ΚΑΤΑ

По

ΙΩΑΝΝΗΝ

Иоанну

 16 
Русский синодальный перевод:
 1 
Ταῦτα
Это
λελάληκα
сказал
ὑμῖν
вам
ἵνα
чтобы
μὴ
не
σκανδαλισθῆτε.
соблазнились.
1 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
 2 
ἀποσυναγώγους
Отлучёнными от синагоги
ποιήσουσιν
сделают
ὑμᾶς·
вас;
ἀλλ’
притом
ἔρχεται
приходит
ὥρα,
время,
ἵνα
что
πᾶς
всякий
 
ἀποκτείνας
убивающий
ὑμᾶς
вас
δόξη̣,
полагает,
λατρείαν
[что] служение
προσφέρειν
приносит
τω̣
 
θεω̣.
Богу.
2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
 3 
καὶ
И
ταῦτα
это
ποιήσουσιν
сделают
ὅτι
потому что
οὐκ
не
ἔγνωσαν
узнали
τὸν
 
πατέρα
Отца
οὐδὲ
и не
ἐμέ.
Меня.
3 Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня.
 4 
ἀλλὰ
Но
ταῦτα
это
λελάληκα
сказал
ὑμῖν
вам
ἵνα
чтобы
ὅταν
когда
ἔλθη̣
придёт
 
ὥρα
время
αὐτῶν,
их,
μνημονεύητε
помните
αὐτῶν
их
ὅτι
что
ἐγὼ
Я
εἶπον
сказал
ὑμῖν.
вам.
Ταῦτα
Это
δὲ
же
ὑμῖν
вам
ἐξ
от
ἀρχῆς
нача́ла
οὐκ
не
εἶπον,
сказал,
ὅτι
потому что
μεθ’
среди
ὑμῶν
вас
ἤμην.
был.
4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.
 5 
νῦν
Теперь
δὲ
же
ὑπάγω
иду
πρὸς
к
τὸν
 
πέμψαντά
Пославшему
με,
Меня,
καὶ
и
οὐδεὶς
никакой
ἐξ
из
ὑμῶν
вас
ἐρωτᾳϋ
[не] спрашивает
με,
Меня,
Ποῦ
Куда
ὑπάγεις;
уходишь?
5 А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь?
 6 
ἀλλ’
Но
ὅτι
потому что
ταῦτα
это
λελάληκα
сказал
ὑμῖν
вам
 
λύπη
печаль
πεπλήρωκεν
наполнила
ὑμῶν
[у] вас
τὴν
 
καρδίαν.
сердце.
6 Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше.
 7 
ἀλλ’
Но
ἐγὼ
Я
τὴν
 
ἀλήθειαν
истину
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
συμφέρει
приносит пользу
ὑμῖν
вам
ἵνα
дабы
ἐγὼ
Я
ἀπέλθω.
уйду.
ἐὰν
Если
γὰρ
ведь
μὴ
не
ἀπέλθω,
уйду,
 
παράκλητος
Утешитель
οὐκ
не
ἐλεύσεται
придёт
πρὸς
в
ὑμᾶς·
вас;
ἐὰν
если
δὲ
же
πορευθῶ,
пойду,
πέμψω
пошлю
αὐτὸν
Его
πρὸς
в
ὑμᾶς.
вас.
7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
 8 
καὶ
И
ἐλθὼν
пришедший
ἐκεῖνος
Тот
ἐλέγξει
будет обличать
τὸν
 
κόσμον
мир
περὶ
о
αμαρτίας
грехах
καὶ
и
περὶ
о
δικαιοσύνης
праведности
καὶ
и
περὶ
о
κρίσεως·
суде;
8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
 9 
περὶ
о
αμαρτίας
грехах
μέν,
ведь,
ὅτι
что
οὐ
не
πιστεύουσιν
верят
εἰς
в
ἐμέ·
Меня;
9 о грехе, что не веруют в Меня;
 10 
περὶ
о
δικαιοσύνης
праведности
δέ,
же,
ὅτι
что
πρὸς
к
τὸν
 
πατέρα
Отцу
ὑπάγω
иду
καὶ
и
οὐκέτι
уже́ не
θεωρεῖτέ
увидите
με·
Меня;
10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;
 11 
περὶ
о
δὲ
же
κρίσεως,
суде,
ὅτι
что
 
άρχων
князь
τοῦ
 
κόσμου
мира
τούτου
этого
κέκριται.
осуждён.
11 о суде же, что князь мира сего осужден.
 12 
’Ετι
Ещё
πολλὰ
многое
ἔχω
имею
ὑμῖν
вам
λέγειν,
сказать,
ἀλλ’
но
οὐ
не
δύνασθε
можете
βαστάζειν
переносить
άρτι·
ныне;
12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
 13 
ὅταν
когда
δὲ
же
ἔλθη̣
придёт
ἐκεῖνος,
Тот,
τὸ
 
πνεῦμα
Вдохновение
τῆς
 
ἀληθείας
истины
ὁδηγήσει
наставит
ὑμᾶς
вас
ἐν
в
τῇ
 
ἀληθείᾳ
истине
πάση̣·
всей;
οὐ
не
γὰρ
ведь
λαλήσει
будет говорить
ἀφ’
от
ἑαυτοῦ,
Себя,
ἀλλ’
но
ὅσα
сколькое
ἀκούσει,
услышит,
λαλήσει,
будет говорить,
καὶ
и
τὰ
 
ἐρχόμενα
приходящее
ἀναγγελεῖ
возвестит
ὑμῖν.
вам.
13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
 14 
ἐκεῖνος
Тот
ἐμὲ
Меня
δοξάσει,
прославит,
ὅτι
потому что
ἐκ
от
τοῦ
 
ἐμοῦ
Меня
λήμψεται
возьмёт
καὶ
и
ἀναγγελεῖ
возвестит
ὑμῖν.
вам.
14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
 15 
πάντα
Всякое
ὅσα
сколькое
ἔχει
имеет
 
πατὴρ
Отец
ἐμά
Моё
ἐστιν·
есть;
διὰ
из-за
τοῦτο
этого
εἶπον,
сказал,
ὅτι
что
ἐκ
от
τοῦ
 
ἐμοῦ
Меня
λαμβάνει
берёт
καὶ
и
ἀναγγελεῖ
возвестит
ὑμῖν.
вам.
15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.
 16 
Μικρὸν
Недолгое
καὶ
и
οὐκέτι
уже́ не
θεωρεῖτέ
увидите
με,
Меня,
καὶ
и
πάλιν
вновь
μικρὸν
недолгое
καὶ
и
ὄψεσθέ
увидите
με.
Меня.
16 Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу.
 17 
εἶπαν
Сказали
οὖν
тогда
ἐκ
из
τῶν
 
μαθητῶν
учеников
αὐτοῦ
Его
πρὸς
к
ἀλλήλους,
друг другу,
Τί
Нечто
ἐστιν
есть
τοῦτο,
это,
которое
λέγει
говорит
ἡμῖν,
нам,
Μικρὸν
Недолгое [время]
καὶ
и
οὐ
не
θεωρεῖτέ
увидите
με,
Меня,
καὶ
и
πάλιν
вновь
μικρὸν
недолгое [время]
καὶ
и
ὄψεσθέ
увидите
με;
Меня?
καί,
И,
‛Οτι
потому что
ὑπάγω
иду
πρὸς
к
τὸν
 
πατέρα;
Отцу?
17 Тут [некоторые] из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?
 18 
ἔλεγον
[Они] говорили
οὖν,
тогда,
Τί
Что
ἐστιν
есть
τοῦτο
это
[ὃ
которое
λέγει],
говорит,
τὸ
 
μικρόν;
недолгое?
οὐκ
Не
οἴδαμεν
знаем
τί
что
λαλεῖ.
говорит.
18 Итак они говорили: что это говорит Он: "вскоре"? Не знаем, что говорит.
 19 
ἔγνω
Узнал
[ὁ]
 
’Ιησοῦς
Иисус
ὅτι
что
ἤθελον
желали
αὐτὸν
Его
ἐρωτᾶν,
спросить,
καὶ
и
εἶπεν
сказал
αὐτοῖς,
им,
Περὶ
Насчёт
τούτου
этого
ζητεῖτε
ищите
μετ’
среди
ἀλλήλων
друг дру́га
ὅτι
что
εἶπον,
сказал,
Μικρὸν
недолгое [время]
καὶ
и
οὐ
не
θεωρεῖτέ
увидите
με,
Меня,
καὶ
и
πάλιν
вновь
μικρὸν
недолгое [время]
καὶ
и
ὄψεσθέ
увидите
με;
Меня?
19 Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?
 20 
ἀμὴν
Истинно,
ἀμὴν
истинно
λέγω
говорю
ὑμῖν
вам
ὅτι
что
κλαύσετε
заплачите
καὶ
и
θρηνήσετε
восскорбите
ὑμεῖς,
вы,
 
δὲ
же
κόσμος
мир
χαρήσεται·
возрадуется;
ὑμεῖς
вы
λυπηθήσεσθε,
опечалитесь,
ἀλλ’
но
 
λύπη
печаль
ὑμῶν
[у] ваc
εἰς
в
χαρὰν
радость
γενήσεται.
совершится.
20 Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
 21 
 
γυνὴ
Женщина
ὅταν
когда
τίκτη̣
рожает
λύπην
печаль
ἔχει,
имеет,
ὅτι
потому что
ἦλθεν
пришло
 
ὥρα
время
αὐτῆς·
её;
ὅταν
когда
δὲ
же
γεννήση̣
родит
τὸ
 
παιδίον,
ребёнка,
οὐκέτι
уже́ не
μνημονεύει
вспоминает
τῆς
 
θλίψεως
му́чение
διὰ
через
τὴν
 
χαρὰν
радость
ὅτι
что
ἐγεννήθη
рождён
άνθρωπος
человек
εἰς
в
τὸν
 
κόσμον.
мир.
21 Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.
 22 
καὶ
И
ὑμεῖς
вы
οὖν
итак
νῦν
теперь
μὲν
ведь
λύπην
печаль
ἔχετε·
имеете;
πάλιν
вновь
δὲ
же
ὄψομαι
явлюсь
ὑμᾶς,
[для] вас,
καὶ
и
χαρήσεται
возрадуется
ὑμῶν
[у] вас
 
καρδία,
сердце,
καὶ
и
τὴν
 
χαρὰν
радость
ὑμῶν
[у] ваc
οὐδεὶς
никакой
αἴρει
удаляет
ἀφ’
от
ὑμῶν.
вас.
22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;
 23 
καὶ
И
ἐν
в
ἐκείνη̣
тот
τῇ
 
ἡμέρᾳ
день
ἐμὲ
Меня
οὐκ
не
ἐρωτήσετε
будете спрашивать
οὐδέν.
ничто.
ἀμὴν
Истинно,
ἀμὴν
истинно
λέγω
говорю
ὑμῖν,
вам,
άν
бы
τι
что
αἰτήσητε
попро́сите
τὸν
 
πατέρα
Отца
ἐν
в
τω̣
 
ὀνόματί
имени
μου
Моём
δώσει
даст
ὑμῖν.
вам.
23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
 24 
έως
До
άρτι
ныне
οὐκ
не
η̣τήσατε
просили
οὐδὲν
ничто
ἐν
в
τω̣
 
ὀνόματί
имени
μου·
Моём;
αἰτεῖτε
проси́те
καὶ
и
λήμψεσθε,
полу́чите,
ἵνα
чтобы
 
χαρὰ
радость
ὑμῶν
[у] вас
η̣
была
πεπληρωμένη.
наполнена.
24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна.
 25 
Ταῦτα
Это
ἐν
в
παροιμίαις
притчах
λελάληκα
сказал
ὑμῖν·
вам;
ἔρχεται
приходит
ὥρα
время
ὅτε
когда
οὐκέτι
уже́ не
ἐν
в
παροιμίαις
притчах
λαλήσω
буду говорить
ὑμῖν
вам
ἀλλὰ
но
παρρησίᾳ
[в] открытость
περὶ
об
τοῦ
 
πατρὸς
Отце
ἀπαγγελῶ
расскажу
ὑμῖν.
вам.
25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.
 26 
ἐν
В
ἐκείνη̣
тот
τῇ
 
ἡμέρᾳ
день
ἐν
в
τω̣
 
ὀνόματί
имени
μου
Моём
αἰτήσεσθε,
будете просить,
καὶ
и
οὐ
не
λέγω
говорю
ὑμῖν
вам
ὅτι
что
ἐγὼ
Я
ἐρωτήσω
попрошу
τὸν
 
πατέρα
Отца
περὶ
о
ὑμῶν·
вас;
26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:
 27 
αὐτὸς
Сам
γὰρ
ведь
 
πατὴρ
Отец
φιλεῖ
любит
ὑμᾶς,
вас,
ὅτι
потому что
ὑμεῖς
вы
ἐμὲ
Меня
πεφιλήκατε
полюбили
καὶ
и
πεπιστεύκατε
поверили
ὅτι
что
ἐγὼ
Я
παρὰ
от
[τοῦ]
 
θεοῦ
Бога
ἐξῆλθον.
вышел.
27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.
 28 
ἐξῆλθον
[Я] вышел
παρὰ
от
τοῦ
 
πατρὸς
Отца
καὶ
и
ἐλήλυθα
пришёл
εἰς
в
τὸν
 
κόσμον·
мир;
πάλιν
вновь
ἀφίημι
оставляю
τὸν
 
κόσμον
мир
καὶ
и
πορεύομαι
иду
πρὸς
к
τὸν
 
πατέρα.
Отцу.
28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.
 29 
Λέγουσιν
Говорят
οἱ
 
μαθηταὶ
ученики
αὐτοῦ,
Его,
’Ιδε,
Посмотри,
νῦν
теперь
ἐν
в
παρρησίᾳ
открытость
λαλεῖς,
говоришь,
καὶ
и
παροιμίαν
притчу
οὐδεμίαν
никакую
λέγεις.
[не] говоришь.
29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой.
 30 
νῦν
Теперь
οἴδαμεν
знаем
ὅτι
что
οἶδας
знаешь
πάντα
всякое
καὶ
и
οὐ
не
χρείαν
нужду
ἔχεις
имеешь
ἵνα
что
τίς
кто-либо
σε
Тебя
ἐρωτᾳϋ·
спрашивает;
ἐν
по
τούτω̣
этому
πιστεύομεν
верим
ὅτι
что
ἀπὸ
от
θεοῦ
Бога
ἐξῆλθες.
[Ты] вышел.
30 Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел.
 31 
ἀπεκρίθη
Ответил
αὐτοῖς
им
’Ιησοῦς,
Иисус,
’Αρτι
Ныне
πιστεύετε;
верите?
31 Иисус отвечал им: теперь веруете?
 32 
ἰδοὺ
Вот
ἔρχεται
приходит
ὥρα
время
καὶ
и
ἐλήλυθεν
пришло
ἵνα
чтобы
σκορπισθῆτε
рассеялись
έκαστος
каждый
εἰς
в
τὰ
 
ἴδια
собственное
κἀμὲ
и Меня
μόνον
одного
ἀφῆτε·
оставили;
καὶ
и
οὐκ
не
εἰμὶ
есть [Я]
μόνος,
одинокий,
ὅτι
потому что
 
πατὴρ
Отец
μετ’
за
ἐμοῦ
Меня
ἐστιν.
есть.
32 Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою [сторону] и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.
 33 
ταῦτα
Это
λελάληκα
[Я] сказал
ὑμῖν
вам
ἵνα
чтобы
ἐν
на
ἐμοὶ
Мне
εἰρήνην
покой
ἔχητε·
имели;
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣
миру́
θλῖψιν
скорбь
ἔχετε,
имеете,
ἀλλὰ
но
θαρσεῖτε,
мужайтесь,
ἐγὼ
Я
νενίκηκα
победил
τὸν
 
κόσμον.
мир.
33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.