτό,
её,
καὶ
и
πᾶν
всякую
τὸ
 
καρπὸν
плод
φέρον
приносящую
καθαίρει
очищает
αὐτὸ
её
ἵνα
чтобы
καρπὸν
плод
πλείονα
больший
φέρη̣.
приносила.
*
см.
2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
 3 
ἤδη
Уже́
ὑμεῖς
вы
καθαροί
чистые
ἐστε
есть
διὰ
через
τὸν
 
λόγον
слово
ὃν
которое
λελάληκα
сказал
ὑμῖν·
вам;
3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
 4 
μείνατε
останьтесь
ἐν
внутрь
ἐμοί,
Мне,
κἀγὼ
и Я
ἐν
внутри
ὑμῖν.
вам.
καθὼς
Как
τὸ
 
κλῆμα
ветвь
οὐ
не
δύναται
может
καρπὸν
плод
φέρειν
приносить
ἀφ’
от
ἑαυτοῦ,
себя,
ἐὰν
если
μὴ
не
μένη̣
останется
ἐν
на
τῇ
 
ἀμπέλω̣,
виноградной лозе,
οὕτως
так
οὐδὲ
и не
ὑμεῖς,
вы,
ἐὰν
если
μὴ
не
ἐν
внутрь
ἐμοὶ
Мне
μένητε.
останетесь.
*
см.
4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
 5 
ἐγώ
Я
εἰμι
есть
 
άμπελος,
виноградная лоза,
ὑμεῖς
вы
τὰ
 
κλήματα.
ветви.
 
μένων
Остающийся
ἐν
внутрь
ἐμοὶ
Мне
κἀγὼ
и Я
ἐν
внутри
αὐτω̣,
ему,
οὗτος
этот
φέρει
приносит
καρπὸν
плод
πολύν,
многий,
ὅτι
потому что
χωρὶς
без
ἐμοῦ
Меня
οὐ
не
δύνασθε
можете
ποιεῖν
делать
οὐδέν.
ничто.
*
см.
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
 6 
ἐὰν
Если
μή
не
τις
кто-либо
μένη̣
останется
ἐν
внутрь
ἐμοί,
Мне,
ἐβλήθη
был брошен
ἔξω
вон
ὡς
как
τὸ
 
κλῆμα
ветвь
καὶ
и
ἐξηράνθη,
был засушен,
καὶ
и
συνάγουσιν
собирают
αὐτὰ
их
καὶ
и
εἰς
в
τὸ
 
πῦρ
пламя
βάλλουσιν
бросают
καὶ
и
καίεται.
сжигаются.
*
см.
6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
 7 
ἐὰν
Если
μείνητε
останетесь
ἐν
внутрь
ἐμοὶ
Мне
καὶ
и
τὰ
 
ρήματά
слова́
μου
Мои
ἐν
в
ὑμῖν
вас
μείνη̣,
останутся,
которое
ἐὰν
если
θέλητε,
желаете,
αἰτήσασθε
попро́сите
καὶ
и
γενήσεται
совершится
ὑμῖν.
вам.
7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
 8 
ἐν
По
τούτω̣
этому
ἐδοξάσθη
прославится
 
πατήρ
Отец
μου,
Мой,
ἵνα
чтобы
καρπὸν
плод
πολὺν
многий
φέρητε
приносили
καὶ
и
γένησθε
стали
ἐμοὶ
Мне
μαθηταί.
ученики.
8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
 9 
καθὼς
Как
ἠγάπησέν
полюбил
με
Меня
 
πατήρ,
Отец,
κἀγὼ
и Я
ὑμᾶς
вас
ἠγάπησα·
полюбил;
μείνατε
останьтесь
ἐν
в
τῇ
 
ἀγάπη̣
любви
τῇ
 
ἐμῇ.
Моей.
9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
 10 
ἐὰν
Если
τὰς
 
ἐντολάς
заповеди
μου
Моего [Отца]
τηρήσητε,
будете хранить,
μενεῖτε
останетесь
ἐν
в
τῇ
 
ἀγάπη̣
любви
μου,
Моего [Отца],
καθὼς
как
ἐγὼ
Я
τὰς
 
ἐντολὰς
заповеди
τοῦ
 
πατρός
Отца
μου
Моего
τετήρηκα
сохранил
καὶ
и
μένω
остаюсь
αὐτοῦ
Его
ἐν
в
τῇ
 
ἀγάπη̣.
любви.
10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
 11 
Ταῦτα
Это
λελάληκα
сказал
ὑμῖν
вам
ἵνα
чтобы
 
χαρὰ
радость
 
ἐμὴ
Моя
ἐν
в
ὑμῖν
вас
η̣
была
καὶ
и
 
χαρὰ
радость
ὑμῶν
[у] ваc
πληρωθῇ.
исполнилась.
11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
 12 
αὕτη
Это
ἐστὶν
есть
 
ἐντολὴ
заповедь
 
ἐμή,
Моя,
ἵνα
так что
ἀγαπᾶτε
любите
ἀλλήλους
друг друга
καθὼς
как
ἠγάπησα
[Я] полюбил
ὑμᾶς·
вас;
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
 13 
μείζονα
бо́льшую
ταύτης
этой
ἀγάπην
любовь
οὐδεὶς
никакой
ἔχει,
имеет,
ἵνα
чтобы
τις
кто-либо
τὴν
 
ψυχὴν
жизнь
αὐτοῦ
его
θῇ
положит
ὑπὲρ
за
τῶν
 
φίλων
друзей
αὐτοῦ.
его.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
 14 
ὑμεῖς
Вы
φίλοι
друзья
μού
Мои
ἐστε
есть
ἐὰν
если
ποιῆτε
исполняете
которые
ἐγὼ
Я
ἐντέλλομαι
заповедал
ὑμῖν.
вам.
14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
 15 
οὐκέτι
Уже́ не
λέγω
говорю
ὑμᾶς
[о] вас
δούλους,
[как] рабов,
ὅτι
потому что
 
δοῦλος
раб
οὐκ
не
οἶδεν
знает
τί
что
ποιεῖ
делает
αὐτοῦ
его
 
κύριος·
господин;
ὑμᾶς
вас
δὲ
же
εἴρηκα
назвал
φίλους,
друзьями,
ὅτι
потому что
πάντα,
вское,
которое
ἤκουσα
услышал
παρὰ
у
τοῦ
 
πατρός
Отца
μου
Моего
ἐγνώρισα
дал знать
ὑμῖν.
вам.
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
 16 
οὐχ
Не
ὑμεῖς
вы
με
Меня
ἐξελέξασθε,
избрали,
ἀλλ’
но
ἐγὼ
Я
ἐξελεξάμην
избрал
ὑμᾶς
вас
καὶ
и
ἔθηκα
поставил
ὑμᾶς
вас
ἵνα
чтобы
ὑμεῖς
вы
ὑπάγητε
шли
καὶ
и
καρπὸν
плод
φέρητε
приносили
καὶ
и
 
καρπὸς
плод
ὑμῶν
ваш
μένη̣,
останется,
ἵνα
чтобы
которое
τι
что
αν
бы
αἰτήσητε
попро́сите
τὸν
 
πατέρα
Отца
ἐν
в
τω̣
 
ὀνόματί
имени
μου
Моём
δω̣
дал
ὑμῖν.
вам.
16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
 17 
ταῦτα
Это
ἐντέλλομαι
заповедал
ὑμῖν,
вам,
ἵνα
так что
ἀγαπᾶτε
любите
ἀλλήλους.
друг друга.
17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
 18 
Εἰ
Если
 
κόσμος
мир
ὑμᾶς
вас
μισεῖ,
ненавидит,
γινώσκετε
знаете
ὅτι
что
ἐμὲ
Меня
πρῶτον
прежде
ὑμῶν
вас
μεμίσηκεν.
возненавидел.
18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
 19 
εἰ
Если
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου
мира
ἦτε,
были,
 
κόσμος
мир
αν
бы
τὸ
 
ἴδιον
собственное
ἐφίλει·
любил;
ὅτι
потому что
δὲ
же
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου
мира
οὐκ
не
ἐστέ,
есть,
ἀλλ’
но
ἐγὼ
Я
ἐξελεξάμην
избрал
ὑμᾶς
вас
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου,
мира,
διὰ
из-за
τοῦτο
этого
μισεῖ
ненавидит
ὑμᾶς
вас
 
κόσμος.
мир.
19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
 20 
μνημονεύετε
Помните
τοῦ
 
λόγου
слово
οὗ
которое
ἐγὼ
Я
εἶπον
сказал
ὑμῖν,
вам,
Οὐκ
Не
ἔστιν
есть
δοῦλος
раб
μείζων
больший
τοῦ
 
κυρίου
господина
αὐτοῦ.
его.
εἰ
Если
ἐμὲ
Меня
ἐδίωξαν,
гнали,
καὶ
и
ὑμᾶς
вас
διώξουσιν·
будут гнать;
εἰ
если
τὸν
 
λόγον
слово
μου
Моё
ἐτήρησαν,
хранили,
καὶ
и
τὸν
 
ὑμέτερον
ваше
τηρήσουσιν.
будут хранить.
20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
 21 
ἀλλὰ
Но
ταῦτα
это
πάντα
всякое
ποιήσουσιν
сделают
εἰς
в
ὑμᾶς
вас
διὰ
из-за
τὸ
 
ὄνομά
имени
μου,
Моего,
ὅτι
потому что
οὐκ
не
οἴδασιν
знают
τὸν
 
πέμψαντά
пославшего
με.
меня.
21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
 22 
εἰ
Если
μὴ
не
ἦλθον
пришёл [бы]
καὶ
и
ἐλάλησα
возвестил [бы]
αὐτοῖς,
им,
αμαρτίαν
грех
οὐκ
не
εἴχοσαν·
имели [бы];
νῦν
теперь
δὲ
же
πρόφασιν
отговорку
οὐκ
не
ἔχουσιν
имеют
περὶ
касательно
τῆς
 
αμαρτίας
греха
αὐτῶν.
их.
22 Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.
 23 
 
ἐμὲ
Меня
μισῶν
ненавидящий
καὶ
и
τὸν
 
πατέρα
Отца
μου
Моего
μισεῖ.
ненавидит.
23 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего.
 24 
εἰ
Если
τὰ
 
ἔργα
дела́
μὴ
не
ἐποίησα
сделал
ἐν
в
αὐτοῖς
них
которые
οὐδεὶς
никакой
άλλος
другой
ἐποίησεν,
сделал,
αμαρτίαν
грех
οὐκ
не
εἴχοσαν·
имели [бы];
νῦν
теперь
δὲ
же
καὶ
и
ἑωράκασιν
увидели
καὶ
и
μεμισήκασιν
возненавидели
καὶ
и
ἐμὲ
Меня
καὶ
и
τὸν
 
πατέρα
Отца
μου.
Моего.
24 Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.
 25 
ἀλλ’
Но
ἵνα
чтобы
πληρωθῇ
исполнилось
 
λόγος
слово
 
ἐν
по
τω̣
 
νόμω̣
Закону
αὐτῶν
их
γεγραμμένος,
записанное,
ὅτι
что
’Εμίσησάν
возненавидели
με
Меня
δωρεάν.
напрасно.
25 Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
 26 
‛Οταν
Когда
ἔλθη̣
придёт
 
παράκλητος
Утешитель
ὃν
Которого
ἐγὼ
Я
πέμψω
пошлю
ὑμῖν
вам
παρὰ
от
τοῦ
 
πατρός,
Отца,
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
τῆς
 
ἀληθείας
истины
Которого
παρὰ
от
τοῦ
 
πατρὸς
Отца
ἐκπορεύεται,
исходит,
ἐκεῖνος
Тот
μαρτυρήσει
будет свидетельствовать
περὶ
за
ἐμοῦ·
Меня;
26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
 27 
καὶ
и
ὑμεῖς
вы
δὲ
же
μαρτυρεῖτε,
свидетельствуете,
ὅτι
потому что
ἀπ’
от
ἀρχῆς
нача́ла
μετ’
за
ἐμοῦ
Меня
ἐστε.
есть.
27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.