ΚΑΤΑ

По

ΙΩΑΝΝΗΝ

Иоанну

 17 
Русский синодальный перевод:
 1 
Ταῦτα
Это
ἐλάλησεν
сказал
’Ιησοῦς,
Иисус,
καὶ
и
ἐπάρας
поднявший
τοὺς
 
ὀφθαλμοὺς
глаза́
αὐτοῦ
Его
εἰς
в
τὸν
 
οὐρανὸν
небо
εἶπεν,
сказал,
Πάτερ,
Отец,
ἐλήλυθεν
пришло
 
ὥρα·
время;
δόξασόν
прославь
σου
Твоего
τὸν
 
υἱόν,
Сына,
ἵνα
чтобы
 
υἱὸς
Сын
δοξάση̣
прославил
σέ,
Тебя,
1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,
 2 
καθὼς
как
ἔδωκας
даешь
αὐτω̣
Ему
ἐξουσίαν
власть
πάσης
всякой
σαρκός,
плоти,
ἵνα
чтобы
πᾶν
всякое
которое
δέδωκας
дал
αὐτω̣
Ему
δώση̣
дать
αὐτοῖς
им
ζωὴν
жизнь
αἰώνιον.
вечную.
2 так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
 3 
αὕτη
Это
δέ
же
ἐστιν
есть
 
αἰώνιος
вечная
ζωή,
жизнь,
ἵνα
чтобы
γινώσκωσιν
знали
σὲ
Тебя
τὸν
 
μόνον
одного
ἀληθινὸν
истинного
θεὸν
Бога
καὶ
и
ὃν
Которого
ἀπέστειλας
[Ты] послал
’Ιησοῦν
Иисуса
Χριστόν.
Христа.
3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
 4 
ἐγώ
Я
σε
Тебя
ἐδόξασα
прославил
ἐπὶ
на
τῆς
 
γῆς,
земле,
τὸ
 
ἔργον
дело
τελειώσας
закончивший
которое
δέδωκάς
дал
μοι
Мне
ἵνα
чтобы
ποιήσω·
сделал;
4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
 5 
καὶ
и
νῦν
теперь
δόξασόν
прославь
με
Меня
σύ,
Ты,
πάτερ,
Отец,
παρὰ
при
σεαυτω̣
Тебе Самом
τῇ
 
δόξη̣
славой
η̣
которую
εἶχον
имел
πρὸ
прежде
τοῦ
 
τὸν
 
κόσμον
[чем] мир
εἶναι
сушествует
παρὰ
при
σοί.
Тебе.
5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
 6 
’Εφανέρωσά
[Я] явил
σου
Твоё
τὸ
 
ὄνομα
имя
τοῖς
 
ἀνθρώποις
людям
οὓς
которых
ἔδωκάς
даёшь
μοι
Мне
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου.
мира.
σοὶ
Тебе
ἦσαν
были
κἀμοὶ
и Мне
αὐτοὺς
их
ἔδωκας,
даёшь,
καὶ
и
τὸν
 
λόγον
слово
σου
Твоё
τετήρηκαν.
сохраняют.
6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
 7 
νῦν
Теперь
ἔγνωκαν,
узнали,
ὅτι
что
πάντα
всякое
ὅσα
сколькое
δέδωκάς
дал
μοι,
Мне,
παρὰ
от
σοῦ
Тебя
εἰσιν·
есть;
7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
 8 
ὅτι
потому что
τὰ
 
ρήματα
слова́
которые
ἔδωκάς
даешь
μοι
Мне
δέδωκα
дал
αὐτοῖς,
им,
καὶ
и
αὐτοὶ
они
ἔλαβον
приняли
καὶ
и
ἔγνωσαν
узнали
ἀληθῶς
истинно
ὅτι
что
παρὰ
от
σοῦ
Тебя
ἐξῆλθον,
[Я] вышел,
καὶ
и
ἐπίστευσαν
поверили
ὅτι
что
σύ
Ты
με
Меня
ἀπέστειλας.
послал.
8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
 9 
ἐγὼ
Я
περὶ
за
αὐτῶν
них
ἐρωτῶ·
прошу;
οὐ
не
περὶ
о [всех]
τοῦ
 
κόσμου
мира
ἐρωτῶ,
прошу,
ἀλλὰ
но
περὶ
за
ὧν
которых
δέδωκάς
[Ты] дал
μοι,
Мне,
ὅτι
потому что
σοί
[в] Тебе
εἰσιν,
есть,
9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
 10 
καὶ
и
τὰ
 
ἐμὰ
Моё
πάντα
всякое
σά
Твоё
ἐστιν
есть
καὶ
и
τὰ
 
σὰ
Твоё
ἐμά,
Моё,
καὶ
и
δεδόξασμαι
прославлен
ἐν
в
αὐτοῖς.
них.
10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
 11 
καὶ
И
οὐκέτι
уже́ не
εἰμὶ
находиться
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣,
миру,
καὶ
а
αὐτοὶ
они
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣
миру
εἰσίν,
есть,
κἀγὼ
и Я
πρὸς
в
σὲ
Тебя
ἔρχομαι.
прихожу.
Πάτερ
Отец
άγιε,
святой,
τήρησον
сохрани
αὐτοὺς
их
ἐν
в
τω̣
 
ὀνόματί
имени
σου
Твоём
ω̣
которое
δέδωκάς
дал
μοι,
Мне,
ἵνα
чтобы
ὦσιν
были
εν
одно
καθὼς
как
ἡμεῖς.
Мы.
11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
 12 
ὅτε
Когда
ἤμην
был
μετ’
среди
αὐτῶν
них
ἐγὼ
Я
ἐτήρουν
сохранял
αὐτοὺς
их
ἐν
в
τω̣
 
ὀνόματί
имени
σου
Твоём
ω̣
которое
δέδωκάς
[Ты] дал
μοι,
Мне,
καὶ
и
ἐφύλαξα,
[Я] уберёг,
καὶ
и
οὐδεὶς
никакой
ἐξ
из
αὐτῶν
них
ἀπώλετο
[не] погиб
εἰ
если
μὴ
не
 
υἱὸς
сын
τῆς
 
ἀπωλείας,
гибели,
ἵνα
чтобы
 
γραφὴ
Писание
πληρωθῇ.
исполнилось.
12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
 13 
νῦν
Теперь
δὲ
же
πρὸς
в
σὲ
Тебя
ἔρχομαι,
прихожу,
καὶ
и
ταῦτα
это
λαλῶ
говорю
ἐν
в
τω̣
 
κόσμω̣
миру
ἵνα
чтобы
ἔχωσιν
[они] имели
τὴν
 
χαρὰν
радость
τὴν
 
ἐμὴν
Мою
πεπληρωμένην
исполненную
ἐν
в
ἑαυτοῖς.
самих себе.
13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
 14 
ἐγὼ
Я
δέδωκα
дал
αὐτοῖς
им
τὸν
 
λόγον
слово
σου,
Твоё,
καὶ
и
 
κόσμος
мир
ἐμίσησεν
возненавидел
αὐτούς,
их,
ὅτι
потому что
οὐκ
не
εἰσὶν
есть
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου
мира
καθὼς
как
ἐγὼ
Я
οὐκ
не
εἰμὶ
есть
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου.
мира.
14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.
 15 
οὐκ
Не
ἐρωτῶ
прошу
ἵνα
чтобы
άρη̣ς
[Ты] взял
αὐτοὺς
их
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου,
мира,
ἀλλ’
но
ἵνα
чтобы
τηρήση̣ς
сохранил
αὐτοὺς
их
ἐκ
от
τοῦ
 
πονηροῦ.
злого.
15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
 16 
ἐκ
Из
τοῦ
 
κόσμου
мира
οὐκ
не
εἰσὶν
есть [они]
καθὼς
как
ἐγὼ
Я
οὐκ
не
εἰμὶ
есть
ἐκ
из
τοῦ
 
κόσμου.
мира.
16 Они не от мира, как и Я не от мира.
 17 
αγίασον
Освяти
αὐτοὺς
их
ἐν
в
τῇ
 
ἀληθείᾳ·
истине;
 
λόγος
слово
 
σὸς
Твоё
ἀλήθειά
истина
ἐστιν.
есть.
17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
 18 
καθὼς
Как
ἐμὲ
Меня
ἀπέστειλας
[Ты] послал
εἰς
в
τὸν
 
κόσμον,
мир,
κἀγὼ
и Я
ἀπέστειλα
послал
αὐτοὺς
их
εἰς
в
τὸν
 
κόσμον·
мир;
18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир.
 19 
καὶ
и
ὑπὲρ
за
αὐτῶν
них
[ἐγὼ]
Я
αγιάζω
посвящаю
ἐμαυτόν,
Меня Самого,
ἵνα
чтобы
ὦσιν
были
καὶ
и
αὐτοὶ
они
ἡγιασμένοι
освящены
ἐν
в
ἀληθείᾳ.
истине.
19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
 20 
Οὐ
Не
περὶ
за
τούτων
этих
δὲ
же
ἐρωτῶ
прошу
μόνον,
только,
ἀλλὰ
но
καὶ
и
περὶ
за
τῶν
 
πιστευόντων
верящих
διὰ
посредством
τοῦ
 
λόγου
слова
αὐτῶν
их
εἰς
в
ἐμέ,
Меня,
20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
 21 
ἵνα
чтобы
πάντες
все
εν
одно
ὦσιν,
были,
καθὼς
как
σύ,
Ты,
πάτερ,
Отец,
ἐν
на
ἐμοὶ
Мне
κἀγὼ
и Я
ἐν
в
σοί,
Тебе,
ἵνα
чтобы
καὶ
и
αὐτοὶ
они
εν
одно
ἡμῖν
Нам
ὦσιν,
были,
ἵνα
чтобы
 
κόσμος
мир
πιστεύη̣
поверил
ὅτι
что
σύ
Ты
με
Меня
ἀπέστειλας.
послал.
21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня.
 22 
κἀγὼ
И Я
τὴν
 
δόξαν
славу
ἣν
которую
δέδωκάς
[Ты] дал
μοι,
Мне,
δέδωκα
дал
αὐτοῖς,
им,
ἵνα
чтобы
ὦσιν
были
εν,
одно,
καθὼς
как
ἡμεῖς
Мы
εν,
одно,
22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
 23 
ἐγὼ
Я
ἐν
в
αὐτοῖς
них
καὶ
и
σὺ
Ты
ἐν
на
ἐμοί,
Мне,
ἵνα
чтобы
ὦσιν
были
τετελειωμένοι
совершенны
εἰς
в
εν,
одно,
ἵνα
чтобы
γινώσκη̣
знал
 
κόσμος
мир
ὅτι
что
σύ
Ты
με
Меня
ἀπέστειλας
послал
καὶ
и
ἠγάπησας
полюбил
αὐτοὺς
их
καθὼς
как
ἐμὲ
Меня
ἠγάπησας.
полюбил.
23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
 24 
Πάτερ,
Отец,
которое
δέδωκάς
[Ты] дал
μοι,
Мне,
θέλω
хочу
ἵνα
чтобы
ὅπου
где
εἰμὶ
есть
ἐγὼ
Я
κἀκεῖνοι
и те
ὦσιν
были
μετ’
за
ἐμοῦ,
Меня,
ἵνα
чтобы
θεωρῶσιν
видели
τὴν
 
δόξαν
славу
τὴν
 
ἐμὴν
Мою
ἣν
которую
δέδωκάς
[Ты] дал
μοι,
Мне,
ὅτι
потому что
ἠγάπησάς
полюбил
με
Меня
πρὸ
прежде
καταβολῆς
основания
κόσμου.
мира.
24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
 25 
πάτερ
Отец
δίκαιε,
праведный,
καὶ
и
 
κόσμος
мир
σε
Тебя
οὐκ
не
ἔγνω,
узнал,
ἐγὼ
Я
δέ
же
σε
Тебя
ἔγνων,
узнал,
καὶ
и
οὗτοι
эти
ἔγνωσαν
узнали
ὅτι
что
σύ
Ты
με
Меня
ἀπέστειλας,
послал,
25 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня.
 26 
καὶ
и
ἐγνώρισα
[Я] открыл
αὐτοῖς
им
τὸ
 
ὄνομά
имя
σου
Твоё
καὶ
и
γνωρίσω,
открою,
ἵνα
чтобы
 
ἀγάπη
любовь
ἣν
которой
ἠγάπησάς
[Ты] полюбил
με
Меня
ἐν
в
αὐτοῖς
них
η̣
была
κἀγὼ
и Я
ἐν
в
αὐτοῖς.
них.
26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.