ΠΡΟΣ

К

ΡΩΜΑΙΟΥΣ

Римлянам

 7 
Русский синодальный перевод:
 1 
’Η
Или
ἀγνοεῖτε,
не знаете,
ἀδελφοί,
братья,
γινώσκουσιν
знающим
γὰρ
ведь
νόμον
Закон
λαλῶ,
говорю,
ὅτι
что
 
νόμος
Закон
κυριεύει
господствует
τοῦ
 
ἀνθρώπου
[у] человека
ἐφ’
на
ὅσον
сколькое
χρόνον
время
ζῇ;
живёт?
1 Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над человеком, пока он жив?
 2 
 
γὰρ
Ведь
ὕπανδρος
замужняя
γυνὴ
женщина
τω̣
 
ζῶντι
живущему
ἀνδρὶ
мужу
δέδεται
привязана
νόμω̣·
[и] Закону;
ἐὰν
если
δὲ
же
ἀποθάνη̣
умрёт
 
ἀνήρ,
муж,
κατήργηται
освобождена
ἀπὸ
от
τοῦ
 
νόμου
закона
τοῦ
 
ἀνδρός.
[и] мужа.
2 Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества.
 3 
άρα
Посему
οὖν
тогда
ζῶντος
живущего
τοῦ
 
ἀνδρὸς
мужа
μοιχαλὶς
прелюбодейка
χρηματίσει,
будет называться,
ἐὰν
если
γένηται
сделается
ἀνδρὶ
мужу
ἑτέρω̣·
другому;
ἐὰν
если
δὲ
же
ἀποθάνη̣
умрёт
 
ἀνήρ,
муж,
ἐλευθέρα
свободная
ἐστὶν
есть
ἀπὸ
от
τοῦ
 
νόμου,
закона,
τοῦ
 
μὴ
не
εἶναι
быть
αὐτὴν
её [сути]
μοιχαλίδα
[за] прелюбодейку
γενομένην
ставшую
ἀνδρὶ
мужу
ἑτέρω̣.
другому.
3 Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
 4 
ὥστε,
Так что,
ἀδελφοί
братья
μου,
мои,
καὶ
и
ὑμεῖς
вы
ἐθανατώθητε
умерщвлены
τω̣
 
νόμω̣
закону
διὰ
посредством
τοῦ
 
σώματος
тела
τοῦ
 
Χριστοῦ,
Христа,
εἰς
для
τὸ
 
γενέσθαι
рождаться
ὑμᾶς
вас
ἑτέρω̣,
Другому,
τω̣
 
ἐκ
из
νεκρῶν
мёртвых
ἐγερθέντι,
Воскрешённому,
ἵνα
чтобы
καρποφορήσωμεν
принесли плод
τω̣
 
θεω̣.
Богу.
4 Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
 5 
ὅτε
Когда
γὰρ
ведь
ἦμεν
были
ἐν
по
τῇ
 
σαρκί,
плоти,
τὰ
 
παθήματα
страсти
τῶν
 
αμαρτιῶν
грехов
τὰ
 
διὰ
посредством
τοῦ
 
νόμου
закона
ἐνηργεῖτο
действовали
ἐν
по
τοῖς
 
μέλεσιν
членам
ἡμῶν,
[у] нас,
εἰς
для
τὸ
 
καρποφορῆσαι
принести плод
τω̣
 
θανάτω̣·
смерти;
5 Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти;
 6 
νυνὶ
теперь
δὲ
же
κατηργήθημεν
сделанные бесполезными
ἀπὸ
из
τοῦ
 
νόμου
закона
ἀποθανόντες,
умершие,
ἐν
в
ω̣
котором
κατειχόμεθα,
удерживались,
ὥστε
так чтобы
δουλεύειν
служить
ἡμᾶς
[для] нас
ἐν
по
καινότητι
обновлению
πνεύματος
вдохновения,
καὶ
а
οὐ
не
παλαιότητι
ветхости
γράμματος.
буквы.
6 но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
 7 
Τί
Что́
οὖν
итак
ἐροῦμεν;
скажем?
 
νόμος
Закон
αμαρτία;
грех?
μὴ
Пусть не
γένοιτο!
будет!
Aλλὰ
Ведь
τὴν
 
αμαρτίαν
грех
οὐκ
не
ἔγνων
узнал
εἰ
если
μὴ
не
διὰ
посредством
νόμου,
закона,
τήν
 
τε
и
γὰρ
ведь
ἐπιθυμίαν
вожделение
οὐκ
не
ή̣δειν
знал
εἰ
если
μὴ
не
 
νόμος
закон
ἔλεγεν,
говорил;
Οὐκ
Не
ἐπιθυμήσεις.
будешь вожделеть.
7 Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай.
 8 
ἀφορμὴν
Причину
δὲ
же
λαβοῦσα
взявший
 
αμαρτία
грех
διὰ
посредством
τῆς
 
ἐντολῆς
заповеди
κατειργάσατο
произвёл
ἐν
по
ἐμοὶ
моему́
πᾶσαν
всякое
ἐπιθυμίαν·
вожделение;
χωρὶς
без
γὰρ
ведь
νόμου
закона
αμαρτία
грех
νεκρά.
мёртв.
8 Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв.
 9 
ἐγὼ
Я
δὲ
же
ἔζων
жил
χωρὶς
без
νόμου
закона
ποτέ·
когда-то;
ἐλθούσης
пришедшей
δὲ
же
τῆς
 
ἐντολῆς
заповеди
 
αμαρτία
грех
ἀνέζησεν,
ожил,
9 Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил,
 10 
ἐγὼ
я
δὲ
же
ἀπέθανον,
умер,
καὶ
и
εὑρέθη
найденая
μοι
мне
 
ἐντολὴ
заповедь,
которая
εἰς
в
ζωὴν
жизнь,
αὕτη
эта [стала]
εἰς
в
θάνατον·
смерть;
10 а я умер; и таким образом заповедь, [данная] для жизни, послужила мне к смерти,
 11 
 
γὰρ
ведь
αμαρτία,
грех,
ἀφορμὴν
причину
λαβοῦσα
взявший
διὰ
посредством
τῆς
 
ἐντολῆς,
заповеди,
ἐξηπάτησέν
обманул
με
меня
καὶ
и
δι’
через
αὐτῆς
неё
ἀπέκτεινεν.
убил.
11 потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
 12 
ὥστε
Так что
 
μὲν
ведь
νόμος
закон
άγιος,
святой,
καὶ
и
 
ἐντολὴ
заповедь
αγία
святая
καὶ
и
δικαία
праведная
καὶ
и
ἀγαθή.
добрая.
12 Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
 13 
Τὸ
 
οὖν,
Итак,
ἀγαθὸν
[неужели] доброе
ἐμοὶ
мне
ἐγένετο
сделалось
θάνατος;
[на] смерть?
μὴ
Пусть не
γένοιτο!
будет!
Aλλὰ
Но
 
αμαρτία,
грех,
ἵνα
для того
φανῇ
явлен
αμαρτία,
[как] грех,
διὰ
посредством
τοῦ
 
ἀγαθοῦ
доброго
μοι
мне
κατεργαζομένη
производящий
θάνατον,
смерть,
ἵνα
так что
γένηται
сделался
καθ’
через
ὑπερβολὴν
избыток
αμαρτωλὸς
грешный
 
αμαρτία
[этот] грех
διὰ
посредством
τῆς
 
ἐντολῆς.
заповеди.
13 Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
 14 
οἴδαμεν
Знаем
γὰρ
ведь
ὅτι
что
 
νόμος
закон
πνευματικός
духовный
ἐστιν·
есть;
ἐγὼ
я
δὲ
же
σάρκινός
плотяной
εἰμι,
есть,
πεπραμένος
проданный
ὑπὸ
под
τὴν
 
αμαρτίαν.
грех.
14 Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
 15 
Которое
γὰρ
ведь
κατεργάζομαι
делаю
οὐ
не
γινώσκω·
познал;
οὐ
не
γὰρ
ведь
которое
θέλω
хочу
τοῦτο
это
πράσσω,
делаю,
ἀλλ’
но
которое
μισῶ
ненавижу
τοῦτο
это
ποιῶ.
делаю.
15 Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
 16 
εἰ
Если
δὲ
же
которое
οὐ
не
θέλω,
хочу,
τοῦτο
это
ποιῶ,
делаю,
σύμφημι
соглашаюсь
τω̣
 
νόμω̣
закону,
ὅτι
что
καλός.
[он] добрый.
16 Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр,
 17 
νυνὶ
Теперь
δὲ
же
οὐκέτι
уже́ не
ἐγὼ
я
κατεργάζομαι
делаю
αὐτὸ,
то,
ἀλλὰ
но
 
οἰκοῦσα
живущий
ἐν
по
ἐμοὶ
мне
αμαρτία.
грех.
17 а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
 18 
οἶδα
Познал
γὰρ
ведь
ὅτι
что
οὐκ
не
οἰκεῖ
живёт
ἐν
по
ἐμοί,
мне,
τοῦτ’
то
ἔστιν
есть
ἐν
в
τῇ
 
σαρκί
плоти
μου,
меня,
ἀγαθόν·
доброе;
τὸ
 
γὰρ
ведь
θέλειν
хотеть
παράκειταί
прилежит
μοι,
мне,
τὸ
 
δὲ
же
κατεργάζεσθαι
делать
τὸ
 
καλὸν
доброе
οὔ·
нет;
18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
 19 
οὐ
не
γὰρ
ведь
которое
θέλω
хочу,
ποιῶ
[не] делаю
ἀγαθόν,
доброе,
ἀλλὰ
но
которое
οὐ
не
θέλω
хочу
κακὸν,
злое,
τοῦτο
это
πράσσω.
делаю.
19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
 20 
εἰ
Если
δὲ
же
которое
οὐ
не
θέλω,
хочу,
[ἐγὼ]
я
τοῦτο
это
ποιῶ,
делаю,
οὐκέτι
уже́ не
ἐγὼ
я
κατεργάζομαι
делаю
αὐτὸ,
его,
ἀλλὰ
но
 
οἰκοῦσα
обитающий
ἐν
по
ἐμοὶ
мне
αμαρτία.
грех.
20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
 21 
Εὑρίσκω
Нахожу
άρα
тогда
τὸν
 
νόμον
закон
τω̣
 
θέλοντι
желающему
ἐμοὶ
мне
ποιεῖν
делать
τὸ
 
καλὸν
хорошее,
ὅτι
что
ἐμοὶ
мне
τὸ
 
κακὸν
злое
παράκειται·
прилежит;
21 Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
 22 
συνήδομαι
наслаждаюсь
γὰρ
ведь
τω̣
 
νόμω̣
законом
τοῦ
 
θεοῦ
Бога
κατὰ
по
τὸν
 
ἔσω
внутри
άνθρωπον,
человеку,
22 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
 23 
βλέπω
вижу
δὲ
же
έτερον
другой
νόμον
закон
ἐν
по
τοῖς
 
μέλεσίν
членам
μου
[тела] моего,
ἀντιστρατευόμενον
противоборствующий
τω̣
 
νόμω̣
закону
τοῦ
 
νοός
ума
μου
моего
καὶ
и
αἰχμαλωτίζοντά
пленивший
με
меня
ἐν
по
τω̣
 
νόμω̣
закону
τῆς
 
αμαρτίας,
греха,
τω̣
 
ὄντι
находящемуся
ἐν
по
τοῖς
 
μέλεσίν
членам
μου.
меня.
23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
 24 
ταλαίπωρος
Бедный
ἐγὼ
я
άνθρωπος·
человек;
τίς
кто
με
меня
ρύσεται
избавит
ἐκ
от
τοῦ
 
σώματος
те́ла
τοῦ
 
θανάτου
смерти
τούτου;
этого?
24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
 25 
χάρις
Благодарность
δὲ
же
τω̣
 
θεω̣
Богу
διὰ
через
’Ιησοῦ
Иисуса
Χριστοῦ
Христа
τοῦ
 
κυρίου
Го́сподина
ἡμῶν.
нашего.
άρα
Тогда
οὖν
итак
αὐτὸς
сам
ἐγὼ
я
τω̣
 
μὲν
ведь
νοϊ
[по] уму
δουλεύω
служу
νόμω̣
Закону
θεοῦ,
Бога,
τῇ
 
δὲ
же
σαρκὶ
[по] плоти
νόμω̣
закону
αμαρτίας.
греха.
25 Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.